Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2022

Ādažos 2022. gada 23. februārī
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 8 § 73)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstus, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli.

2. Pašvaldība izmaksā pabalstus daudzbērnu ģimenēm:

2.1. kurā vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis, kas aprūpē noteikumu izpratnē atbalstāmos bērnus, kopā ar aprūpē esošiem bērniem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.2. kurās bērni nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai ir pilna laika klātienes studenti, un nav deklarēti vienā mājsaimniecībā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

3. Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:

3.1. laulātos (turpmāk – likumiskais pārstāvis) un viņu aprūpē esošus trīs un vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, tai skaitā, audžuģimenē ievietotus vai aizbildnībā esošus bērnus, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodotus bērnus;

3.2. vecāku (turpmāk – likumiskais pārstāvis), kura aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti, vai aizbildnībā esoši bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

4. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

II. Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība

5. Pašvaldība vienu reizi kalendāra gadā piešķir pabalstu 50 (piecdesmit) euro katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 7 līdz 24 gadiem.

6. Pašvaldība piešķir pabalstu daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam:

6.1. 50 (piecdesmit) euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē;

6.2. 40 (četrdesmit) euro apmērā mēnesī bērnam no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādē 9 mēnešus gadā, mācību gada laikā.

7. Pabalsta saņemšanai likumiskais pārstāvis (turpmāk – Iesniedzējs) iesniedz Ādažu novada sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un 2. pielikumu, un pievieno izglītības iestādes izziņas kopiju, ja bērns iegūst augstāko izglītību.

8. Iesniegumu 5. punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai iesniedz katru gadu, no 1. janvāra līdz 1. decembrim.

9. Ja daudzbērnu ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu un numuru.

10. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Sociālais dienests 30 dienu laikā no brīža, kad saņemts 7. punktā noteiktais iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti. Noraidošu lēmumu pieņem, ja Iesniedzēja situācija neatbilst šo noteikumu nosacījumiem.

11. Pabalsta izmaksu 5. punktā noteiktajā gadījumā veic 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

12. 6.1. punktā noteikto pabalstu piešķir ar nākamo mēnesi no lēmuma pieņemšanas brīža, ja izpildās 2. un 3. punkta nosacījumi.

13. Ja izpildās 2. un 3. punktā noteiktie nosacījumi, 6.2. pabalstu piešķir ar nākamo mācību gada mēnesi no 10. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanas brīža.

14. Pabalsta regulāru izmaksu veic līdz katra mēneša 28. datumam.

15. Pabalsta izmaksas periods ir laiks, kamēr Iesniedzējs atbilst 6. punkta nosacījumiem, un par ko Iesniedzējs ir iesniedzis iesniegumu.

16. Iesniedzējam, kuram ir piešķirts pabalsts saskaņā ar 6. punktu ir pienākums līdz katra gada 15. septembrim iesniegt izziņu Sociālajam dienestam par to, ka bērns iegūst augstāko izglītību.

17. Pabalsta izmaksu 5. un 6. punkta gadījumos veic pārskaitījuma veidā uz Iesniedzēja norādīto kredītiestādes kontu.

18. Pabalstu izmaksu pārtrauc:

18.1. ja ģimene turpmāk neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

18.2. ja ģimenes locekļu deklarētā dzīvesvieta neatbilst šo noteikumu prasībām;

18.3. ja zudis 6.1. un 6.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķiršanas pamats;

18.4. ja Iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju pabalsta piešķiršanai.

19. 18.1.–18.3. apakšpunkta gadījumos izmaksu pārtrauc ar nākamo mēnesi pēc gadījuma iestāšanās.

20. Iesniedzēja nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā pabalstu atceļ ar tā piešķiršanas brīdi, un Iesniedzējam ir pienākums viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas atmaksāt Pašvaldībai saņemtos pabalstus, kas tika piešķirti, pamatojoties uz nepatiesām ziņām.

III. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

21. Sociālā dienesta lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Piemērojot 6. punktu 2022. gadā, pabalsta izmaksu periods ir no 2022. gada 1. janvāra, ja iesniegums iesniegts līdz 2022. gada 1. maijam, un pabalsta izmaksu Pašvaldība veic līdz 15. jūlijam par laiku no janvāra līdz jūnijam.

23. Ja attiecībā uz Iesniedzēju vai tā bērniem šo noteikumu 2., 3. vai 6. punkta nosacījumi iestājušies pēc 2022. gada 1. janvāra, pabalstu var saņemt ar nākamo mēnesi pēc to iestāšanās.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022

Ādažu novada sociālajam dienestam

  
 bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
  
 personas kods
  
 tālrunis
 

Lēmumu lūdzu nosūtīt elektroniski uz e-pastu

  

IESNIEGUMS PAR VIENREIZĒJA PABALSTA SAŅEMŠANU

Lūdzu piešķirt pašvaldības pabalstu 50,- EUR apmērā par katru manā aprūpē esošu bērnu no 7 gadu vecuma, saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā" 5. punktu:

1)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

2)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

3)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

4)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

5)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datum )
Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz banku , kontu Nr. 
Atzīmēt, ja ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, papildus norādot aizbildniecības vai ievietošanu audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu, un numuru:
  
Atzīmēt, ja iesniegumam ir pievienota izglītības iestādes izziņas kopiju, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Atzīmēt ja nepieciešama lēmuma nosūtīšana pa pastu uz adresi 

Apliecinu, ka pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar iesniegumā norādīto personu datiem, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai, t.sk. valsts datu bāzēs un reģistros.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, un apņemos paziņot pašvaldībai par ziņu jebkādām izmaiņām

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

20 __. gada "____"___________________  
  (paraksts)

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022

Ādažu novada sociālajam dienestam

  
 bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
  
 personas kods
  
 tālrunis
 

Lēmumu lūdzu nosūtīt elektroniski uz e-pastu

  

IESNIEGUMS PAR IKMĒNEŠA PABALSTA SAŅEMŠANU

Lūdzu piešķirt pašvaldības pabalstu 50,- EUR apmērā katru mēnesi par manā aprūpē esošu bērnu vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem saskaņā ar pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.___/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā" 6.1. apakšpunktu:

1)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

2)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)

Lūdzu piešķirt pašvaldības pabalstu 40,- EUR apmērā katru mācību gada mēnesi par manā aprūpē esošu bērnu no 5. līdz 9. klasei, saskaņā ar pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā" 6.2. apakšpunktu:

1)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, izglītības iestāde un klase)

2)

 
 (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, izglītības iestāde un klase)
Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz banku , kontu Nr. 

Atzīmēt, ja iesniegumam pievienota izglītības iestādes izziņas kopiju, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Atzīmēt, ja nepieciešama lēmuma nosūtīšana pa pastu uz adresi 

Apliecinu, ka pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar iesniegumā norādīto personu datiem, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai, t.sk. valsts datu bāzēs un reģistros.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, un apņemos paziņot pašvaldībai par ziņu jebkādām izmaiņām

Atzīmēt, ja ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, papildus norādot aizbildniecības vai ievietošanu audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu, un numuru:
  

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

20 __. gada "____"___________________  
  (paraksts)
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktajam, pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību.

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm" (turpmāk – Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikumi nosaka pabalsta apmērus, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, kā arī pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumiem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā 2022. gadā ir Noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 227 800 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir daudzbērnu ģimenes, kas deklarētas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada Sociālais dienests.

5.2. Noteikumi nosaka privātpersonas veicamās darbības un administratīvās procedūras pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu komitejā, kā arī to publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnā www.adazi.lv un sabiedrības pārstāvju izteikto un domē saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut Noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/2022Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 19.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 18.03.2022. OP numurs: 2022/55.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330890
19.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)