Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta.
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Dobelē 2022. gada 27. janvārī
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
lēmumu Nr. 5/2 (prot. Nr. 2)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 96/5 (prot. Nr. 5)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – licence).

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

3. Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pieprasītājs) dokumentus iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv), vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: izglitiba@dobele.lv.

4. Licences saņemšanai pieprasītājs Pārvaldē iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu (1. pielikums);

4.2. licencējamo izglītības programmu (2. pielikums);

4.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju, un gadījumos, ja Pārvalde objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, pievieno:

4.3.1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;

4.3.2. sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā;

4.3.3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

4.4. dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai un Veselības inspekcijas atzinumu par vietas, telpas atbilstību noteiktām sanitārām prasībām, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās, apliecinātu kopiju;

4.5. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus;

4.6. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

5. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

6. Ar Pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidota interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija) izskata un izvērtē Pieprasītāja iesniegtos dokumentus.

7. Ja Licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

8. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, kā arī anulēt izsniegto licenci.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

9.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

10. Komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

10.1. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju;

10.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.4. pēc licences pieprasītāja lūguma.

11. Lēmums par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā uz oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) vai ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.

12. Licence tiek izsniegta uz laiku līdz trim gadiem vai līdz pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa beigām. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma vai komisijas lēmumā norādītajā laikā.

13. Licenci noformē un izsniedz Pārvaldes speciālists (3. pielikums).

14. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs un Pārvaldes vadītājs.

15. Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas licences izsniegšanai, un iepriekš izsniegtā licence.

16. Ja Licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc apmācību veikšana.

III. Faktiskās rīcības un administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība

17. Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dobeles novada domē.

18. Dobeles novada domes lēmumu noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:

19.1. Dobeles novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu";

19.2. Auces novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".

20. Licences, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
1. pielikums
Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Dobeles novada Izglītības pārvaldei

   
  (vārds, uzvārds / nosaukums)
   
  (personas kods / reģistrācijas Nr.)
   
  (deklarētā adrese / juridiskā adrese)
   
  (kontaktpersona)
   
  (tālruņa Nr.)
   
  (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   
(datums)  
   
(vārds, uzvārds) (paraksts)
2. pielikums
Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
Licencējamās programmas nosaukums

Programmas mērķis

 

Programmas uzdevumi

 

Plānoto rezultātu apraksts

 

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums

 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievieno personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu)

 
 
 
Nr.
p.k.
Tēmas nosaukumsApakštēmas nosaukumsTeorijas stundu skaitsPraktisko nodarbību stundu skaitsKopējais stundu skaits
3. pielikums
Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Latvijas Republika

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

LICENCE Nr.

izsniegta 

LICENCES PIEPRASĪTĀJS

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs/personas kods

Interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

stundu skaits

īstenošanai Dobeles novadā.

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts (datums).

Licence derīga līdz (datums)

Pārvaldes vadītāja  /...................................../
  (paraksts) 
Komisijas priekšsēdētāja  /...................................../
  (paraksts)
Saistošo noteikumu Nr. 2 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu un 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka "novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai", 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka "Izglītības iestādes, […], kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana, ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā." un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka "Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā."

Līdz ar to nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas regulē pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā.

Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā Dobeles novadam pievienots Auces novads un Tērvetes novads, kā rezultātā nepieciešami vienoti saistošie noteikumi. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs Dobeles novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu", Auces novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" un ar Tērvetes novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 13. §) apstiprinātie noteikumi "Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības noteikumi" un ar Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta lēmumu (protokols Nr. 10, 23. paragrāfs) apstiprinātais Pedagoģiskās padomes nolikums, kurā cita starpā noteikts pienākums izsniegt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences. Arī pārējās Pedagoģiskās padomes nolikumā norādītās funkcijas zaudē spēku.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu, projekta mērķis ir noteikt un regulēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā, kas tiek īstenotas Dobeles novadā. Noteikumu projekts paredz interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldībai finanšu līdzekļi nav jāiegulda.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kas vēlas īstenot interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Juridiskās un fiziskās personām Noteikumu piemērošanā var vērsties Dobeles novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas, nav nepieciešamas.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331502
{"selected":{"value":"09.04.2022","content":"<font class='s-1'>09.04.2022.-22.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"23.07.2023","iso_value":"2023\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"09.04.2022","iso_value":"2022\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2022.-22.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.04.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)