Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2022. gada 15. martā (prot. Nr. 15 19. §)
Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus, tai skaitā kritērijus, atbilstoši kuriem nosaka uz filmu uzņemšanu Latvijā attiecināmās izmaksas.

2. Lai piešķirtu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā (turpmāk – līdzfinansējums), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) rīko atklātu konkursu projekta iesniegumu atlases kārtās.

3. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktu un 1. pielikumu, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti kā filmu producenti un par nodomu uzņemt filmu Latvijā ir noslēguši līgumu ar filmu producentu, kas ir reģistrēts Latvijas komercreģistrā un vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas ir reģistrēts Latvijas filmu producentu reģistrā.

4. Līdzfinansējumu piešķir saskaņā ar regulas Nr.  651/2014 54. pantu, nepārsniedzot minētās regulas 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību un ievērojot regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu, ja projekta iesniegumā minētā  filma vienlaikus atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

4.1. filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā;

4.2. filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā;

4.3. kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 euro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 euro;

4.4. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50 % no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

5. Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja:

5.1. projekta iesnieguma iesniedzējs (tai skaitā vērtējot tā saistīto uzņēmumu grupas līmenī) atbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, ko vērtē uz komercdarbības atbalsta (līdzfinansējuma) piešķiršanas brīdi atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

5.2. projekta iesnieguma iesniedzējam ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1 000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

5.3. uz projekta  iesnieguma iesniedzēju (tai skaitā vērtējot tā saistīto uzņēmumu grupas līmenī) attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, kas minēts regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

5.4. projekta iesnieguma iesniedzējs nav izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš noslēgtajiem līgumiem par valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā;

5.5. vairāk nekā 25 % projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību pieder valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām;

5.6.  projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir uzsākta attiecīgās filmas uzņemšana Latvijā;

5.7. projekta iesnieguma iesniedzējam un ārvalstu vai Latvijas producentam, tai skaitā īpašniekam, valdes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām, mātes vai meitas uzņēmumiem, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

(Grozīts ar MK 04.06.2024. noteikumiem Nr. 339)

6. Līdzfinansējumu nepiešķir pornogrāfisku filmu projektiem un tādu filmu projektiem, kas sludina reliģisko un rasu naidu, nepamatoti atspoguļo vardarbību vai satur cilvēka cieņu pazemojošu propagandu.

7. Šo noteikumu 30. punktā minēto atbalstu vienam līdzfinansējuma projektam var apvienot ar de minimis atbalstu, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot regulas Nr.  651/2014 8. panta 3. un 5. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta regulas Nr.  651/2014  54. panta 6. punktā.

II. Konkursa sagatavošana un izsludināšana

8. Aģentūra izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izsludina atklātu konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un aģentūras tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv un www.business.gov.lv, norādot projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu, atlases kārtas ietvaros pieejamo līdzfinansējumu, projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

9. Konkursa nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un citu iesniedzamo dokumentu veidlapas.

III. Projekta iesniegumu iesniegšana

10. Projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

10.1. noslēgto kopražojuma līgumu vai citu līgumu, kas apliecina pušu nodomu uzņemt filmu Latvijā (oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju);

10.2. īsu filmas sižeta izklāstu (līdz piecām lappusēm) un filmas scenāriju;

10.3. ārvalsts producenta aprakstu par filmas uzņemšanas plānu un laika grafiku;

10.4. Latvijā plānotās darbības filmas uzņemšanai un to kalendāra plānu;

10.5. ziņas par ārvalsts producentu (vispārīgs apraksts, pēdējo piecu gadu laikā producētās filmas un to izplatīšanas rādītāji un cita informācija pēc projekta iesniedzēja ieskata);

10.6. ziņas par projekta iesnieguma iesniedzēju (vispārīgs apraksts, pēdējo piecu gadu laikā producētās filmas un to izplatīšanas rādītāji);

10.7. projekta iesnieguma iesniedzēja un attiecīgā ārvalsts producenta parakstītu kopējo filmas projekta uzņemšanas budžetu (tāmi) un filmas finansēšanas plānu;

10.8. finansējuma izlietojuma tāmi (euro, bez PVN) atbilstoši šo noteikumu 22. punktā minēto attiecināmo izmaksu pozīcijām;

10.9. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto nosacījumu;

10.10. ja atbalstu plānots apvienot ar de minimis atbalstu, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, – visu informāciju par citu plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

10.11. filmas izplatīšanas plānu;

10.12. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

10.13. apliecinājumu, ka uz projekta iesniedzēju neattiecas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkts.

(Grozīts ar MK 04.06.2024. noteikumiem Nr. 339)

11. Projekta iesniegumā iekļauj aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus. Projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā. Filmas scenāriju iesniedz latviešu vai angļu valodā.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

12. Projekta iesniegumu iesniedz aģentūrā vienā no šādiem veidiem:

12.1. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti;

12.2. elektroniska dokumenta formā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

IV. Projekta iesniegumu vērtēšana

13. Projekta iesniegumu un projekta iesniedzēju vērtē:

13.1. atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 1. pielikums), lai pārbaudītu, vai projekta iesnieguma iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms tālākai izvērtēšanai;

13.2. atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 2. pielikums), lai izvērtētu projekta iesnieguma kvalitāti saistībā ar konkursa mērķi, ievērojot regulas Nr. 651/2014 54. panta 2. punktā minētās prasības.

14. Ja projekta iesniegums vai projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzēja atbilstības kritērijam vai vienam no šo noteikumu 1. pielikuma 2.1., 2.2. (tik tālu, cik tas attiecas uz projekta iesnieguma veidlapas sadaļu "Projekta izmaksas un termiņi"), 2.5. (tik tālu, cik tas attiecas uz šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktu), 2.6. vai 2.8. apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atsaka noslēgt līdzfinansējuma līgumu.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

15. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma 1.2. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzēja atbilstības kritērijam vai šo noteikumu 1. pielikuma 2.2. (tik tālu, cik tas neattiecas uz projekta iesnieguma veidlapas sadaļu "Projekta izmaksas un termiņi"), 2.3., 2.4., 2.5. (attiecībā uz šo noteikumu 4.4. apakšpunkta izpildi) vai 2.7. apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa projekta iesnieguma iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

16. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma nosūtīšanas precizēto projekta iesniegumu vai nepieciešamo papildu informāciju iesniedz elektroniska dokumenta formā www.business.gov.lv vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, aģentūra projekta iesniegumu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

17. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 15. punktā minētajiem projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem vai projekta iesnieguma iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu.

18. Aģentūra pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un līguma noslēgšanu vai par projekta iesnieguma iekļaušanu projektu iesniegumu rezerves sarakstā, vai par atteikumu noslēgt līdzfinansējuma līgumu. Tiesības noslēgt līdzfinansējuma līgumu (kamēr ir pietiekams projekta iesniegumu konkursam paredzētais līdzfinansējums) piešķir to projekta iesniegumu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu. Projekti tiek vērtēti atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem un sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, izņemot 2024. gadu, kur projektu atlase veikta atbilstoši šo noteikumu IV1 nodaļas nosacījumiem. Projekta iesniegumi, kas kvalificējas atbalsta nosacījumiem, bet kuri nepietiekama projekta iesniegumu konkursam paredzētā līdzfinansējuma dēļ nesaņem finansējumu, tiek iekļauti projektu iesniegumu rezerves sarakstā, sarindojot projekta iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

19. Par komercdarbības atbalsta (līdzfinansējuma) piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta iesnieguma atbalstīšanai.

20. Aģentūra, ievērojot projektu iesniegumu rezerves sarakstā noteikto secību, mēneša laikā no finansējuma pieejamības dienas noslēdz līgumu ar projekta iesniedzēju par projektu iesniegumu rezerves sarakstā iekļautā projekta līdzfinansēšanu (kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais līdzfinansējums):

20.1. no finanšu līdzekļiem, kas netiek izmantoti, ja noteiktajā termiņā netiek parakstīts līgums par projekta īstenošanu ar kādu no līdzfinansējuma saņēmējiem;

20.2. no finanšu līdzekļiem, kas netiek izmantoti, ja kāds no līdzfinansējuma saņēmējiem neapgūst līgumā noteikto maksimāli iespējamo līdzfinansējumu;

20.3. no attiecīgajā gadā valsts budžetā paredzamā papildu līdzfinansējuma ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

(Grozīts ar MK 04.06.2024. noteikumiem Nr. 339)

21. Nacionālais kino centrs nodrošina aģentūrai piekļuvi tā uzturētajam Latvijas filmu producentu reģistram.

IV1. Projektu iesniegumu 2024. gada atlases kārtība un nosacījumi

(Nodaļa MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

21.1 Projekta iesniegumu atlases kārtā 2024. gadam tiek ievēroti šo noteikumu I nodaļā noteiktie nosacījumi un ​II, ​III un IV nodaļā noteiktā kārtība,  ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

21.2 Projektiem papildus šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

21.21. atbilstoši filmas budžeta plānam pievienotās vērtības nodokļa iemaksas valsts budžetā ir ne mazāk kā 14 % no šo noteikumu 22. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas;

21.22. līdzfinansējuma apmērs ir līdz 20 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas; 

21.23. realizējot projektu, pret vienu plānoto līdzfinansējuma euro tiek plānots eksporta apjoms vismaz piecu euro apmērā;

21.24. atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem projekts saņem vismaz 25 punktu vērtējumu.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

21.3 Projekta iesniegumam papildus šo noteikumu 10. punktā minētajiem dokumentiem pievieno pārskatu par plānoto pievienotās vērtības nodokļa samaksu šo noteikumu 21.21. apakšpunktā minētajā apmērā.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

21.4 Projekti, kas atbilst šo noteikumu 21.2 punkta nosacījumiem, tiek sarindoti un priekšroka tiek dota projektiem ar augstāku plānoto pievienotās vērtības nodokļa apmēru pret attiecināmo izmaksu kopsummas attiecību.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

21.5 Iesniedzot maksājuma pieprasījumu, papildus šo noteikumu 26. punktā minētajiem dokumentiem pievieno pārskatu par projekta īstenošanas rezultātā samaksāto pievienotās vērtības nodokļa apmēru. Aģentūra atsaka izmaksāt līdzfinansējumu vai tā daļu, ja projekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis pārskatu, kas apliecina faktisko pievienotās vērtības nodokļa samaksu.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

22. Attiecināmās izmaksas audiovizuālo darbu producēšanai atbilst šādiem kritērijiem:

22.1. ir veiktas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas aģentūrā;

22.2. ir izlietotas Latvijā;

22.3. ir tieši saistītas ar filmas uzņemšanas procesu;

22.4. ir tieši saistītas ar šādām vajadzībām:

22.4.1. filmas uzņemšanas nodrošināšanai nepieciešamā administratīvā un profesionālā personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi;

22.4.2. transporta pakalpojumi un degviela;

22.4.3. ar filmas uzņemšanu saistīti celtniecības pakalpojumi;

22.4.4. viesnīcu un citi ar izmitināšanu saistīti pakalpojumi;

22.4.5. ēdināšanas pakalpojumi;

22.4.6. apsardzes pakalpojumi;

22.4.7. telekomunikāciju pakalpojumi;

22.4.8. komunālo un sabiedrisko dienestu pakalpojumi;

22.4.9. tādu preču un materiālu iegāde, kuri nepieciešami filmas uzņemšanas procesā;

22.4.10. skaņas apstrādes, vizuālie (tēlu, animācijas un specefektu veidošana, scenogrāfija), muzikālie un citi ar filmas uzņemšanu tieši saistīti mākslinieciskie un tehnoloģiskie pakalpojumi;

22.4.11. filmas uzņemšanai nepieciešamā kustamā un nekustamā īpašuma nomas vai īres izmaksas;

22.4.12. administratīvie pakalpojumi – juridiskie, grāmatvedības un tulkošanas pakalpojumi, personāla atlase, izņemot šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās izmaksas par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumiem;

22.4.13. honorāri aktieriem un masu skatu dalībniekiem, kuri piedalījušies filmas veidošanā;

22.4.14. projekta iesniedzēja (producēšanas) maksa, bet ne vairāk kā 7 % apmērā no Latvijā attiecināmā finansējuma izlietojuma.

(Grozīts ar MK 04.06.2024. noteikumiem Nr. 339)

23. Pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz ar šo noteikumu 22. punktā minētajām izmaksām saistītos pakalpojumus, jābūt reģistrētiem Latvijā un komercdarbība attiecīgās filmas projekta ietvaros jāveic Latvijas Republikā.

24. Aģentūra pārbauda atbalsta stimulējošo ietekmi saskaņā ar regulas Nr.  651/2014  6. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja projekta īstenošanas darbi ir uzsākti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta sniedzējam, visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Projektu uzsāk īstenot, kad visās atbalstu piešķirošajās institūcijās ir iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai.

25. Par neattiecināmām izmaksām tiek noteiktas izmaksas, kuras:

25.1. neatbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām prasībām;

25.2. atbilst regulas Nr. 651/2014 54. panta 9. punktam;

25.3. nav noteiktas aģentūras un līdzfinansējuma saņēmēja noslēgtajā līdzfinansējuma līgumā vai nav nepieciešamas filmas uzņemšanas īstenošanai;

25.4. līdzfinansējuma saņēmējs nevar apliecināt ar šo noteikumu 26. punktā minētajiem dokumentiem.

VI. Attiecināmo izmaksu atzīšana un līdzfinansējuma izmaksāšana

26. Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā maksājuma pieprasījumu līdzfinansējuma izmaksai. Līdzfinansējumu var izmaksāt divās daļās, ja tas paredzēts projekta iesniegumā. Maksājuma pieprasījumu līdzfinansējuma otrās daļas izmaksai iesniedz aģentūrā triju mēnešu laikā pēc filmas filmēšanas beigām Latvijā. Maksājuma pieprasījumam pievieno šādus izmaksas apliecinošus dokumentus:

26.1. filmas uzņemšanas pārskatu, norādot Latvijā veiktos maksājumus, to saņēmējus (nosaukumus un reģistrācijas numurus), maksājumu summas (euro, bez PVN) un datumus;

26.2. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atzinumu par filmas projekta īstenošanas gaitā veiktajiem maksājumiem Latvijā;

26.3. citus saskaņā ar noslēgto līdzfinansējuma līgumu noteiktos dokumentus.

27. Aģentūra mēneša laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pārbauda, vai līdzfinansējuma izmaksas atbilst šo noteikumu V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējuma līgumam.

28. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt un saņemt papildu informāciju un izdevumus apliecinošus dokumentus par filmas projekta īstenošanu.

29. Aģentūra dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta sniegšanu, atbilstoši  regulas Nr. 651/2014 12. pantam glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar attiecīgo atbalsta programmu ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts, bet atbalsta saņēmējs – 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

30. Līdzfinansējuma apmērs ir 20 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas, izņemot līdzfinansējuma apmēru attiecināmo izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar atalgojuma izmaksām. Atalgojuma izmaksu pozīcijām līdzfinansējuma apmērs ir 30 %.

31. Līdzfinansējuma saņēmējam piešķiramo līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto filmas uzņemšanas pārskatu, izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un līdzfinansējuma līgumu.

32. Aģentūra atsaka izmaksāt līdzfinansējumu vai tā daļu:

32.1. ja, pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtajiem dokumentiem un aģentūras veikto pārbaudi, konstatēts, ka līdzfinansējuma saņēmējs izlietojis mazāk finanšu līdzekļu par līdzfinansējuma līgumā norādīto apmēru;

32.2. ja līdzfinansējuma saņēmējs nevar pierādīt veiktos izdevumus;

32.3. šo noteikumu 25. punktā minētajos gadījumos.

33. Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

34. Aģentūra nodrošina regulas Nr.  651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto publicēšanas pienākumu.

35. Šo noteikumu 19. punktā minētais lēmums var tikt pieņemts līdz 2024. gada 30. septembrim.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

36. Lai iegūtu informāciju par šo noteikumu 5.4. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi, aģentūra 2022. gadā pārliecinās, vai projekta iesnieguma iesniedzējs ir izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš ar Nacionālo kino centru noslēgtajiem līgumiem.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 173
Projekta iesnieguma un iesniedzēja atbilstības kritēriji

 

1. Projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstības kritēriji

 

Nr.
p. k.
Kritērijs
1.1.Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā" (turpmāk – noteikumi) 3. punktā minētajiem nosacījumiem  
1.2.Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst visiem noteikumu 5. punktā minētajiem kritērijiem  

 

2. Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

 

Nr.
p. k.
Kritērijs

2.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā  
2.2.Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi projekta iesniedzēja amatpersona vai pilnvarota persona  
2.3.Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti  
2.4.Ir ievērotas noteiktās prasības attiecībā uz projekta iesnieguma noformējumu, iesniegšanas veidu  
2.5.Ārvalsts filmas projekts atbilst visiem noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem  
2.6.Projekts nav pornogrāfiska filma, tas nesludina reliģisko un rasu naidu, nepamatoti neatspoguļo vardarbību vai nesatur cilvēka cieņu pazemojošu propagandu  
2.7.Projekta iesniedzējs, kumulējot aģentūras sniegto atbalstu ar de minimis atbalstu, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievēros regulas Nr. 651/2014 8. panta 3. un 5. punktu un nepārsniegs maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta regulas Nr. 651/2014 54. panta 6. punktā   
2.8.

Projekta īstenošanas darbi nav uzsākti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas visās atbalstu piešķirošajās institūcijās

  

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 173
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

 

Nr.
p. k.

Kritērijs

Punktu skaits
1.Plānotās filmas uzņemšanas izmaksas Latvijas Republikā (euro) 
1.1.spēlfilmām vai animācijas filmām 
1.1.1.vairāk nekā 711 43620
1.1.2.355 718–711 43615
1.1.3.mazāk nekā 355 71810
1.2.dokumentālajām filmām 
1.2.1.vairāk nekā 142 28720
1.2.2.71 144–142 28715
1.2.3.mazāk nekā 71 14410
2.

Latvijas filmu nozares pakalpojumu un speciālistu izmantošana

 
2.1.filmas režisors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs3
2.2.filmas pirmā plāna lomas atveidotājs ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs2
2.3.filmas scenārija autors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs2
2.4.filmas galvenais operators ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs2
2.5.filmas otrās filmēšanas grupas galvenais operators ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs1
2.6.filmas galvenais mākslinieks ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs2
2.7.filmas otrais mākslinieks vai dekorāciju dizainers ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs1
2.8.filmas mūzikas autors ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs2
2.9.filmas skaņu vai mūzikas ieraksts tiek veikts Latvijā1
2.10.filmas uzņemšanā ir nodarbināti citi, iepriekšējos punktos neminēti speciālisti (grima mākslinieks, kostīmu mākslinieks, režisora pirmais asistents, focuss puller, gaismu meistars, skaņas ieraksta operators), kuri ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji

1
(par katru speciālistu).

Punktu kopskaits kritērijā nepārsniedz 5

2.11.filmas uzņemšanā vai pēcapstrādes posmā tiek slēgti līgumi ar Latvijā reģistrētu uzņēmumu par filmēšanas vai attēla apstrādes tehnikas nomu vai izmantošanu, par gaismu tehnikas nomu vai izmantošanu vai par skaņu tehnikas nomu vai izmantošanu

1
(par katru līgumu).

Punktu kopskaits kritērijā nepārsniedz 5

3.Latvijas producenta iepriekšējā pieredze 
3.1.producents ir īstenojis piecus vai vairāk līdzvērtīgus filmu projektus12
3.2.producents ir īstenojis vismaz trīs līdzvērtīgus filmu projektus8
3.3.producents ir īstenojis vienu līdzvērtīgu filmas projektu vai divus līdzvērtīgus filmu projektus4
3.4.producents nav īstenojis līdzvērtīgu filmas projektu0
4.Ārvalstu producenta iepriekšējā pieredze 
4.1.

producents ir īstenojis piecus vai vairāk līdzvērtīgus filmu projektus

12
4.2.producents ir īstenojis vismaz trīs līdzvērtīgus filmu projektus8
4.3.producents ir īstenojis vienu līdzvērtīgu filmas projektu vai divus līdzvērtīgus filmu projektus4
4.4.producents nav īstenojis līdzvērtīgu filmas projektu0
5.Projekta izplatīšanas potenciāls 
5.1.filmas izplatīšanas plāns ir apliecināts ar vairāku ārvalstu raidorganizāciju vai izplatītāju rakstiskiem apstiprinājumiem5
5.2.filmas izplatīšanas plāns ir apliecināts ar vismaz vienas ārvalstu raidorganizācijas vai izplatītāja rakstisku apstiprinājumu3
5.3.filmas izplatīšanas plāns nav apliecināts ar rakstiskiem apstiprinājumiem0
6.Vispārīgā kultūras kritērija vērtējums (tēma, tēli, vide, notikumi, mākslinieciskais risinājums) 
6.1.mākslinieciski izcils filmas projekts, kura saturs veicina Latvijas atpazīstamību5
6.2.mākslinieciski izcils filmas projekts3
6.3.mākslinieciski labs filmas projekts2
6.4.mākslinieciski viduvējs filmas projekts0

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums  Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 15.03.2022.Stājas spēkā: 23.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 22.03.2022. OP numurs: 2022/57.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330933
{"selected":{"value":"08.06.2024","content":"<font class='s-1'>08.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.06.2024","iso_value":"2024\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2022","iso_value":"2022\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2022.-07.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.06.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"