Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 194

Rīgā 2022. gada 22. martā (prot. Nr. 17 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
35. panta otro daļu un 41.1 panta trešo daļu un
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22. panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 85. nr.; 2013, 122. nr.; 2017, 9. nr.; 2018, 251. nr.; 2020, 31., 173. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.11. punktu šādā redakcijā:

"2.11. kuģa atkritumi - atkritumi, kā tie definēti normatīvajos aktos par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību;";

1.2. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ostas pārvalde nodrošina, lai par kuģi, par kuru iekļauta informācija Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS), minētajā sistēmā nekavējoties tiktu paziņots tā faktiskais ierašanās laiks ostā un faktiskais iziešanas laiks no ostas.";

1.3. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Šī nodaļa attiecas uz jūras kuģiem, kuru bruto tilpība ir 300 un vairāk, izņemot:

45.1. kara kuģus, kara flotes palīgkuģus un citus nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātus kuģus;

45.2. zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

45.3. tradicionālos kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

45.4. atpūtas kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem.";

1.4. papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Lai paziņotu par kuģa atkritumu nodošanu, Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniedz iepriekšēju paziņojumu par atkritumu nodošanu un atkritumu nodošanas kvīts informāciju.";

1.5. aizstāt 46. punktā vārdu "paziņojumu" ar vārdiem "iepriekšēju paziņojumu";

1.6. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Iepriekšējs paziņojums par atkritumu nodošanu nav jāiesniedz, ja kuģis ienāk tikai ostas enkurvietā.";

1.7. aizstāt 47., 48., 49. un 50. punktā vārdu "paziņojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iepriekšējs paziņojums" (attiecīgā locījumā);

1.8. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Kārtību, kādā ostas pārvalde atbrīvo kuģi no pienākuma iesniegt iepriekšēju paziņojumu par atkritumu nodošanu, kā arī kontrolē un anulē šajā punktā minēto atbrīvojumu, regulē normatīvie akti par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību un atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību.";

1.9. svītrot 52., 53., 54., 55. un 56. punktu;

1.10. papildināt 4. nodaļu ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Atkritumu nodošanas kvīts informāciju iesniedz un šo ziņošanas pienākumu kontrolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību.";

1.11. izteikt Informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas (ES) 2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK;";

1.12. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 339

Iepriekšēja paziņojuma veidlapa par atkritumu nodošanu ostas atkritumu pieņemšanas iekārtās

Paziņojums par atkritumu nodošanu: (norādiet attiecīgās ostas nosaukumu)

 

Šī veidlapa jāglabā uz kuģa kopā ar attiecīgo naftas operāciju žurnālu, kravas operāciju žurnālu, atkritumu reģistrācijas žurnālu vai atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā prasīts MARPOL konvencijā.

1. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

1.1. Kuģa vārds 1.5. Īpašnieks vai operators
1.2. IMO identifikācijas numurs 1.6. Identifikācijas numurs vai zīmes MMSI numurs
1.3. Bruto tilpība 1.7. Karoga valsts
1.4. Kuģa tips  
Naftas tankkuģis  Ķīmiskais tankkuģis  Beramkravu kuģis  Konteinerkuģis
 Cits kravas kuģis  Pasažieru kuģis Ro-ro kuģis  Cits (aprakstīt)

2. INFORMĀCIJA PAR OSTU UN REISU

2.1. Atrašanās vieta/Termināļa nosaukums 2.6. Pēdējā osta, kur tika nodoti atkritumi
2.2. Ienākšanas datums un laiks 2.7. Pēdējās atkritumu nodošanas datums
2.3. Iziešanas datums un laiks 2.8. Nākamā atkritumu nodošanas osta (ja zināms)
2.4. Iepriekšējā osta un valsts 2.9. Persona, kas iesniedz šo paziņojumu (ja šī persona nav kuģa kapteinis)
2.5 Nākamā osta un valsts (ja zināms)

3. PIEŅEMŠANAS IEKĀRTĀ NODODAMO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS UN ATKRITUMU UZGLABĀŠANAS TILPŅU IETILPĪBA

Veids

Nododamo atkritumu daudzums

(m3)

Maksimālā uzkrāšanas tilpņu ietilpība (m3)

Uz kuģa paturēto atkritumu daudzums

(m3)

Osta, kurā tiks nodoti atlikušie atkritumi

(ja zināms)

Aplēstais atkritumu daudzums, kas radīsies laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā

(m3)

1

2

3

4

5

6

MARPOL konvencijas I pielikums - Nafta
Sateču ūdeņi          
Naftas atliekas (nosēdumi)          
Naftu saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Netīrie balasta ūdeņi          
Nogulsnējumi un naftas nosēdumi pēc tanku mazgāšanas          
Citi (aprakstiet)          
MARPOL konvencijas II pielikums - Kaitīgas šķidrās vielas (NLS)(1)
X kategorijas vielas          
Y kategorijas vielas          
Z kategorijas vielas          
OS - Citas vielas (aprakstiet)          
MARPOL konvencijas IV pielikums - Notekūdeņi
Notekūdeņi          
MARPOL konvencijas V pielikums - Atkritumi
A. Plastmasa          
B. Pārtikas atkritumi          
C. Sadzīves atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls, pudeles, māla un fajansa izstrādājumi)          
D. Cepamā eļļa          
E. Atkritumu dedzināmās krāsns pelni          
F. Ekspluatācijas atkritumi          
G. Dzīvnieku kautķermeņi          
H. Zvejas rīki          
I. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi          
J. Kravu pārpalikumi(2) (nebīstami jūras videi)          
K. Kravu pārpalikumi(3) (bīstami jūras videi)          
MARPOL konvencijas VI pielikums - Gaisu piesārņojošas vielas
Ozona slāni noārdošās vielas un aprīkojums, kas satur šādas vielas(4)          
Izplūdes gāzu attīrīšanas atliekas          
Citi atkritumi, uz kuriem neattiecas MARPOL konvencija
Pasīvi izzvejoti atkritumi          

Paskaidrojumi.

1. Šī informācija tiks izmantota ostas valsts kontrolei un citiem pārbaudes nolūkiem.

2. Šī veidlapa nav jāaizpilda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību uz kuģi attiecas atbrīvojumi.

Piezīmes.

(1) Norādiet attiecīgās kaitīgās šķidrās vielas oficiālo kravas nosaukumu.

(2) Var būt aplēses. Norādiet sauskravas oficiālo kravas nosaukumu.

(3) Var būt aplēses. Norādiet sauskravas oficiālo kravas nosaukumu.

(4) Rodas parastu kuģa apkopes darbību laikā.

ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES

Notification of the delivery of waste to: (enter name of port of call)

 

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

1. SHIP PARTICULARS

1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator:

1.2 IMO number:

1.6 Distinctive number or letters:

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) number

1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State:
1.4 Type of ship:  
 Oil tanker  Chemical tanker  Bulk carrier  Container
 Other cargo ship  Passenger ship  Ro-ro  Other (specify)

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1 Location/Terminal name: 2.6 Last port where waste was delivered:
2.2 Arrival date and time: 2.7 Date of last delivery:
2.3 Departure date and time: 2.8 Next port of delivery (if known):
2.4 Last port and country: 2.9 Person submitting this form is (if other than the master):
2.5 Next port and country (if known):

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY AND STORAGE CAPACITY

Type

Waste to be delivered

(m3)

Maximum dedicated storage capacity

(m3)

Amount of waste retained on board

(m3)

Port at which remaining waste will be delivered

(if known)

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call

(m3)

1 2 3 4 5 6
MARPOL Annex I - Oil
Oily bilge water          
Oily residues (sludge)          
Oily tank washings          
Dirty ballast water          
Scale and sludge from tank cleaning          
Other (specify)          
MARPOL Annex II - NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES (NLS)(1)
Category X substances          
Category Y substances          
Category Z substances          
OS - Other substances (specify)          
MARPOL Annex IV - Sewage
Sewage          
MARPOL Annex V - Garbage
A. Plastic          
B. Food waste          
C. Domestic waste (e. g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)          
D. Cooking oil          
E. Incinerator ash          
F. Operational waste          
G. Animal carcass(es)          
H. Fishing gear          
I. E-waste          
J. Cargo residues(2) (Non-harmful to the Marine Environment)          
K. Cargo residues(3) (Harmful to the Marine Environment - HME)          
MARPOL Annex VI - Air Pollution related
Ozone depleting substances and equipment containing such substances(4)          
Exhaust gas cleaning residues          
Other waste, not covered by MARPOL
Passively fished waste          

Explanations.

1. This information shall be used for port State control and other inspection purposes.

2. This form does not need to be completed if the ship is covered by an exemption in accordance with legal acts on procedures for ship waste reception and for the development of the ship waste handling plan.

Notes.

(1) Indicate the proper shipping name of the NLS involved.

(2) Estimates allowed. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

(3) Estimates allowed. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

(4) Arising from the normal maintenance activities on board."


2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

3. Šo noteikumu 1.4. un 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 22.03.2022.Stājas spēkā: 01.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 31.03.2022. OP numurs: 2022/64.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
331231
01.04.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)