Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 17. §)
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
31.03.2022. lēmumu Nr. 236 (prot. Nr. 7, 27. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (turpmāk – Iestādes), tai skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības grupās, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu Iestādē;

1.3. kārtību, kādā bērnam nodrošina Iestādes maiņu.

2. Bērna reģistrāciju uzņemšanai Iestādē, bērnu nodrošināšanu ar vietu Iestādē un Iestādes maiņu nodrošina Valmieras novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

3. Bērnu reģistrāciju un vietas piešķiršanu uzņemšanai speciālajā izglītības iestādē nodrošina speciālā izglītības iestāde normatīvajos aktos un speciālās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Pašvaldību.

4. Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

5. Ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāks) vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāks līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādes, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

6. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē vai ģimenē, par ko Vecāks un Iestāde slēdz līgumu. Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, bērns tiek uzņemts kādā no Iestādēm, kas nodrošina metodisku palīdzību Vecākam.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība

7. Pašvaldībā ir viens vienots pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs (turpmāk – Reģistrs), kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām. Valmieras pilsētai ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Valmieras pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējie novada teritorijā esošiem pagasti sadalīti apvienībās, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgās apvienības un pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

8. Pārvalde bērnus rindā uz pieteikumā norādītajām Iestādēm reģistrē Reģistrā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi un bērna un viena no vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi, ievērojot šādu secību:

8.1. Valmieras pilsētas pirmsskolas iestādēs:

8.1.1. Valmieras pilsētā deklarētie bērni;

8.1.2. Valmieras novadā deklarētie bērni;

8.1.3. ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

8.2. Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādē "Burtiņš":

8.2.1. Valmieras pagastā deklarētie bērni;

8.2.2. Burtnieku pagastā deklarētie bērni;

8.2.3. Valmieras novadā deklarētie bērni;

8.2.4. ārpus Valmieras novada deklarētos bērnus.

8.3. pārējās Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:

8.3.1. attiecīgajā apvienībā deklarētie bērni;

8.3.2. Valmieras novadā deklarētie bērni;

8.3.3. ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

9. Reģistrs ir pieejams Pārvaldē un Pašvaldības interneta vietnē www.valmierasnovads.lv.

10. Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai Iestādē, Vecāks Pašvaldībā iesniedz pieteikumu:

10.1. iesniedzot personīgi klātienē tuvākajā Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību;

10.2. iesniedzot elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv vai izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

11. Iesniedzot pieteikumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai adoptētu bērnu, papildu noteikumu 8. punktā minētajiem dokumentiem Vecāks uzrāda bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

12. Pieteikumā norāda:

12.1. Vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir);

12.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi;

12.3. mācību gadu, kad bērns uzsāks apmeklēt Iestādi;

12.4. izglītības programmu;

12.5. Iestādes, kuras vecāks izvēlas savam bērnam, norāda sākot ar prioritāti – tuvāk dzīvesvietai savā pilsētā vai pagastā;

12.6. ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).

13. Pieteikumam par uzņemšanu speciālajā pirmsskolas izglītības programmā pievieno valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju.

14. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu papildu dzīvesvietas adresi pielīdzina Vecāka deklarētai dzīvesvietas adresei. Ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus un adoptētos bērnus Reģistrā reģistrē ar bērna dzimšanas datumu.

15. Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja Vecāks Pašvaldībā iesniedz izziņu no darbvietas.

16. Reģistrā bērni ārpus kārtas tiek reģistrēti šādā secībā, ja bērna un vismaz viena Vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un Vecāki Pieteikumā izdara atzīmi par:

16.1. Vecāks ir pedagogs Iestādē (pamatdarbā);

16.2. bērns nodots ārpusģimenes aprūpē (aizbildniecībā vai audžuģimenē);

16.3. dvīņi vai vairāki, vienās dzemdībās, dzimuši bērni;

16.4. statuss "brālis/māsa", ja bērna brālis un/vai māsa ir konkrētās Iestādes izglītojamais. Ārpus kārtas statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro, ja uz to datumu, kad bērnam tiek nodrošināta vieta Iestādē, neviens no bērna brāļiem un/vai māsām nav konkrētās Iestādes izglītojamais vai ja Vecāks līdz februāra pēdējai darbdienai bērna brālim un/vai māsai nav pagarinājuši pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu;

16.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu bērnam, kurš līdz šim ir apguvis speciālo pirmsskolas izglītības programmu.

17. Ja bērna un vismaz viena Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese tiek mainīta no Valmieras novada administratīvās teritorijas uz cita novada administratīvo teritoriju, Reģistrā tiek veiktas izmaiņas par bērna un/vai Vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi, nemainot sākotnējo pieteikuma reģistrācijas datumu un numuru.

18. Vecākam ir tiesības veikt izmaiņas pieteikumā par noteikumu 12.3.–12.6. apakšpunktā norādīto informāciju, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu.

19. Vecākam ir pienākums informēt Pārvaldi par izmaiņām pieteikumā norādītajā vecāku kontaktinformācijā 10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

20. Vecākam ir tiesības atsaukt pieteikumu, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz Vecāka iesniegumu, Pārvalde anulē bērna vietu Reģistrā.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

21. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai nosūta Pārvaldei informāciju par paredzamo brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.

22. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1. marta līdz 20. augustam.

23. Grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo bērnu skaitam no Reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, izglītības programmu, mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi un vēlamās Iestādes prioritārā secībā.

24. Pirms vietas piešķiršanas Iestādē, Pārvalde Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā pārbauda bērna un Vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

25. Bērnus ar vietām Iestādēs nodrošina šādā secībā:

25.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus, ja Pārvaldē ir iesniegta izziņa no Vecāka darbvietas;

25.2. ja bērna un vismaz viena Vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un tam piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši noteikumu 16. punktam:

25.2.1. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši noteikumu 16. punktam;

25.2.2. bērns neapmeklē nevienu Iestādi, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši noteikumu 16. punktam;

25.2.3. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu;

25.2.4. bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

25.3. ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

25.4. ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

26. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem nodrošina vietu vienā Iestādē.

27. Nodrošinot bērnam vietu Iestādē, Pārvalde Vecākam nosūta izziņu un informē Iestādes vadītāju par uzņemamo bērnu.

28. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, Vecākam, uzrādot bērna dzimšanas apliecību jānoslēdz līgums ar Iestādi.

29. Iestādes vadītājs, pēc noteikumu 27. punktā minētās informācijas saņemšanas, Pārvaldei sniedz šādu informāciju:

29.1. par Iestādē uzņemtajiem bērniem;

29.2. par Vecākiem, kuri izziņā noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.

30. Ja Vecāki 14 kalendāro dienu laikā no izziņas reģistrēšanas brīža (Pārvaldes noteiktajā termiņā) neierodas Iestādē vai Pārvaldē, izziņa zaudē spēku un bērna vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko Pārvalde rakstiski informē Vecākus.

31. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no Vecāku izvēlētajām Iestādēm, Pārvalde piedāvā vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.

32. Mācību gada laikā bērnus ar vietām Iestādēs nodrošina, ja attiecīgajās Iestādēs ir brīvas vietas.

33. Ja Iestādē atbrīvojas vieta, Iestādes vadītājs trīs darbdienu laikā informē Pārvaldi par brīvajām vietām Iestādē. Pārvalde pēc informācijas saņemšanas piedāvā vietu Iestādē nākamajam bērnam rindā no Reģistra.

IV. Iestādes maiņa

34. Ja Vecāks vēlas mainīt bērnam Iestādi, Vecāki iesniedz Pašvaldībā iesniegumu.

35. Pārvalde pārbauda vai Vecāki ir nokārtojuši ēdināšanas maksas Iestādē, kurā bērns iegūst izglītību, un reģistrē bērnu rindā uz Iestādi konkrētā mācību gadā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu.

36. Ja Vecāks nav nokārtojis ēdināšanas maksas Iestādē, Pārvalde ir tiesīga Vecākam atteikt Iestādes maiņu (izņemot bērnam, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).

37. Iestādes maiņu bērnam nodrošina atbilstoši noteikumu 25. punktam.

38. Nodrošinot bērnam Iestādes maiņu, Pārvalde Vecākiem nosūta izziņu un informē iepriekšējās Iestādes un Iestādes, kuru bērns apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu konkrētam bērnam.

V. Tiesiskuma nodrošināšana

39. Iestādes vadītāja un Pārvaldes lēmumu un/vai faktisko rīcību Vecāki var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram.

40. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušu:

41.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 2014. gada 27. novembra saistošos noteikumus Nr. 123 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma";

41.2. Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma";

41.3. Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2019 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē";

41.4. Beverīnas novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8/2019 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās";

41.5. Kocēnu novada domes 2013. gada 18. septembra saistošos noteikumus Nr. 12/2013 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

41.6. Rūjienas novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2018 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rūjienas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"

askaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2014. gada 27. novembrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 123 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma";

Burtnieku novada pašvaldības dome 2019. gada 4. aprīlī izdeva saistošos noteikumus Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma";

Mazsalacas novada pašvaldības dome 2019. gada 21. novembrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 13/2019 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē";

Beverīnas novada pašvaldības dome 2019. gada 31. oktobrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 8/2019 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās";

Kocēnu novada dome 2013. gada 18. septembrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 12/2013 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

Rūjienas novada pašvaldības dome 2018. gada 18. janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 1/2018 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rūjienas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par kārtību kādā Valmieras novada pašvaldība reģistrē un uzņem bērnus Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 23.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2022. OP numurs: 2022/78.28
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331816
23.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)