Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saulkrastu novada domes 2024. gada 26. jūnija saistošos noteikumus "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Saulkrastu novadā".
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 2/2022

Saulkrastos 2022. gada 26. janvārī
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes
2022. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr. 292 (prot. Nr. 2/2022 § 12)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,
Veterinārmedicīnas likuma 21.3 pantu, 2012. gada 2. oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības
" 16. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa
noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai" 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku (turpmāk tekstā kopā - Mājdzīvnieki) reģistrācijas kārtību, īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību Saulkrastu novadā.

2. Noteikumu mērķis ir panākt Mājdzīvnieku reģistrāciju un to identifikāciju, samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, parkos un skvēros, un dzīvnieku klaiņošanu.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi

3. Mājdzīvnieka īpašnieku un turētāju pienākumi:

3.1. nodrošināt Mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.2. turēt tikai reģistrētus Mājdzīvniekus;

3.3. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un publisko ārtelpu;

3.4. nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos bez pavadas. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm;

3.5. nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos un peldināšanu publiskā peldvietā "Centrs";

3.6. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;

3.7. dodoties pastaigā ārpus īpašuma, kurā dzīvnieks tiek uzturēts, jānodrošina Mājdzīvnieku atstāto ekskrementu savākšana ar līdz paņemto inventāru;

3.8. nepieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem un nepieļaut suņa izkļūšanu no norobežotas teritorijas bez īpašnieka uzraudzības. Ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos pagalmos vai aplokos);

3.9. pēc Saulkrastu novada pašvaldības policijas pieprasījuma uzrādīt Mājdzīvnieku, tā turēšanas vietu, pasi un citus dokumentus, kas saistīti ar Mājdzīvnieku.

4. Saulkrastu novadā esošajās publiskajās peldvietās pie Pabažu ezera un upes Gaujas, aizliegts uzturēties ar suni no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, laikā no plkst. 8.00–22.00.

5. Medību teritorijā, pieteikto medību laikā, bez uzpurņa un pavadas, bet ar kakla siksnu, var atrasties medībās izmantojamie šķirnes suņi.

6. Dzīvojamo māju īpašumā esošajā piegulošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi ar nosacījumu, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, tiek nodrošināta to labturība un apzīmēšana un personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu barošanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.

III. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija

7. Klaiņojošu Mājdzīvnieku izķeršanu Saulkrastu novada teritorijā nodrošina Saulkrastu novada pašvaldības izvēlētais dzīvnieku ķērājs, ar kuru Saulkrastu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

8. Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā Mājdzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums. Izvērtējot situāciju, ir tiesības dzīvnieku patversmē ievietotiem suņiem implantēt mikroshēmu.

9. Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē (pēc žetona vai citām pazīmēm) noķerto dzīvnieku, tad informē īpašnieku par dzīvnieka atrašanās vietu. Īpašnieks (turētājs) sedz visus ar izķeršanu un transportēšanu saistītos izdevumus.

10. Dzīvnieku patversmē ievietotos Mājdzīvniekus īpašnieks vai turētājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā var saņemt, uzrādot konkrētā Mājdzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks vai turētājs dzīvnieku patversmes noteiktajā laika periodā nav pieteicies, patversme var piedāvāt dzīvnieku jaunam īpašniekam vai turētājam, vai veikt eitanāziju.

11. Par ievainotu Mājdzīvnieku vai Mājdzīvnieku līķi publiskajās vietās Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā jāziņo Saulkrastu novada pašvaldības policijai vai arī personai, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par Mājdzīvnieku līķu savākšanu.

12. Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par attiecīgā Mājdzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.

13. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāpaziņo Saulkrastu novada pašvaldības policijai.

IV. Noteikumu izpildes uzraudzības un kontroles kārtība

14. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Saulkrastu novada Pašvaldības policija.

15. Saulkrastu novada pašvaldības policijai ir tiesības Mājdzīvnieku īpašniekam vai turētājam prasīt uzrādīt mājas (istabas) dzīvnieku pasi un vakcinācijas apliecību, kā arī pārliecināties par Mājdzīvnieka mikroshēmas esamību.

16. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.

17. Par šo noteikumu 3.–6. punktu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 70 naudas soda vienībām.

18. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

19. Noteikumi stājās spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktā kārtībā.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem sekojošus saistošos noteikumus:

20.1. 29.02.2012. noteikumi Nr. 4 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā"

20.2. 24.11.2015. noteikumi Nr. 5/2015 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Sējas novadā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Paskaidrojuma raksts
Saulkrastu novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumu Nr. SN 2/2022 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemt vērā, ka Saulkrastu novadā pašvaldībai līdz šim bija savi saistošie noteikumi par Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, bet Sējas novadā savi, nepieciešams pieņemt jaunus vienotus noteikumus par Mājdzīvnieku turēšanas kārtību Saulkrastu novadā.

2. Īss projekta satura izklāstsŠie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību Saulkrastu novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāProjektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmUzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Saulkrastu novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešama atsevišķa konsultācija ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 2/2022Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 25.03.2022.Zaudē spēku: 09.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2022. OP numurs: 2022/59.33
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331029
25.03.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"