Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 7. nr.; 1998, 7. nr.; 2000, 14. nr.; 2002, 20. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178. nr.; 2014, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā: 

"9) reliģisko organizāciju kalpojošais personāls (turpmāk - kalpojošais personāls) - fiziskās personas, kas nav garīgais personāls vai reliģisko organizāciju darbinieki un kas uz labas gribas pamata un aicinājuma vadīti bez atlīdzības piedalās reliģisko organizāciju darbības mērķu īstenošanā."

2. 3. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "un";

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un nodaļas";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodaļa ir attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas) statūtos (satversmē, nolikumā) paredzēta atsevišķu draudžu izveidota reliģiskās savienības (baznīcas) organizatoriskās struktūras vienība ar atsevišķu pārvaldības kārtību un pārvaldes institūciju."

3. Izslēgt 5. panta piektajā daļā vārdus "kā arī sniedz atzinumu tiesai lietās par nelikumīgi atsavināto īpašumu atgūšanu, ja īpašuma objektu ir pieprasījušas vairākas reliģiskās organizācijas".

4. 7. pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodaļu var izveidot vismaz divas draudzes, ja reliģiskās savienības (baznīcas) un draudžu statūtos (satversmē, nolikumā) tāda ir paredzēta."

5. 8. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "valsts iekārtu" ar vārdiem "valsts drošību";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "sabiedrības drošību" ar vārdiem "vai kārtību";

izslēgt piekto un sesto daļu.

6. 9. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem "personas kods" ar vārdiem "(ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)";

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) sapulces protokolu par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), amata nosaukums), kā arī par amatpersonām, kuras tiesīgas pārstāvēt šo reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), un par pilnvaroto personu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par draudzes reģistrāciju un statūtus (satversmi, nolikumu). Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces dalībnieks;";

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārda "(baznīcas)" ar vārdiem "vai nodaļas";

papildināt otrās daļas 2. punktu pēc vārda "(baznīcas)" ar vārdiem "vai nodaļas";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) protokolu par reliģiskās savienības (baznīcas) vai nodaļas nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), amata nosaukums), kā arī par amatpersonām, kuras tiesīgas pārstāvēt šo reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), un par pilnvaroto personu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par reliģiskās savienības (baznīcas) vai nodaļas reģistrāciju un tās statūtus (satversmi, nolikumu). Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces dalībnieks;";

izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) informāciju par vadības sastāvu (personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), kā arī par amatpersonām, kuras tiesīgas pārstāvēt diecēzi (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), un par pilnvaroto personu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par diecēzes reģistrāciju un tās statūtus (satversmi, nolikumu);";

izslēgt ceturtās daļas 2. punktā vārdu "vai";

papildināt ceturtās daļas 2. punktu pēc vārda "diecēzes" ar vārdiem "vai nodaļas";

aizstāt ceturtās daļas 3. punktā vārdus "(personas vārds, uzvārds un personas kods)" ar vārdiem "(personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), un par pilnvaroto personu (personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), kura tiesīga parakstīt pieteikumu par šīs reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju un statūtus (satversmi, nolikumu)";

izslēgt piekto daļu;

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "personas kodu" ar vārdiem "(ja tāda nav, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)";

izteikt astotās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā;";

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Pieteikumā norādītās ziņas par draudzes piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai apliecina attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadība, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.

(11) Ja draudze ir valstī reģistrētās reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas sastāvā, draudze pieteikumam par tās reorganizāciju, izslēgšanu vai izstāšanos no reliģiskās savienības (baznīcas) vai nodaļas pievieno reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadības iesniegumu, kas apliecina, ka attiecīgas darbības atbilst reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai, ja šāda kārtība to statūtos (satversmē, nolikumā) ir paredzēta. Pieteikumam pievieno draudzes statūtus jaunā redakcijā, kā arī draudzes sapulces protokolu par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu un par pilnvaroto personu, kura tiesīga parakstīt pieteikumu un statūtus. Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces dalībnieks."

7. 9.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdus "[draudze, reliģiskā savienība (baznīca), diecēze]" ar vārdiem "(draudze, reliģiskā savienība (baznīca), diecēze, nodaļa)";

papildināt daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) ziņas par reliģisko savienību (baznīcu), diecēzi vai nodaļu, kuras sastāvā ir draudze;";

izslēgt 10. punktu.

8. Izslēgt 9.2 pantu.

9. 10. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus "ja draudze neatzīst savu piederību pie likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas reliģiskās savienības (baznīcas)" ar vārdiem "ja draudze nav likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās savienības (baznīcas) sastāvā";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) reliģiskās organizācijas piederība reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, ja tāda ir;";

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) reliģiskās organizācijas pārvaldes struktūra, vadības institūcijas un revīzijas institūcijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;";

papildināt pirmās daļas 8. punktu pēc vārdiem "reliģiskās organizācijas" ar vārdu "reorganizācijas";

izslēgt trešo daļu.

10. 13. pantā:

izslēgt pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "vai";

papildināt pirmās daļas otro teikumu ar vārdiem "vai nodaļa";

izslēgt otrajā daļā vārdu "vai";

papildināt otro daļu pēc vārda "diecēzēm" ar vārdiem "vai nodaļām".

11. 14. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kalpošanas attiecības ar kalpojošo personālu tiek nodibinātas uz vienošanās pamata, kas gadījumos, kad kalpojošajam personālam tiek atlīdzināti ar kalpošanu saistītie izdevumi, noformējama rakstveidā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Reliģiskajai organizācijai savā darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, ja to nepildīšana apdraud valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, sludināt vardarbību vai terorismu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, propagandēt karu, veikt darbības, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu, reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus."

12. 15. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un uzņēmējdarbība";

izslēgt otro daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības rezultātā gūtās peļņas izlietojami reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) paredzētajiem mērķiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem."

13. 17. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un nodaļas likvidē vai reorganizē to statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā.";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Draudze, kura izstājas no kādas reliģiskās savienības (baznīcas) vai nodaļas, saglabā draudzes statusu un iesniedz reģistra iestādei pieteikumu, ievērojot šā likuma 9. panta prasības.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "likvidēšanos vai reorganizāciju" ar vārdiem "darbības izbeigšanu".

14. 18. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) pamatojoties uz reģistra iestādes lēmumu;";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību;";

izslēgt ceturto daļu.

15. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Reliģiskās organizācijas darbības izbeigšana, pamatojoties uz reģistra iestādes lēmumu

(1) Reliģiskās organizācijas darbību var izbeigt, pamatojoties uz reģistra iestādes lēmumu, ja:

1) reliģiskās organizācijas vadības institūcijām ilgāk par sešiem mēnešiem nav pārstāvības tiesību un reliģiskā organizācija sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu;

2) reliģiskā organizācija nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu;

3) reliģiskā organizācija nav izpildījusi šā likuma 14. panta septītajā daļā noteikto un viena mēneša laikā pēc atkārtota rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav iesniegusi Tieslietu ministrijai šā likuma 14. panta septītajā daļā minēto pārskatu par savu darbību, un Tieslietu ministrija ir informējusi par to reģistra iestādi.

(2) Reģistra iestādes lēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Reģistra iestāde izdara ierakstu reģistrā par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu pēc tam, kad reģistra iestādes lēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu ir kļuvis neapstrīdams.

(3) Ja reliģiskā organizācija pieder pie valstī reģistrētās reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas, reģistra iestāde rakstveida brīdinājumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu nosūta arī reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadībai.

(4) Ja reliģiskās organizācijas darbība izbeigta, pamatojoties uz reģistra iestādes lēmumu, reliģiskās organizācijas likvidācija notiek reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma 9.1 pantā par reģistra ierakstu papildināšanu ar ierakstu par nodaļu un ierakstu par draudzes piederību pie reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas ir piemērojami, sākot ar 2024. gada 1. martu."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 24. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.03.2022.Stājas spēkā: 21.04.2022.Tēma: Reliģija un baznīca; Nekustamais īpašums, būvniecība; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2022. OP numurs: 2022/69.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
331454
21.04.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)