Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/9

Aizkrauklē 2022. gada 17. martā
Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes sēdes
2022. gada 17. marta lēmumu Nr. 122 (prot. Nr. 6, 4. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Aizkraukles novada vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu teritorijām, Aizkraukles novadā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem, to teritorijām un to aizsardzības zonām.

2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti Noteikt, ka kultūras pieminekļiem, kam sniegts pašvaldības līdzfinansējums, noteikt publisko pieejamību uz 25 gadiem.

Līdzfinansējumu piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim attiecīgā gadā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Attiecīgā budžeta gada ietvaros piešķirto finansējumu, kas nav izlietots attiecīgajā budžeta gadā, pārceļ uz nākamo budžeta gadu un izlieto tam paredzētajam mērķim.

II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE

4. Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija).

5. Pašvaldība noteikumos noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

6. Komisija noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

7. Pēc komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

III. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA

8. Paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē pašvaldības mājaslapā internetā (www.aizkraukle.lv), Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības sociālajos tīklos.

9. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

9.1. konkursa kontaktpersonu/koordinatoru;

9.2. projektu iesniegšanas vietu un beigu termiņu, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi no paziņojuma publicēšanas datuma;

9.3. pieejamo finansējuma apjomu;

9.4. konkursa informatīvā semināra norises vietas laiku un datumu.

IV. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM

10. Projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atsavināta publiska persona), kura ir kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) vai apsaimniekotājs un kurai:

10.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā (valdījumā) esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aizkraukles novadā;

10.3. pēdējā gada laikā nav uzsākts administratīvā pārkāpuma process vai tā nav administratīvi sodīta par patvaļīgu būvniecību.

V. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

11. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

11.1. projekta iesnieguma veidlapas (pielikumā);

11.2. plānoto restaurācijas un/vai konservācijas (t.sk., izpētes, inventarizācijas, projektēšanas u.c.) darbu programma, kur minēta darbu metodika, secība un izmantojamie materiāli;

11.3. plānoto restaurācijas un/vai konservācijas darbu lokālā tāme (saskaņā ar LBN 501-17 5. pielikumu);

11.4. esošās situācijas fotofiksācija un citi vizuālie, vēsturiskie materiāli, ja tādi ir pieejami;

11.5. atbildīgā darba veicēja CV (darba pieredze un kvalifikācija veikt darbu programmā aprakstītos darbus);

11.6. ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, tad projekta iesniegumam pievieno īpašnieku vienošanos par projekta īstenošanu, izmaksām, īpašuma sabiedriskās pieejamības kārtību un atbildīgo projekta pārstāvi.

12. Projekta iesniegumu var iesniegt sekojošos veidos:

12.1. drukātā formātā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā. Elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi: dome@ aizkraukle.lv;

12.2. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aizkraukle.lv.

13. Projektu iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā, tekstam jābūt skaidri salasāmam. Ja projektu iesniedz drukātā veidā, tam jābūt caurauklotam vai sastiprinātam ar skavu. Projekta iesnieguma lapām jābūt secīgi sanumurētām, ņemot vērā, ka pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa.

14. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona.

VI. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

15. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, un tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā.

16. Par atbalstāmām izmaksām uzskata:

16.1. pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un/vai konservācijas būvprojekta izstrādes izmaksas;

16.2. pieminekļa vai tā daļas izpētes un inventarizācijas (arhitektoniski mākslinieciskās vai tehniskās vai arheoloģiskās) izstrādes izmaksas;

16.3. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu (turpmāk šo noteikumu izpratnē – ēku vēsturiskie logi un durvis, kā arī vēsturiskās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) restaurācijas un konservācijas izmaksas;

16.4. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas (t.sk., fasāžu, jumta segumu, konstrukciju, pamatu) un/vai konservācijas būvdarbu izmaksas;

16.5. augsti kvalitatīvu autentisko būvdetaļu izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas gadījumos, kad sākotnējās detaļas ir zudušas;

16.6. nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

17. Par neatbalstāmām izmaksām uzskata:

17.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju un citi pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;

17.2. projekta administrēšanas izmaksas;

17.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudējumus sakarā ar valūtas maiņu un citus tiešos vai netiešos finansiālos izdevumus;

17.4. izmaksas, kas radušās pirms līdzfinansējuma līguma noslēgšanas;

17.5. remontiem, kas nav saistīti ar restaurāciju un/vai konservāciju;

17.6. inženierkomunikāciju remontus un nomaiņu;

17.7. izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

18. Vienam projektam pieejamais maksimālais līdzfinansējums ir līdz 10 000 euro.

19. Viena projekta kopējais līdzfinansējums nepārsniedz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām.

VII. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA

20. Projektu pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās:

20.1. administratīvajā vērtēšanā, kuru veic konkursa koordinators;

20.2. kvalitatīvajā vērtēšanā, kuru veic konkursa komisija.

21. Projektu administratīvās vērtēšanas kritēriji:

21.1. projekta pieteikums ir iesniegts projektu konkursa noteiktajā termiņā;

21.2. projekts nav realizēts līdz projektu konkursa noslēgumam;

21.3. projekta pieteikums atbilst noformējuma prasībām;

21.4. projekta iesniedzējs atbilst konkursa noteikumos ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;

21.5. projekta pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā īstenojis iepriekšējos konkursos apstiprinātos projektus (ja attiecināms).

22. Projektu pieteikumi, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek izvērtēti un atbalstīti.

23. Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji un piešķiramo punktu skaits:

23.1. projekta nozīmīgums un/vai aktualitāte iesniegto projektu kontekstā (1–10 punkti);

23.2. projekta paredzamo rezultātu ilgtspēja un pieejamība (1–10 punkti);

23.3. projektā pieteikumā paredzēto darbu veicēja līdzšinējā darba pieredze un kompetence (1–10 punkti);

23.4. projekta apraksts ir skaidri saprotams un liecina par kvalitatīvu iecerētā realizāciju - ir skaidri formulēta ideja un strukturēti izklāstīta realizācijas gaita (1–10 punkti);

23.5. projekta pieteikuma tāme ir precīza un pamatota (balstīta uz reālām izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai), līdzfinansējuma nepieciešamības gadījumā – ir skaidrs līdzfinansējuma piesaistes plāns (1–10 punkti).

24. Attiecībā uz projektu pieteikumu komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

24.1. apstiprina projekta pieteikumu un piešķir finansējumu;

24.2. apstiprina projekta pieteikumu un piešķir daļu no pieprasītā finansējuma;

24.3. apstiprina projekta pieteikumu ar nosacījumu un piešķir finansējumu;

24.4. noraida projekta pieteikumu.

25. Prioritāri tiek atbalstīti projekti, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.

26. Komisija lēmumu pieņem viena kalendārā mēneša laikā no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Atbilde par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam tiek nosūtīta pa pastu vai e- pastu uz projekta pieteikumā norādīto adresi.

27. Komisija patur tiesības diskutēt par finansējuma sadalījumu starp atbalstāmajiem projektiem.

VIII. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI

28. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas un nosacījumu izpildes (ja attiecināms) pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

29. Pašvaldība līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu var paredzēt pieteikuma iesniedzējam avansa maksājumu ne vairāk kā 70 procentu apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma.

IX. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

31. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai iesniegtie iesniegumi tiek izskatīti komisijā pirmām kārtām.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 17. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/9
"Par Aizkraukles novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI
PIETEIKUMA VEIDLAPA
Projekta nosaukums  

   

Kultūras pieminekļa Nr. un/vai objekta adrese
 

 

 
Projekta pieteicējs
vārds, uzvārds/ nosaukums 
personas kods/ reģ.Nr. 
deklarētā dzīvesvieta/ juridiskā adrese 
faktiskā adrese 
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts) 
kontaktpersona, ja pieteicējs ir juridiska persona 
  
Projekta nepieciešamības pamatojums
 

 

 

 

 
Projekta mērķis, uzdevumi un plānotās aktivitātes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta īstenošanas beigu termiņš:
 
 
 
Iepriekš veiktie kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi
 

 

 

 

 
Informācija par kārtību, kādā objekts būs pieejams sabiedrības apskatei
 

 

 

 

 
Projekta kopējās izmaksas
 Pašfinansējums, euroCits finansējums, euroPašvaldībai pieprasītais finansējums, euroKopā, euro

Projekta kopējās izmaksas, euro

    

Kopā %

    
     
Projekta pieteikumam pievienotie dokumenti (nolikuma 12.punkts)
• Plānoto darbu programma

• Plānoto darbu lokālā tāme

• Esošās situācijas fotofiksācija un citi vizuālie, vēsturiskie materiāli

• Atbildīgā darba veicēja CV

• Īpašnieku vienošanās (kopīpašumiem)

Projekta pieteikuma iesniegšanas datums:
Projekta pieteicēja vārds, uzvārds:  
   
 

(paraksts)

 
Aizkraukles novada domes 2022. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 2022/9 "Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Aizkraukles novadā ir 36 arheoloģiskie un 24 arhitektūras valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs. Aizkraukles novada pašvaldība līdz šim ir veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā īpašumā esošos valsts aizsargājamos arhitektūras pieminekļus .

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Saistošo noteikumu "Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Aizkraukles novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka:

• kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai;

• atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru;

• projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību; līguma slēgšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Aizkraukles novada dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami kultūras pieminekļu saglabāšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaglabājot kultūras pieminekļus, uzlabojas novada pilsētu un pagastu vides kvalitāte kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmAr Saistošo noteikumu projektu ir iepazinusies Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu nodaļa, Tūrisma nodaļa, Attīstības nodaļa un Kultūras nodaļa.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/9Pieņemts: 17.03.2022.Stājas spēkā: 23.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2022. OP numurs: 2022/78.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331822
23.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)