Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Tukumā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 3, 5. §)
Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
24. panta otro daļu un likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Tukuma novada vēsturiskās apbūves saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides sakārtošanu un sabiedrības interesēs nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) noteic kārtību, kādā pieteikuma iesniedzējs var saņemt Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai, neatkarīgi no ēkas būvēšanas laika, vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai ēkai kura atrodas:

2.1. Tukuma novada pilsētu un ciemu vēsturiskajā centrā vai apbūvē, vai tā aizsardzības zonā;

2.2. Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis vai tā aizsardzības zonā;

2.3. Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

3. Būvgaldniecības izstrādājumi šo Noteikumu izpratnē ir vēsturisko ēku koka logi un durvis, koka balkoni, balkonu margas, koka tornīši, kāpnes, tai skaitā to komplektā ietilpstošie elementi – aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, reliņi, pakāpienu un kāpņu nožogojuma detaļas un citi, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi. Būvgaldniecības izstrādājuma komplekts ir viena loga vai vienu durvju elementi, balkona vai kāpņu elementi, kas veido kompozicionālu un funkcionālu veselumu.

4. Metālkaluma un metāla izstrādājumi šo Noteikumu izpratnē ir balkonu un kāpņu margas, notekcaurules, notekrenes, teknes, durvju, logu un vārtu aprīkojumi – vērējelementi un slēdzējelementi, logu vērtņu fiksatori, karogu turētāji, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi.

5. Pieteikuma iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir objekta īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona. Dzīvojamai mājai, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona. Pieteikuma iesniedzēji par kopīpašumā esošu ēku ir visi attiecīgās ēkas īpašnieki vai viņu pilnvarota persona.

6. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam, pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

7. Pašvaldība pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv publicē paziņojumu par iespēju pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai. Paziņojumā norāda termiņu, kādā pieteicējam jāiesniedz pieteikums (1. pielikums). Ja pēc paziņojumā norādītajā termiņā saņemto pieteikumu izvērtēšanas pašvaldības budžetā ir plānotais finansējums, tad iespējams piešķirt finansējumu arī pārējā gada laikā saņemtajiem pieteikumiem.

8. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar šiem Noteikumiem, vienām un tām pašām īstenotajām 11. un 12. punktā norādītajām atbalstāmajām darbībām vienā ēkā var iesniegt ne biežāk kā reizi 7 (septiņos) gados.

9. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam līdzfinansējuma piešķiršanas līgumā noteiktajā kārtībā jānodrošina objekta pieejamība sabiedrības apskatei.

II. Līdzfinansējuma apmērs un darbi, kuri tiek līdzfinansēti

10. Pašvaldības līdzfinansējums ir ne vairāk kā 50 % no Noteikumu 13. punktā minēto vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanas darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) vienai ēkai.

11. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir šādiem ēkas, kas atbilst Noteikumu 2. punktam, fasādes atjaunošanas darbiem:

11.1. ēkas fasādes, apdares vai krāsojuma atjaunošanai, ieskaitot ēkas fasādes sagatavošanas darbus;

11.2. jumta seguma atjaunošanai, nomaiņai;

11.3. dūmeņu atjaunošanai, nomaiņai;

11.4. ieejas mezgla – lieveņa – pārbūvei vai atjaunošanai, uzbrauktuves, platformas (vides pieejamības nodrošināšanai) izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

11.5. ēkas fasādes apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

11.6. vārtu, kas izvietoti līdz ar ēkas fasādi un veido fasādes koptēlu, izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

11.7. citiem ēkas fasādes atjaunošanas darbiem, kas nav uzskaitīti šajā punktā, piemēram, logu, palodžu, durvju, balkonu, u.tml. elementu pārbūvei vai nomaiņai;

11.8. ēkas arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un tehniskajai apsekošanai;

11.9.  būvniecības ieceres izstrādei un autoruzraudzībai;

11.10. būvuzraudzībai.

12. Pašvaldības līdzfinansējums vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai ir ne vairāk kā 50 % no restaurācijas darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) vienai ēkai.

13. Vēsturiska fasādes būvgaldniecības izstrādājuma komplektā, kas pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu restaurācijai, var ietilpt detaļas, kas nav autentiskas, piemēram, eņģes, rokturi un tamlīdzīgi, taču izstrādājums kopumā ir vērtējams kā vēsturisks. Šādā gadījumā jāparedz neatbilstošo detaļu nomaiņa ar vēsturiski un stilistiski atbilstošām detaļām.

14. Vēsturiska būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācija jāparedz, maksimāli saglabājot oriģinālo izstrādājuma substanci, apstrādājot vai papildinot to ar atjaunojošiem un funkcijas spēju uzlabojošiem materiāliem, nepazeminot izstrādājuma kultūrvēsturisko vērtību.

15. Uz Noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja pieteicējs konkrētās ēkas fasādes atjaunošanai vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai jau ir saņēmis finansējumu no valsts, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

III. Prasības līdzfinansējuma saņēmējam

16. Pašvaldība pieteikuma iesniedzējam līdzfinansējumu piešķir ar nosacījumu, ka par atjaunojamo vai restaurējamo ēku uz pieteikuma iesniegšanas dienu pieteikuma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādi attiecībā pret Tukuma novada pašvaldību.

17. Pašvaldība līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēkas fasādes atjaunošanai piešķir, ja ēkas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par ēkas fasādes atjaunošanu vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurāciju. Pieteikumu iesniedzēju vārdā paraksta un pašvaldībai iesniedz ēkas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona.

18. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs ir atbildīgs par piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam līgumam.

IV. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

19. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ēkas fasādes atjaunošanas darbiem vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijas darbiem, iesniedzējs pirms atjaunošanas vai restaurācijas darbu uzsākšanas pašvaldībā iesniedz:

19.1. pieteikumu (1. pielikums);

19.2. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz ēkas īpašnieka vai kopīpašnieku (ēkām, kur nav izdalīti dzīvokļu īpašumi) pilnvarota persona (ja attiecas);

19.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju (ja attiecas), uzrādot oriģinālu, kurā:

19.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par ēkas fasādes atjaunošanu vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurāciju,

19.3.2. norādīti veicamie darbi atbilstoši Noteikumu 3., 4. vai 11. punkta nosacījumiem un to kopējās izmaksas, norādīta kārtība, kādā ēka pēc tās restaurācijas vai atjaunošanas būs pieejama sabiedrības apskatei, kā arī norādīts vēlamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos,

19.3.3. dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai noslēgt līgumu ar pašvaldību un veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā izdarīt maksājumus, iesniedzēju pieteikumā norādīto darbu izpildei;

19.4. ēkas vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu kopskata un detaļu krāsainas foto fiksācijas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi;

19.5. restaurācijas darbu aprakstu un skici (ja attiecas);

19.6. izmaksu tāmi. Tāmes izdruku pievieno pieteikumam un to iesniedz arī Excel formātā elektroniski vai datu nesējā. Tāmi būvdarbiem sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Būvdarbu tāmes aktuālās veidlapas publicētas Excel formātā interneta tīmekļa vietnē www.tukums.lv pie šiem Noteikumiem;

19.7. vienlaicīgi ar pieteikumu var iesniegt Tukuma novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) akceptētu būvniecības ieceri (ja attiecas) – fasādes atjaunošanas apliecinājumu karti, paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu un būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (kopiju, elektroniski vai pieteikumā norādīt lietas numuru Būvniecības informācijas sistēmā);

19.8. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu un atļauju darbu veikšanai (ja attiecas);

19.9. restaurācijas darbu veicēja atbilstošu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kuri saistīti ar restaurācijas darbu veikšanu, tajā skaitā ziņas par darba pieredzi atsauksmes (ja attiecas);

19.10. citus dokumentus, piemēram, vēsturiskās fotofiksācijas, izpētes materiālus, līgumus.

20. Būvvaldē akceptētus būvniecības ieceres dokumentus var iesniegt pašvaldībai vienlaicīgi ar pieteikumu vai pēc Noteikumu 31. punktā minētā līguma ar pašvaldību noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. novembrim.

21. Pieteikumu kopā ar pārējiem Noteikumu 19. punktā minētajiem dokumentiem pieteicējs iesniedz pašvaldībā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: pasts@tukums.lv.

V. Pieteikumu vērtēšana

22. Pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē ar Tukuma novada domes lēmumu izveidota vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar Komisijas nolikumu. Komisija pieteikumu izskatīšanas darbā ir tiesīga pieaicināt attiecīgās jomas ekspertus vai konsultantus.

23. Ja Komisija pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam Komisijas norādītā termiņā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem.

24. Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām, tā var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam papildu paskaidrojumu vai citu papildu informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu. Ja izmaksu atbilstība vidējām tirgus cenām netiek pierādīta, Komisija var rosināt pašvaldībai samazināt piešķiramā līdzfinansējuma apmēru.

25. Komisija noraida pieteikumu, ja konstatē, ka tas neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām vai Komisijas norādītā termiņā nav novērstas pieteikuma vai tam pievienoto dokumentu nepilnības.

26. Noteikumiem atbilstošie pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Komisijā tiek izskatīti to iesniegšanas secībā. Ja pieteikumos norādītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, tad pieteicējiem pašvaldības līdzfinansējums pieteikumu iesniegšanas secībā var tikt piešķirts nākamajā gadā.

27. Neattiecināmās izmaksas, kurām nepiešķir pašvaldības līdzfinansējumu, ir:

27.1. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju un citi pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;

27.2. plānoto atjaunošanas vai restaurācijas darbu administrēšanas izmaksas;

27.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumu, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie vai netiešie finansiālie izdevumi;

27.4. izmaksas par darbiem, kas apmaksāti pirms Noteikumu 31. punktā minētā līguma noslēgšanas;

27.5. iespējamais būvniecības ieceres dokumenta izstrādes restaurācijas vai būvdarbu izmaksu sadārdzinājums;

27.6. iespējamais būvgaldniecības vai metālkalumu izstrādājumu, kas ir analogi vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai, iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājums.

28. Ja Komisija pieņem pozitīvu lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas fasādes atjaunošanai vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai, tā apstiprina pieteikumu un virza to apstiprināšanai pašvaldības Finanšu komitejā un Tukuma novada domes sēdē, sagatavojot attiecīgu lēmumprojektu.

29. Ja Komisija noraida pieteikumu, sniedzot pamatojumu šādām lēmumam, tā nevirza pieteikumu tālākai apstiprināšanai un lēmumu Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā nosūta pieteikuma iesniedzējam. Šādu Komisijas lēmumu var apstrīdēt pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā un termiņos.

30. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, izskatot Komisijas ieteikumu, pieņem Tukuma novada dome.

31. Pēc Tukuma novada domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo un piedāvā pieteikuma iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

VI. Fasādes atjaunošanas darbu vai restaurācijas darbu veikšana un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

32. Pieteikuma iesniedzējam pēc plānoto ēkas fasādes atjaunošanas darbu vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. novembrim, jāiesniedz Komisijai:

32.1. pieteikuma iesniedzēja un būvdarbu veicēja vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijas darbu veicēja abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas un nodošanas akts par tādu darbu pabeigšanu, kas norādīti pieteikumā, izmaksu tāmē un Tukuma novada domes lēmumā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu;

32.2. atskaiti par līdzfinansējuma izlietojumu, kas sastāv no rakstiskas atskaites, fotogrāfijām, maksājumus apliecinošiem dokumentiem;

32.3. Būvvaldes veiktu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai norakstu, ja darbi veikti saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentu.

33. Pēc Noteikumu 32. punktā noteikto dokumentu saņemšanas Komisija klātienē apseko ēku un pārbauda veikto darbu veikšanas faktu un kvalitāti, to atbilstību piešķirto līdzekļu apjomam un mērķim. Pārbaudēs konstatētos faktus atspoguļo apsekošanas aktā. Izpildīto būvgaldniecības vai metālkalumu izstrādājumu restaurācijas darbu novērtēšanai Komisija var pieaicināt restaurācijas ekspertus.

34. Ja ar pašvaldību noslēgtajā līgumā plānotie darbi ir veikti kvalitatīvi un Komisija klātienē ir konstatējusi darbu kvalitātes atbilstību, Komisija pieņem lēmumu ar ieteikumu pašvaldībai līgumā noteiktajā apjomā pieteikuma iesniedzējam pārskaitīt pašvaldības līdzfinansējumu un virza to apstiprināšanai pašvaldības Finanšu komitejā un Tukuma novada domes sēdē, sagatavojot attiecīgu lēmumprojektu.

35. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārskaitīts, pamatojoties uz Tukuma novada domes lēmumu.

36. Ja Komisija, apsekojot ēku un pārbaudot veikto darbu veikšanas faktu un kvalitāti, nonāk pie negatīvu atzinuma, tā pieņem lēmumu ar ieteikumu pašvaldībai līgumā noteiktajā apjomā pieteikuma iesniedzējam nepārskaitīt pašvaldības līdzfinansējumu vai pārskaitīt to samazinātā apjomā un virza to apstiprināšanai pašvaldības Finanšu komitejā un Tukuma novada domes sēdē, sagatavojot attiecīgu lēmumprojektu. Tukuma novada dome tādā gadījumā atceļ lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai samazina piešķirtā līdzfinansējuma apmēru, ņemot vērā Komisijas ieteikumu. Tukuma novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

37. Ja ēkas fasādes atjaunošanas darbu faktiskās izmaksas ir lielākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts.

38. Ja ēkas fasādes atjaunošanas darbu faktiskās izmaksas ir mazākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms tiek samazināts atbilstoši pieteikumā pieprasītajam pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē. Šādā gadījumā Komisija veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.

39. Vēsturisko ēku atjaunošanai jāņem vērā vadlīnijas Tukuma novada vēsturisko ēku fasāžu, jumtu un arhitektonisko detaļu saglabāšanai un atjaunošanai (2. pielikums).

40. Aizstājot vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu vai balkonu, kas nav restaurējams, ar līdzvērtīgu, vēsturiskā būvgaldniecības izstrādājuma vai balkona atliekas iespējami pilnīgākā veidā ir nododamas Tukuma novada muzejiem. Jumta seguma nomaiņas gadījumā vēsturiskā seguma paraugi nododami Tukuma novada muzejiem.

VII. Noslēguma jautājums

41. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

41.1. Tukuma novada domes 2021. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai" (prot. Nr. 4, 2. §);

41.2. Kandavas novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Kandavas novadā" (prot. Nr. 6, 2. §);

41.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem" (prot. Nr. 9, 3. §).

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18
(prot. Nr. 3, 5. §)
PIETEIKUMS
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai / vēsturiska būvgaldniecības vai metālkaluma izstrādājuma restaurācijai
Informācija par ēku

Ēkas adrese: ________________________________, Tukuma novadā, LV-_____

Ēkas īpašnieks: ________________________________________

Ēkas kadastra apzīmējums 

Plānotie atjaunošanas darbi saskaņā ar Noteikumu 11. punktu
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")

11.1. ēkas fasādes, apdares vai krāsojuma atjaunošana, ieskaitot fasādes sagatavošanas darbus;

11.2. jumta seguma atjaunošana, nomaiņa;

11.3. dūmeņu atjaunošana, nomaiņa;

11.4. ieejas mezgla – lieveņa pārbūve vai atjaunošana, uzbrauktuves, platformas (vides pieejamības nodrošināšanai) izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

11.5. fasādes apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

11.6. vārtu, kas izvietoti līdz ar ēkas fasādi un veido fasādes koptēlu, izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

11.7. citi ēkas fasādes atjaunošanas darbi, kas nav uzskaitīti 11. punktā, piemēram, logu, palodžu, durvju, balkonu, u.tml. elementu pārbūve vai nomaiņa;

11.8. ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un tehniskā apsekošana;

11.9. būvniecības ieceres izstrāde un autoruzraudzība;

11.10. būvuzraudzība.

Plānoti restaurācijas darbi saskaņā ar Noteikumu 3. un 4. punktu
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")

koka logiem;

koka durvīm;

koka kāpnēm;

koka balkonam un/vai balkona margām;

koka tornīšiem vai tornītim;

aplodām, virslogiem, sandrikiem, slēģiem, reliņiem, pakāpieniem un/vai kāpņu nožogojuma detaļām u.c. elementiem, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika, vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi;

būvgaldniecības izstrādājuma komplektam;

metālkaluma balkonu margām;

metālkaluma kāpņu margām;

metāla notekcaurulēm, notekrenēm, teknēm;

metālkaluma durvju, logu un vārtu aprīkojumiem – vērējelementiem un slēdzējelementiem;

metālkaluma logu vērtņu fiksatoriem;

metālkaluma karogu turētājiem;

citiem metālkalumu un metāla izstrādājumu elementiem, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika, vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi

Ēkas galvenais lietošanas veids
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")
dzīvojamā ēka;

publiska ēka;

dzīvojamā ēka ar publiskām telpām;

publiska ēka ar dzīvojamām telpām;

cita, iepriekš neminēta

Ēkas atrašanās vieta saskaņā ar Noteikumu 2. punktu

(Atbilstošo atzīmēt ar "X"

2.1. Tukuma novada pilsētas vai ciema vēsturiskajā centrā vai apbūvē, vai tā aizsardzības zonā;

2.2. Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis vai tā aizsardzības zonā;

2.3. Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

 
Informācija par iesniedzēju, tā pilnvaroto personu
Iesniedzējs, tā pilnvarotā persona:
vārds, uzvārds
(fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)
 
Personas kods (fiziskai personai) vai
vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
 
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) 
Korespondences adrese: 
PVN maksātājs (norādīt "" vai "") 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds,
telefona numurs, e-pasts:
 
 
Darbu izmaksas un tā ieviešana
Plānotais īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos):_______ mēneši
Plānotās izmaksas:Iesniedzēja finansējums
(euro)
Pašvaldības līdzfinansējums
(euro)
Kopā
(euro)
Kopējās izmaksas, t.sk. nodokļi, PVN:   
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos: __________ %
  
Iesniedzamie dokumenti (Atbilstošo atzīmēt ar "X"Lapu skaits
notariāli apliecinātas pilnvaras kopija (ja attiecas) 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, uzrādot oriģinālu (ja attiecas) 
ēkas vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu kopskata un detaļu krāsainas foto fiksācijas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi 
restaurācijas darbu apraksts un skice (ja attiecas) 
izmaksu tāme (iesniedz arī Excel formātā elektroniski vai datu nesējā) 
būvniecības ieceres dokuments – fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, vai būvprojekts un būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (kopija vai elektroniski, vai norādīt lietas numuru Būvniecības informācijas sistēmā) (ja attiecas)
(saskaņā ar Noteikumu 20. punktu, ja kopā ar pieteikumu netiek iesniegti būvniecības ieceres dokumenti, tos iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. novembrim)
 ________
vai lietas Nr.______ Būvniecības informācijas sistēmā
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums un atļauja darbu veikšanai (ja attiecas) 
restaurācijas darbu veicēja atbilstošu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kuri saistīti ar restaurācijas darbu veikšanu, tajā skaitā ziņas par darba pieredzi atsauksmes (ja attiecas) 
citi Noteikumu 19. punktā norādītie dokumenti pēc iesniedzēja ieskatiem 

Pieteikuma iesniegšanas datums: 202__. gada ___.________

Pieteikuma iesniedzējs: 
 (Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Paraksts _____________________________

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18
(prot. Nr. 3, 5. §)
VADLĪNIJAS VĒSTURISKO ĒKU
FASĀŽU, JUMTU UN ARHITEKTONISKO DETAĻU SAGLABĀŠANAI, ATJAUNOŠANAI UN RESTAURĀCIJAI

Ārsienas, fasādes

1. Ēkas fasāžu krāsojuma atjaunošanas gadījumā ņemt vērā šādus apstākļus:

1.1. Ēkas būvniecības laiks (piederība konkrētam stilam);

1.2. Ēkas sākotnējā apšuvuma apdares tonis;

1.3. Oriģināldetaļu saglabāšana – dzegas, logi, durvis, utt.;

1.4. Ēkas sākotnējās apdares (savdabība) saglabāšana;

1.5. Ielas kopējā krāsu palete;

1.6. Ēkas novietojums pilsētvidē.

2. Pirms fasādes pārkrāsošanas ieteicama sākotnējās apdares fiksācija un nepieciešama krāsu pases izstrādāšana.

3. Apšuvuma dēļu erodējošais krāsojums tīrāms mehāniski ar metāla birstēm vai augstspiediena ūdens sprauslu. Aizliegta krāsu slāņu noņemšana ar tehnisko fēnu.

4. Koka apšuvums krāsojams ar tradicionālo lineļļas sastāvu/krāsām (lineļļas beicēm), t.s. zviedru jeb miltu krāsām vai arī fasādes krāsām ar lineļļas piedevu.

5. Bojātos apdares dēļus nomainīt ar līdzīga platuma, biezuma un profilējuma dēļiem. Vēlams lietot materiālus ar līdzīgiem parametriem no demontētiem objektiem.

6. Aizliegta jebkāda plastikāta materiāla (apšuvums utt.) lietošana.

7. Fasādes apmetuma labojumiem izmantot kaļķi saturošu javu vai analogu vēsturiskajai. Laboto virsmu faktūru maksimāli pieskaņot oriģinālajai apdarei.

8. Apmesto virsmu krāsošanai izmantot pēc tradicionālās vai mūsdienu tehnoloģijas izgatavotās kaļķu krāsas. Pieļaujama arī silikātkrāsu lietošana 19. gs. II puses – 20. gs. sākuma ēkām.

9. Aizliegts demontēt vai aizsegt oriģinālās apdares detaļas, kā arī izgatavot to vienkāršotas kopijas.

10. Aizliegts ēkas siltināt no ārpuses.

11. Izņēmuma gadījumos apdares detaļas jāpārvieto uz atjaunotā apšuvuma.

12. Aizliegta elektrības un sakaru vadu, kabeļu izvietošana uz ēku fasādēm, nepieciešama to iestrāde vai ieguldīšana zemē vai ēkas iekšienē.

Jumts un jumta izbūves

13. Ēku jumta ieklājumam izmantojami:

māla dakstiņi, krāsots cinkotais skārds, nekrāsots cinkotais skārds.

14. Aizliegts jumta ieklājumam izmantot skārda loksnes ar dakstiņu un citu materiālu imitāciju. Pieļaujams tāds skārda segums, kas ir ar vēsturisku lokšņu veidu savienojuma imitāciju.

15. Jumta metāla seguma krāsojumam izvēlēties toņus, kas tradicionāli veidoti no neorganiskiem pigmentiem – sarkans, brūns; atkarībā no konteksta un ēkas arhitektūras pieļaujams – zaļš, pelēks.

16. Sakaru antenas uz jumta novietot tā, lai pēc iespējas mazāk būtu redzamas no ielas.

17. Oriģinālos dūmeņus atļauts nojaukt tikai avārijas situācijā, pirms tam veicot to foto fiksāciju. Tie atjaunojami vēsturiskajā izskatā un materiālā.

Durvis, vārti

18. Durvju vērtņu nomaiņa – pārbūve pieļaujama, ja konstrukciju bojājums pārsniedz 40 %.

19. Pirms oriģinālo durvju nomaiņas obligāta krāsojuma fiksācija.

20. Pārbūvētām durvīm, izņemot ozolkoka, nav vēlama lazējošu materiālu (antiseptiķu) lietošana.

21. Pirms krāsošanas darbiem obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana.

22. Ieejas durvju vērtnes krāsojamas ar tradicionālajām lineļļas krāsām (lineļļas beicēm) vai arī ar krāsām ar lineļļas piedevu.

23. Vērtņu maiņas gadījumā ielas fasādē aizliegts lietot plastikāta un metāla durvis.

24. Vārtus vēlams atjaunot vēsturiskā izskatā, izmantojot kokmateriālus, metāla izstrādājumus. Vārti ierīkojami tā, lai atvērtā veidā netraucētu gājēju kustību.

Logi, skatlogi

25. Loga vērtņu nomaiņa – pārbūve pieļaujama, ja bojājums pārsniedz 30 %.

26. Nomainot vai pārbūvējot logus, tos jāatjauno vēsturiskās formās vai atbilstošus ēkas fasādes kompozīcijai.

27. Atjaunojot vai pārbūvējot logus, nepieciešama krāsu pases izstrāde, ja ir vēlme mainīt krāsu vai dalījumu.

28. Oriģinālā krāsojuma noņemšanas gadījumā veikt tā fiksāciju.

29. Galvenajā fasādē vai fasādē pret ielu vai publisku teritoriju aizliegti plastikāta un metāla logi.

30. Aizliegta skatloga stiklotās daļas izbūve līdz ielas līmenim, demontējot cokolu.

31. Tikai saņemot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu un izstrādājot un Būvvaldē saskaņojot Būvniecības ieceri, tiek pieļauta ēku logu aiļu palielināšana skatlogu vajadzībām.

Papildu detaļas

32. Aizliegtas lietus ūdens notekcaurules no plastikāta.

33. Nomainot bojātās notekrenes un notekcaurules, vēlams uzstādīt oriģinālajiem elementiem atbilstoša rādiusa skārda notekrenes un caurules.

34. Lietus ūdeņu tekņu aizsargrežģi izgatavojami no metāla vai dēļiem, atbilstoši ēkas stilam vai vecpilsētas apbūvē izmantotajiem analogiem.

35. Vēlams ēkām atjaunot koka slēģus, izmantojot vecpilsētas apbūvē sastopamos analogus vai pēc ikonogrāfiskā materiāla.

36. Ieeju lieveņu atjaunošanai jāizmanto klinkerķieģeļi, betona bruģakmeņi un dabīgie akmeņi, to rakstu saskaņojot ar ēkas arhitektūru, kas balstīti uz vēsturiskajiem analogiem.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 18 "Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka pašreizējā Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē atbalstu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai, nepieciešams pieņemt vienotus saistošos noteikumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novada administratīvajā teritorijā jābūt noteiktam vienotam regulējumam.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otrā daļa noteic, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi noteic kārtību, kādā piešķirams pašvaldības līdzfinansējums, lai nodrošinātu Tukuma novada pilsētu (Tukuma, Kandavas) un ciemu (Jaunpils) vēsturisko centru vai apbūves, to aizsardzības zonu un Tukuma novada unikālās vēsturiskās apbūves autentiskuma saglabāšanu.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTukuma novada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums saistošo noteikumu izpildei.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināmi.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrāmPieteikumu iesniedz Vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijai. Gala lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un par līdzfinansējuma izmaksu pieņem Tukuma novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 16.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 15.03.2022. OP numurs: 2022/52.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330771
16.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)