Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 118. nr.; 2018, 17. nr.; 2021, 110., 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta pirmās daļas 6. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanās dēļ nespēj izmaksāt noguldītājam noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos;".

2. 2. pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "Šā likuma noteikumi" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot 25. panta 6.1 daļā minēto gadījumu";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Komisija pēc tam, kad ir pieņēmusi šā panta astotajā daļā minēto lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos, nekavējoties informē Finanšu ministriju par noguldījumu piesaistītāja segto noguldījumu apmēru un noguldījumu garantiju fondā pieejamiem finanšu līdzekļiem, kā arī sniedz tai jebkuru citu informāciju, kas var būtiski ietekmēt iespēju nodrošināt noguldījumu garantiju fonda līdzekļus garantētās atlīdzības izmaksām šajā likumā noteiktajā kārtībā."

3. 3. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "aprēķinot garantēto atlīdzību" ar vārdiem "aprēķinot atbilstīgo noguldījumu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "noteiktajam garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam" ar vārdiem "noteiktajai garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai".

4. Papildināt 6. panta trešo daļu ar vārdiem "un glabājama tik ilgi, cik tas nepieciešams stresa testa vajadzībām".

5. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

"15. pants. Sankcijas un administratīvie pasākumi

(1) Latvijas Banka ir tiesīga piemērot šādas sankcijas:

1) publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo noguldījumu piesaistītāju un pārkāpuma būtību;

2) brīdinājumu;

3) naudas sodu;

4) noguldījumu piesaistītāja izslēgšanu no dalības noguldījumu garantiju fondā.

(2) Latvijas Banka ir tiesīga šā panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas piemērot:

1) par to, ka nav ievērota normatīvajos aktos noteiktā prasība iesniegt Latvijas Bankai garantētās atlīdzības izmaksas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

2) par to, ka nav ievēroti pārskata sagatavošanas noteikumi par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem piemērojamo korekcijas koeficientu noguldījumu garantiju fondā;

3) par to, ka nav ievērota prasība veikt maksājumus noguldījumu garantiju fondam noteiktajā apmērā un termiņā;

4) par to, ka nav ievērota prasība veikt uzskaiti grāmatvedības reģistros par atbilstīgajiem noguldījumiem, to noguldītājiem un segto noguldījumu apmēru;

5) par to, ka nav ievērots termiņš, kādā Latvijas Bankai sniedzama informācija par grāmatvedības reģistros veikto uzskaiti par atbilstīgajiem noguldījumiem, to noguldītājiem un segto noguldījumu apmēru;

6) par to, ka nav izpildīta prasība noteiktā termiņā nodrošināt Latvijas Bankai aizdevumu.

(3) Publisku paziņojumu var piemērot papildus šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā noteiktajām sankcijām. Latvijas Banka publisku paziņojumu ievieto savā mājaslapā, norādot par pārkāpumu atbildīgo juridisko personu un ziņas par tās izdarīto pārkāpumu. Publisks paziņojums Latvijas Bankas mājaslapā pieejams piecus gadus no tā ievietošanas dienas.

(4) Par noguldījumiem, kas izdarīti pirms noguldījumu piesaistītāja izslēgšanas no dalības noguldījumu garantiju fondā, garantētā atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Naudas sods par noteiktajā termiņā neveiktiem maksājumiem noguldījumu garantiju fondā ir 0,05 procenti no termiņā neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu. Naudas sods aprēķināms par laiku, par kuru noguldījumu piesaistītājs nav veicis aprēķināto katra ceturkšņa maksājumu. Noguldījumu piesaistītājam ir pienākums aprēķināt un samaksāt naudas sodu par noteiktajā termiņā neveiktiem maksājumiem noguldījumu garantiju fondā. Naudas sods maksājams Latvijas Bankai.

(6) Ja dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā nokavējusi atbilstoši šā likuma 11. pantam noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 dienām, Latvijas Banka nekavējoties par to informē attiecīgā noguldījumu piesaistītāja uzraudzības institūciju.

(7) Naudas sods par to, ka noguldījumu piesaistītājs nav izpildījis prasību sagatavot, apstrādāt un iesniegt Latvijas Bankai informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas nodrošināšanu, ir no 1000 līdz 10 000 euro.

(8) Naudas sods par to, ka nav izpildīta prasība nodrošināt Latvijas Bankai aizdevumu, ir 0,05 procenti no noteiktajā termiņā neizsniegtā aizdevuma par katru nokavēto dienu. Naudas sods aprēķināms par laiku, kādā kredītiestāde, kas ir noguldījumu garantiju fonda dalībniece, nav izsniegusi Latvijas Bankai aizdevumu.

(9) Par šā likuma noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz garantētās atlīdzības izmaksas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas apkopošanu un iesniegšanu Latvijas Banka ir tiesīga piemērot administratīvo pasākumu - pieprasīt, lai noguldījumu piesaistītājs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību un atturas no tās atkārtošanas.

(10) Latvijas Bankai ir tiesības piemērot šā panta devītajā daļā minēto administratīvo pasākumu vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajām sankcijām.

(11) Ja Latvijas Bankas izdotais administratīvais akts par šajā pantā minēto sankciju un administratīvā pasākuma piemērošanu, izņemot naudas soda un publiskā paziņojuma piemērošanu, tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts, tas neaptur šā akta darbību.

(12) Latvijas Banka ir tiesīga pieņemt lēmumu par sankcijas vai administratīvā pasākuma piemērošanu ne vēlāk kā divu gadu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas."

6. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Sankciju un administratīvo pasākumu publicēšana

(1) Latvijas Banka informāciju par sankcijām un administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti par pārkāpumu atbildīgajām juridiskajām personām, pēc tam, kad tā paziņota adresātam, ievieto savā mājaslapā, norādot par pārkāpumu atbildīgo juridisko personu un ziņas par tās izdarīto pārkāpumu, kā arī informāciju par Latvijas Bankas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu un pieņemto nolēmumu.

(2) Latvijas Banka šā panta pirmajā daļā minēto informāciju ievieto mājaslapā, neidentificējot personu, ja tā konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai administratīvais pasākums, nav samērīga vai arī fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām. Latvijas Bankas mājaslapā ievietotā informācija ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas."

7. Izslēgt 16. panta pirmo un piekto daļu.

8. Papildināt 17. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Noguldījumu piesaistītājam ir pienākums iesniegt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju vienas darbdienas laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas."

9. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa
Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu izmantošana
".

10. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

"19. pants. Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu izmantošanas un garantētās atlīdzības izmaksas vispārīgie noteikumi

(1) Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus izlieto:

1) garantētās atlīdzības izmaksām;

2) šajā likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai aizdoto līdzekļu atmaksai;

3) maksājumiem noregulējuma instrumentu piemērošanas finansēšanai saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu;

4) samaksai pārvaldītājam, ja saskaņā ar šā likuma 16. panta trešo daļu noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam;

5) šā likuma 25. panta otrajā daļā minētā neatkarīgā vērtētāja pakalpojumu apmaksai.

(2) Citus Komisijas līdzekļus, kas nav noguldījumu garantiju fonda līdzekļi, aizliegts izmantot šā panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem.

(3) Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājam, kuram atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību. Garantētās atlīdzības izmaksas nosakāmas atbilstoši informācijai, kāda ir noguldījumu piesaistītāja grāmatvedības reģistros dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Noguldītājam nav nepieciešams iesniegt noguldījumu piesaistītājam iesniegumu vai citus dokumentus, kas pamato noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību. 

(4) Noguldījumu piesaistītājs sagatavo to noguldītāju sarakstu, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība. Sarakstā iekļauj noguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Noguldījumu piesaistītājs sarakstu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

(5) Komisija vai tās pilnvarota persona garantēto atlīdzību noguldītājiem izmaksā saskaņā ar šā panta ceturtajā daļā minēto sarakstu.

(6) Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija pret noguldītāja naudas līdzekļiem ir vērsusi piedziņu, piedzenamās summas izmaksā attiecīgi zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu (nodevu) administrācijai.

(7) Ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, tad izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai."

11. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

"21. pants. Aizdevums noguldījumu garantiju fondam

(1) Ja noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksām saskaņā ar šo likumu, Latvijas Banka var aizņemties trūkstošo summu Latvijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgū vai no citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda.

(2) Latvijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgus dalībnieks var piedāvāt Latvijas Bankai aizņemties no tā garantētās atlīdzības izmaksām nepieciešamo trūkstošo summu tikai tad, ja aizdevums Latvijas Bankai neietekmēs tā spēju ievērot Latvijas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktās tā darbību regulējošās prasības.

(3) Izraugoties Latvijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgus dalībnieku vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fondu, kurš aizdod garantētās atlīdzības izmaksām nepieciešamo trūkstošo summu, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi. Latvijas Banka izraugās to Latvijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgus dalībnieku vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fondu, kurš Latvijas Bankai piedāvā zemāko aizdevuma procentu likmi. Ja izteiktie piedāvājumi ir vienādi, līguma slēgšanas tiesības piešķir lozējot.

(4) Ja divu darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas Latvijas Banka nesaņem piedāvājumus aizdot garantētās atlīdzības izmaksām nepieciešamo trūkstošo summu vai konstatē, ka izteiktie piedāvājumi nenodrošina noguldītāju vai noguldījumu garantiju fonda interesēm labvēlīgāko un ekonomiskāko risinājumu, vai nesaņem aizdevumu citu pamatotu apstākļu dēļ, aizdevumu pēc Latvijas Bankas pieprasījuma nodrošina kredītiestādes, kas ir noguldījumu garantiju fonda dalībnieces.

(5) Latvijas Banka nepieprasa šā panta ceturtajā daļā minēto aizdevumu no tām kredītiestādēm, kuru likviditāti šāda aizdevuma izsniegšana apdraud vai var apdraudēt.

(6) Latvijas Banka nosaka šā panta ceturtajā daļā minētā aizdevuma apmēru, izsniegšanas kārtību un termiņu, kā arī atmaksas kārtību un termiņu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kredītiestādes aizdevuma apmēru nosaka proporcionāli tā maksājuma apmēram, kuru kredītiestāde veic atbilstoši šā likuma 8. panta trešajai daļai;

2) maksu par noguldījumu garantiju fonda faktiski izmantotā aizdevuma līdzekļiem nosaka atbilstoši pozitīvai euro īstermiņa procentu likmei, tai pievienojot fiksētu likmi viena procenta apmērā no faktiski izmantotā aizdevuma apmēra;

3) maksimālais aizdevuma termiņš ir trīs gadi;

4) aizdevumam izmantotos līdzekļus noguldījumu garantiju fonds kredītiestādēm atmaksā proporcionāli.

(7) Ja triju darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas ar šā panta ceturtajā daļā minēto aizdevumu netiek nodrošināts nepieciešamo līdzekļu daudzums noguldījumu garantiju fondā, Latvijas Banka nekavējoties informē Finanšu ministriju par noguldījumu garantiju fondā esošo līdzekļu nepietiekamību. Valsts budžeta līdzekļi šajā likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai tiek piešķirti apropriācijas kārtībā vai aizdevuma veidā, ievērojot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību. Finanšu ministrija nodrošina šajā likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieejamību noguldījumu garantiju fondam tā, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šajā likumā noteiktajā termiņā.

(8) Naudas līdzekļus, kurus Latvijas Banka aizņēmusies garantētās atlīdzības izmaksām, tā atmaksā no noguldījumu garantiju fonda."

12. 23. pantā:

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) noguldījumiem, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 62. pantu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu, tostarp tā amortizēto daļu saskaņā ar minētās regulas 64. pantu;";

papildināt 7. punktu pēc vārda "apdrošināšanas" ar vārdiem "un pārapdrošināšanas".

13. 25. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārda "kredītiestāžu" ar vārdiem "vai maksājumu iestāžu";

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) garantēto atlīdzību izmaksā ar tās kredītiestādes vai maksājumu iestādes starpniecību, kurai noguldījumu piesaistītājs segtos noguldījumus kopā ar noguldījumu piesaistītāja aktīviem, kas pilnībā vai daļēji sedz garantēto atlīdzību, nodod saskaņā ar Komisijas lēmumu;";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodrošinot šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minēto garantētās atlīdzības izmaksas veidu, kredītiestāde vai maksājumu iestāde, kurai saskaņā ar Komisijas lēmumu ir nodoti segtie noguldījumi, izmaksā garantēto atlīdzību, neveicot atkārtoti noguldītāju klientu izpēti.

(12) Nodrošinot šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto garantētās atlīdzības izmaksas veidu, Komisija izmaksā garantēto atlīdzību, neveicot atkārtoti noguldītāju klientu izpēti.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Garantētās atlīdzības izmaksai nododamo noguldījumu piesaistītāja aktīvu vērtību (ja līdzekļi nav korespondentbankas kontos) nosaka Komisijas piesaistīts neatkarīgs vērtētājs.";

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārda "kredītiestāde" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai maksājumu iestāde" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "var veikt daļēju vai pilnīgu garantētās atlīdzības izmaksu" ar vārdiem "vai pārskaitīt noguldījumu garantiju fondam finanšu līdzekļus daļējai vai pilnīgai garantētās atlīdzības izmaksai";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Latvijā reģistrētas kredītiestādes un dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā nodrošina to klientiem iespēju pieteikt garantētās atlīdzības izmaksu un saņemt garantēto atlīdzību Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņā."

14. 26. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ir pieejama, sākot no astotās darbdienas" ar vārdiem "ir pieejama ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā";

aizstāt otrajā daļā skaitli "100" ar skaitli "500".

15. 27. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmās daļas ievaddaļā vārdu "atteikt" ar vārdu "atlikt";

papildināt pirmās daļas 1. punktu ar vārdiem "kā arī par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietverto prasību izpildi";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Atsakot" ar vārdu "Atliekot";

aizstāt trešajā daļā vārdus "atteikumam personai izmaksāt garantēto atlīdzību vai tās daļu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos" ar vārdiem "garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai".

16. Papildināt 28. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Noguldījumu piesaistītājs sniedz noguldītājam apstiprinājumu, atsaucoties uz šā panta otrajā daļā minētajā veidlapā iekļauto informāciju, nolūkā informēt, ka noguldījums ir atbilstīgs noguldījums. Minēto apstiprinājumu sniedz, izmantojot noguldītāja internetbanku vai citu saziņas līdzekli, kas ir atbilstošs konkrētās informācijas nodošanai, bet, ja noguldītājam nav piekļuves internetbankai, noguldījumu piesaistītājs izsniedz šādu apstiprinājumu rakstveidā pēc noguldītāja pieprasījuma." 

17. Papildināt 30. pantu pēc vārdiem "uz citu noguldītāja izraudzītu kredītiestādi" ar vārdiem "vai izņemt savus noguldījumus un procentu maksājumus par tiem".

18. Izteikt 34. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu efektīvu noguldījumu garantiju fondu darbību, Komisija slēdz sadarbības līgumus ar citu dalībvalstu noguldījumu garantiju fondu pārvaldītāju iestādēm. Sadarbības līgumā iekļauj vismaz šādus nosacījumus:

1) kārtību, kādā notiek noguldījumu garantiju fondu savstarpēja informācijas apmaiņa;

2) kārtību, kādā attiecīgās dalībvalsts noguldījumu garantiju fondu pārvaldītāja iestāde pārstāv Komisiju un nodrošina informācijas apmaiņu ar noguldījumu piesaistītāja noguldītājiem;

3) garantētās atlīdzības izmaksas kārtību."

19. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:

"34.1 pants. Ārvalstu noguldījumu piesaistītāja noguldījumu aizsardzība

(1) Komisija pārliecinās, ka ārvalstī reģistrētas tādas kredītiestādes filiāles, kuras galvenais birojs atrodas ārpus Eiropas Savienības un kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda dalībniece, darbība atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz noguldījumu garantiju nodrošināšanu. Ja attiecīgās kredītiestādes klientiem netiek nodrošināta līdzvērtīgas noguldījumu garantiju sistēmas piemērošana atbilstoši šajā likumā noteiktajiem kritērijiem, Komisija var uzlikt par pienākumu ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes filiālei kļūt par noguldījumu garantiju fonda dalībnieci.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle visu attiecīgo informāciju par noguldījumu garantijas noteikumiem attiecībā uz esošo un iespējamo noguldītāju noguldījumiem minētajā filiālē sniedz latviešu valodā vai tādā valodā, par kuru noguldītājs un noguldījumu piesaistītājs ir vienojušies, atverot attiecīgo kontu, un minētā informācija ir skaidra un saprotama."

20. Aizstāt 35. panta otrajā un trešajā daļā vārdus "samaksātās soda naudas" ar vārdiem "samaksātos naudas sodus".

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma 26. panta otrā daļa zaudē spēku 2024. gada 1. janvārī.

19. Šā likuma 15. pants jaunā redakcijā, 15.1 pants un 21. pants jaunā redakcijā, kā arī grozījumi šā likuma 35. panta otrajā un trešajā daļā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

22. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 24. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.03.2022.Stājas spēkā: 21.04.2022.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2022. OP numurs: 2022/69.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
331462
21.04.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)