Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5/22

Ulbrokā 2022. gada 9. februārī
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
09.02.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 28/2022, 4. §)

Precizēti ar Ropažu novada pašvaldības domes
23.03.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 33/2022, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – licences pieprasītājs, izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Noteikumos noteikto izglītības programmu licencēšanu nodrošina pašvaldības domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu:

4.1.1. saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona (licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā);

4.1.2. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona (licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā).

4.2. licencējamo izglītības programmu, kurā norāda:

4.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

4.2.2. izglītības programmas mērķi (izvirzāms viens vai vairāki mērķi, mērķa/u formulējumā ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus) un uzdevumus (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us; katra mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus);

4.2.3. programmas īstenošanas forma (pulciņš, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs (koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, darbnīca, klubs, projekts, nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu un skaitu u.c.) (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu);

4.2.4. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);

4.2.5. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

4.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

4.2.7. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;

4.2.8. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu).

4.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju;

4.4. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās vai citās pašvaldībai piederošās telpās, kuras ir piemērotas iesniegtās programmas realizēšanai (iesniedz iestādes vadītāja apliecinājumu par telpu piemērotību);

4.5. izziņu no Soda reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

5. Noteikumu 4.2.8., 4.4. un 4.5. apakšpunktos norādītā informācija jāiesniedz tikai gadījumos, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

6. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs 4. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā klātienē vai, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv, vai nosūta pa pastu.

III. Komisija un tās kompetence

7. Komisija darbojas saskaņā ar pašvaldības domē apstiprinātu komisijas nolikumu.

8. Komisija:

8.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus;

8.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

8.3. pieņem lēmumu par:

8.3.1. licences izsniegšanu;

8.3.2. atteikumu izsniegt licenci;

8.3.3. izsniegtās licences anulēšanu;

8.3.4. licences pārreģistrāciju.

9. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

IV. Licences pieprasījuma izvērtēšanas un licences izsniegšanas kārtība

10. Komisija izglītības programmas licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas.

11. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanu, licences pieprasītājam nosūta rakstveida paziņojumu, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pieprasītie dokumenti jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences iesniegšana tiek atteikta.

12. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

12.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

12.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

12.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām.

13. Ja Komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc to novēršanas, licences pieprasītājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.

14. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

15. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

16. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

17. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

18. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.

19. Licences saņēmējam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. Ja Komisija konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par licences pārreģistrāciju. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

20. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz izsniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

21. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild licences pieprasītājs.

V. Licences anulēšanas kārtība

22. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

22.1. licences pieprasītājs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

22.2. licences pieprasītājs sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

22.3. licences pieprasītāja darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

22.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

22.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

22.6. juridiska persona tiek likvidēta.

23. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

24. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošanu jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Ar lēmumu par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi, izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. Noslēguma jautājums

26. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 9. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5/22
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību"

Ropažu novada
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

Juridiskās personas nosaukums

  
 

/ ieņemamais amats, vārds, uzvārds, /

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmai

(vajadzīgo pasvītrot):

 

/nosaukums, stundu skaits/

 
 
Juridiskās personas nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Organizācijas juridiskā adrese 
  
Programmas realizēšanas vieta
(iestāde, adrese)
 
  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
  
Tālruņa Nr. 
e-pasta adrese 

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu.

  Paraksts: 
Datums   
2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 9. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5/22
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību"

Ropažu novada
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

/ Vārds, uzvārds, /

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmai

(vajadzīgo pasvītrot):

 

/nosaukums, stundu skaits/

 
 
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
  
Personas kods 
  
Deklarētā dzīves vietas adrese 
  
Programmas realizēšanas vieta
(iestāde, adrese)
 
  
Tālruņa Nr. 
e-pasta adrese 

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu.

  Paraksts: 
Datums   
Saistošo noteikumu Nr. 5/22 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, ir nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumu mērķis ir: 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu izpildi; 2) nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas licencēšanas kārtību.

Saistošie noteikumi neattiecas uz izglītības programmām, kuras īsteno valsts un pašvaldības izglītības iestādes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas vēlēsies iegūt licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonu iesniegumus pieņem Ropažu novada pašvaldība.

Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/22Pieņemts: 09.02.2022.Stājas spēkā: 02.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 01.04.2022. OP numurs: 2022/65.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331288
02.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)