Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr. 128/1-2

Rīgā 2022. gada 10. martā

Par televīzijas programmu "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un "NTV Pravo" ("НТВ Право") izplatīšanas aizliegšanu Latvijas Republikas teritorijā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk arī - Padome) šādā sastāvā - Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, Padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete, Padomes locekle Ieva Kalderauska, Padomes locekle Ilva Milzarāja un Padomes loceklis Andis Plakans, ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto kompetenci,

konstatē:

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam Pielikuma Nr.5 "Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība" (turpmāk - Stratēģijas Pielikums Nr.5) 10.punktam Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu (turpmāk - Reģistrācijas sistēma). Savukārt Stratēģijas Pielikuma Nr.5 12.punkts noteic, ka Reģistrācijas sistēma sastāv no divām daļām:

1) elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, reģistrs;

2) Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta trešajā daļā ir noteikts, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija ir ārējais normatīvais akts, ko izstrādā un apstiprina Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu Padome. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta pirmās daļas 13.punktu viena no Padomes kompetencēm elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā ir "veicināt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu politiku". Minētais nosacījums ir attiecināms arī uz Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā (turpmāk arī - Programmu saraksts) iekļautajām programmām. Tātad Padomei ir pienākums ar īpašu rūpību pārbaudīt programmas īpašnieka (tiesību turētāja, kā arī tā pārstāvja vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa) tiesības izplatīt programmu Latvijas Republikā, kā arī veicināt Latvijas interesēm atbilstošu programmu politiku.

2022.gada 24.februārī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, turpmāk arī - OFAC) ir izdevis Direktīvu Nr.3 Rīkojuma Nr.14024 ietvaros (turpmāk - direktīva) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz jauniem aizņēmumiem un pašu kapitālu noteiktām ar Krievijas Federāciju saistītām organizācijām (direktīvu skatīt šeit: https://home.treasury.gov/system/files/ 126/ new_debt_and_equity_directive_3.pdf). Minētajā direktīvā ir noteikti ierobežojoši finanšu pasākumi arī attiecībā uz Krievijas Federācijas akciju sabiedrību "GAZPROMBANK", tajā skaitā tai izliegti visi darījumi ar finansējuma nodrošinājumu un citi darījumi, kas norādīti direktīvā.

Akciju sabiedrībai "GAZPROMBANK" pieder mediju holdings "Gazprom-Media" (ОАО "Газпром-Медиа"), kas atrodas Krievijas Federācijā.

Padome 2021.gada 9.februārī (ar Padomes lēmumu Nr.69/1-2) no Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksta izslēdza 16 televīzijas programmas, tai skaitā "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un "NTV Pravo" ("НТВ Право"), jo Padomes rīcībā nebija informācijas par šo televīzijas programmu izplatīšanas pārstāvi vai pārstāvjiem Latvijas teritorijā, kas programmas īpašnieku vārdā varētu dot piekrišanu programmas izplatīšanai Latvijas teritorijā, tāpat Padome nebija saņēmusi informāciju no programmu īpašniekiem par vēlmi turpināt šo programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā.

Padomes rīcībā ir informācija, ka televīzijas programmas "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un "NTV Pravo" ("НТВ Право") pieder mediju holdingam "Gazprom-Media" (ОАО "Газпром-Медиа"), tapēc tās tieši vai netieši pieder arī akciju sabiedrībai "GAZPROMBANK" (zemāk Padome sniedz šo īpašumtiesību saistību ķēdi):

1) televīzijas programma "NTV Serial" ("НТВ Сериал") - īpašnieks ir "Gazprom Media" (ОАО "Газпром-Медиа"), kas pieder akciju sabiedrībai "GAZPROMBANK";

2) televīzijas programma "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") - īpašnieks ir "Gazprom Media" (ОАО "Газпром-Медиа"), kas pieder akciju sabiedrībai "GAZPROMBANK";

3) televīzijas programma "NTV Pravo" ("НТВ Право") - īpašnieks ir "Gazprom Media" (ОАО "Газпром-Медиа"), kas pieder akciju sabiedrībai "GAZPROMBANK".

Ņemot vērā to, ka iepriekš minēto televīzijas programmu īpašnieks tieši vai pastarpināti ir akciju sabiedrība "GAZPROMBANK" un tā ir iekļauta to organizāciju sarakstā, pret kurām ir noteiktas OFAC sankcijas, tad Latvijā esošie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji, slēdzot līgumus par šo programmu izplatīšanu un veicot maksājumus vai citus darījumus saistībā ar šo programmu izplatīšanu, ir tieši vai netieši pakļauti OFAC sankciju pārkāpšanas riskam. Papildus Padomes ieskatā šādu programmu, pret kuru īpašnieku vērstas OFAC sankcijas, iekļaušana Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā būtu neatbilstoša Latvijas nacionālajām interesēm un programmu politikai.

EPLL 57.panta pirmā daļa noteic, ka "Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme, šis likums un citi normatīvie akti. [..]." Pamatojoties uz minēto un Padomei rūpīgi izvērtējot augstāk norādīto informāciju, kā arī nolūkā izvairīties no OFAC sankciju pārkāpšanas vai to iespējamās apiešanas un nolūkā pasargāt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus no OFAC sankciju iespējamas pārkāpšanas un ar tiem saistītajiem finanšu riskiem, Padome konstatē, ka programmu izplatīšana un satura veidošana ir saimnieciskā darbība Komerclikuma 1.panta otrās un trešās daļas izpratnē, tātad televīzijas programmas kā mediju uzņēmuma saimnieciskās darbības produkts ir uzskatāmas par saimniecisko resursu direktīvas izpratnē. Tādējādi programmas "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un "NTV Pravo" ("НТВ Право") direktīvas izpratnē ir uzskatāmas par saimniecisko resursu, kura turētājs ir akciju sabiedrību "GAZPROMBANK", pret kuru ir noteiktas Amerikas Savienoto Valstu sankcijas.

Ievērojot minēto, secināms, ka televīzijas programmu "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "NTV Pravo" ("НТВ Право") izplatīšana Latvijas Republikas teritorijā ir pretrunā ar Amerikas Savienoto Valstu 2022.gada 24.februārī noteiktajām finanšu un ekonomiskajām sankcijām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta trešo daļu, 57.pantu, 62.panta otrās daļas 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57.pantu 60.panta pirmās daļas 13.punktu, 2022.gada 24.februārī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja izdoto Direktīvu Nr.3 Rīkojuma Nr.14024 ietvaros, Padome

nolemj:

1. Aizliegt izplatīt Latvijas Republikas teritorijā televīzijas programmas "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un "NTV Pravo" ("НТВ Право") uz laiku līdz Amerikas Savienoto Valstu noteikto OFAC sankciju par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz akciju sabiedrību "GAZPROMBANK" atcelšanai.

2. Noteikt, ka šo televīzijas programmu izplatīšana Latvijas Republikas teritorijā pēc Amerikas Savienoto Valstu noteikto OFAC sankciju par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz akciju sabiedrību "GAZPROMBANK" atcelšanas pieļaujama tikai pēc programmu iekļaušanas Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.

3. Noteikt, ka programmu iekļaušana Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā veicama Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā paredzētajā kārtībā.

4. Publicēt lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

5. Publicēt lēmumu Padomes tīmekļvietnē.

6. Noteikt, ka lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 9.punktu.

7. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli ir Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētājs I. Āboliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par televīzijas programmu "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль") un .. Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 128/1-2Pieņemts: 10.03.2022.Stājas spēkā: 15.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 14.03.2022. OP numurs: 2022/51.8
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
330746
15.03.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)