Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32

Daugavpilī 2022. gada 10. februārī (prot. Nr. 22, 1. &)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Precizēti ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 31. marta lēmumu Nr. 532 (prot. Nr. 27, 7. &)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punktu f) apakšpunktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu un
46. panta piekto daļu, 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā (turpmāk – Licences).

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par Licences izsniegšanu, Licences pārreģistrācijas, Licences izsniegšanas atteikuma vai Licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Lēmumu par Licences izsniegšanu izglītības programmas īstenošanai pieņem Pašvaldības domes izveidotā Augšdaugavas novada Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisija tiek apstiprināta ar Pašvaldības domes lēmumu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Licences saņemšanai juridiska persona Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. komisijai adresētu pieteikumu (1. pielikums);

4.2. licencējamo programmu valsts valodā (2. pielikums);

4.3. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla pedagoģisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt tos pati;

4.4. pedagoga parakstītu lietišķo biogrāfiju (CV).

5. Licences saņemšanai fiziska persona Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

5.1. komisijai adresētu pieteikumu (1. pielikums);

5.2. licencējamo programmu valsts valodā (2. pielikums);

5.3. Pedagoģisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas valsts valodā, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt tos pati, un parakstītu lietišķo biogrāfiju (CV).

III. Komisijas kompetence, darba organizācija, lēmuma pieņemšana un apstrīdēšanas kārtība

6. Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par Licences izsniegšanu (3. pielikums) vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt Licenci ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

7. Komisija ir tiesīga uzaicināt neatkarīgus ekspertus jautājuma izlemšanai par Licences piešķiršanu. Ekspertiem nav balsstiesību.

8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences piešķiršanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt pati. Ja pieprasītā informācija un/ vai dokumenti netiek iesniegti Komisijas noteiktajā laikā, licence netiek piešķirta.

9. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu Licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, Licences īpašnieks Licences aktualizēšanai rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:

10.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pieprasītā informācija;

10.2. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

10.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst iesniegtās programmas nosaukuma, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

10.4. ir sniegtas nepatiesas ziņas.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par Licences anulēšanu, ja:

11.1. Licences saņēmējs viena gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

11.2. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

11.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.4. pēc Licences īpašnieka lūguma.

12. Lēmums par Licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt Licenci vai Licences anulēšanu pieprasītājam tiek nosūtīts rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.

13. Licence tiek izsniegta uz laiku līdz trim gadiem. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma.

14. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

15. Iesniegumu Licences termiņa pagarināšanai Licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās Licences kopiju. Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Licences derīguma termiņa pagarināšanai.

16. Izglītības un Kultūras pārvaldes ir tiesīgas pārbaudīt licencēto programmu īstenošanu un sagatavot Komisijai priekšlikumus par licencētās izglītības programmas kvalitāti. Par programmas īstenošanas kvalitāti ir atbildīgs programmas īstenotājs.

17. Komisijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē. Pašvaldības domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

19. Tās Licences, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā esošas uz Licencē norādīto termiņu.

20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 11 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību";

20.2. Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4/2021 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 (prot. Nr. 22, 1. &)
Augšdaugavas novada Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanai komisijai
  
 (vārds, uzvārds/juridiskais personai – iestāde, ieņemamais amats)

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
  
Fiziskās personas vārds, uzvārds/
juridiskās personas nosaukums
 
Personas kods/reģistrācijas numurs 
Deklarētā dzīves vietas adrese/
organizācijas juridiskā adrese
 
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
tālruņa Nr., e-pasta adrese 
Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu
  
(datums) 
   
(vārds, uzvārds) (paraksts)
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 (prot. Nr. 22, 1. &)
Interešu izglītības programma/ Pieaugušo neformālās izglītības programma

__________________________
(nosaukums)

programma

Programmas vadītājs:

2022

1. Ievads

1.1. Programmas aktualitāte.

1.2. Programmas mērķis.

1.3. Programmas galvenie uzdevumi.

1.4. Īstenošanas laikposms ir ne mazāks par vienu gadu.

1.5. Programmas īstenošanas forma.

1.6. Mērķauditorija.

1.7. Nodarbību skaits nedēļā.

Vienas nodarbības ilgums

2. Programmas saturs.

2.1. Programmas īstenošanas plāns:

Nr.p.k.Tēmas nosaukumsKopējais stundu skaitsTēmas izklāsts/stundu satursDatumsStundu skaits
1.     
   
   
2.     
   
   
   
   
3.     
   
   
   
   
   
 Kopā:  

T – teorētiskās nodarbības, P – praktiskās nodarbības.

2.2. Darba metodes, paņēmieni, formas.

2.3. Programmas īstenošanai nepieciešami pamatresursi.

3. Programmas plānotie rezultāti.

4. Izmantotie informācijas avoti.

3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 (prot. Nr. 22, 1. &)

Augšdaugavas novada pašvaldības dome
Interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas

LICENCE NR. ______

 Daugavpilī
(datums) 
 
(juridiskās personas pilns nosaukums)
 
(reģistrācijas numurs)
ir tiesības īstenot 
  
  
(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)
Licences īstenošanas termiņš  
Programmas īstenošanas vietas adrese 
  
  
Augšdaugavas novada Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
 (paraksts, paraksta atšifrējums)
(zīmogs)
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikt tiesisku regulējumu, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Augšdaugavas novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošiem noteikumiem noteikta kārtība interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai.
3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNeietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta vienota kārtība licenču saņemšanai un uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības funkciju īstenošanu. Atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un juridiskām personām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu ieinteresētās personas var vērsties Augšdaugavas novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331491
09.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)