Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza regulu (ES) 2017/1129 un direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk — Regula Nr. 2020/1503) lietotajiem terminiem.

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas attīstību, stiprināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tirgus stabilitāti un uzticamību, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientu interešu aizsardzību, kā arī noteikt prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā.

3. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka:

1) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību, darbību un atbildību atbilstoši Regulai Nr. 2020/1503;

2) kompetentās uzraudzības iestādes tiesības, pienākumus, kā arī pilnvarojumu izdot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saistošus normatīvos noteikumus.

4. pants. Kompetentā uzraudzības iestāde

(1) Latvijā kompetentā uzraudzības iestāde, kas noteikta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 29. panta 1. punktu, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija).

(2) Komisija ir tiesīga izdot normatīvos noteikumus:

1) par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldību;

2) par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības pārskatu, citas sniedzamās informācijas saturu un iesniegšanas kārtību.

(3) Komisijai ir tiesības noteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošas prasības, kas izriet no Eiropas Banku iestādes vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pieņemtajiem lēmumiem, pamatnostādnēm un ieteikumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā.

(4) Komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasībām kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā, vai Komisijas faktisko rīcību, kas veikta saskaņā ar šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasībām kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.

II nodaļa
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja vai atļaujas atteikums

5. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzsākšana

(1) Lai saņemtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju un reģistrētos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Komisijai pieteikumu, tam pievienojot Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos minētos dokumentus un informāciju.

(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nav tiesību papildus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai veikt cita veida komercdarbību, ja tā vājina vai var vājināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja finansiālo stabilitāti vai Komisijas spēju uzraudzīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503 prasībām. Komisija var pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai tiek dibināta atsevišķa juridiskā persona.

6. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas izsniegšanas un atteikuma kārtība

(1) Komisija ar lēmumu piešķir vai atsakās piešķirt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju Regulā Nr. 2020/1503 noteiktajā kārtībā un termiņā.

(2) Komisijai, izskatot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniegtos dokumentus un informāciju, ir tiesības pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izdara tajos labojumus vai iesniedz papildu dokumentus un informāciju, kas Komisijai nepieciešama, lai tā varētu pārliecināties par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārdomātu un piesardzīgu darbību, kā arī šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi.

(3) Ja Komisija pieņem šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, šā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

III nodaļa
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbība un informācijas sniegšana klientiem

7. pants. Vispārīgās prasības

(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un tā klientu attiecības nosaka šis likums, Regula Nr. 2020/1503, citi Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā un civiltiesiskie līgumi, kurus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs noslēdzis ar klientiem.

(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt pakalpojumus profesionāli un atbildīgi, ievērojot klientu intereses.

(3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs savā darbībā ievēro šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā un Komisijas izdoto normatīvo noteikumu prasības, kas regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību.

(4) Finansējums, kas piesaistīts, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, nekādā veidā nevar tikt izmantots citu finanšu pakalpojumu sniegšanai.

(5) Ja tiek sniegts nodrošinājums projekta īpašnieka saistību izpildei, tas tiek nostiprināts uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai tā izveidotas īpašam nolūkam dibinātas komercsabiedrības vārda, izdarot atzīmi, ka attiecīgā hipotēka vai komercķīla nodrošina ieguldītāja prasījumu. Nodrošinājumu, kas kalpo projekta īpašnieka saistību izpildei, neiekļauj kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai īpašam nolūkam dibinātas komercsabiedrības mantā, no kuras sedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja kreditoru prasījumus.

8. pants. Informācijas sniegšana klientiem un par to atbildīgās personas

(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā dara pieejamu ieguldījumu pamatinformācijas lapu vismaz valsts valodā, un šo lapu sagatavo projekta īpašnieks katram kolektīvās finansēšanas piedāvājumam.

(2) Par ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegtās informācijas patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām atbild projekta īpašnieks un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija.

(3) Projekta īpašnieks ieguldījumu pamatinformācijas lapā norāda par tajā sniegto informāciju atbildīgās personas, norādot fiziskajām personām vārdu, uzvārdu un amatu, bet juridiskajām personām — firmu un juridisko adresi.

(4) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz aizdevumu portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumus, sagatavo un potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā dara pieejamu ieguldījumu pamatinformācijas lapu platformas līmenī vismaz valsts valodā.

(5) Par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī sniegtās informācijas patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām atbild kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija.

(6) Ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī norāda par tajā sniegto informāciju atbildīgās personas, norādot fiziskajām personām vārdu, uzvārdu un amatu, bet juridiskajām personām — firmu un juridisko adresi.

(7) Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai projekta īpašnieks un par ieguldījumu pamatinformācijas lapas aizpildīšanu atbildīgās personas sniedz informāciju un dokumentus, kas Komisijai nepieciešami, lai pārbaudītu projekta īpašnieka darbības atbilstību šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām.

(8) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji tirgvedības paziņojumus Latvijā sniedz vismaz valsts valodā.

IV nodaļa
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība un darbības atļaujas anulēšana

9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības

(1) Komisija saskaņā ar šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju.

(2) Komisijai ir tiesības noteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošas papildu prasības, lai mazinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības risku un aizsargātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientus.

(3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas tai iesniegta, lai saņemtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju, tai skaitā par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt tā turpmāko darbību.

10. pants. Komisijas tiesības uzraudzības īstenošanā

(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām, Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai informāciju un dokumentus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, trešās personas, kas izraudzītas pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir kontrole pār kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vai trešajām personām vai pār kurām kontroli realizē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai šīs trešās personas;

2) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un to trešo personu, kas izraudzītas pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība un pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija sniedz informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi;

3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisko personu privātā dzīvesvieta, un iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā pieļautu pārkāpumu pierādīšanai;

4) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru vai dalībnieku un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kas ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību un ieguldīto līdzekļu izcelsmi;

5) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz darbības pārskatus;

6) nodot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja noslēgtos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 30. panta 2. punkta "i" apakšpunktu, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "c" apakšpunktu.

(2) Ja ir pamatotas aizdomas, ka tiek pārkāptas šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktās prasības, Komisijai ir tiesības piemērot šādus uzraudzības pasākumus:

1) apturēt vai pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, aptur kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu uz laiku līdz 10 darbdienām;

2) apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājuma publicēšanu uz laiku līdz 10 darbdienām;

3) aizliegt vai apturēt tirgvedības paziņojumu publicēšanu vai pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, aizliedz vai aptur tirgvedības paziņojumu publicēšanu uz laiku līdz 10 darbdienām.

(3) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā tai paredzētos uzdevumus.

(4) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

11. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas anulēšana

(1) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos.

(2) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

V nodaļa
Atbildība par pārkāpumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā

12. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana

Komisija ir tiesīga šā likuma 13. pantā minētās sankcijas un administratīvos pasākumus piemērot, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro:

1) Regulas Nr. 2020/1503 3. pantā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu;

2) Regulas Nr. 2020/1503 4. pantā noteiktās prasības attiecībā uz efektīvas un piesardzīgas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu;

3) Regulas Nr. 2020/1503 5. pantā noteiktās prasības attiecībā uz projekta īpašnieka uzticamības pārbaudes veikšanu;

4) Regulas Nr. 2020/1503 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;

5) Regulas Nr. 2020/1503 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz klientu sūdzību izskatīšanu;

6) Regulas Nr. 2020/1503 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;

7) Regulas Nr. 2020/1503 9. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ārpakalpojumu organizēšanu un operacionālo risku pārvaldību;

8) Regulas Nr. 2020/1503 10. pantā noteikto aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtību;

9) Regulas Nr. 2020/1503 11. pantā noteiktās prasības attiecībā uz prudenciālās aizsardzības pasākumu, tai skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības, ievērošanu;

10) Regulas Nr. 2020/1503 12. panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo pieteikumu, ja persona iecerējusi sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;

11) Regulas Nr. 2020/1503 13. panta 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo pieteikumu darbības paplašināšanas gadījumā;

12) Regulas Nr. 2020/1503 15. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz Komisijas informēšanu par visām būtiskajām izmaiņām atļaujas piešķiršanas nosacījumos, kā arī tad, ja nav sniegta pēc pieprasījuma iesniedzamā informācija;

13) Regulas Nr. 2020/1503 16. panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;

14) Regulas Nr. 2020/1503 18. panta 1. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanu un pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs;

15) Regulas Nr. 2020/1503 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientiem sniedzamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību;

16) Regulas Nr. 2020/1503 20. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē vai to publicēšanas kārtību;

17) Regulas Nr. 2020/1503 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldītāju zināšanu pārbaudes un zaudējumu segšanas spēju simulāciju vai tās piemērošanas kārtību;

18) Regulas Nr. 2020/1503 22. pantā noteiktās prasības attiecībā uz pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu vai tā ievērošanu;

19) Regulas Nr. 2020/1503 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību;

20) Regulas Nr. 2020/1503 24. pantā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību;

21) Regulas Nr. 2020/1503 25. pantā noteiktās prasības attiecībā uz ziņojumdēļa izmantošanu vai tajā iekļaujamo informāciju;

22) Regulas Nr. 2020/1503 26. pantā noteiktās prasības attiecībā uz visu ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem un darījumiem saistīto datu uzskaiti un klientu piekļuvi šiem datiem;

23) Regulas Nr. 2020/1503 27. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju vai tās publicēšanas kārtību.

13. pants. Sankcijas un administratīvie pasākumi

(1) Pieņemot lēmumu par šā likuma 12. pantā minētajiem pārkāpumiem, Komisija ir tiesīga piemērot šādas sankcijas:

1) brīdinājumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai;

2) pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata tā valdes vai padomes locekli vai aizliegumu citai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētā persona ir pārkāpusi Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;

3) naudas sodu juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat tādā gadījumā, ja tas pārsniedz šīs panta daļas 4. vai 5. punktā noteiktās summas;

4) naudas sodu juridiskajai personai līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kas sagatavo konsolidēto finanšu pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma konsolidēto finanšu pārskatu;

5) naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 000 euro;

6) anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "f" apakšpunktu vai šā punkta otrās daļas "a" apakšpunktu.

(2) Pieņemot lēmumu par šā likuma 12. pantā minētajiem pārkāpumiem, Komisija līdz pārkāpuma novēršanas brīdim ir tiesīga piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) publisku paziņojumu, kurā norāda kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vai trešo personu, kas izraudzīta pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, un pārkāpuma būtību;

2) aizliegumu sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;

3) aizliegumu publicēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu;

4) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību.

(3) Personai, kura ir atbildīga par informāciju, kas sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) informācija ir maldinoša vai neprecīza;

2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai ieguldītāji varētu apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.

(4) Personai, kura ir atbildīga par informāciju, kas sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) informācija ir maldinoša vai neprecīza;

2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai ieguldītāji varētu apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.

(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par naudas soda piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(6) Informāciju par personai saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu piemērotajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem Komisija ievieto savā tīmekļvietnē saskaņā ar Regulā Nr. 2020/1503 noteiktajām prasībām un kārtību.

14. pants. Noilgums

(1) Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona pārkāpj šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktās prasības, Komisija ir tiesīga ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā noilguma termiņa skaitīšanu aptur ar lietas ierosināšanas dienu.

(3) Lēmumu par šā likuma 13. pantā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu Komisija var pieņemt divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(4) Objektīvu iemeslu dēļ, tostarp gadījumā, ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Komisija, pieņemot attiecīgu lēmumu, var pagarināt šā panta trešajā daļā noteikto lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lietas ierosināšanas dienas. Lēmums par termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.

(5) Komisija izbeidz lietu, ja šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par šā likuma 13. pantā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu.

VI nodaļa
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja maksājumi Komisijai

15. pants. Maksājumi Komisijai

(1) Persona, kura vēlas sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, maksā Komisijai 2500 euro par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pēc reģistrācijas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā maksā Komisijai 4000 euro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, bet kopējā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja maksājumu summa nepārsniedz 100 000 euro gadā.

16. pants. Maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība

(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pēc reģistrācijas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz tai pārskatu, kas nepieciešams šā likuma 15. panta otrajā daļā noteikto maksājumu aprēķināšanai, un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic attiecīgo maksājumu.

(2) Komisija izdod normatīvos noteikumus par kārtību, kādā aprēķināmi un veicami šā likuma 15. panta otrajā daļā minētie maksājumi un iesniedzams šā panta pirmajā daļā minētais pārskats.

VII nodaļa
Iesniegumu un sūdzību izskatīšana

17. pants. Komisijas kompetencē esošo iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

(1) Komisija izskata to klientu iesniegumus un sūdzības, kuri nav uzskatāmi par patērētājiem, attiecībā uz šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā pārkāpumiem. Ja no iesniegumā vai sūdzībā sniegtās informācijas un pievienotajiem materiāliem neizriet, ka ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai var radīt būtisku kaitējumu klientu grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), Komisija ir tiesīga neuzsākt administratīvo procesu. Komisija iesnieguma vai sūdzības iesniedzējam atbildi sniedz Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja Komisija, izskatot administratīvo lietu, konstatē, ka šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā neievērošana radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu klientu grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), tā ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā neievērošanu vai novērst pieļautos pārkāpumus, un noteikt šim nolūkam nepieciešamo darbību izpildes termiņu.

(3) Komisija atbilstoši savai kompetencei ir tiesīga pieprasīt no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klienta administratīvās lietas vai sūdzības izskatīšanai nepieciešamo informāciju, kas izmantojama tikai administratīvās lietas vai sūdzības izskatīšanai, kā arī noteikt informācijas iesniegšanas termiņu.

18. pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē esošo iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem izskata to ieguldītāju iesniegumus un sūdzības, kuri uzskatāmi par patērētājiem, attiecībā uz šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503, tai skaitā minētajā regulā noteikto par tirgvedības paziņojumu publicēšanu, un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību par patērētāju tiesību aizsardzību neievērošanu. Ja no iesniegumā vai sūdzībā sniegtās informācijas un pievienotajiem materiāliem neizriet, ka ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs neuzsākt administratīvo lietu. Šādā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz atbildi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu izmantotājam.

(2) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izskatot administratīvo lietu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, konstatē, ka šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību neievērošana radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm) vai atsevišķam patērētājam, tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt šā likuma un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā neievērošanu vai novērst pieļautos pārkāpumus, un noteikt šim nolūkam nepieciešamo darbību izpildes termiņu. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 7. aprīlī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2022. gada 20. aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.04.2022.Stājas spēkā: 04.05.2022.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 20.04.2022. OP numurs: 2022/76.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
331740
04.05.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"