Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Bauskā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 2, 6. §)
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu
un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Precizēti 31.03.2022. (prot. Nr. 7, 9. p.)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – licence).

2. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt pieņem Bauskas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija (turpmāk – komisija), kuras sastāvs tiek noteikts ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

3. Licenci var pieprasīt fiziskas un juridiskas personas.

4. Pašvaldības licence pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai tiek izsniegta programmām, kurus apjoms nepārsniedz 160 akadēmiskās stundas.

5. Licenci izsniedz uz 3 (trīs) gadiem.

6. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskai personai – pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: (Precizēts 31.03.2022.)

6.1. pieteikums licences saņemšanai (1. pielikums), kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums, kā arī vieta, kur tiks īstenota izglītības programma;

6.2. licencējamās izglītības programmas apraksts datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķauditoriju, programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu;

6.3. programmas apguvi apliecinošā dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs (attiecināms tikai uz pieaugušo neformālo izglītību).

7. Licences saņēmējs atbildīgs par programmas īstenošanā nepieciešamā personāla atbilstošu izglītību.

8. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai personai – pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: (Precizēts 31.03.2022.)

8.1. pieteikums licences saņemšanai (2. pielikums), kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās izglītības programmas nosaukums, kā arī vieta, kur tiks īstenota izglītības programma;

8.2. dzīves apraksts (CV);

8.3. licencējamās izglītības programmas apraksts datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķauditoriju, programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu.

9. Komisijai ir tiesības pagarināt izsniegto licenci līdz 2 (diviem) gadiem, ja programmas īstenošana netiek pārtraukta, pēc iesnieguma (1. vai 2. pielikums) saņemšanas, kam pievienots: (Precizēts 31.03.2022.)

9.1. apliecinājums, ka izglītības programmas īstenošanā – programmas saturā, pedagoģiskajā sastāvā nav izmaiņu;

9.2. ja ir izmaiņas – izziņa par izmaiņām izglītības programmas īstenošanā – programmas saturā vai pedagoģiskajā sastāvā;

9.3. iepriekš izsniegtā licence.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

10. Komisija:

10.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus 10 (desmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas;

10.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīviem aktiem;

10.3. pieņem lēmumu par:

10.3.1. licences izsniegšanu (3. pielikums);

10.3.2. papildu informācijas pieprasīšanu;

10.3.3. izsniegtās licences pagarināšanu;

10.3.4. atteikumu izsniegt licenci;

10.3.5. izsniegtās licences anulēšanu.

11. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas komisija informē licences pieprasītāju par papildu dokumentu iesniegšanu.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

12.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

13.1. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

13.2. juridiskā persona tiek likvidēta.

14. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

15. Pēc lēmuma par licences anulēšanu izsniegtā licence zaudē spēku un izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc.

16. Licences derīguma termiņu nosaka no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu vai pagarināšanu.

17. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Bauskas novada domē, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.

18. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

IV. Noslēguma jautājumi

(precizēta 31.03.2022.)

19. Licences, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņam.

20. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

20.1. Iecavas novada domes 2018. gada 27. novembrī apstiprinātā Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība;

20.2. Bauskas novada domes 2016. gada 31. martā apstiprinātie saistošie noteikumi "Par interešu izglītība un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu";

20.3. Vecumnieku novada domes 2013. gada 27. decembrī apstiprinātā "Kārtība, kādā tiek licencētas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
1. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Bauskas novada
interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

/juridiskās personas nosaukums/

  
 

/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt pagarināt licenci interešu izglītības pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)
 

/nosaukums/

 
 
 
 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Programmas īstenošanas vieta 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvara ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

DatumsParaksts
2. pielikums
Bauskas novada domes 2021. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Bauskas novada
interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

/vārds, uzvārds/

  
 

/personas kods/

  
 

/deklarētās dzīvesvietas adrese/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt pagarināt licenci interešu izglītības pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)
 

/nosaukums/

 
 
 
 
Programmas īstenošanas vieta 
Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvara ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

DatumsParaksts
3. pielikums
Bauskas novada domes 2021. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

BAUSKAS NOVADA DOME

LICENCE

Nr. ____

Interešu/Pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai
izdota

 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

 

(reģistrācijas Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

par programmas

   

īstenošanu

Juridiskā adrese: _______________________________

Programmas īstenošanas vieta: _______________________________

Licence derīga līdz 20____. gada _____________

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

A. Okmanis

20____. gada _____________

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsAr saistošiem noteikumiem noteikta kārtība interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikt tiesisku regulējumu, kādā Bauskas novada pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Bauskas novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi neparedz iekasēt maksu par licenču izsniegšanu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta vienota kārtība licenču saņemšanai un uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības funkciju īstenošanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumi izskatīti Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
331481
09.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)