Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 592 (prot. Nr. 10, 85. §)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. pantu pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošas dzīvojamās telpas (turpmāk – Dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. neizīrētām pašvaldībai piederošām vai tās nomātām dzīvojamām telpām;

2.2. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo platību;

2.3. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;

2.4. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.

II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

3. Personai ir tiesības prasīt jauna Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijai (turpmāk – Komisija), ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

3.1. Persona īrē attiecīgo Dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2. Dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

3.3. Dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar Dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā divus mēnešus;

3.4. Dzīvojamās telpas īrnieks vai Dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai Dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar Dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus;

3.5. Dzīvojamās telpas īrniekam nepieder cita dzīvojamā platība Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu, grozīšanu, un atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Pašvaldības Komisija viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

5. Paziņojumu par nepieciešamību Dzīvojamās telpas īrniekam pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu nosūta pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs (turpmāk tekstā – apsaimniekotājs). Ja attiecīgajā Pašvaldības pagastu pārvaldes teritorijā nav pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs, tad – Pārvalde.

6. Pamatojoties uz Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līgumu sagatavo un pašvaldības vārdā slēdz pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs vai Pārvalde.

7. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz 6 (sešiem) gadiem.

8. Pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām Īrniekam ir tiesības lūgt Izīrētājam slēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu.

9. Ja dzīvojamās telpas īrniekam īpašumā ir cita dzīvojamā telpas, dzīvojamās telpas īres līgums netiek pārslēgts.

III. Īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu tiesības un pienākumi

10. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā savus vecākus (adoptētājus), laulāto un abu vai katra laulātā nepilngadīgos bērnus, ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.

11. Noteikumu 9. punktā neminētās personas īrnieks var iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā tikai pēc Komisijas rakstveida piekrišanas.

12. Ziņas par kopā ar īrnieku iemitinātajām personām tiek iekļautas dzīvojamās telpas īres līgumā.

13. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās brīdim saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lietošanas tiesības.

14. Īrniekam nav tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā citas personas uz apakšīres līguma pamata.

15. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

16. Īrnieka ģimenes locekļi un citas viņa īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst un tām ir tikai tādas tiesības un pienākumi, kādus nosaka attiecīgās dzīvojamās telpas apakšīres līgums. Izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu.

17. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā, īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts Dzīvojamā telpā, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas ir tiesības prasīt Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Pašvaldībā.

18. Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis īres līgumu saskaņā ar šo Noteikumu 17. punktu, ir pienākums segt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

19. Īrnieku ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamās telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, pusēm vienojoties un ar izīrētāja piekrišanu, ir tiesības pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2022. gada 31. martam.

20. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Limbažu novada domē (turpmāk – Dome), Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

22. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Pašvaldībā. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32
"Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Limbažu novada pašvaldības
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas
un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijai
Rīgas iela 16, Limbaži
LV-4001

   
  

Vārds, uzvārds

   
  

Adrese

   
  

Tālruņa numurs, e-pasts

   
   

Datums

  

IESNIEGUMS

Lūdzu noslēgt ar mani dzīvojamās telpas īres līgumu, jo :

Iepriekš noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā nav norādīts līguma termiņš;

Īrnieks, kas slēdzis dzīvojamas telpas īres līgumu, ir miris un es esmu dzīvojamā telpā iemitināts ģimenes loceklis.

Dzīvojamās telpas adrese:

 
 

Kopā ar mani iemitināsies sekojošas personas:

Vārds, uzvārdsPersonas kodsRadniecības pakāpe
   
   
   
   
   

Apliecinu, ka manā īpašumā nav cita dzīvošanai derīga dzīvojamā platība.

 Vārds, uzvārds paraksts

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmās daļas normu, kas paredz, ka pašvaldības domei ir jāizdod saistošie noteikumi, kuros jāparedz "[..] pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība, nosacījumi un termiņš, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums".
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.) attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz minēto beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību un galējo termiņu, līdz kuram šī procedūra veicama ārpustiesas kārtībā – t.i. 2026. gada 31. decembris.

Noteikumi ietver tiesisko regulējumu gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi attiecībā uz personu iesniegumu izskatīšanu jautājumos par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu nodrošinās Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija (turpmāk – Komisija). Gadījumā, ja Komisijas pieņemtie lēmumi vai faktiskā rīcība neapmierinās iesniedzēju, Saistošie noteikumi paredz Komisijas lēmumu apstrīdēšanu Limbažu novada domē, un domes pieņemtais lēmums būs pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultēšanās ar sabiedrību nav notikusi.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 19.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 18.03.2022. OP numurs: 2022/55.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330884
19.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)