Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Dobelē 2022. gada 24. februārī
Par Dobeles novada pašvaldības nodevām
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 84/3 (prot. Nr. 3)


PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 103/5 (prot. Nr. 5)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma "Par nodokļiem
un nodevām
" 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., un 10. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 6., 7., 9., 12., 14., 15. un 16.1 punktu.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ar nodevām apliekamos objektus, uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nodevu samaksas un kontroles kārtību Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevas iemaksājamas Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) pamatbudžetā pirms dokumenta, atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kārtība.

3. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

II. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

4. Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Dobeles novada domes (turpmāk – dome) vai pašvaldības iestāžu izstrādātos oficiālos dokumentus un/vai apliecinātus to atvasinājumus.

5. Objekti un nodevu likmes:

5.1. domes vai komitejas lēmuma (protokola) apliecināts atvasinājums, izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam – 1,50 euro par katru lappusi;

5.2. apliecināti dokumentu atvasinājumi no pašvaldības arhīva – 1,50 euro par katru lappusi;

5.3. arhīva izziņa – 5 euro; 

5.4. izziņa par personas apbedīšanu Dobeles novada kapsētās – 3,00 euro;

5.5. izziņa par nekustamā īpašuma izpirkšanu – 3,00 euro;

5.6. izziņa par lauksaimniecības produkcijas ražošanai izmantojamo zemi – 4,00 euro;

5.7. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu – 3,00 euro;

5.8. apliecinātās kopijas no lietvedībā esošiem materiāliem 1,5 euro par katru lappusi;

5.9. cita rakstura izziņas, dokumenti – 1,5 euro par katru lappusi;

5.10. atļauja būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgai (līdz 30 dienām) novietošanai pašvaldībai piederošā teritorijā ielu sarkano līniju robežās – 7,00 euro;

5.11. atļauja par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielu sarkano līniju robežās (par vienu gadu) – 10,00 euro;

5.12. rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3 m):

5.12.1. maģistrālajās ielās – 14,00 euro;

5.12.2. maģistrālo ielu trotuāros – 11,00 euro;

5.12.3. vietējās nozīmes ielās – 11,00 euro;

5.12.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros – 7,00 euro;

5.12.5. pārējā teritorijā – 7,00 euro;

5.13. rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām:

5.13.1. maģistrālajās ielās – 7,00 euro;

5.13.2. maģistrālo ielu trotuāros – 5,00 euro;

5.13.3. vietējās nozīmes ielās – 5,00 euro;

5.13.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros un pārējā teritorijā – 4,00 euro.

6. No 5.4., 5.5., 5.7., 5.8. un 5.9. punktos minētās nodevas samaksas atbrīvo pensionārus, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes), personas ar I un II grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājus, ja šo personu deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

7. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās pašvaldības teritorijā.

8. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša pasākuma rīkošanu publiskā vietā, ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus:

8.1. 15 euro dienā, ja pasākums noris vienu dienu;

8.2. 5 euro par katru nākamo dienu, ja pasākums noris vairākas dienas;

8.3. 150 euro par mēnesi.

9. Pašvaldības nodeva par atrakciju rīkošanu publiskā vietā:

9.1. 20 euro dienā, ja pasākums noris vienu dienu;

9.2. 10 euro par katru nākamo dienu, ja pasākums noris vairākas dienas;

9.3. 200 euro par mēnesi.

10. Par koncertiem un citiem komerciāliem pasākumiem – 10 euro stundā.

11. No nodevas samaksas atbrīvo:

11.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus;

11.2. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

12. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, tirgojot un sniedzot:

12.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un zvejas produktus – 2,00 euro dienā vai 20,00 euro mēnesī;

12.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces – 5,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus – 10,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.4. tabakas izstrādājumus – 10,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 5,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.6. grāmatas, preses izdevumus – 1,00 euro dienā vai 10,00 euro mēnesī;

12.7. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – 5,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.8. loterijas biļetes – 10,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī;

12.9. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus – 2,00 euro dienā vai 20,00 euro mēnesī.

13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās ar nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā) – 5,00 euro dienā.

14. Ja persona veic tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu vairākās publiskās vietās, tad nodevas apmērs tiek noteikts atbilstoši noteiktajām nodevas likmēm kā par vienu tirdzniecības vietu.

15. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

16. Nodevu nemaksā personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

V. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

17. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Dobeles novadā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās, izvieto reklāmu, sludinājumus un citus informatīvus materiālus.

18. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā objekts ir:

18.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Dobeles novadā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā pašvaldībā;

18.2. izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Dobeles novadā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tajā skaitā uzņēmējdarbības vietā Dobeles novadā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā pašvaldībā.

19. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

20. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā apmēru nosaka pēc formulas N= L X B X Z X T X M X ZN, kur:

20.1. N – nodevas apmērs;

20.2. L – reklāmas laukums (m²) (ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos jāizmanto koeficients ar vērtību 1;

20.3. B – bāzes likme 1,50 euro;

20.4. Z – zonas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

20.4.1. Dobeles pilsētas un Auces pilsētas centra zonā (saskaņā ar pašvaldības apstiprināto zonējumu) – 3;

20.4.2. pārējā Dobeles pilsētas un Auces pilsētas teritorijā un novada ciematos – 2;

20.4.3. pārējā novada teritorijā – 1;

20.4.4. mobilajai reklāmai 4,5.

20.5. T – Tematikas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

20.5.1. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli – 0,5;

20.5.2. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. – 0,5;

20.5.3. Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo – 0,75;

20.5.4. Dobeles novadā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo – 0,5;

20.5.5. reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde – 0,5;

20.5.6. tūrismu veicinoša reklāma – 0,5;

20.5.7. dinamiskā reklāma – 2;

20.5.8. pārējās reklāmas – 1.

20.6. M – izvietošanas laiks mēnešos;

20.7. ZN – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

20.7.1. Dobeles pilsētas un Auces pilsētas centra zonā (saskaņā ar pašvaldības apstiprināto zonējumu) – 1,4;

20.7.2. pie Dobeles pilsētas un Auces pilsētas galvenajām ielām – 1,3;

20.7.3. pārējā Dobeles pilsētas un Auces pilsētas teritorijā un novada ciematos – 1,2;

20.7.4. pārējā novada teritorijā – 1,1.

21. Ja reklāmas objekts novietots uz pašvaldībai nepiederoša zemesgabala vai par reklāmas objektu ir noslēgts reklāmas vietas nomas līgums ar pašvaldību un tajā ir iekļauta zemes nomas maksa, aprēķinos izmanto ZN koeficientu ar vērtību 1.

22. Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

23. Reklāmu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos nodevu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu.

24. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:

24.1. valsts un pašvaldību iestādes, kā arī fiziskas un juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas satur informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem;

24.2. personas, kuras izvieto afišas un sludinājumus uz pašvaldībai piederošiem afišu stendiem;

24.3. personas, kuras reklamē pasākumus, kas nav saistīti ar komercdarbību.

25. Dobeles novada domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāmu no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Dobeles novadā atbrīvo pasākuma norises vietā un laikā.

26. Ja pēc nodevas samaksāšanas, pēc reklāmas izvietotāja iniciatīvas tiek samazināts reklāmas eksponēšanas ilgums vai reklāmas laukuma platība (apjoms), samaksātā nodeva netiek atmaksāta.

27. Patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

28. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, pašvaldība:

28.1. aprēķina nodevu no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums maksāšanas paziņojumā norādītajā termiņā;

28.2. ja tas noticis pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, nodevu aprēķina par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums paziņojumā norādītajā termiņā.

VI. Nodeva par Dobeles novada pašvaldības simbolikas izmantošanu

29. Nodeva par Dobeles novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, kas Dobeles novada pašvaldības simboliku izmanto komerciāliem mērķiem.

30. Nodevas likme par Dobeles novada pašvaldības simbolikas izmantošanu ir:

30.1. ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai līdz 100 eksemplāriem – 15,00 euro;

30.2. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 100 eksemplāriem – 15,00 euro + 0,10 euro par katru eksemplāru;

30.3. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai līdz 1000 eksemplāriem – 100 euro;

30.4. ja simbolika tiek tiražēta produkcijai vairāk par 1000 eksemplāriem – 100 euro + 10 euro par katriem nākošajiem 100 eksemplāru.

VII. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

31. Nodevu maksā personas, kuras, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņojot būvniecību, pašvaldības būvvaldē saņem būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē).

32. Nodevas likme atbilstoši būvniecības ieceres iesnieguma veidam:

32.1. paskaidrojuma raksts (ieceres akcepts) – 50 euro;

32.2. (svītrots ar Dobeles novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

32.3. būvniecības iesniegums (būvatļauja) – 70 euro.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

33. Nodeva maksājama šādā kārtībā:

33.1. par būvatļaujas izdošanu – 50 procentu apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas pašvaldības būvvaldes noteiktajā termiņā un atlikušos 50 procentus no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

33.2. par būvniecības ieceres akceptu – 100 procentu apmērā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.

34. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā.

35. Ja pašvaldības būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta.

36. Samaksātā nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu netiek atmaksāta, ja persona neizpilda būvatļaujas nosacījumus vai būvniecības ieceri nerealizē.

37. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:

37.1. pašvaldības iestādes, ja būvniecība tiek veikta deleģētās funkcijas nodrošināšanai;

37.2. politiski represētas personas un personas ar I vai II invaliditātes grupu, ja būvatļauja vai būvniecības ieceres akcepts tiek saņemts:

37.2.1. dzīvokļa būvniecībai;

37.2.2. dzīvojamās ēkas un dārza mājas būvniecībai;

37.2.3. saimniecības ēkas būvniecībai;

37.2.4. īpašuma teritorijas labiekārtošanai un tās elementu būvniecībai.

38. Nodevas likme tiek samazināta par 50 procentiem, ja būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu dzīvokļa būvniecībai, dzīvojamās ēkas un dārza mājas būvniecībai, saimniecības ēkas būvniecībai vai īpašuma teritorijas labiekārtošanai un tās elementu būvniecībai saņem:

38.1. personas, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss;

38.2. personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

38.3. pensionāri.

VIII. Noslēguma jautājums

39. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

39.1. Auces novada pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Auces novada pašvaldības nodevas";

39.2. Dobeles novada pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām";

39.3. Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 25 "Tērvetes novada pašvaldības nodevas".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Dobeles novada pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.19
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331485
{"selected":{"value":"10.06.2022","content":"<font class='s-1'>10.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.06.2022","iso_value":"2022\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2022","iso_value":"2022\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2022.-09.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.06.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)