Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2022. gada 9. martā

Par starptautiska dokumenta spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2022. gada 16. februārī stājās spēkā Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 90).

Pielikumā: Darbības kārtības kopija angļu valodā un Darbības kārtības tulkojums latviešu valodā.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Darbības kārtības kopija angļu valodā

 

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija

Šī darbības kārtība stājas spēkā, kad to paraksta:

1. Eiropas Komisija, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, Belgium, ko saistībā ar šīs darbības kārtības parakstīšanu pārstāv komisārs Paolo Džentiloni [Paolo Gentiloni],

turpmāk tekstā saukta par "Komisiju",

no vienas puses,

un

2. Latvijas Republika, ko pārstāv finanšu ministrs Jānis Reirs;

turpmāk tekstā saukta par "Latviju",

no otras puses,

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta par "Pusi", un abas kopā sauktas par "Pusēm",

TĀ KĀ:

1. ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu ("ANM regula"), tika izveidots Atveseļošanas un noturības mehānisms ar nolūku sniegt dalībvalstīm finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt savos atveseļošanas un noturības plānos izvirzītos reformu un investīciju atskaites punktus un mērķus;

2. atbilstoši ANM regulas 18. panta 1. punktam Latvija iesniedza Komisijai atveseļošanas un noturības plānu ("ANP"). Ar Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (ST 10157/21, ST 10157/21 ADD 1) ("Padomes Īstenošanas lēmums") Padome apstiprināja ANP novērtējumu un noteica finanšu iemaksu 1 826 000 000 EUR apmērā, sasaistot to ar atskaites punktu un mērķu apmierinošu izpildi;

3. saskaņā ar ANM regulas 20. panta 6. punktu Pusēm ir jāvienojas par darbības kārtību, lai precizētu šajā regulā minētos elementus.

Puses ir vienojušās par turpmāko.

1. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN GRAFIKS, UN ATTIECĪGIE RĀDĪTĀJI, KAS ATTIECAS UZ PAREDZĒTO ATSKAITES PUNKTU UN MĒRĶU IZPILDI

1.1. Lai veicinātu sekmīgu sadarbību un efektīvu ANP īstenošanu, Puses vienojas regulāri apmainīties ar informāciju par attiecīgo reformu un investīciju projektu īstenošanu.

1.2. Latvija ieceļ Latvijas Republikas Finanšu ministriju par koordinatoru (turpmāk tekstā - "Koordinators"), kas būs Komisijas sarunu partneris jautājumos par ANP un šīs darbības kārtības vispārējo īstenošanu. Koordinators ir atbildīgs valsts līmenī par ANP paredzēto pasākumu efektīvas īstenošanas un tajā noteikto mērķu sasniegšanas koordinēšanu un uzraudzību.

1.3. Komisija ieceļ Atveseļošanas un noturības darba grupu un Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātu par sarunu partneriem ANP īstenošanas uzraudzībai Komisijas vārdā.

1.4. Koordinators un Komisija vismaz reizi ceturksnī apmainās ar informāciju, lai novērtētu ANP īstenošanas progresu. Šāda informācijas apmaiņa var notikt klātienē Latvijā vai Briselē. Tā var notikt arī virtuāli vai, ja abas Puses tam piekrīt, rakstiski. Lai arī klātienes vai virtuālas sanāksmes var tikt sasauktas īsā laikā, normālos apstākļos tās jāieplāno vismaz 7 dienas iepriekš un ar noteiktu darba kārtību.

1.5. Informācijas apmaiņas pasākumā, kurā tiek novērtēts ANP īstenošanas progress, kā pastāvīgu darba kārtības jautājumu apspriež 3. sadaļā iekļauto maksājuma pieprasījumu grafiku. Koordinators novērtē visus būtiskos riskus, kas apdraud atskaites punktu un mērķu sasniegšanas grafiku, un par šiem riskiem informē Komisiju, jo īpaši gadījumos, kad tas var ietekmēt saistīto maksājumu pieprasījumu grafiku.

1.6. Koordinators un Komisija var organizēt sanāksmes par ad hoc jautājumiem papildus informācijas apmaiņas pasākumiem, lai novērtētu ANP īstenošanas progresu. Šādās ad-hoc sanāksmēs ir ieteicams apspriest investīcijas un reformas, kas noteiktas ANP un var radīt īpašus īstenošanas sarežģījumus. Šīs sanāksmes organizē savlaicīgi, lai identificētu iespējamos īstenošanas sarežģījumus. Ad-hoc sanāksmēs var būt jāapspriež arī īpaši īstenošanas jautājumi, kas vienlaicīgi skar vairākus komponentus (piemēram, principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošana), lai nodrošinātu konsekvenci visā ANP darbības jomā.

1.7. Koordinators var izraudzīties konkrētas valsts pārvaldes struktūras, kas atbildēs par konkrētu reformu un investīciju praktisku īstenošanu. ANP uzraudzības ietvaros Komisija var lūgt Koordinatoram organizēt darba apspriedes ar šādām izraudzītām struktūrām, lai saņemtu papildu informāciju. Koordinatoram ir jābūt informētam par visām informācijas apmaiņām un jātiek ielūgtam piedalīties visās notiekošajās darba apspriedēs. Šādas darba apspriedes var notikt biežāk nekā tikšanās ar Koordinatoru, lai nodrošinātu biežāku katrā ANP komponentā ietilpstošo reformu un investīciju uzraudzību un identificētu iespējamos īstenošanas sarežģījumus pirms informācijas apmaiņas pasākumiem. Notiekošo darba apspriežu pārskats tiks apspriests sanāksmēs ar Koordinatoru.

1.8. Ievērojot iekšējos procesus un termiņus, lai sekmētu ANP īstenošanu un maksājuma pieprasījumu novērtēšanu, Koordinators vai izraudzītās konkrētās valsts pārvaldes struktūras tiek aicinātas sniegt Komisijai visu būtisko informāciju par ANP īstenošanas progresu, lai savlaicīgi apspriestu tā atbilstību attiecīgajiem Padomes Īstenošanas lēmuma noteikumiem.

1.9. Lai mērītu ANP reformu un investīciju projektu īstenošanas progresu, šīs darbības kārtības I pielikumā ir precizēti Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktie atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji.

1.10. Šīs darbības kārtības II pielikumā ir precizēta Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktā uzraudzības kārtība un grafiks.

1.11. Saskaņā ar ANM regulas 27. pantu Latvijai ir pienākums Eiropas pusgada kontekstā ziņot par progresu, kas sasniegts ANP, tostarp šīs darbības kārtības, īstenošanā, un par kopējiem rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar ANM regulas 29. panta 4. punktu. Šāda ziņošana notiek katru gadu, attiecīgi līdz 30. aprīlim un 15. oktobrim sniedzot ziņojumu par progresu ANP, tostarp šīs darbības kārtības, īstenošanā un līdz 28. februārim un 31. augustam sniedzot ziņojumu par minētajiem kopējiem rādītājiem. Ar šo darbības kārtību saistītās ziņošanas pasākumi ir precizēti I un II pielikumā.

1.12. Lai nodrošinātu Savienības finansējuma efektīvu koordināciju un papildinātību saskaņā ar ANM regulas 28. pantu, Latvija šādā ziņojumā norāda visas tās ANP atbalstītās investīcijas un reformas, kam tika vai tiek piešķirts finansējums no jebkādas citas Savienības programmas, un attiecīgo summu. Lai izveidotu koordinācijas mehānismu, Komisija un Latvija savos informācijas apmaiņas pasākumos nepieciešamības gadījumā savstarpēji apspriež koordināciju un papildinātību ar citu Savienības finansējumu.

1.13. Saistībā ar ANM regulas 28. pantu Komisija un Latvija vienojas kopīgi organizēt gadskārtēju pasākumu, kurā piedalās par ANP īstenošanu atbildīgās personas un citas atbilstošas ieinteresētās personas, lai apspriestu papildinātību, sinerģiju, saskanīgumu un saderību starp ANP īstenošanu un citu Savienības programmu īstenošanu. Turklāt šo pasākumu var izmantot kā horizontālu platformu viedokļu apmaiņai par situāciju ANP īstenošanas jomā, lai nodrošinātu ciešu sadarbību starp visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

2. KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINA PIEKĻUVI DATIEM

2.1. Kārtība, ko Latvija ir piedāvājusi, lai Komisijai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem, ir izklāstīta Padomes Īstenošanas lēmumā.

2.2. I pielikumā ir noteikta minimālā informācija (t. i., pārbaudes mehānismi), kas nepieciešama, lai pienācīgi pamatotu maksājuma pieprasījumu. Latvija nosūta šo informāciju Komisijai kopā ar maksājuma pieprasījumu. Ja nepieciešams, Komisija var pieprasīt pierādījumu paraugus. Saskaņā ar ANM 24. panta 3. punktu apmierinoši izpildīti atskaites punkti un mērķi nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts nav atcēlusi pasākumus, kas saistīti ar iepriekš apmierinoši izpildītiem atskaites punktiem un mērķiem. Latvija informē Komisiju par visām izmaiņām, kas veiktas dokumentācijā, kura norādīta I pielikumā iekļautajā pārbaudes mehānismā un izmantota par pamatu šā novērtējuma veikšanai, un kas var būtiski ietekmēt šādu novērtējumu vai turpmāko atskaites punktu un mērķu novērtēšanu.

2.3. Turklāt Latvija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem datiem, kas pienācīgi pamato maksājuma pieprasījumu, ieskaitot pierādījumu paraugus, gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar ANM regulas 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta e) apakšpunktu. Šo informāciju Komisijai sniegs Koordinators.

3. MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU GRAFIKS

Saskaņā ar ANM regulas 24. pantu Latvija pēc tam, kad ir sasniegti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķi, kas ir norādīti ANP, iesniedz pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Attiecīgie atskaites punkti un mērķi katrai iemaksas daļai ir noteikti Padomes Īstenošanas lēmumā. Turpmāk sniegts šādu maksājumu pieprasījumu provizorisks grafiks.

Finanšu iemaksa

Pirmās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 231 000 000,00 EUR Q2 2022
Otrās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 503 000 000,00 EUR Q2 2023
Trešās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 419 000 000,00 EUR Q2 2024
Ceturtās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 293 000 000,00 EUR Q2 2025
Piektās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 168 000 000,00 EUR Q2 2026
Sestās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums 212 000 000,00 EUR Q3 2026

4. GROZĪJUMI

Darbības kārtība var tikt grozīta ar Pušu abpusēju piekrišanu. Šādi grozījumi var tikt veikti, izmantojot vēstuļu apmaiņu. Puses vienojas, ka, par to paziņojot, var tikt mainītas attiecīgi 1.2. un 1.3. punktā minētās struktūras, kas ieceltas par Koordinatoru un par sarunu partneriem, kuri Komisijas vārdā uzrauga ANP īstenošanu.

Komisija,
ko pārstāv
Paolo Džentiloni
Ekonomikas komisārs

Parakstīts 16/02/2022

Latvija,
ko pārstāv
Jānis Reirs
Finanšu ministrs

Parakstīts 07.02.2022

 

1. PIELIKUMS

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

1 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Atskaites punkts Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā Ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupa protokolus un citus tās sagatavotos stratēģiskos dokumentus;

b) sabiedriskā transporta plāna kopiju un saiti uz šo plānu, klāt pievienojot kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Vajadzīgo pasākumu pabeigšana, lai ieviestu koordinēto pieeju. Šādi pasākumi citu starpā ir:

- darba grupas izveide Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijai;

- Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāna pieņemšana atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstībai Latvijā.

2 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Atskaites punkts Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA) Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu;

b) dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika, piemēram, lietošanas pamācību /pasažiera rokasgrāmatu;

c) Rīgas metropoles areāla integrētās sabiedriskā transporta sistēmas vienotās biļetes paraugu.

Multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide ar vienotu, saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā.
3 1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai   Km 0 81 1. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā norādīti visi projekti, kam piešķirts finansējums šajā pasākumā, tostarp sniegta šāda informācija:

a) to devums no jauna izveidoto un/vai modernizēto elektrificēto dzelzceļa līniju garuma ziņā;

b) projekta apraksts un

c) projektu kategorija, ko nosaka mērķis, t. i.:

I. elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana);

II. saistītās darbības (elektrificēto divceļu posmu būvniecība, stacijas sliežu ceļu plānu uzlabošana, staciju rekonstrukcija, tostarp sliežu ceļa plāna uzlabošana, pasažieru peronu rekonstrukcija un drošu dubultu divlīmeņu pāreju un pieeju peroniem izbūve) vai

III. signalizācijas sistēmu pielāgošana.

Elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana) un saistītās darbības (elektrificēto divceļu posmu būvniecība, stacijas sliežu ceļu plānu uzlabošana, staciju rekonstrukcija (tostarp sliežu ceļa plāna uzlabošana, pasažieru peronu rekonstrukcija un drošu dubultu divlīmeņu pāreju un pieeju peroniem izbūve)), signalizācijas sistēmu pielāgošana).
4 1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Ekspluatēto pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) skaits   Skaits 0 7 3. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj jauno vilcienu ekspluatācijas uzsākšanas apliecinājumu un to specifikāciju, kas apliecina, ka šie vilcieni ir bezizmešu transportlīdzekļi.

Bezizmešu transportlīdzekļu (baterijas elektrovilcienu (BEMU)) piegāde.
5 1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits   Skaits 0 21 3. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) jaunu sabiedriskā transporta vienību ekspluatācijas uzsākšanas apliecinājumu;

b) visu transportlīdzekļu un to kategoriju (elektroautobusi, tramvaji, citi) sarakstu un to specifikācijas, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.

Bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienību, piemēram, elektroautobusu un tramvaju, piegāde.
6 1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra Mērķis Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)   Km 0 60 3. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) sarakstu, kurā norādīti visi projekti, norādot garumu kilometros un veidu (pārbūve vai jauna būvniecība);

b) apliecinājumu par jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošanu ekspluatācijā.

Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošana ekspluatācijā.
7 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Atskaites punkts Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Ekonomikas ministrija   Atbalsta programmas noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp izpildītas piemērojamās 025a intervences jomas prasības), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "025a. Esošu mājokļu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.
8 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR   EUR 0 40 097 400 3. cet. 2024 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts. Altum apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR.

Apstiprināšanu veic attīstības finanšu institūcija "Altum".

9 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti   MWh/gadā 0 14 423 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem;

b) atjaunoto un pārbūvēto dzīvojamo ēku sarakstu un attiecībā uz katru dzīvojamo ēku informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kurām pasākuma ietvaros veikta uzlabotas energoefektivitātes atjaunošana vai pārbūve.
10 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Atskaites punkts Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā Noteikumu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) Ministru kabineta noteikumu kopiju un saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci norādi par stāšanos spēkā;

b) paskaidrojumu par to, kā tiek noteikti šādi būtiski elementi:

- ANM regulas VI pielikuma piemērojamās 024b intervences jomas prasības;

- minimālā robežvērtība enerģijas ietaupījumam uz vienu investētā publiskā finansējuma euro kā projekta atbilstības kritērijs;

- atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) un atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem;

- piedāvājumu konkursu izmantošana attiecībā uz projektiem ar visaugstāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto euro.

Stājas spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas atbalsta uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu īstenošanu.

Atbalsta programmas īsteno apvienota finanšu instrumenta veidā, kas ir atmaksājams aizdevums un kapitāla atlaide.

Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem [3]" prasības, atbalsta nosacījumos kā atbilstības kritērijus nosaka minimālo primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā ēku energoefektivitātes projektiem un iekārtām, vismaz 30 % no vidējā primārās enerģijas ietaupījuma ANM pasākuma projektu portfelī (ar vismaz 25 % ietaupījumu energoefektivitātes iekārtām).

Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu, nosacījumos kā projekta atbilstības kritēriju iekļauj enerģijas ietaupījuma minimālo robežvērtību uz vienu investētā publiskā finansējuma euro.

Šie nosacījumi ietver atbilstības kritērijus, ar ko nodrošina atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem.

Atbalstu sniedz, rīkojot piedāvājumu konkursus projektiem ar vislielāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto euro.

11 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Mērķis Plānotais SEG emisiju ietaupījums   CO2 ekvivalents t/gadā 0 11 498 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (pamatojoties uz paredzamajiem emisiju ietaupījumiem), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp detalizēts skaidrojums par metodi, kas izmantota, lai aprēķinātu paredzamos emisiju ietaupījumus.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, kas izteikts CO2 ekvivalentā uz vienu tonnu, pamatojoties uz pasākuma rezultātā gaidāmajiem emisiju ietaupījumiem.
12 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR   EUR 0 72 351 600 4. cet. 2024 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR.
13 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Atskaites punkts Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 30 % Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās       4. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas 026a intervences jomas prasības. Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas nosacījumus, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām veicināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, ar atbilstības kritērijiem, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.
14 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Mērķis Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā   EUR 0 27 838 800 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts. Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 27 838 800 EUR.
15 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā   KWh/gadā 0 4 544 563 4. cet. 2025 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem;

b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pašvaldību ēkās un infrastruktūrā. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu. Pasākumu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30 %.
16 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Atskaites punkts Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Ekonomikas ministrija   Noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas ANM regulas VI pielikuma piemērojamās 026a intervences jomas prasības. Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.
17 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Mērķis Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR   EUR 0 16 769 200 3. cet. 2024 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts. Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR.
18 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti   MWh/gadā 0 4456 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem;

b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajām investīcijām. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu.
19 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Mērķis Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā   EUR 0 80 000 000 1. cet. 2023 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp paziņoto piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts. Paziņojums saņēmējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem par 80 000 000 EUR.
20 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Mērķis Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām   Skaits 0 2060 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) sarakstu ar atrašanās vietām, īsu aprakstu par darba kārtībā esošajiem pieslēgumpunktiem elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām;

b) sertifikātus, kas apliecina, ka pieslēgumpunkti un mikroģenerācijas iekārtas ir darba kārtībā.

Darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām kopskaits.
21 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību. Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai;

b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem

Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024 Ekonomikas ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

It īpaši tajā izskaidro, kā:

a) tiesību akti padarīs valsts mežus pieejamus vēja enerģijas izmantošanai un samazinās tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā;

b) tiesību akti atbilst principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem, ko rada zemes izmantošanas maiņa, kā arī ES vides tiesībām.

Stājas spēkā:

a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai;

b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem.

Pasākums nodrošina atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ un ES vides tiesību aktiem.

22 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Atskaites punkts Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra ir atbildīga par iekšlietu ministra vadītās Būvniecības padomes lēmumu īstenošanu. Iekšlietu ministrija atbild par ziņojuma sagatavošanu un sniegšanu Ministru kabinetam.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem dokumentiem, kas noteikti atskaites punkta aprakstā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ziņojumu, kas ir noteikts atskaites punkta aprakstā. Vienojoties ar katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistītajām institūcijām, Iekšlietu ministrija publicē informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par katastrofu pārvaldības centru būvlaukumiem, būvniecības platībām un izmaksām katrā būvlaukumā, kā arī orientējošu grafiku katrā teritorijā īstenojamo katastrofu pārvaldības plānu īstenošanai un par būvlīgumu slēgšanu, t. sk. ziņojumā. Ziņojumā iekļauj arī vispārēju reformas progresa ziņojumu un īstenošanas plānu attiecībā uz šādiem reformas komponentiem: i) tehniskās kapacitātes celšana (jo īpaši attiecībā uz specializēto reaģēšanas un glābšanas transportlīdzekļu modernizēšanu); ii) saistīto katastrofu pārvaldības IKT risinājumu īstenošanas grafiks un iii) progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā.
23 1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Mērķis Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība   Skaits 0 8 1. cet. 2026 Iekšlietu ministrija ir atbildīga par ziņošanu to informatīvo ziņojumu satvarā, kas tiek sniegti Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu. Par īstenošanu ir atbildīga Nodrošinājuma valsts aģentūra.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) reaģēšanas centru būvniecības pabeigšanas apliecinājumu kopijas;

b) jaunuzcelto katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanas ekspluatācijā apliecinājumu kopijas;

c) sertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.

Ekspluatācijā nodoto jaunuzcelto centru skaits. Investīcija tiks izmantota katastrofu pārvaldības centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecībai.
24 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Mērķis Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.-2024. gads)   Platība (hektāri) 3923,1 2635,3 1. cet. 2025 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar ziņojumiem par sniegumu 2020.-2024. gadā nodrošinās pamatu snieguma ziņojuma sagatavošanai par noteikto rādītāju. Iekšlietu ministrija kā atbildīgā iestāde par ziņošanu saistībā ar ANM plāna īstenošanu sagatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu, tostarp ziņojumus par rādītāju izpildi.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu. Dabas ugunsgrēku skartā kopējā platība, kas aprēķināta kā vidējais rādītājs par pēdējiem četriem gadiem pēc kārtas. Savvaļas ugunsgrēki ir kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, koku, kultūraugu rugāju, siena, meldru un niedru, zemsegas, atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kumulatīvo statistiku.
25 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā Atskaites punkts Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita % 0 50 4. cet. 2024 Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kopumā 1.3.1.2.i. pasākumā "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" ietilpst 29 pretplūdu aizsardzības projekti. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā uzskaitītas piešķirtās būvniecības līgumu slēgšanas tiesības un sniegts īss apraksts par būvniecību. Līdz 2024. gada 31. decembrim būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas vismaz 50 % no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita.
26 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā Mērķis Platība, kas aizsargāta pret applūšanas risku   Platība (hektāri) 0 59 000 3. cet. 2026 Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) visu būvniecības projektu sarakstu, īsu aprakstu un informāciju par to, cik liela platība ar šiem projektiem tiek aizsargāta pret applūšanu;

b) sīku analīzi par atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", kas noteikts mērķa aprakstā (tostarp saiti uz "attiecīgiem izvērtējumiem").

Platība, kas īstenoto investīciju rezultātā tiek aizsargāta pret applūšanas risku (hektāros). Teritorijas noteikšanas principi un aprēķini ir noteikti Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"".

Lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), pasākums:

i) attiecīgā gadījumā ietver "attiecīgus izvērtējumus", kas minēti Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā, lai novērtētu ierosināto pasākumu ietekmi uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm (kā noteikts Putnu direktīvā (Direktīva 2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīvā (Padomes Direktīva 92/43/EEK)). Šie attiecīgie izvērtējumi jāveic attiecībā uz visiem projektiem, kas tiek īstenoti bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā;

ii) nodrošina, ka teritorijām, attiecībā uz kurām tiek veikts attiecīgs izvērtējums, ir teritorijai atbilstoši saglabāšanas mērķi un ka ir ieviesti nepieciešamie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu;

iii) nodrošina pilnīgu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai (Direktīva 2000/60/EK) un nepasliktina ūdenstilpju stāvokli atbilstoši šīs direktīvas 4. panta 7. punktam.

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

27 2.1.1.

Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija

Atskaites punkts Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai.

Lai jaunie noteikumi būtu piemērojami visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās), tiek paplašināta Valsts informācijas sistēmu likuma darbības joma. Ja likuma grozījumu pieņemšana kavējas, tiek izdoti pagaidu noteikumi, lai papildinātu īpašu normatīvo regulējumu attiecīgajiem IKT projektu pasākumiem.

28 2.1.1.

Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija

Atskaites punkts Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.
29 2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide Mērķis Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti   Skaits 0 11 3. cet. 2023 Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj visu IKT risinājumu (sistēmu) izstrādes darbību apstiprinātus aprakstus.

IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Aprakstos ir izklāstītas IKT izstrādes darbības, kas tiek veiktas, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās:

1) digitāli pārveidoti vēlēšanas procesu elementi;

2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi;

3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi;

4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi;

5) informācijas telpas uzraudzības procesi;

6) publisko mediju ilgtspējas procesi;

7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi;

8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās;

9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde;

10) nodokļu datu apstrāde;

11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze.

30 2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide Mērķis IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)   Skaits 0 11 3. cet. 2026 Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) uzaicinājumus uz konkursu;

b) apliecinājumu par IKT risinājumu un sistēmu nodošanu ekspluatācijā, kurā norādīts tas, kā šie risinājumi un sistēmas nodrošina modernizētos pakalpojumus;

c) izvēlēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu.

Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus pilnīgi funkcionējošus IKT risinājumus un sistēmas:

1) digitāli pārveidoti vēlēšanas procesu elementi;

2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi;

3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi;

4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi;

5) informācijas telpas uzraudzības procesi;

6) publisko mediju ilgtspējas procesi;

7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi;

8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās;

9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde;

10) nodokļu datu apstrāde;

11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze.

31 2.1.2.r.

Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana

Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes centrālo IT sistēmu un platformu izstrādes un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā.
32 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai   Skaits 0 15 1. cet. 2023 Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātus centralizēto funkciju vai pakalpojumu attīstības plānus.

Pirms darbības uzsākšanas, lai izstrādātu IKT risinājumus, atbildīgā institūcija sagatavo un koordinē centralizētās IKT funkcijas vai pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu (tostarp attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu).
33 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām   Skaits 0 15 3. cet. 2023 Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļautas apstiprinātās koncepcijas par IKT risinājumu (platformu un sistēmu) izstrādes darbībām.

Centrālās platformas vai sistēmas izstrādātājs izveido un saskaņo to IKT risinājumu izstrādes darbību koncepcijas, kuri jāizstrādā saskaņā ar IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.
34 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits   Skaits 0 15 3. cet. 2026 Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) darbuzņēmēja un līgumslēdzējas iestādes parakstītu pabeigšanas apliecinājuma kopiju, kas apliecina 4 sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu, 5 resoru un atbalsta funkciju platformu un 6 pašvaldībām paredzētu platformu un sistēmu izstrādes pabeigšanu un nodošanu lietošanā;

b) tiešsaistes saites uz platformām.

Darbojas šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas:

1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas - 4;

2) resoru un atbalsta funkciju platformas - 5;

3) platformas un sistēmas pašvaldībām - 6.

35 2.1.2.2.i.

Latvijas nacionālais federētais mākonis

Mērķis Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī - mākoņdatošanas risinājumos   Skaits 0 4 4. cet. 2024 Kompetences centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par nacionālajā federētajā mākonī integrēto kopīgo pakalpojumu sniedzēju darbības uzsākšanu, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī.

Darbības rādītāju uzskata par izpildītu, ja četri kopīgo pakalpojumu sniedzēji (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) ir integrēti nacionālajā federētajā mākonī, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī.
36 2.1.2.2.i.

Latvijas nacionālais federētais mākonis

Mērķis Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā IS arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī   Skaits 0 10 3. cet. 2026 Kompetences centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Dokuments, kurā pienācīgi pamatots tas, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) 3 sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu un 7 resoru un atbalsta funkciju platformu nodošanas lietošanā apliecinājumu kopijas;

b) jaunizveidoto sistēmu un esošo sistēmu izmaiņu aprakstus;

c) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.

Mērķis ir sasniegts tad, ja ir izveidotas vai pārveidotas desmit publiskās pārvaldes sistēmas vai platformas, lai tās atbilstu modulāras un savietojamas IKT arhitektūras prasībām un efektīvi izmantotu nacionālā federētā mākoņa pakalpojumus. Sistēmas vai platformas, kas izmanto nacionālo federēto mākoni:

1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas un pakalpojumi - 3 (orientējošs saraksts: digitālā pakalpojumu sniegšanas platforma Latvija.lv, datu apkopotājs, subsīdiju pārvaldības platforma);

2) resoru un atbalsta funkciju platformas - 7 (orientējošs saraksts: resursu pārvaldības platforma VIRSIS, projektu vadības platforma MAP, vides datu pārvaldības platforma, eksportētāju platforma, administratīvo procesu platforma, sistēmas veselības aprūpes un labklājības jomās).

37 2.1.3.

Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība

Atskaites punkts Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Ministru kabineta saskaņota tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā.
38 2.1.3.

Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība

Atskaites punkts Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Reformas sekmīgu īstenošanu nodrošina tāda tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, kurā noteikti šādi valsts platformas aspekti:

1. datu koplietošanas pārvaldība, tostarp datu apmaiņas process centrālajā datu apmaiņas platformā;

2. iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz datu koplietošanu un apriti centrālajā datu apmaiņas platformā;

3. vienota un atvieglota personas datu apstrāde centrālajā datu apmaiņas platformā.

39 2.1.3.1.i.

Datu pieejamība, koplietošana un analītika

Mērķis Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē)   Skaits 0 6 3. cet. 2026 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / risinājuma pārziņi   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) datu agregācijas vidē pieejamo attiecīgo datu kopu aprakstu;

b) izpildes apliecinājuma kopiju, ko parakstījis darbuzņēmējs un līgumslēdzēja iestāde un kas apliecina projekta pabeigšanu.

Datu agregācijas vide nodrošina augstas pieejamības datu ielādes/atgūšanas risinājumu un nodrošina datu objektu kopumu no šādām nozarēm:

1) izglītība, uzņēmējdarbība, pilsonības un personu apliecinoši dokumenti (līdz 2023. gadam);

2) sociālā apdrošināšana un drošība, zeme un nekustamais īpašums, nodokļi (līdz 2026. gadam).

40 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Ekonomikas ministrija un Latvijas EDIC kandidāts   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi, kam piešķirts līdzfinansējums no programmas "Digitālā Eiropa", un darbību, ko tas veic kā vienas pieturas aģentūra digitālās transformācijas koordinēšanai.

EDIC pilnīgi darbojas saskaņā ar programmas "Digitālā Eiropa" prioritātēm un ir daļa no vienota Eiropas digitālās inovācijas centru tīkla. Tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai. (Nodrošina vienotu pieeju un informācijas apmaiņu starp reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, digitālā brieduma testu.)
41 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) aprakstu par digitālā brieduma testa organizēšanu šajos reģionos;

b) aprakstu par nodrošināto piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem;

c) pārskatu par īstenotajiem mentorēšanas pasākumiem;

d) pārskatu par nodrošināto digitālo prasmju apguvi.

Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri ir sākuši nodrošināt šādas jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas:

1. digitālā brieduma testi reģionos;

2. piekļuve testēšanai un izmēģinājuma projektiem;

3. mentorēšana un digitālo prasmju apguve.

42 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šajā dokumentā norāda unikālo lietotāju skaitu, un tā pielikumā iekļauj apliecinājumu par uzņēmumiem paredzētās digitālā brieduma testa sistēmas nodošanu lietošanā.

Digitālā brieduma tests ir digitāls rīks, kas pieejams EDIC tīmekļa vietnē un kas novērtē uzņēmuma digitālo briedumu dažādos aspektos, un uzņēmums to var aizpildīt patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību.
43 2.2.1.1.i.

Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Mērķis Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti 0 3500 2. cet. 2024 Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to uzņēmumu sarakstu, kas no EDIC ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu;

b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

To uzņēmumu skaits, kas no EDIC saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās transformācijas ceļa kartes izveidei). Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
44 2.2.1.1.i.

Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Mērķis Eiropas digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti 0 7000 2. cet. 2026 Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to uzņēmumu sarakstu, kas ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu no EDIC, un attiecībā uz katru uzņēmumu atbalsta piešķiršanas lēmuma reģistrācijas numuru;

b) tāda lēmuma standartformas kopiju, ar kuru tiek piešķirts nefinansiāls atbalsts un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

To uzņēmumu skaits, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās transformācijas ceļa kartes izveidei). Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
45 2.2.1.2.i.

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Mērķis To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 80 2. cet. 2024 Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju;

b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.

Mērķis ir sasniegts, ja starp uzņēmumu un EDIC ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.
46 2.2.1.2.i.

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Mērķis To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 200 2. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs Šajā mērķī tiek ņemts vērā to uzņēmumu skaits, kas ir saņēmuši atbalstu komercdarbības procesu digitalizācijai saistībā ar mērķi Nr. 45. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju;

b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.

Mērķis ir sasniegts, ja starp uzņēmumu un EDIC ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.
47 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 14 2. cet. 2024 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtiem projektiem. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) atbalstīto projektu sarakstu, kurā norādīta līguma summa;

b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par īstenotām investīcijām; tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
48 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 43 2. cet. 2026 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm Šajā mērķī tiek ņemts vērā to uzņēmumu skaits, kas ir saņēmuši atbalstu komercdarbības procesu digitalizācijai saistībā ar mērķi Nr. 47. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) atbalstīto projektu sarakstu, kurā norādīta līguma summa;

b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par īstenotām investīcijām; tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
49 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Piesaistītais privātais finansējums Neattiecas EUR   4 860 000 2. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Inovāciju klasteris Līgumos starp CFLA un saņēmējiem norāda privātā finansējuma summu. Tā kā projekta īstenošanas laikā privātā finansējuma summas var mainīties, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtajiem projektiem. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām;

b) pabeigto projektu sarakstu un aprakstu.

No uzņēmumiem piesaistītais privātais finansējums jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.
50 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piešķirto aizdevumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 51 2. cet. 2024 "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju;

b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu;

c) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

Aizdevumu skaits, ko piešķīris "Altum" vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu.

Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un "Altum" ir noslēgts līgums par projekta izpildi.

Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

51 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piešķirto aizdevumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 133 2. cet. 2026 "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju;

b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu;

c) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

Aizdevumu skaits, ko piešķīris "Altum" vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu.

Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un "Altum" ir noslēgts līgums par projekta izpildi. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

52 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piesaistītais privātais finansējums   EUR 0 37 000 000 2. cet. 2026 "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj to aizdevuma līguma sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām un īstenošanas stadiju.

Tāds privātais finansējums no uzņēmumiem, kas piesaistīts investīcijas ietvaros, lai veicinātu komersantu digitālo transformāciju.

Plānots katram projektam piesaistīt privātās investīcijas vismaz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, par kurām tiks piešķirts aizdevums.

53 2.2.1.5.i.

Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana

Mērķis Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits Neattiecas Skaits 0 3 2. cet. 2025 Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā attiecībā uz katru IT platformu un risinājumu iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apliecinājumu par IT rīku un to testēšanas pabeigšanu;

b) saiti uz rīkiem tādā veidolā, kādā tie būs pieejami lietotājiem.

Izveidotas, testētas un lietotājiem pieejamas trīs platformas vai IT risinājumi.
54 2.2.1.5.i.

Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti / projekti 0 10 2. cet. 2026 Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) noslēgto līgumu sarakstu un aprakstu;

b) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp saņēmēju un iestādi, kas atbild par projekta īstenošanu.

Rādītāju uzskata par izpildītu, ja ir noslēgts līgums starp komersantu un CFLA par granta saņemšanu projekta īstenošanai.
55 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kritērijus un procedūras attiecībā uz uzņēmumu stimuliem un pienākumiem to darbinieku izglītošanā un plašāku izglītošanās iespēju un tiesību radīšanā darbiniekiem.
56 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)   % 6,6 8 4. cet. 2025 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj ikgadējo darbaspēka apsekojumu - pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvara izmaiņu novērtējumu (kas veikts Eurostat LFS satvarā, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey).

Plāna ietvaros sasniedzamais mērķis ir noteikts, pamatojoties uz Latvijas vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam", kuru plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2021. gada vidum, vidēja termiņa mērķi, proti, palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā no 6,6 % (2020. gadā) līdz 12 % (2027. gadā), t. i., līdz 2025. gadam palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā līdz 8 %. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar pieaugušo izglītības attīstībai plānotajiem reformas pasākumiem, jo pašreizējā pieeja nodrošina, ka pieaugušo līdzdalība izglītībā svārstās no 6 % līdz 8 %, nepārsniedz to un nav stabila.
57 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj metodiku un rādītājus, kas jāizmanto Latvijas iestādēm, lai uzraudzītu un novērtētu to pasākumu īstenošanu, kas paredzēti uzņēmumu atbalstam to darbinieku izglītošanā.

Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par (finansiāliem/nefinansiāliem) atbalsta pasākumiem, lai stimulētu uzņēmumus (it īpaši MVU) pilnveidot to darbinieku prasmes. Tajos noteikti kritēriji šāda atbalsta saņemšanai un procedūra atbalsta pasākumu īstenošanai, iesaistot plašu ieinteresēto personu loku (projekts "21LV06"). TAI projekta ietvaros izstrādā arī atbalsta pasākumu īstenošanas uzraudzības sistēmu.
58 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Prasmju fondu koncepcijas izstrāde Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas   Neattiecas 4. cet. 2023     Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi.
59 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Prasmju fondu izmēģinājuma projekti Prasmju fondu izveide Skaits 0 3 2. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) ziņojumu par izmēģinājuma projektu rezultātiem un norādi par turpmākajiem pasākumiem;

b) prasmju fondiem veltītu trīs izmēģinājuma projektu īstenošanai nepieciešamo līgumu kopijas;

c) apliecinājumu par trīs izmēģinājuma projektu pabeigšanu.

Trīs izmēģinājuma projekti par prasmju fondiem izraudzītās nozarēs (trīs nozarēs ar augstāku gatavības pakāpi šādai uz sociālo dialogu balstītai pieejai, piemēram, kurās ir īstenotas vispārējas vienošanās). Izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt šādas pieejas efektivitāti Latvijas kontekstā, tostarp izmēģinot tādus aspektus kā a) valsts un privāto līdzieguldījumu proporcionalitāti un dinamiku laika gaitā, b) sadarbības modeli starp uzņēmumiem un darba ņēmēju organizācijām nozarēs un saistītajās nozarēs, lai sagatavotu kopīgu mācību kārtību, tostarp "nākotnes prasmju" pilnīgu integrāciju, c) pasākuma efektivitāti tā mērķu sasniegšanā.
60 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas   Neattiecas 4. cet. 2023 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājas spēkā noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp:

a) atbilstības kritēriju noteikšana;

b) izglītotāju atlases kritēriju noteikšana.

61 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts     0 1 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) ziņojumu par izmēģinājuma projekta rezultātiem, tostarp par to, cik personām ir individuālie mācību konti, un norādi par turpmākajiem pasākumiem;

b) projekta īstenošanai nepieciešamā līguma kopiju.

Pabeigts viens izmēģinājuma projekts, lai novērtētu tāda individuālā mācību konta risinājuma izveidi, kas būtu vispiemērotākais Latvijas situācijai. Paredzams, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kas veido individuālos mācību kontus, pārvalda šos individuālos mācību kontus un glabā datus par līdzdalību un rezultātu radītājiem projekta laikā.
62 2.3.1.1.i.

Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana

Mērķis To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā   Skaits 0 3000 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija, projektā iesaistītās iestādes   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) īsu aprakstu par katru no 20 studiju moduļiem;

b) izdoto sertifikātu sarakstu un ziņojumus no augstākās izglītības iestādes studiju informācijas sistēmas par mācību moduļu pabeigšanu.

To uzņēmējdarbības speciālistu, akadēmisko un pētniecības speciālistu, kā arī valsts sektora profesionāļu, augstākās izglītības studentu un citu ieinteresēto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu padziļinātu digitālo prasmju mācību moduļu apmeklēšanai kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā.

Plānots izstrādāt aptuveni 20 studiju moduļus, lai tos iekļautu bakalaura, maģistra, doktorantūras programmās visās tematiskajās izglītības grupās, kā arī pieaugušo izglītības programmās uzņēmumos nodarbinātiem speciālistiem un citām ieinteresētajām personām ar atbilstošu zināšanu bāzi. Studiju moduļu saturs ietver zināšanas, kas līdz šim uzkrātas augstas veiktspējas datošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā, kā arī ANM ietvaros veikto pētījumu rezultātus.

63 2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība Mērķis To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Neattiecas Skaits 0 1286 2. cet. 2024 Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenotāju parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati.

Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Atbalsta instruments nodrošina apmācību 3000 uzņēmumiem (1286 uzņēmumiem līdz 2024. gada 2. ceturksnim), tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu.

Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

64 2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība Mērķis To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01)) Neattiecas Skaits 1286 3000 2. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenotāju parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati.

Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Atbalsta instruments nodrošina apmācību 3000 uzņēmumiem (1286 uzņēmumiem līdz 2024. gada 2. ceturksnim), tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu.

Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

65 2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība Mērķis To IKT speciālistu skaits, kas apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieeju Neattiecas Skaits 0 1000 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija un projektā iesaistītās iestādes   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.

Speciālisti, kas iesaistīti pašvadītā IKT apmācībā un kas ir pabeiguši vismaz vienu izglītības posmu.
66 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Mērķis Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus Neattiecas Skaits 0 1500 4. cet. 2024 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.

Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
67 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Mērķis Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus Neattiecas Skaits 1500 3500 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu. Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
68 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Mērķis Digitālo prasmju pilnveide 16-74 g. v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes Neattiecas % 43 (2020) 54 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija Kad tiek iesniegts maksājuma pieprasījums par šo mērķi, jaunākajam pieejamajam DESI indeksam ir jāatspoguļo iecerētais uzlabojums. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. To Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar plānotajiem reformu pasākumiem, kas ietver gan digitālo prasmju līmeņu struktūras stiprināšanu, t. i., iespēju tos novērtēt, pamatojoties uz vienotu pieeju, gan atbilstošu mācību pasākumu izstrādi to uzlabošanai, kā arī novērtēt šo mācību pasākumu sasniegtos rezultātus un to atbilstību izvirzītajiem mērķiem.
69 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Atskaites punkts Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai Stājās spēkā tiesiskais regulējums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājušies spēkā tiesību akti, ar kuriem izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai un plānošanai, kā arī novērtēšanai, kuras pamatā ir DigiComp 2.1.
70 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Atskaites punkts Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos Stājās spēkā grozītais tiesiskais regulējums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā). Tie nosaka rezultātus, kas jāsasniedz digitālo kompetenču apguvē, un nodrošina to piemērošanu augstākās izglītības programmu izstrādē, licencēšanā un akreditēšanā, ar nosacījumu, ka studiju programmās, kas izstrādātas, licencētas un akreditētas pēc tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ir iekļauti šādi sasniedzami studiju rezultāti un atbilstoši kursi vai moduļi to sasniegšanai.
71 2.3.2.1.

Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem

Mērķis To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās Neattiecas Skaits 0 20 000 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) e-mācību kursa apraksta kopiju;

b) Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai;

c) ziņojumu par organizēto darbību un kursu īstenošanu un rezultātiem;

d) to personu anonimizētu sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām;

e) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.

To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās. Izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai. To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās. Izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai.
72 2.3.2.1.

Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem

Mērķis To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās Neattiecas Skaits 20 000 50 000 3. cet. 2026 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to personu anonimizētu sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām;

b) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.

Investīcijas rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai. Mācībās ir piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem vismaz 5000 ir to darījuši pašmācībā), un vismaz 10 tūkstoši personu ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.
73 2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem Mērķis To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas Neattiecas Skaits 0 42 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija / Projekta dati   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) pašvaldību digitālo prasmju pilnveides programmu kopijas;

b) pašvaldību ziņojumus par programmu īstenošanu.

Investīciju rezultātā 42 pašvaldības ir izstrādājušas un pilnīgi īstenojušas pasākumu programmas, lai nodrošinātu digitālo prasmju apguvi un lietošanu darbā ar jauniešiem, digitālās vides izveidi darbam ar jauniešiem un jauniešu līdzdalības veicināšanu vietējo pašvaldību procesos.
74 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Atskaites punkts Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars   Neattiecas Neattiecas   2. cet. 2023 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) digitālo prasmju plāna un satvara, tostarp mācību programmu, kopiju;

b) nodrošināto mācību sarakstu;

c) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.

Darīts pieejams publiskās pārvaldes digitālo prasmju plāns un satvars, tostarp mācību programmas, un tiek organizētas mācības publiskās pārvaldes pamatplatformā.
75 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Mērķis Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm Neattiecas Skaits Neattiecas 25 160 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola Lai izmērītu mērķa izpildi, pieņem, ka bāzes līnija ir vienāda ar 0, ievērojot, ka mērķī tiek uzskaitīti tikai jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kompetenču sistēmu aprakstu;

b) mācīšanās veidu ceļvežus;

c) organizēto mācību programmu sarakstu;

d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu;

e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.

To cilvēku skaits, kas ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes. Investīciju rezultātā ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām un mācību programmām, kas organizētas un darbojas vienotajā publiskās pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; prognozētais mācāmo personu skaits un novērtēšanas centros sertificēto mācāmo personu skaits; pašvadītu mācību izmantojamība.
76 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Mērķis Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm Neattiecas Skaits Neattiecas 62 900 3. cet. 2026 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola Šajā mērķī tiek uzskaitīti jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm, kas minētas saistībā ar mērķi Nr. 75. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kompetenču sistēmu aprakstu;

b) mācīšanās veidu ceļvežus;

c) organizēto mācību programmu sarakstu;

d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu;

e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.

To cilvēku skaits, kas ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes. Investīciju rezultātā ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām un mācību programmām, kas organizētas un darbojas vienotajā publiskās pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; prognozētais mācāmo personu skaits un novērtēšanas centros sertificēto mācāmo personu skaits; pašvadītu mācību izmantojamība.
77 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs

Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Izglītības un zinātnes ministrija   Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Ministru kabineta noteikumu, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un veikšanas kritērijus un nosacījumus nolūkā nodrošināt attālināto mācību organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas izglītības līmeni), stāšanās spēkā.

Izglītības iestāde savos iekšējos noteikumos nosaka kārtību attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai, tostarp:

1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai izglītojamajiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai, kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītojamajiem nav pieejami;

2. procedūru, kā reģistrē studentu dalību attālinātās mācībās un uzdoto uzdevumu izpildi;

3. gadījumos, kad izglītojamā dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ;

4. procedūras, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un procedūras saziņai ar izglītojamā juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējumu gadījumā;

5. procedūru, kā izglītojamie izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas, bibliotēkas u. c.) attālināto mācību ietvaros.

78 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs

Mērķis IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) Neattiecas Skaits Neattiecas 13 310 4. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija Lai izmērītu mērķa izpildi, pieņem, ka bāzes līnija ir vienāda ar 0, ievērojot, ka mērķī tiek uzskaitītas tikai jaunās papildu IKT aprīkojuma vienības. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju;

b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas;

c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.

To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām no "datorbibliotēkas" un kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemties" uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.
79 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs

Mērķis IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) Neattiecas Skaits Neattiecas 26 620 4. cet. 2023 Izglītības un zinātnes ministrija Šajā mērķī tiek uzskaitītas tikai tās IKT aprīkojuma vienības, kas paredzētas mērķa grupai (izglītojamajiem), kura minēta saistībā ar mērķi Nr. 78. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju;

b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas;

c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.

To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām no "datorbibliotēkas" un kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemties" uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.
80 2.4.r.

Platjoslas infrastruktūras attīstība

Atskaites punkts Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai Vienotu tehnisko prasību pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Uzskata, ka tehniskās prasības ir līdzvērtīgas tehniskajām specifikācijām. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: vienotās tehniskās prasības infrastruktūrai (attiecībā uz optiku, torņiem, elektriskajiem savienojumiem u. c.), lai atbalstītu savienotas un automatizētas braukšanas Via Baltica koridoru Latvijas posmā. 1. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nosaka vienotās tehniskās prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienota un automatizēta braukšanas koridora izveidi Via Baltica trasē. Pēc tam iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības.
81 2.4.r.

Platjoslas infrastruktūras attīstība

Atskaites punkts Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Satiksmes ministrija Jauns modeļa projekts "pēdējās jūdzes" attīstībai ir iekļauts elektronisko sakaru nozares attīstības plānā, Satiksmes ministrija ir iesniegusi to sabiedriskajai apspriešanai, un Ministru kabinets to ir apstiprinājis. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Ministru kabineta lēmuma par vienoto "pēdējās jūdzes" attīstības modeli kopiju un saiti uz šo lēmumu;

b) to pētījumu kopijas, kas ņemti par pamatu elektronisko sakaru nozares attīstības plānam;

c) ziņojumu par Elektronisko sakaru nozares politikas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saiti uz šīs sabiedriskās apspriešanas dokumentiem.

1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu.

2. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests.

82 2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai Mērķis Optisko tīklu pieejamība Via Baltica trasē Neattiecas % 6,27 100 4. cet. 2025 Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Rādītājs tiks mērīts kā kopējā pastāvošo optisko tīklu garuma, kam pieskaitīts kopējais optiskā tīkla garums, kurš uzbūvēts šā pasākuma ietvaros, procentuālā attiecība pret kopējo Via Baltica trases garumu. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) ierīkotā optiskā tīkla pabeigšanas apliecinājumu kopiju;

b) projekta īstenotāja apstiprinājumu par to, ka optiskie tīkli ir pieejami visā Via Baltica trases garumā, un līgumslēdzējas iestādes apstiprinājumu;

c) investīciju kartējumu.

Rādītāju mēra kā procentuālu daļu no Via Baltica trases kopējā garuma. Datus iegūst no projektā pabeigtajiem darbiem, t. i., no ierīkotā optiskā tīkla kopējā garuma.
83 2.4.1.2.i.

Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība

Mērķis Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu Neattiecas Skaits 0 1500 4. cet. 2025 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) ziņojumus, kurus iesniedzis projekta īstenotājs (pamatojoties uz informāciju no elektronisko sakaru operatoriem) un apstiprinājusi līgumslēdzēja iestāde un kuros norādīts mērķa aprakstā noteiktais saņēmēju skaits;

b) investīciju kartējumu, kurā norādīta to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu un citu sabiedrisku ēku atrašanās vieta, kam ir nodrošināta platjoslas piekļuve ļoti augstas veiktspējas tīklam.

Rādītājs ir noteikts kā to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisku ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu, ko apliecina līgums ar elektronisko sakaru komersantu par vismaz 100 Mb/s liela pakalpojuma ātruma abonēšanu (ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (VHCN)), un kurām ir piekļuve šādam pakalpojumam, t. i., iespēja noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu un sākt saņemt pakalpojumu orientējoši mēneša laikā pēc pakalpojuma pieteikšanas.

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

84 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma Atskaites punkts Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Pašvaldību likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ar ko pārskata pašvaldību funkcijas un uzdevumus, lai tos salāgotu ar administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem (ar ko aizstāj 1994. gada 19. maija likumu "Par pašvaldībām"). Tam jānodrošina labāka pārvaldība pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju un skaidrāku lēmumu pieņemšanas pilnvaru nošķiršanu no izpildpilnvaras, izveidojot skaidru kompetenču un funkciju dalījumu, samazinot varas koncentrāciju un regulāri palielinot vietējās kopienas līdzdalību.
85 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai Neattiecas Km 0 70 4. cet. 2022 Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot un pārbūvēt 70 km valsts reģionālo un vietējas nozīmes ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) projektu sarakstu un par katru projektu:

- īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību;

- to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas;

b) apliecinājuma par 70 km ceļu atjaunošanas un pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu;

d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.

Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.
86 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai Neattiecas Km 70 210 4. cet. 2024 Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot un pārbūvēt 210 km valsts reģionālo un vietējas nozīmes ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) projektu sarakstu un par katru projektu:

- īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību;

- to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas;

b) apliecinājuma par 210 km ceļu atjaunošanas un pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu;

d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.

Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.
87 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde Neattiecas Skaits 0 7 3. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par jauno vilcienu pieņemšanu ekspluatācijā un vilcienu specifikāciju, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.

Septiņu bezizmešu bateriju elektrovilcienu piegāde.
88 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaita pieaugums Rīgas pilsētā Neattiecas Skaits 0 21 3. cet. 2026 Satiksmes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) apliecinājumu par jaunu sabiedriskā transporta vienību nodošanu ekspluatācijā;

b) visu transportlīdzekļu sarakstu un to kategoriju (elektroautobusi, tramvaji, cits) un to specifikāciju, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.

21 bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienības (elektroautobusu un tramvaju) piegāde Rīgas metropoles areāla tīklam.
89 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Atskaites punkts Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai ieviestu atbalstu pašvaldību kapacitātes celšanai, t. sk.:

a) noteikts pašvaldību kapacitātes celšanas tvērums un kritēriji;

b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi;

c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un kapacitātes celšana;

d) izmēģināti pašvaldību publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi.

90 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Atskaites punkts Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Novērtējuma pabeigšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj tāda pabeigta ziņojuma kopiju, kurā ir novērtēta pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu efektivitāte, identificētas nepilnības un pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.

Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana saskaņā ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību kapacitātes celšanas atbalsta īstenošanu.
91 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Mērķis Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits Neattiecas Skaits 0 750 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu, tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; b) kāda veida mācības ir sniegtas 750 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par to saturu un aprakstu, kā / kādā apmērā ir uzlabojusies pašvaldību darbinieku darbības efektivitāte, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu apsekojumu, ko veic Latvija;

b) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, uzlabota viņu darbības efektivitāte, sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

92 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Mērķis Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits Neattiecas Skaits 750 1300 3. cet. 2026 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu (papildus tiem, kas norādīti saskaņā ar 91. mērķi), tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam;

b) mācības ir sniegtas 1300 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot datus par viņu piekrišanu un aprakstu, kā / kādā apmērā ir uzlabojusies pašvaldības darbinieku darbības efektivitāte, pamatojoties uz pašvaldības speciālistu apsekojumu, ko veic Latvija;

c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, uzlabota viņu darbības efektivitāte, sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

93 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Atskaites punkts Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija   Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kā arī atbalsta programmas kopija industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Kopsavilkuma dokumentā iekļauj pierādījumus par atlases kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem un paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina atlasītie projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ir izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
94 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Atskaites punkts Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar publikācijām par līguma piešķiršanas tiesībām industriālo parku attīstīšanai, par katru no piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām norādot:

a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi (piemēram, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu), kur ir publicēta informācija par attiecīgā līguma piešķiršanu;

b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa specifikācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;

c) paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos privātā sektora saņēmējiem, kuri ir izstrādājuši industriālā parka attīstības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
95 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi Neattiecas Skaits 0 4 4. cet. 2025 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopijas četriem nodomu protokoliem / līgumiem, kas parakstīti ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem par nefinanšu investīcijām vismaz 85 741 349 EUR apmērā;

b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kurā ietverti atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;

2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS;

3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

Parakstīti vismaz četri nodomu protokoli / līgumi ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem, piesaistot/veicot nefinanšu investīcijas vismaz 85 741 349 EUR apmērā. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
96 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra Neattiecas Skaits 0 4 4. cet. 2025 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju oficiālam apliecinājumam par darbu pabeigšanu un pārņemšanas apliecinājumam, ko parakstījusi līgumslēdzēja iestāde, kurā norādīti vismaz četru valsts industriālo parku/teritoriju izpildītie darbi;

b) intervences pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu, īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;

c) apliecinājumu par industriālo parku/teritoriju nodošanu ekspluatācijā (piemēram, apliecinājumā iekļauj oficiālos statistikas datus par to, cik daudz uzņēmumu/struktūrvienību jau izmanto infrastruktūru);

d) izrakstu no pabeigtā projekta specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam (piemēram, nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana).

Pabeigta vismaz četru nacionālo industriālo parku/teritoriju būvniecība, tostarp nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana.
97 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē Neattiecas Skaits 0 328 3. cet. 2026 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) industriālajos parkos izveidoto darbavietu un algu sarakstu (vidējā alga, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē);

b) atsauču uz noslēgtajiem līgumiem sarakstu, kurā norādīts līgumu unikālais identifikators; sarakstā ietver vismaz šādu informāciju: amatu, algu, ar darbinieku noslēgtā līguma datumu.

Iesniegts to darbavietu saraksts, ko radījuši parku apsaimniekotāji vai privātie investori, un algas, kas apliecina tādu jaunu darbavietu izveidi, kuru algas pārsniedz vidējās algas attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.
98 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2021 Ekonomikas ministrija   Likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā, un šajā dokumentā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp īrnieka un izīrētāja interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību.
99 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Ekonomikas ministrija   Mājokļu pieejamības pamatnostādņu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Mājokļu pieejamības pamatnostādnēs ietver darbības virzienus, politikas rādītājus un uzdevumu kopumu, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus, kā nodrošināt mājokļu pieejamības atbalstu dažādu veidu un ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem, un lai atbalsta mehānismi un noteikumi veicinātu gan esošā dzīvojamā fonda remontdarbus, gan jauna dzīvojamā fonda attīstību.
100 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā vēstnesī, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību, lai noteiktu atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā arī kritērijus atbalsta saņēmējiem.
101 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits 0 300 4. cet. 2024 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu 300 dzīvokļiem un katram no projektiem:

a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;

b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.

Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 300 dzīvokļu projektiem.

Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).

102 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits 300 700 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu papildus tiem, kas norādīti 101. mērķī, un katram no projektiem:

a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam,

b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.

Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 700 dzīvokļu projektiem.

Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).

103 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Uzcelto dzīvokļu skaits Neattiecas Skaits 0 300 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija, "Altum"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj uzbūvēto dzīvokļu sarakstu, tostarp:

- atsauces uz apliecinājumiem par katras ēkas nodošanu ekspluatācijā;

- oficiālas atsauces uz individuāliem energoefektivitātes sertifikātiem katrai ēkai, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajiem nosacījumiem;

- oficiālas atsauces uz kvalitātes testiem.

Pabeigti projekti ar 300 dzīvokļiem, kas uzbūvēti un nodoti atbilstīgi šādām specifikācijām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
104 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Atskaites punkts Pieņemto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Izglītības un zinātnes ministrija   Tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu izglītības programmu piedāvājumu reģionālā līmenī, kā arī izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītojamo skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
105 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Atskaites punkts Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju Vietējās domes pieņem lēmumus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj lēmumu par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju sarakstu un to kopijas.

Vietējo pašvaldību lēmumi par vismaz 20 vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju (apvienošana, izglītības līmeņa maiņa).
106 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Mērķis Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Neattiecas Skaits 0 20 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) uzlaboto izglītības iestāžu sarakstu;

b) katras infrastruktūras īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;

c) izrakstu no attiecīgajām projekta daļām, tostarp par infrastruktūras pilnveidi un iekārtu iepirkumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;

d) apliecinājumu par uzlabotās infrastruktūras pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā (kopiju).

Infrastruktūras uzlabošana 20 vispārējās izglītības iestādēs, ko vietējās pašvaldības izveidojušas saskaņā ar specifikācijām: var paredzēt investīcijas izglītības iestāžu fiziskās vides uzlabošanai - klašu telpām, kas atbilst higiēnas prasībām, inženiertīklu (tostarp ventilācijas sistēmu) rekonstrukcijai, pietiekama un energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī citiem ergonomiskiem un mūsdienīgiem izglītības vides risinājumiem. Šīs investīcijas skolu infrastruktūrā saskaņā ar ANM var izmantot arī informācijas tehnoloģiju un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, uzlabotu mācību programmu īstenošanai un attālinātu un tiešsaistes mācību īstenošanai.
107 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Atskaites punkts Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka īstenošanas nosacījumus vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un elektrotransportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai
108 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Mērķis Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai Neattiecas Summa (EUR) 0 9 500 000 4. cet. 2024 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķīrumiem:

a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi, kur ir publicēta informācija par attiecīgo piešķīrumu;

b) izrakstu no attiecīgajiem oficiāliem dokumentiem, kurā ir apliecinājums, ka ir noslēgti līgumi par vismaz 15 elektroautobusu iegādi un ka tie ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā sniegto mērķa un investīciju aprakstu;

c) piešķirtās summas apmēru (bez PVN).

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektroautobusu iegādei vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai par kopējo vērtību vismaz 9 500 000 EUR.
109 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Mērķis Iegādāto elektrisko skolas autobusu skaits Neattiecas Skaits 0 15 4. cet. 2025 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības 108. un 109. mērķis ir savstarpēji saistīti. 108. mērķis ir vērsts uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu elektroautobusu iegādei par kopējo norādīto summu, savukārt 109. mērķis norāda, ka 15 elektroautobusu tiks iegādāti un piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj izrakstu no attiecīgajiem oficiāliem dokumentiem, kas apliecina, ka elektroautobusi ir piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītojamo pašvaldības transportam (piemēram, pieņemšanas-nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments).

15 elektrisko skolas autobusu piegāde pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītojamo pašvaldības transportam
110 3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam Atskaites punkts Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Labklājības ministrija   Stratēģiskais satvars minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai (kopija) un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj visus attiecīgos izrakstus, kas apliecina, ka stratēģiskajā satvarā ir ietverti visi atskaites punkta aprakstā sniegtie punkti. Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz:

- plānu minimālā ienākuma atbalsta sistēmas uzlabošanai 2022.-2024. gadam, lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku;

- Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē;

- Sociālo pakalpojumu attīstības plānu 2021.-2023. gadam, kura mērķis ir uzlabot kopienā balstītu pakalpojumu sniegšanu;

- Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu ar invaliditāti vajadzībām.

111 3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam Atskaites punkts Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023 Labklājības ministrija   Tādu tiesību aktu kopija, ar kuriem tiek uzlabota minimālo ienākumu atbalsta sistēma, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Dokumenta pielikumā iekļauj izrakstus no attiecīgajiem noteikumiem, kas atbilst atskaites punkta aprakstā sniegtajām prasībām.

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietver:

- minimālo ienākumu sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas nav mazāks par 20 % no ienākumu mediānas;

- procedūru minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanai, kas jāveic katru gadu (sākot no 2023. gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka minimālo ienākumu sliekšņi netiek mainīti, ja samazinās ienākumu mediāna.

112 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu ar 63 izvēlētajām valsts un pašvaldību ēkām, kurās īstenos vides pielāgošanas pasākumus;

b) informāciju par to, kādi minimālie piekļūstamības standarti ēkās ir jānodrošina, kopā ar apliecinājumu par atskaites punkta attiecīgo elementu sasniegšanu.

Ēkas vides piekļūstamības pasākumu īstenošanai izvēlas 63 valsts un pašvaldību ēkas, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstenotu minimālo piekļūstamības standartu: nodrošina piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī tādu palīglīdzekļu uzstādīšanu kā rampas, pandusi, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis utt.
113 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu ar piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām par piekļūstamības nodrošināšanu publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās;

b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa dokumentācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.

Attiecīgās valsts un pašvaldību iestādes piešķir būvdarbu līgumus, lai nodrošinātu piekļuvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālo piekļūstamības standartu: piekļūstamības elementi, kas nepieciešami katrai ēkai, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, uzstādot tādus palīglīdzekļus kā rampas, pandusi, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis.

114 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Mērķis Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās Neattiecas Ēkas 0 63 4. cet. 2024 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apliecinājumus par darbu pabeigšanu un pabeigto ēku nodošanu ekspluatācijā (kopijas); b) pabeigto ēku sarakstu, norādot ar minimālo piekļūstamības standartu īstenošanu saistītā intervences pasākuma nosaukumu, vietu un īsu aprakstu.

63 valsts un pašvaldību ēkās pabeigti būvdarbi, kas sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, tostarp personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas akts. Pasākumi ietver minimālā piekļūstamības standarta ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, rampas, pedāļus, pacēlājus, viegli atveramas vai automātiskas durvis.
115 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) attiecīgo valsts iestāžu lēmumus par mērķgrupas attiecināmību atbalsta saņemšanai (kopijas), tostarp atbalsta saņēmēju (anonimizētu) sarakstu;

b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kas ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumam.

Labklājības ministrija pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras saņem atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu viņu mājokli (1 izvēlēta persona uz vienu mājokli).
116 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus Darba līgumu noslēgšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2023 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) sarakstu ar noslēgtiem darba līgumiem par mājokļu pielāgošanu 259 personām ar invaliditāti un šo līgumu kopijas;

b) ziņas par vides pielāgošanas pasākumiem, kas veikti, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

Darba līgumu piešķiršana un noslēgšana, lai pielāgotu mājokļus 259 personām ar invaliditāti, nodrošinot, ka personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ir piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti. Ir noslēgti būvdarbu līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) mājokļos 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).
117 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Mērķis Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti Neattiecas Personas 0 259 4. cet. 2024 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar apliecinājumiem par darbu pabeigšanu un pabeigto mājokļu nodošanu ekspluatācijā un šo apliecinājumu kopijas, kā arī īsu aprakstu par intervences pasākumiem, kas veikti piekļūstamības standartu īstenošanai.

Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu, nodrošinot minimālo piekļūstamības standartu: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti, t. sk. vides pielāgošanas pasākumi (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).
118 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonometriskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022 Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumus par to, ka līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas konkursa rezultātā.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:

a) tehnisko specifikāciju par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;

b) parakstītā/piešķirtā līguma par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no līguma attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp atskaites punkta aprakstā sniegto galarezultātu grafiku.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pēc konkursa nolūkā:

- izstrādāt ekonometriskos modeļus un metodiku sociālā atbalsta, t. sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanai;

- sagatavot informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas;

- uzraudzīt sistēmas attīstību.

Noslēgtajā līgumā iekļauj grafiku šādiem galarezultātiem:

- izvērtējuma ziņojumam par pašreizējo situāciju;

- matemātiskam modelim pensiju prognozēšanai;

- pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumam;

- informācijas sistēmas izstrādes tehniskajām specifikācijām;

- informācijas sistēmas izstrādes uzraudzībai visā projekta gaitā.

119 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023 Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:

a) jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju kopiju,

b) izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstam;

c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kas apliecina, ka tehniskā specifikācija ir ietverta par informācijas sistēmas izstrādes ārpakalpojumiem organizētā konkursa tehniskajos noteikumos un ir gatava iesniegšanai LM iepirkuma komisijai (piemēram, valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju).

Jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana. Tehniskajās specifikācijās ietver:

- novērtējuma ziņojumu par pašreizējo prognozēšanas rīku un tā iespējām, kā arī ieteikumus jaunā prognozēšanas rīka izstrādei;

- sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas (tehniskā specifikācija ietver arī prasību par Agile metodikas piemērošanu sistēmas izstrādes posmos).

120 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Prognozēšanas rīka izstrāde Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024 Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:

a) sertifikāta vai Labklājības ministrijas lēmuma kopiju, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem apstiprina izdoto IT prognozēšanas rīku sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm;

b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam, tostarp pierādījumus tam, ka atskaites punkta aprakstā norādītie mērķi patiešām ir sasniegti.

Ir parakstīts nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par prognozēšanas rīka izstrādi sociālās nodrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, kas:

- paredz iespēju prognozēs efektīvāk izmantot un atspoguļot demogrāfisko aspektu, tādējādi nodrošinot ātrāku un precīzāku prognozēšanas rezultātu;

- stiprina administratīvo kapacitāti sociālā nodrošinājuma jomā;

- nodrošina iespēju ievadīt detalizētāku pieņēmumu klāstu salīdzinājumā ar iepriekš izmantoto modeli;

- ļauj izmantot modelēšanu ar citviet esošiem rezultātiem (piem., Eurostat), kā arī ar demogrāfiskajiem un darba tirgus rādītājiem;

- ir izstrādātas divas rokasgrāmatas rīka administratoram un lietotājiem.

121 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Atskaites punkts Tipveida būvprojekta izstrāde Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apstiprinātam tipveida būvprojektam tādu ēku būvniecībai, kas paredzētas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp pieņemšanas aktu un Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidi, kas apliecina, ka ēku būvprojekts ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstu, jo īpaši, ka ēkas ir pielāgotas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Labklājības ministrija ir pieņēmusi tipveida būvprojektu ēku būvniecībai, kuras nepieciešamas tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.

Būvniecības projekts ir paredzēts energoefektīvu ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu).

Pašvaldību rīcībā ir jau sagatavots standarta būvniecības projekts, tādējādi samazinot projekta izmaksas.

Vienkāršāka projektu īstenošana pašvaldībām samazina risku, ka projektu īstenošana kavējas.

122 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Mērķis Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu Neattiecas Līgumu skaits 0 18 2. cet. 2023 Labklājības ministrija, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas pietuvināti ģimeniskai videi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar tādiem līgumiem par jaunu vietu izveidi vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas noslēgti/parakstīti ar pašvaldībām, un šo līgumu kopijas.

Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 18 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.
123 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Mērķis Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi Neattiecas Vietu skaits 0 852 4. cet. 2024 Labklājības ministrija, pašvaldības   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) 71 ēkas nosaukumu, atrašanās vietu, platību m2, cik personu tajās var izmitināt un intervences pasākuma īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;

b) apliecinājumu par ēku nodošanu ekspluatācijā;

c) izrakstu no pabeigto projektu attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, tostarp personu izmitināšanai paredzēto vietu skaitu un apstiprinājumu, ka šīs personas būs investīciju galasaņēmēji, pieejamo aprīkojumu, investīcijas, kas nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz vietējās kopienas nodrošinātu aprūpi pensijas vecuma personām, un ka pabeigtie projekti ir saskaņā ar ēku piekļūstamības standartiem.

Jaunu vietu izveide tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, 852 pensijas vecuma personām.

Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka:

- katrā ēkā ir ne vairāk par 12 cilvēkiem (t. i., 12 (pakalpojumu telpu skaits vienā ēkā) x 71 (uzbūvēto ēku kopskaits) = 852 (jaunizveidoto pakalpojumu kopskaits));

- katra ēka ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu;

- notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.

124 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023 Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes pieņemtā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju;

b) izrakstu no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstam.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu (kuru tā koordinēs), kas veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējās ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.
125 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana 2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides piekļūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2024 Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par darbu pabeigšanu 2 ēkām ar uzlabotu infrastruktūru un tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b) intervences pasākuma veidu un īsu pamatojumu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;

c) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms un pēc ēku atjaunošanas vai pārbūves / pielāgošanas, kas veikta nolūkā palielināt ēku energoefektivitāti, veicot fasādes, sienu, jumta, stāvu utt. siltināšanas darbus.

Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, ir uzlabota infrastruktūra un tehniskais un materiālais aprīkojums, t. sk.:

- ēkas vides pielāgošanas pasākumi (Slokas iela 61, Jūrmala), ieskaitot universālā dizaina prasības (durvju platums, kontrasta krāsas, vadības ierīces, instrukcijas, pandusi u. c.), iekštelpās un ārtelpās, uzlaboti drošības elementi (evakuācijas risinājumi, ugunsdrošības konstrukcija, zibens aizsardzības un ventilācijas sistēmas), liftu nomaiņa utt., kā arī mūsdienīgs aprīkojums personu mācībām, izmantojot pielāgotu pieeju;

- paaugstināta ēkas energoefektivitāte (Dubultu prospekts 71, Jūrmala), kas panākta, siltinot pamatus un cokolu, fasādes un gala sienas, jumtu un ventilējamas grīdas.

126 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju Ir apstiprināti divi jauni rehabilitācijas pakalpojumu standarti Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2025 Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra Lai pārbaudītu atskaites punkta sasniegšanu, izvērtē, vai "projekta materiālās bāzes izmantošana" attiecas uz i) piekļuvi videi, kurā tiek sniegts profesionālās rehabilitācijas pakalpojums; ii) infrastruktūras pilnveidi; iii) tehnoloģiju un materiālās bāzes nodrošināšanu, izmantojot modernas studiju un izglītības programmas; iv) moderna, pieredzē un praksē balstīta kompetenču attīstības centra izveidi. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Sociālās integrācijas valsts aģentūras apstiprinātas kompetenču pilnveides programmas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju;

b) kopija Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes lēmuma protokolam, kurā apstiprināti rezultāti izmēģinājuma projektiem par pakalpojumu pieņemšanu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu standartu sinerģiskiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai veicinātu to cilvēku drošumspēju, kuriem ir funkcionāli traucējumi (kompetenču pilnveides programma un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi), tostarp pieņemot pakalpojumus izmēģinājuma projektos un izmantojot projekta materiālo bāzi.
127 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Atskaites punkts Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023 Labklājības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) jaunu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājumu (tostarp digitālo prasmju piedāvājumu) Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem, ko pieņēmusi Apmācību komisija saskaņā ar aktīvas darba tirgus politikas pasākumiem ekonomikas atveseļošanai, kas vērsti uz darbam draudzīgu vidi, (kopiju);

i) izrakstu no attiecīgajām piedāvājuma daļām, kas apstiprina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā norādītajam atskaites punktam, jo īpaši koncentrēšanos uz digitālajām prasmēm.

Latvijas Apmācību komisijas sanāksmē tika pieņemts pārkvalificēšanas un prasmju pilnveides programmu piedāvājums Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām) saskaņā ar aktīva darba tirgus politikas pasākumiem nodarbinātībai labvēlīgas ekonomikas atveseļošanai.
128 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Atskaites punkts Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā kopsavilkuma dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:

a) dalībnieku sarakstu (anonimizētu), kam tika veikta profilēšana (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS);

b) prasmju novērtēšanai izstrādāto digitālo rīku īsu aprakstu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp, kā jaunie digitālie rīki uzlabos klientu profilēšanas metodi atbilstoši atskaites punkta aprakstam;

c) aprakstu, kā darbojas klientu profilēšanas metode un kā tā papildina digitālo prasmju novērtēšanas rīkus, kā arī kā testa rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un mācību piedāvājuma sagatavošanā (tostarp pieņemšanas-nodošanas aktu, ja trešā persona izstrādāja digitālo rīku, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru).

Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālos novērtēšanas rīkus uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa.

Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitāliem prasmju novērtēšanas rīkiem (testiem), un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā mācību piedāvājuma sagatavošanā.

129 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Mērķis Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm Neattiecas Skaits 0 10 000 1. cet. 2025 Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS);

b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.

10 000 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļautu personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma
130 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Mērķis Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm Neattiecas Skaits 10 000 20 450 3. cet. 2026 Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS);

b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.

20 450 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļautu personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Katra atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

131 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Veselības ministrija   Digitālās veselības aprūpes stratēģijas publikācijas kopija un saite uz oficiālo izdevumu, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumi par atbilstību Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi digitālās veselības aprūpes stratēģiju. Stratēģiju izstrādā saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Stratēģijā ietver rīcības plānu un uzraudzības sistēmu. Stratēģija aptver tādus aspektus kā veselības aprūpe, datu izmantošana pētniecībā, datu kopīga lietošana, datu pārvaldība, sabiedrības veselības nozares IT sistēmas un risinājumi, privātās IT sistēmas, pārrobežu datu apmaiņa un digitālās prasmes.
132 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) investīciju stratēģijas kopiju, saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā un atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā, un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina investīciju stratēģiju;

b) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai (kopiju), saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus;

b) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām (kopiju), saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus.

Integrēto veselības aprūpes modeli izveido pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi šādus dokumentus:

1) investīciju stratēģiju attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu publiski finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, t. sk. iekļauj slimnīcu kartēšanu, lai nodrošinātu slimnīcu tīkla reformas turpināšanu, t. sk. ņemot vērā slimnīcu līmeņa novērtējumu;

2) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai;

3) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām.

133 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā "Genome for Europe - GoLatvia project") Latvijā ir izveidota genoma reference Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2024 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju genomikas dizaina dokumentācijai, kas apliecina genoma projekta pabeigšanu;

b) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, ar kuru apstiprina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.

Veselības ministrija ir apstiprinājusi genomikas dizaina dokumentāciju, kas apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.
134 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju metodoloģiskajiem dokumentiem onkoloģijas ārstēšanas infrastruktūrai;

b) kopiju plānošanas dokumentam, ar kuru ievieš vienotu metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā;

c) kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru apstiprina metodoloģiskos dokumentus.

Mērķis ir sasniegts pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi dokumentus, kas nodrošina vienotas metodoloģiskās vadības ieviešanu onkoloģijas jomā.
135 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā Veselības ministrija pieņem metodiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apstiprināto metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences jomā (kopiju);

b) apstiprināto metodiku pētījumiem vakcinācijas jomā (kopiju);

c) apstiprināto metodiku pētījumiem infekcijas mazināšanas jomā (kopiju);

d) Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumus, ar kuriem apstiprina šo trīs pētījumu metodiku (kopijas).

Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā.
136 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā Publicēti sabiedrības veselības pētījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā veikto pētījumu pieņemšanas akta kopiju;

b) saites uz pētījumiem, kas publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

Veselības ministrija veikusi un publicējusi trīs pētījumus: 1) pētījumi par mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu visefektīvākās intervences un uzraudzības metodes; 2) lai apzinātu nevakcinēšanās iemeslus un 3) lai apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem.
137 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026 Veselības ministrija   Kopija tiesību aktiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šajā dokumentā iekļauj skaidrojumu, kā mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā veikto pētījumu rezultāti tika ņemti vērā, gatavojot grozījumus.

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, piemēram, ieteikumos slimnīcām, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra darba dokumentos, pamatnostādnēs, tiek uzlabots vakcinācijas process.
138 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai Neattiecas Skaits 0 10 4. cet. 2022 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Tehnoloģiju komisijas pozitīvu atzinumu par projektiem, kas saistīti ar medicīnas tehnoloģiju iegādi (kopiju);

b) Veselības ministrijas lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru (kopiju).

Mērķi uzskata par sasniegtu ar Veselības ministrijas pozitīvu lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru. Šo lēmumu sagatavo visiem projektiem. Ja šāda iegāde nav plānota, ir nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja projekts ir saistīts ar medicīnas tehnoloģiju iegādi, tam vajadzīgs pozitīvs atzinums no Tehnoloģiju komisijas.
139 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā Neattiecas miljoni EUR 0 59,8 4. cet. 2024 Veselības ministrija "Projektu kopējais iepirkums (pabeigtie projekti)" ir projektu īstenošanai nolīgtās summas. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu;

b) projektu sarakstu un nolīgtās summas;

c) izrakstu no nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši slimnīcu infrastruktūru un iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu apjoma 59 800 000 EUR apmērā - progresu mēra pēc projektu kopējā iepirkuma (pabeigtie projekti) attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā infrastruktūrai un aprīkojumam trīs universitāšu un septiņām reģionālajām slimnīcām, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
140 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru Neattiecas Skaits 0 10 3. cet. 2026 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no šiem 10 projektiem:

a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;

b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un pierādījumus par to, ka ēkas un/vai aprīkojums ir darba kārtībā un atbilst kvalitātes prasībām, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.

Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības projekti trīs universitāšu un septiņās reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot nepārtrauktus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.
141 4.1.1.3.i.

Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā   miljoni EUR 0 4,25 4. cet. 2024 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu;

b) projektu sarakstu un nolīgtās summas;

c) izrakstu no nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas attiecīgajām daļām, kas pierāda projektu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.

Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir noslēgti iepirkuma līgumi par vismaz 50 % no kopējā plānotā projektu apjoma (4 250 000 EUR) - progresu mēra kā kopējo projektu līgumu skaitu attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 8 500 000 EUR apmērā vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs ar mērķi uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.
142 4.1.1.3.i.

Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra Neattiecas Skaits 0 40 3. cet. 2026 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus - projektu sarakstu, un par katru no tiem:

a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru;

b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un to, ka infrastruktūra un/vai aprīkojums ir darba kārtībā, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.

Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.
143 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Cilvēkresursu attīstības stratēģija Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023 Veselības ministrija   Veselības aprūpes darbaspēka stratēģijas publikācijas kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) pierādījumu par konsultācijām ar sociāliem partneriem un citām ieinteresētajām personām;

b) īsu aprakstu un izrakstu no attiecīgajiem noteikumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam.

Līdz 2023. gada 30. jūnijam, apspriežoties ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli ir pieņemta cilvēkresursu attīstības stratēģija.

Veselības aprūpes darbaspēka stratēģija ietver veselības aprūpes darbaspēka plānošanas mehānisma izstrādi, t. sk. nepieciešamību pēc augstākās izglītības līmeņa studiju un pēcdiploma studiju vietām, stabilas informācijas sistēmas, kas ietver atjauninātu informāciju individuālā līmenī par ārstniecības personu prasmju un kompetenču pilnveidi viņu karjeras laikā, kā arī efektīvu mūžizglītības plānošanu un vadību. Stratēģijā izklāsta arī veselības aprūpes atalgojuma modeļa principus.

144 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā Veselības ministrija izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šajā dokumentā iekļauj saiti uz publikāciju, īsu ietverto tēmu aprakstu un pielikumā iekļauj apstiprinātā kartējuma kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.

Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpes jomā ir pabeigta.

Kartējumā iekļauj detalizētu informāciju par to veselības aprūpes speciālistu skaitu, kuri strādā dažādās nozarēs valsts un privātajā sektorā visos aprūpes līmeņos.

Kartējumā iekļauj arī detalizētu informāciju par veselības aprūpes speciālistu darba slodzi un izieto tālākizglītību, uzsverot kritiskos faktorus novērtētajos kvalifikācijas līmeņos un gatavībā nodarboties ar tehnoloģisko un organizatorisko inovāciju.

145 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024 Veselības ministrija   Tāda tiesību akta / noteikumu kopija, ar ko īsteno jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā ir sniegta atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) ziņas par pārredzamu algu aprēķina mehānismu;

b) ziņas par risinājumiem, kā nodrošināt algu pārredzamību, taisnīgumu un to pakāpenisku pieaugumu.

Jaunais veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ietver pārredzamu algu aprēķināšanas mehānismu un racionalizē algas visā veselības aprūpes nozarē; risinājumus pārredzamības, taisnīguma, kā arī pakāpeniskas algu paaugstināšanas nodrošināšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
146 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024 Veselības ministrija Tiek plānots, ka šo modeli (IT rīku) Veselības ministrija izstrādās iekšēji. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) trešās personas sniegtu ziņojumu, kas apliecina, ka IT rīks (modelis) ir izstrādāts un darbojas un ka iestādēm ir pieejamas atskaites punktā aprakstītās aplēses;

b) izrakstu no IT rīka tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.

Veselības ministrijas nodrošināts un apstiprināts modelis (IT rīks), lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka turpmākās vajadzības. Šo modeli izmanto plānošanas nolūkā. Modelis, pamatojoties uz prognozētajām iedzīvotāju veselības aprūpes vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sniedz aplēses par:

- vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistiem, dalījumā pēc specializācijas un ģeogrāfiskā apgabala / prakses vietas;

- vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistu profesionālās izaugsmes;

- paredzamo darbaspēka piedāvājuma nepietiekamību.

147 4.2.1.1.i.

Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai

Atskaites punkts Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, kas apstiprina, ka ir izveidots koordinācijas mehānisms tālākizglītības procesa vadībai;

b) kopiju pieņemtajam dokumentam, kurā ir noteikti tālākizglītības procesa vadībai izstrādātā koordinācijas mehānisma principi, un saiti uz tīmekļvietni, kurā šis dokuments ir pieejams;

c) skaidrojumu, kas parāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam un to, kā ir izpildīti šādi būtiskie elementi:

- nodrošināta iesaistīto iestāžu sadarbība;

- metodiskā vadība:

- kvalitātes kontrole;

d) Veselības ministrijas rīkojumus un/vai lēmumus, kuros ir uzdots izveidot koordinācijas mehānismu;

e) kopiju dokumentam, kas apliecina, ka ir izveidots tālākizglītības organizatoriskais modelis un ka galvenā uzmanība ir pievērsta mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.);

f) pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standartus un uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.

Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinošie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi).

Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma.

148 4.2.1.1.i.

Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai

Atskaites punkts Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026 Veselības ministrija Simulācijas pieeja aptver visus medicīnas izglītības posmus, bet primāri ir vērsta uz mūžizglītību Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopijas Veselības ministrijas lēmumiem, ar kuriem apstiprina rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos, un saites uz tiem.

Atskaites punktu uzskata par sasniegtu, tiklīdz Veselības ministrija ir apstiprinājusi rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos.
149 4.3.1.r.

Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums

Atskaites punkts Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru izveido koordinācijas nodaļu, un dokumentus, kas parāda:

a) nodaļas mērķi;

b) darba grupas vai uzraudzības padomes sastāvu un apliecina, ka nozares pārstāvji kā eksperti ir iesaistīti priekšlikumu izstrādē, lai parādītu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un reformas aprakstam.

Veselības ministrijā vai tās padotībā esošā struktūrā darbojas koordinācijas nodaļa. Tā nodrošina, ka nozares pārstāvji kā eksperti tiek iesaistīti priekšlikumu izstrādē (piemēram, darba grupa vai uzraudzības padome).

Nodaļas mērķis ir koordinēt darbu, lai izstrādātu, ieviestu un novērtētu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus, kuru mērķis ir nodrošināt labāku un efektīvāku valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu visos līmeņos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ar sistēmas maiņas mehānismu izveidi valsts apmaksātiem pakalpojumiem.

150 4.3.1.r.

Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums

Mērķis Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos Neattiecas Skaits 0 10 3. cet. 2026 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj modeļu sarakstu, un par katru no tiem:

a) kopiju iekšējiem reglamentējošajiem aktiem, kas apstiprina katru modeli, un katra modeļa īstenošanas protokolus;

b) attiecībā uz katru modeli dokumentu, kas apstiprina, ka modelis ir izmēģināts;

c) kopiju modeļu novērtējumiem atbilstoši konkrētajai situācijai, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējuma kopiju;

d) attiecībā uz katru modeli kopiju tiesību aktam, ar kuru izveido darba grupu, kā arī tās sastāva un pilnvaru aprakstu;

e) juridiskos priekšlikumus ieviest modeli kā valsts finansētu pakalpojumu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšlikumus par nepieciešamo valsts papildu budžetu modeļu īstenošanai (šo dokumentu kopijas un saites uz tiem). Dokumentācijā iekļauj paskaidrojumu, kā priekšlikumi tiek balstīti uz izmēģinājuma projektu rezultātiem.

Izstrādāti desmit jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi, un tie integrēti valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumos.

Attiecībā uz katru modeli darba grupa, kuras sastāvā ir Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un citu padotības struktūru pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, ir veikusi šādus pasākumus:

- situācijas novērtējumu;

- modeļa izstrādi;

- modeļa izmēģināšanu;

- īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējumu;

- un īstenošanas protokolus.

Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu rezultātiem, sagatavo priekšlikumu par nepieciešamo valsts papildu budžetu attiecīgo pasākumu īstenošanai. Valsts budžeta pieprasījumu izskata kopā ar visiem pārējiem priekšlikumiem par gada un vidēja termiņa budžetu sagatavošanas procesā.

151 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību Veselības ministrija pieņem metodiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprinātas pētījumu metodikas kopija un Veselības ministrijas lēmuma kopija. Šā dokumenta pielikumā iekļauj analīzi, kas parāda, ka ar šo metodiku var novērtēt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību, tostarp šo pakalpojumu kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību, t. sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.
152 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Veselības ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Veselības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā pētījuma kopiju un saiti uz to;

b) attiecīgos izrakstus no veselības aprūpes sistēmas novērtējuma un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.

Veselības ministrijas veikts un publicēts pētījums, kas aptver sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības novērtējumu, ieskaitot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. Pētījums ietver veselības aprūpes sistēmas novērtējumu un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.
153 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024 Veselības ministrija Ar atskaites punkta aprakstu saprot, ka stājas spēkā grozījumi triju veidu aktos:

- tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku,

- ieteikumos slimnīcām un

- pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumentos.

Tiesību aktu grozījumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šajā dokumentā iekļauj kopijas pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību (un saites uz tiem) un paskaidrojumu, kā tika ņemti vērā pētījuma rezultāti, sagatavojot tiesību aktus.

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, ieteikumi slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumenti.

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

154 5.1.r. Inovācijas sistēmas pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes| investīciju motivācija Atskaites punkts Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju attiecīgo tiesību aktu grozījumiem, kas saistīti ar LIAA, stratēģisko padomju un Ekonomikas ministrijas funkcijām attiecībā uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā.

Spēkā stājas attiecīgo tiesību aktu grozījumi, kas konkrētajām iestādēm piešķir šādas funkcijas.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par:

- ilgtermiņa stratēģiju izstrādi valsts līmenī katrai RIS3 jomai;

- gada rīcības plānu izstrādi katrai RIS3 jomai;

- stratēģiskās padomes izveidi katrai RIS3 jomai;

- izveidoto padomju vadīšanu un koordinēšanu;

- metodikas izstrādi aktīvu vērtības ķēžu izvēlei, tostarp kvantitatīvu kritēriju noteikšanu vērtības ķēžu likvidēšanai.

Stratēģiskā padome katrā RIS3 jomā:

- nodrošina plānoto investīciju saderību ar RIS3 specializācijas stratēģijām, valsts konkurences priekšrocībām;

- sastāv no galvenajiem privātajiem, publiskajiem un pētniecības dalībniekiem;

- to ievēlē LIAA, vienojoties ar iesaistītajām ministrijām. Stratēģiskā padome tiek ievēlēta atkārtoti reizi gadā;

- stratēģiskā padome ir atbildīga par stratēģiju apstiprināšanu RIS3 specializācijas jomās.

Ekonomikas ministrija ir atbildīga par:

- analītikas un uzraudzības sistēmas izstrādi uzņēmējdarbības sektoram RIS3 specializācijas jomās, uzraudzības ziņojumu izstrādi.

155 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Mērķis Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana Neattiecas Darbinieku skaits 0 19 4. cet. 2023 Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj piecu Ekonomikas ministrijas darbinieku un 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku pienākumu apraksta (amata apraksta) kopiju.

Pieci Ekonomikas ministrijas darbinieki un 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieki:

nodrošina šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi saistībā ar inovācijas pārvaldību.

156 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Atskaites punkts Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) trīs ikgadējos uzraudzības ziņojumus par katru RIS3 jomu, ko publicējusi Ekonomikas ministrija;

b) uzraudzības ziņojumu (par 2023.-2025. gadu) ar jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi;

c) kopiju finansēšanas lēmumam, kas apliecina saskaņošanu ar atskaites punkta aprakstu un investīciju Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.

Ekonomikas ministrija publicē:

- ikgadēju (2023.-2025. gada periods, kopā trīs) analītisku uzraudzības ziņojumu par katru RIS3 jomu, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas (inovāciju klasteri) novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai;

- vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.-2025. gada periodu), kurā iekļauta jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze.

Inovācijas pārvaldības sistēmai tiek nodrošināts ilgtermiņa valsts budžeta finansējums. Finansēšanas lēmumā norāda iesaistīto iestāžu funkcijas saskaņā ar iepriekš minētā uzraudzības ziņojuma rezultātiem.

157 5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai Atskaites punkts Izveidoti inovāciju klasteri Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās

Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem

      1. cet. 2023 Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) kopiju Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē inovāciju klasteru darbību un finansēšanu, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā un saskaņošanu ar atskaites punkta un investīciju aprakstu Padomes Īstenošanas lēmumā;

b) inovāciju klasteru atklātā konkursa kopiju un saiti uz šo konkursu;

c) ar inovāciju klasteriem noslēgto līgumu kopiju, norādot pienākumus saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā noteikto;

d) atlasīto IPCEI dalībnieku sarakstu un īsus IPCEI projektu aprakstus.

Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē inovāciju klasteru darbību un finansēšanu, tostarp:

- rādītāji inovāciju klasteru darbības rezultātu mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās pētniecības un attīstības (P&A) investīcijas, eksporta pieaugums starp atbalsta saņēmējiem, izstrādāto augstvērtīgo produktu skaits;

- nosaka inovāciju klasteru atbildību par datu apkopošanu no programmas galasaņēmējiem.

Atklātā konkursā ir atlasīti pieci inovāciju klasteri. Projekta pieteikumu novērtēšanā ņem vērā to atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai, kā arī inovāciju klastera spēju nodrošināt augsta līmeņa atbalsta pasākumus uzņēmumiem un zinātniskām iestādēm.

Jaunizveidotie inovāciju klasteri ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu:

i) privātā sektora P&A atbalsta programmas īstenošanu;

ii) eksporta veicināšanas pasākumiem;

iii) tīklošanās un pieredzes apmaiņas darbībām;

iv) atbalsta programmas īstenošanu komersantu dalībai ES līmeņa P&A programmās un starptautiskajos sadarbības tīklos;

v) plānoto IPCEI dalībnieku apzināšanu un motivēšanu iesniegt projektu idejas;

vi) datu vākšanu no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.

158 5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 98 miljoniem EUR no finansējuma Neattiecas miljoni EUR 0 98 3. cet. 2026 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) inovācijas atbalsta programmas saņēmēju sarakstu, tostarp saņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un īsu aprakstu;

b) kopijas katras RIS3 stratēģijas darbības rezultātu novērtējumam un saites uz to;

c) tā lēmuma kopiju, ar kuru atļautas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma.

Programmas beigās tiek:

- veikts katra RIS3 klastera darbības rezultātu novērtējums saskaņā ar novērtēšanas sistēmu, kas izstrādāta kā šā pasākuma pirmā atskaites punkta uzdevums;

- apstiprinātas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma.

159 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Atskaites punkts Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Izglītības un zinātnes ministrija   To tiesību aktu kopija, kas attiecas uz tiesisko regulējumu par augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu, vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai, tostarp:

- universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam;

- universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci;

- jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra;

- universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana.

160 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Atskaites punkts Augstākās izglītības reforma Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024 Izglītības un zinātnes ministrija   Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un Ministru kabineta noteikumu grozījumu kopija vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz:

- jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets ir saņēmis atbalstu 2020. gada 25. jūnijā);

- jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam);

- augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 31. decembrim);

- trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim);

- valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim).

161 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Mērķis Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija Neattiecas Skaits 0 4 2. cet. 2023 Izglītības un zinātnes ministrija Konsolidācijas plāni ir priekšnosacījums konsolidācijas grantu saņemšanai. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj:

a) Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu (oficiāla konsolidācijas plānu apstiprinājuma vēstule), ar kuru ir apstiprināti attiecīgie konsolidācijas plāni;

b) to vērtēšanas kritēriju kopiju, pēc kuriem konsolidācijas plāni tiek apstiprināti;

c) saites uz apstiprinātajiem konsolidācijas plāniem.

Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi augstāko izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, tostarp:

- investīciju plānu un konsolidācijas grantu summu;

- kārtību un grafiku divu vai vairāku augstākās izglītības iestāžu iekšējās vai ārējās konsolidācijas panākšanai, tostarp veidojot konsorcijus, ja tas nepieciešams ārējās konsolidācijas īstenošanai.

Šādas investīcijas ir tiesīgas saņemt finansējumu no konsolidācijas grantiem:

1) granti strukturālu pārmaiņu īstenošanai;

2) darba attiecību izbeigšanas granti darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar akadēmisko personālu vecumā virs 65 gadiem;

3) digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana (izņemot būvniecību);

4) jaunu izcilības programmu izveide.

Vērtēšanas kritēriji konsolidācijas plānu apstiprināšanai ietver to:

- vai pastāv vienota attīstības stratēģija, resursu koplietošana, studiju programmu izstrāde, kopīgu platformu izveide,

- vai pastāv apņemšanās veikt iekšēju vai ārēju konsolidāciju, tostarp izveidojot konsorcijus, ar skaidru grafiku.

162 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Mērķis To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu % 0 100 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj saiti uz visu valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu grozītajiem statūtiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un mērķa prasību izpildes pamatojošo dokumentāciju.

100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, tostarp:

- izmantojot attiecīgi grozītus statūtus un citus iekšējos normatīvos aktus;

- iekšējās pārvaldības institūcijas (senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu;

- rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu;

- vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.

163 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Konsolidācijas granti Neattiecas Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits 0 4 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Tam pielikumā pievienotas kopijas četriem konsolidācijas grantu līgumiem ar atbalsta saņēmējiem.

Ieviesti četri konsolidācijas plāni, kas nodrošina, ka konsolidācijas mērķi tiek izpildīti saskaņā ar grantu īstenošanas nosacījumiem konsolidācijai un vadības izmaiņām.
164 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi Neattiecas Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits 0 315 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu ar 315 grantu līgumiem, kas noslēgti ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem;

b) dokumentāciju, kas apliecina, ka, sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.

Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem:

1) doktorantūras granti;

2) pēcdoktorantūras granti;

3) zinātniskie (profesoru) granti.

Sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.

165 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi Neattiecas Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits 0 90 3. cet. 2026 Izglītības un zinātnes ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar 90 iekšējiem pētniecības un izstrādes grantu līgumiem, kas pieejami vadības informācijas sistēmā (KPVIS).

Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ar pētījumu autoriem ir noslēgušas 90 grantu līgumus par iekšējās pētniecības veikšanu.

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

#

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

Precizējums (ja nepieciešams)

Pārbaudes mehānisms

Atskaites punkta un mērķa apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

166 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj pieņemtā darba plāna kopiju un saiti uz tā publikāciju tiešsaistē (ja nepieciešams).

Pieņemts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam. Tajā iekļauti šādi rīcības virzieni:

- nereģistrēta/nelikumīga saimnieciskā darbība;

- nedeklarēta nodarbinātība;

- nereģistrēti darījumi un nelikumīga preču aprite;

- nereģistrēta/nekontrolēta skaidras naudas aprite;

- krāpšana nodokļu jomā;

- galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta ekonomikas nozarēm ar augstāko ēnu ekonomikas risku, piemēram, būvniecības, tirdzniecības, pakalpojumu, apsardzes, ēdināšanas un viesmīlības, kā arī transporta nozarei.

167 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija Tiesību aktu stāšanās spēkā       4. cet. 2022 Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) to tiesību aktu kopiju, kas nosaka i) nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu un ii) optimizētos nodokļu kontroles un inspekciju veidus, kā arī saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā;

b) iekšējos dokumentāros pierādījumus, kas apliecina nodokļu kontroles un inspekciju optimizāciju.

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, tostarp:

- iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais regulējums, kas nodrošina to novērtējuma publicēšanu;

- optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.

168 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)       2. cet. 2024 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) grozītos iekšējos normatīvos aktos, kuros izklāstīti nodokļu maksātāju segmentācijas principi un uzskaitīti katram nodokļu maksātāju segmentam piedāvātie pakalpojumi;

b) dokumentu, kurā izskaidrotas izmaiņas un priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu;

c) platformas/kanāla izrakstu, kas apliecina uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanos spēkā.

Uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai
169 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos       3. cet. 2023 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) rokasgrāmatas kopiju;

b) apliecinājumu par rokasgrāmatas publicēšanu.

Publicēta rokasgrāmata par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp:

- riska novērtēšanas pamatnostādnes;

- "aplokšņu algu maksātāju" tipoloģiju aspekti;

- pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti;

- tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā.

170 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Mērķis Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana   Pētījumu ziņojumu skaits 0 5 4. cet. 2022 Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) visu piecu pētījumu kopijas;

b) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un saite uz tiem;

c) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai, un saite uz tiem;

d) ēnu ekonomikas novērtēšanas metodikas kopiju.

Nodokļu saistību izpildes jomā veic šādus pētījumus:

- ziņojums par faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomiku Latvijā, koncentrējoties uz nozīmīgākajām nozarēm;

- ziņojums par faktoriem, kas nosaka fizisku personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp analīze par ēnu ekonomikas līmeņa ietekmi uz nodokļu saistību izpildi;

- ziņojums ar politikas ieteikumiem likumdošanas, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem un citiem uzlabojumiem, lai uzlabotu nodokļu saistību izpildi, tostarp novērtējums par ierosināto ieteikumu finansiālo ietekmi;

- ziņojums, kurā novērtēti neiegūtie budžeta ieņēmumi no nelikumīgām darbībām, tostarp ieteikumi likumdošanas grozījumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai;

- ēnu ekonomikas mērīšanas metodikas izstrāde, izmantojot dinamisku "vairāku indikatoru - vairāku cēloņu" modeli, tostarp sadalījumu pēc nodokļu veidiem, uzņēmuma lieluma un nozarēm.

171 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Pētījuma rezultātu ieviešana Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj publicētā novērtējuma ziņojuma par ēnu ekonomiku kopiju un saiti uz to.

Publicē pirmo novērtējuma ziņojumu par ēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku.
172 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija Atskaites punkts Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas       2. cet. 2024 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka pabeigta riska sistēmu pārcelšana uz vienotu analītisko platformu, riska sistēmas individuālo nodokļu maksātājiem un akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana un ESKORT sistēmas pārnešana uz SAP HANA datubāzi;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Ir pabeigti šādi uzlabojumi:

pašreizējās riska sistēmas ir migrētas uz vienotu analītisko platformu;

izstrādāta un ieviesta riska sistēma individuālo nodokļu maksātājiem;

izstrādāta un ieviesta akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēma;

ESKORT sistēma pārnesta uz SAP HANA datubāzi.

173 6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde Atskaites punkts Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma       2. cet. 2024 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina nodokļu maksātāju segmentācijas IT sistēmas izstrādi un darbības uzsākšanu;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Izstrādā un sāk izmantot IT sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai (tostarp integrāciju publicētā datubāzē un datu vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)).

Jaunā sistēma ir integrēta nodokļu maksātāja 360 grādu analīzē.

174 6.1.1.3.i.

Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas

Mērķis Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu   Mācību sertifikātu skaits 0 50 4. cet. 2023 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) 50 sertifikātu kopijas, kas apliecina mācību programmu pabeigšanu;

b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., pabeigtās stundas, mācību svarīgākās jomas).

50 VID speciālisti ir sagatavoti darbam ar SAP HANA platformu. Mācībās galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmēm, kas vajadzīgas darbam ar SAP HANA sistēmu, un praktiskām prasmēm sistēmas administrēšanā.
175 6.1.2 R.

Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze

Mērķis Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars   % 0 95 3. cet. 2026 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju kopsavilkuma ziņojumam par muitas kontroles pasākumiem un tā dokumenta kopiju, kurā minētas ziņojuma daļas, kas attiecas uz mērķa izpildi.

95 % kravu attēlu tiek analizēti centralizēti un attālināti, izmantojot BAXE sistēmu.
176 6.1.2.1.i.

Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei

Atskaites punkts Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE Parakstīts pieņemšanas akts       4. cet. 2023 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kontroles punktu "Indra" un "Kārsava" skeneru sasaisti ar BAXE sistēmu;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos "Indra" un "Kārsava" savienoti ar BAXE informācijas sistēmu.
177 6.1.2.1.i.

Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei

Atskaites punkts Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma Parakstīts pieņemšanas akts       4. cet. 2024 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina automatizētas rentgena attēlu analīzes platformas lietošanu, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts dzelzceļa kravu skenēšanas attālu analīzei;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Dzelzceļa kravu skenēšanas attēlu analīzei tiek lietota automatizēta rentgena attēlu analīzes platforma, kurā izmanto mākslīgo intelektu.
178 6.1.2.2.i.

Muitas laboratorijas kapacitātes celšana

Atskaites punkts Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muitas laboratorijā Parakstīts pieņemšanas akts       4. cet. 2022 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu muitas laboratorijā;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Muitas laboratorijā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.
179 6.1.2.2.i.

Muitas laboratorijas kapacitātes celšana

Atskaites punkts Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai lidostas muitas kontroles punktā Parakstīts pieņemšanas akts       4. cet. 2022 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu un lietošanu lidostas muitas kontroles punktā;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.
180 6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā Atskaites punkts Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā Parakstīts pieņemšanas akts       4. cet. 2023 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina viedās pasta skenēšanas sistēmas uzstādīšanu lidostas muitas kontroles punktā;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīta un tiek lietota līnija viedai pasta sūtījumu skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei.
181 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums       4. cet. 2022 VAS "Valsts nekustamie īpašumi"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju parakstītajam līgumam par muitas kontroles infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā;

b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.

Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā.
182 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Saņemta būvatļauja Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu       4. cet. 2023 VAS "Valsts nekustamie īpašumi"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj būvniecības projekta apstiprinājuma kopiju un kopiju būvvaldes lēmumam par atļaujas apstiprināšanu, kā arī apstiprinātās būvatļaujas kopiju.

Būvvalde apstiprina būvniecības projektu, un ir saņemta atļauja būvdarbu veikšanai.
183 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts 100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026 VAS "Valsts nekustamie īpašumi"   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina muitas kontroles infrastruktūras projekta pabeigšanu.

Jaunā infrastruktūra kontroles dienestu funkciju īstenošanai ir nodota ekspluatācijā.
184 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu Parakstīts līgums       4. cet. 2022 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju parakstītajam līgumam par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.

Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu.
185 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas Piegādes akts       4. cet. 2024 Valsts ieņēmumu dienests   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kravu kontroles rentgena iekārtu uzstādīšanu un darbību;

b) tāda iekšējā normatīvā akta kopiju, kas apliecina iekārtu lietošanu.

Kravu kontroles rentgena iekārtas ir uzstādītas un darbojas.
186 6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija Atskaites punkts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2021 Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu   Kopija grozīto tiesību aktu publikācijai, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp:

- ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēla ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID.

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām.

187 6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai Atskaites punkts IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām IT platformas pabeigšana zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām       1. cet. 2025 Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējie savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību;

b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.

1) Ir izveidotas un tiek lietotas drošas platformas zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp aprīkota pētniecības zāle un stratēģiskās saziņas telpa. Platformas nodrošina algoritmu izstrādi datu analīzei un pārvaldībai, risināmo problēmu definēšanu un matemātisko modeļu atlasi, kā arī tehnoloģiju analītiskās platformas izveidi hipotēžu analīzei.

2) Ir izveidoti un darbojas sistēmas iekšējie savienojumi starp iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību. Iegādātas iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu pilna apmēra funkcijas, un FID sistēma ir pielāgota nepieciešamajai datu apmaiņai.

188 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Atskaites punkts Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu Progresa ziņojuma apstiprināšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025 Darba grupas izveide plāna izstrādes un reformas īstenošanas koordinēšanai.

Plāna ietvaros paredzēts noteikt Valsts policijas pārvaldēs īstenojamos pasākumus, to prioritāro secību un finansējuma avotus pasākumu īstenošanai. Turklāt paredzēts noteikt informācijas apmaiņas partnerus, kanālus, izmantojamos informācijas apmaiņas instrumentus un metodes, kā arī tehniskos līdzekļus un IT risinājumus, kas tiks izmantoti informācijas analīzei, apstrādei un sniegšanai.

  Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un saiti uz šo publikāciju.

Ministru kabinets apstiprina progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots rīcības plāns ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšanai. Informatīvajā ziņojumā apstiprina visu plānā izklāstīto mērķu īstenošanu.

Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, pamatojoties uz ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar REFORM ĢD Strukturālo reformu programmu un kurus sīkāk izklāstījusi Valsts policija.

Plānā tiks noteikti īstenojamie pasākumi, termiņi un par īstenošanu atbildīgās struktūras.

189 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars   % 40 60 1. cet. 2025 Piecas Valsts policijas reģionu pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi)   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %. To atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.
190 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"   Skaits 0 20 1. cet. 2025 Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību;

b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).

Vismaz 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību.
191 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām Pirkuma pierādījums Skaits 0 237 1. cet. 2025 Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj pirkumu sarakstu, katram pirkumam norādot:

a) rēķina atsauces numuru un datumu;

b) iegādāto priekšmetu aprakstu;

c) pašvaldību, kas veikusi pirkumus.

Mērķī ietver šāda aprīkojuma iegādi:

- 200 mobilās darbstacijas;

- 30 portatīvos printerus;

- 4 lielapjoma serverus;

- 3 videokonferenču aprīkojuma vienības.

192 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Atskaites punkts Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. un 2026. gadam ir nodrošināts valsts finansējums       1. cet. 2025 Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) Tiesnešu mācību centra dibināšanas likuma kopiju un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;

b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz tām, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.

Spēkā stājies:

- likums par Tieslietu mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību, tostarp tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaistes definīciju mācību satura un metodikas jautājumos;

- ir nodrošināts valsts budžeta finansējums mācību centra uzturēšanas izmaksu, personāla izmaksu un mācību satura izmaksu pilnīgai segšanai, ieskaitot mācību programmu atjaunināšanu, sākot no 2026. gada.

193 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Mērķis Jaunu mācību programmu izstrāde   Skaits 0 10 4. cet. 2024 Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopijas desmit jaunu mācību programmu aprakstiem, kas paredzēti tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru un prokuroru palīgu mācībām un īpašām starpdisciplinārām mācībām izmeklētājiem;

b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības.

Tiek pabeigtas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
194 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Mērķis Mācību programmu pieņemšana un īstenošana   Skaits 0 10 2. cet. 2026 Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) mācību programmas apraksta kopija un paskaidrojums par to, kā mācību programmas ir atjauninātas;

b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības un attiecīgo tiesu darbinieku pabeigtās mācības.

Ievieš un atjaunina mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
195 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Atskaites punkts Mācību centra izveide Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana       4. cet. 2024 Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina telpu pielāgošanas (atjaunošanas vai pārbūves) pabeigšanu;

b) ja aprīkojums iegādāts atsevišķi, aprīkojuma pirkumu sarakstu, tostarp iegādātos priekšmetus un pirkšanas datumus.

Pabeigta nepieciešamā telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) mācību centra vajadzībām. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde un izstrāde mācību centra telpās. Mācību centra telpas ir atjaunotas un aprīkotas.
196 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns       4. cet. 2022 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) apstiprinātā valsts pārvaldes modernizācijas plāna kopiju;

b) tā lēmuma kopiju, ar kuru Ministru kabinets apstiprinājis valsts pārvaldes modernizācijas plānu.

Ministru kabinets apstiprina valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Plāns aptver šādas prioritārās jomas un ietver īstenošanas termiņus:

a) atvērtu, pārredzamu, taisnīgu un atbildīgu valsts pārvaldi - integritātes principi tiek pārskatīti un uzlaboti, nosakot un ieviešot atbildību pret katru valsts pārvaldi iestādi, kā arī ievērojot ētikas principus un vērtības valsts pārvaldes darbā;

b) vienotus, centralizētus un standartizētus atbalsta procesus un sistēmas - centralizētas resursu pārvaldības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs, tostarp grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldību;

c) stratēģisku cilvēkresursu pārvaldību un attīstību, tostarp atlasi, karjeras vadību, vērtēšanu, mācīšanos un attīstību;

d) pieejamus, saprotamus un saistītus pakalpojumus - digitālās nosūtīšanas pamatnostādņu izstrādi un digitalizācijas pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot to piekļūstamību, pieejamību un saprotamību visiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri neizmanto digitālos rīkus.

197 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu       4. cet. 2025 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu;

b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts progresa ziņojums par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu.

Ministru kabinets ir apstiprinājis progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu, kurā vajadzības gadījumā iekļauti plāna pasākumu grozījumi atbilstīgi plāna mērķiem.
198 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai Neattiecas       4. cet. 2022 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju vienotā pakalpojumu centra koncepcijai, kurā aprakstīts, kā norisināsies valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācija;

b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināta vienotā pakalpojuma centra koncepcija.

Ir izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināt vienotā pakalpojumu centra koncepcija.

Šajā koncepcijā apraksta, kā pakāpeniski notiek valsts pārvaldes atbalsta funkciju (vismaz grāmatvedības un personāla uzskaites) centralizācija.

199 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Mērķis To trešās valsts pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus Neattiecas % no kopējā darbinieku skaita, kuri nodarbināti tiešajā pārvaldē 0 15 3. cet. 2026 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumentā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: izrakstu no cilvēkresursu datubāzes, kas pierāda, ka vismaz 15 % no darbiniekiem tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.

Sāk darboties vienotais risinājums, un pakāpeniski tiek sākta tādu atbalsta funkciju kā valsts pārvaldes grāmatvedība un cilvēkresursu pārvaldība centralizēšana.

Vismaz 15 % no kopējā darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.

200 6.3.1.1.i.

Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde

Atskaites punkts Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam" Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā;

b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2024. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.

Izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas, interešu konfliktu un iepirkuma jomā:

- tās mērķis ir stiprināt projektu vadītāju, politikas plānotāju u. c. kompetenci;

- tajā iekļauj kompetenču sistēmu, mācību un pārbaudes moduļu, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi un iekšējo ekspertu un pasniedzēju pilnveidi.

No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām.

201 6.3.1.1.i.

Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde

Mērķis To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 16 232 3. cet. 2026 Valsts administrācijas skola   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem;

b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.

To personu skaits, kas apguvušas vismaz vienu mācību programmu ētikas, integritātes, korupcijas apkarošanas, iepirkumu tiesiskā regulējuma piemērošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un interešu konfliktu novēršanas jomā.
202 6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana Atskaites punkts Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam" Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā.

Valsts pārvaldes kompetenču pilnveides un pārkvalifikācijas programmas ir pieejamas šādās jomās:

- mūsdienīga politika un pakalpojumi;

- līderība un efektīva pārmaiņu vadība;

- datpratība;

- efektīva ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšana;

- stratēģiskā plānošana, uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana;

- ar nozarēm saistītas mācību tēmas.

203 6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana Mērķis To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 20 011 3. cet. 2026 Valsts administrācijas skola   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem;

b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.

To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas pabeiguši mācības par mūsdienīgu politiku un pakalpojumiem, līderību un efektīvu pārmaiņu vadību, datpratību, efektīvu ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšanu, stratēģisko plānošanu, uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanu un īstenošanu, konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām.
204 6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai       2. cet. 2025 Valsts kanceleja   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopijas tiesību aktiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz tiesiskā regulējuma izstrādi valsts sektora inovācijas ekosistēmai un inovācijas laboratorijas izveidi un kas publicēti oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;

b) dokumentārus pierādījumus par inovācijas laboratorijas darbības uzsākšanu.

Stājas spēkā tiesiskais regulējums (pamatnostādnes, noteikumi, ieteikumi u. c.), lai atbalstītu valsts sektora inovācijas ekosistēmas attīstību.

Regulējums citstarp risina šādas problēmas:

- Latvijas inovācijas ekosistēmas un tās pārvaldības sadrumstalotības samazināšanu;

- sadarbības uzlabošanu starp iestādēm inovācijas politikas īstenošanā;

- vienotas sistēmas izveidi eksperimentiem.

Ir izveidota un darbojas inovācijas laboratorija. Inovācijas laboratorijas galvenās funkcijas ir:

1) publiskās inovācijas gadījumu izpētes izstrāde;

2) inovatīvu risinājumu rašana valsts pārvaldes problēmām;

3) prototipu risinājumu testēšana;

6) sabiedrības informēšana par inovāciju valsts pārvaldē.

205 6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība Atskaites punkts Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2025 Valsts kanceleja apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka inovācijas laboratorijas darbībai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2026. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.

Sākot no 2026. gada, tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums inovācijas laboratorijas darbībai.
206 6.3.1.4.i.

Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā

Atskaites punkts Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās:

- sociālā noturība;

- sabiedrības interešu aizstāvība

Atbalsta programmas noteikumu publicēšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju publicētajam uzaicinājumam iesniegt projekta priekšlikumus un saiti uz to, tostarp nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniedzamos mērķus.

Ir publicēts atklāts uzaicinājums piešķirt finansējumu nevalstisko organizāciju darba stiprināšanai šādās divās jomās: a) sociālās noturības veicināšana un b) sabiedrības interešu aizstāvība. Uzaicinājumā iekļauj nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniedzamos mērķus.
207 6.3.1.4.i.

Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā

Mērķis Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji Sekmīgi pabeigti granta līgumi Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits 0 30 3. cet. 2026 Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) atbalsta saņēmēju sarakstu (vismaz 15 organizācijas sociālās noturības programmā un 15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā) un saites uz projekta ziņojumiem un sasniegtajiem rezultātiem;

b) to granta līgumu kopijas, kurus Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis ar atbalsta saņēmējām nevalstiskajām organizācijām par projekta izpildi.

No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz:

- 15 organizācijas sociālās noturības programmā;

- 15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā.

- Mērķi uzskata par sasniegtu, ja starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir noslēgts līgums par projekta izpildi.

208 6.4.1.r.

Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide

Atskaites punkts Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs. Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022 Iepirkumu uzraudzības birojs / Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) grozītā Publisko iepirkumu likuma publikācijas kopiju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;

b) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina atjauninātā publisko iepirkumu līgumu reģistra īstenošanu tiešsaistē.

Spēkā stājušies grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (tostarp faktiskajām izmaksām un termiņiem vai izbeigšanas iemeslu).

Ir izstrādāts un tiešsaistē pieejams tehniskais risinājums publisko iepirkumu līgumu reģistram.

209 6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā Neattiecas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021 Finanšu ministrija   Publisko iepirkumu likuma grozījumu publikācijas kopija, tostarp attiecībā uz šādām izmaiņām:

1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju;

2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesību;

3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa;

4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji;

5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums;

6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām, un saite oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par spēkā stāšanos.

Tam pievieno kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas:

1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju;

2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesību;

3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa;

4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji;

5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums;

6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.

210 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana Stratēģija ir pieņemta       1. cet. 2022 Finanšu ministrija / Iepirkumu uzraudzības birojs Iepirkumu centralizācija būs atrunāta Ministru kabineta lēmumā. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) pieņemtās profesionalizācijas stratēģijas kopiju;

b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, kas attiecas uz rīcības virzieniem centralizēto iepirkumu veikšanai.

Profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana, kurā iekļauti konkrēti rīcības virzieni attiecībā uz iepirkumu veicēju kompetenci un centralizēto iepirkumu veikšanu.
211 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā       4. cet. 2022 Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts administrācijas skola, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju standartizēto kvalifikācijas prasību pa nozarēm publikācijai (un saiti uz to) tīmekļvietnē iub.gov.lv;

b) kopiju Ministru kabineta noteikumu par standartizētiem pieņemšanas-nodošanas dokumentiem būvdarbu iepirkumos publikācijai oficiālajā izdevumā (un saiti uz to);

c) publiska pieejamu saiti uz metodiskajiem materiāliem tīmekļvietnē iub.gov.lv;

d) vienotas mācību programmas kopiju ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu Valsts administrācijas skolā;

e) attiecīgo vadlīniju vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai palielinātu prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu slieksni;

f) attiecīgo iekšējo darbības noteikumu vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai nodrošinātu, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti (riska izvērtējumā balstītu iepirkumu uzraudzību).

Pabeigta šādu dokumentu pieņemšana:

1) standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi),

2) standartizēti pieņemšanas-nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos,

3) publiska metodisko materiālu pieejamība,

4) vienota mācību programma ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu,

5) paaugstinātas prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu slieksni, piemēram, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sertifikācija,

6) iepirkumu pirmspārbaude nodrošina, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti.

212 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā       3. cet. 2026 Finanšu ministrija   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saikne starp lēmumu un iepriekšējo iespēju izpēti), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju Ministru kabineta lēmuma par noteiktu publiskā iepirkuma daļu centralizāciju publikāciju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;

b) tās iespēju izpētes kopiju, kas ir lēmuma pamatā.

Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi noteiktās jomās, kas tiks noteiktas iepriekšējā iespēju izpētē.
213 6.4.4.r.

IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana

Atskaites punkts Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai Neattiecas       4. cet. 2021 Iepirkumu uzraudzības birojs   Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā dokumenta kopiju, kurā noteikti apstiprinātie riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru kritēriji. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.

Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru noteikšanai.

Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.

214 6.4.4.r.

IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana

Atskaites punkts Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana       4. cet. 2024 Iepirkumu uzraudzības birojs Kopējā sistēmas funkcionalitātē ietilpst iepirkumu sūdzību process, pirmspārbaudes un administratīvā pārkāpuma procesa lietas. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:

a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka publikāciju vadības sistēmas uzlabošana ir pabeigta un sistēma ir pieejama;

b) saiti uz publiski pieejamām sistēmas daļām;

c) izrakstus no iekšējās sistēmas, kas pierāda tās funkcionalitāti atbilstoši atskaites punkta aprakstā paredzētajam.

Pieejama publikāciju vadības sistēma, kas nodrošina:

- tiešsaistes piekļuvi;

- e-formu publicēšanu;

- pārskatu par iepirkumu statistiku;

- klientu profilu pieejamību;

- iepirkumu sūdzību procesa moduli, pirmspārbaužu veikšanas moduli;

- moduli administratīvā pārkāpumā procesa lietām;

- sodītu personu pārbaudi pirms to iekļaušanas iepirkumu komisijā.

 

II PIELIKUMS

A. KOMPONENTS Nr. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

Kārtas numurs

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

1.1 1.1.1. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, kurā atspoguļots projekts un kārtība reformai, ko plānots īstenot līdz 2023. gada 4. ceturksnim Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
1 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Atskaites punkts Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā Ir ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
2 1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana Atskaites punkts Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA) Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025
3.1 1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami/atjaunojami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i. Līgumi ir parakstīti       4. cet. 2023
3 1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai   Km 0 81 1. cet. 2026
4.1 1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu skaitu, kas piegādājami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.         4. cet. 2023
4 1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Ekspluatēto pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) skaits   Skaits 0 7 3. cet. 2026
5.1 1.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits   Skaits 0 5 3. cet. 2025
5 1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā Mērķis Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits   Skaits   21 3. cet. 2026
6.1 1.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir parakstīti iepirkuma līgumi par to kopējo veloinfrastruktūras garumu, kas jāizbūvē no jauna vai jāpārbūvē saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.3.i.         4. cet. 2024
6 1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra Mērķis Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)   Km 0 60 3. cet. 2026
7 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Atskaites punkts Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
8.1 1.2.1.1.i.I. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti projekti par vismaz 20 048 700 EUR   EUR 0 20 048 700 1. cet. 2023
8 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR   EUR 0 40 097 400 3. cet. 2024
9.1 1.2.1.1.i.I. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2024. gada 4. ceturksnim)   MWh/gadā 0 2884 4. cet. 2024
9 1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti   MWh/gadā 0 14 423 3. cet. 2026
10 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Atskaites punkts Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā Noteikumu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
11.1 1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu   CO2 ekvivalents t/gadā 0 2623 4. cet. 2023
11.2 1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu   CO2 ekvivalents t/gadā 0 5902 4. cet. 2024
11.3 1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu   CO2 ekvivalents t/gadā 0 9837 4. cet. 2025
11 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Mērķis Plānotais SEG emisiju ietaupījums   CO2 ekvivalents t/gadā 0 11 498 3. cet. 2026
12.1 1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti projekti par vismaz 20 000 000 EUR   EUR 0 20 000 000 4. cet. 2023
12 1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR   EUR 0 72 351 600 4. cet. 2024
13 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Atskaites punkts Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 30 % Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
14.1 1.2.1.3.i.I. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 15 000 000 EUR apmērā   EUR 0 15 000 000 4. cet. 2023
14 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Mērķis Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā   EUR 0 27 838 800 4. cet. 2024
15 1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā   KWh/gadā 0 4 544 563 4. cet. 2025
16 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Atskaites punkts Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
17.1 1.2.1.4.i.I. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 8 384 600 EUR apmērā   EUR 0 8 384 600 4. cet. 2023
17 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Mērķis Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 16 769 200 EUR apmērā   EUR 0 16 769 200 3. cet. 2024
18.1 1.2.1.4.i.I. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)   MWh/gadā 0 891 4. cet. 2025
18 1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās Mērķis Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti   MWh/gadā 0 4456 3. cet. 2026
19.1 1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā Ministru kabineta apstiprinātas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā, ko apstiprinājis Ministru kabinets Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
19 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Mērķis Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā   EUR 0 80 000 000 1. cet. 2023
20.1 1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām (30 % pieslēgumpunktu izveidoti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)   Skaits 0 618 4. cet. 2025
20 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Mērķis Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām   Skaits 0 2060 3. cet. 2026
21.1 1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Tiesiskā regulējuma koncepcijas dokuments Koncepcijas dokuments tiesiskajam regulējumam, ar ko nodrošina no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicina vēja enerģijas infrastruktūras attīstību, atspoguļojot rezultātu, kas gūts politiskās diskusijās ar dažādām ieinteresētajām personām. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
21 1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību. Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai;

b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem

Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
22 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Atskaites punkts Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
23.1 1.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To iesniegto projektu skaits, kas paredz katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecību Neattiecas Skaits 0 8 4. cet. 2023
23 1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Mērķis Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība   Skaits 0 8 1. cet. 2026
24.1 1.3.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.-2022. gads) Neattiecas Platība (hektāri) 3923,1 3279,2 1. cet. 2023
24 1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti Mērķis Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.-2024. gads) Neattiecas Platība (hektāri) 3923,1 2635,3 1. cet. 2025
25 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā Atskaites punkts Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita % 0 50 4. cet. 2024
26.1 1.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas visām atjaunošanām vai pārbūvēm Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas visām atjaunošanām vai pārbūvēm % 0 100 4. cet. 2025
26 1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā Mērķis Platība, kas aizsargāta pret applūšanas risku   Platība (hektāri) 0 59 000 3. cet. 2026

B. KOMPONENTS Nr. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Kārtas numurs

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

27 2.1.1.r.

Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija

Atskaites punkts Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
28 2.1.1.r.

Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija

Atskaites punkts Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
29 2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide Mērķis Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti   Skaits 0 11 3. cet. 2023
30 2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide Mērķis IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)   Skaits 0 11 3. cet. 2026
31 2.1.2.r.

Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana

Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
32 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai   Skaits 0 15 1. cet. 2023
33 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām   Skaits 0 15 3. cet. 2023
34 2.1.2.1.i.

Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas

Mērķis Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits   Skaits 0 15 3. cet. 2026
35 2.1.2.2.i.

Latvijas nacionālais federētais mākonis

Mērķis Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī - mākoņdatošanas risinājumos.   Skaits 0 4 4. cet. 2024
36 2.1.2.2.i.

Latvijas nacionālais federētais mākonis

Mērķis Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā IS arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī   Skaits 0 10 3. cet. 2026
37 2.1.3.r.

Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība

Atskaites punkts Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
38 2.1.3.r.

Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība

Atskaites punkts Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
39 2.1.3.1.i.

Datu pieejamība, koplietošana un analītika

Mērķis Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē)   Skaits 0 6 3. cet. 2026
40 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
41 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
42 2.2.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu

Atskaites punkts Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
43.1 2.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ministru kabineta noteikumi, kas apstiprināti Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) darbību īstenošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
43 2.2.1.1.i.

Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Mērķis Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti 0 3500 2. cet. 2024
44.1 2.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti 0 5000 4. cet. 2025
44 2.2.1.1.i.

Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Mērķis Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti 0 7000 2. cet. 2026
45.1 2.2.1.2.i.

Uzraudzības rādītājs

Uzraudzība To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 40 2. cet. 2023
45 2.2.1.2.i.

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Mērķis To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 80 2. cet. 2024
46.1 2.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 140 4. cet. 2025
46 2.2.1.2.i.

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Mērķis To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu   Atbalstītie komersanti/projekti 0 200 2. cet. 2026
47.1 2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 8 2. cet. 2023
47 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 14 2. cet. 2024
48.1 2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 28 2. cet. 2025
48 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 43 2. cet. 2026
49.1 2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Piesaistītais privātais finansējums Neattiecas EUR 0 2 430 000 4. cet. 2024
49.2 2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Piesaistītais privātais finansējums Neattiecas EUR 0 3 888 000 4. cet. 2025
49 2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Mērķis Piesaistītais privātais finansējums Neattiecas EUR 0 4 860 000 2. cet. 2026
50.1 2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem uzņēmumi var pieteikties aizdevumam, un prasības "Altum" aizdevuma piešķiršanai, lai nodrošinātu digitālo transformāciju un uzlabotu produktivitāti Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
50.2 2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Vismaz piešķirto aizdevumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 34 4. cet. 2023
50 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piešķirto aizdevumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 51 2. cet. 2024
51.1 2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Vismaz piešķirto papildu aizdevumu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 51 74 2. cet. 2025
51 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piešķirto aizdevumu skaits (kopā) Neattiecas Atbalstītie komersanti/projekti 0 133 2. cet. 2026
52.1

2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs

Uzraudzība Vismaz piesaistītais privātais finansējums   EUR 0 13 800 000 4. cet. 2024
52 2.2.1.4.i.

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

Mērķis Piesaistītais privātais finansējums   EUR 0 37 000 000 2. cet. 2026
53 2.2.1.5.i.

Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana

Mērķis Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits Neattiecas Skaits 0 3 2. cet. 2025
54 2.2.1.5.i.

Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana

Mērķis Atbalstīto projektu skaits Neattiecas Atbalstītie komersanti / projekti 0 10 2. cet. 2026
55 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
56 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)   % 6,6 8 4. cet. 2025
57 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
58 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Prasmju fondu koncepcijas izstrāde Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
59 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Prasmju fondu izmēģinājuma projekti Prasmju fondu izveide Skaits 0 3 2. cet. 2026
60 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Atskaites punkts Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
61 2.3.r.

Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība

Mērķis Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts   Skaits 0 1 3. cet. 2026
62.1 2.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izstrādāto studiju moduļu skaits   Skaits 0 10 1. cet. 2024
62 2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana Mērķis To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā   Skaits 0 3000 3. cet. 2026
63.1 2.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Neattiecas Skaits 0 450 4. cet. 2023
63 2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība Mērķis To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Neattiecas Skaits 0 1286 2. cet. 2024
64.1 2.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Neattiecas Skaits 1286 1886 2. cet. 2025
64 2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība Mērķis To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01)) Neattiecas Skaits 1286 3000 2. cet. 2026
65 2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība Mērķis To IKT speciālistu skaits, kasi apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieeju Neattiecas Skaits 0 1000 3. cet. 2026
66 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Mērķis Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus Neattiecas Skaits 0 1500 4. cet. 2024
67 2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība Mērķis Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus Neattiecas Skaits 1500 3500 3. cet. 2026
68 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Mērķis Digitālo prasmju pilnveide 16-74 g.v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kuriem ir vismaz digitālās pamatprasmes Neattiecas % 43 (2020) 54 3. cet. 2026
69 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Atskaites punkts Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai Stājās spēkā tiesiskais regulējums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
70 2.3.r.

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai

Atskaites punkts Ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos Stājās spēkā grozīts tiesiskais regulējums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
71 2.3.2.1.

Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem

Mērķis To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās Neattiecas Skaits 0 20 000 4. cet. 2024
72 2.3.2.1.

Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem

Mērķis To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās Neattiecas Skaits 20 000 50 000 3. cet. 2026
73 2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem Mērķis To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas Neattiecas Skaits 0 42 3. cet. 2026
74 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Atskaites punkts Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars   Neattiecas Neattiecas   2. cet. 2023
75 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Mērķis Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm Neattiecas Skaits Neattiecas 25 160 4. cet. 2024
76 2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība Mērķis Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm Neattiecas Skaits Neattiecas 62 900 3. cet. 2026
77 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs

Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
78 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs

Mērķis IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) Neattiecas Skaits Neattiecas 13 310 4. cet. 2022
79 2.3.2.3.i.

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs

Mērķis IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) Neattiecas Skaits Neattiecas 26 620 4. cet. 2023
80 2.4.r.

Platjoslas infrastruktūras attīstība

Atskaites punkts Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai Vienotu tehnisko prasību pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
81 2.4.r.

Platjoslas infrastruktūras attīstība

Atskaites punkts Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
82 2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai Mērķis Optisko tīklu pieejamība Via Baltica trasē Neattiecas % 6,27 100 4. cet. 2025
83.1 2.4.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu Neattiecas Skaits 0 500 4. cet. 2024
83 2.4.1.2.i.

Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība

Mērķis Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu Neattiecas Skaits 0 1500 4. cet. 2025

C. KOMPONENTS Nr. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

Kārtas numurs

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

84.1 3.1.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likuma projekts Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
84 3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma Atskaites punkts Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
85 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai Neattiecas Km 0 70 4. cet. 2022
86.1 3.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai Neattiecas Km 70 125 4. cet. 2023
86 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai Neattiecas Km 70 210 4. cet. 2024
87 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde Neattiecas Skaits 0 7 3. cet. 2026
88 3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana Mērķis Elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaita pieaugums Rīgas pilsētā Neattiecas Skaits 0 21 3. cet. 2026
89 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Atskaites punkts Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
90 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Atskaites punkts Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Novērtējuma pabeigšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
91 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Mērķis Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits Neattiecas Skaits 0 750 4. cet. 2024
92.1 3.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits Neattiecas Skaits 750 950 4. cet. 2025
92 3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai Mērķis Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits Neattiecas Skaits 750 1300 3. cet. 2026
93 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Atskaites punkts Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
94 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Atskaites punkts Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
95 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi Neattiecas Skaits 0 4 4. cet. 2025
96 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra Neattiecas Skaits 0 4 4. cet. 2025
97 3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos Mērķis Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē Neattiecas Skaits 0 328 3. cet. 2026
98 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2021
99 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
100 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Atskaites punkts Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
101.1 3.1.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits 0 105 4. cet. 2023
101 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits   300 4. cet. 2024
102.1 3.1.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits 300 615 4. cet. 2025
102 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos Neattiecas Skaits 300 700 3. cet. 2026
103 3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai Mērķis Uzcelto dzīvokļu skaits Neattiecas Skaits 0 300 3. cet. 2026
104 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Atskaites punkts Pieņemta kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
105 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Atskaites punkts Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju Vietējās domes pieņem lēmumus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
106 3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Mērķis Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Neattiecas Skaits 0 20 3. cet. 2026
107 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Atskaites punkts Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
107.1 3.1.1.6.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir izraudzīti galasaņēmēji Galasaņēmēju saraksts ir apstiprināts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
108 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Mērķis Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai Neattiecas Summa (EUR) 0 9 500 000 4. cet. 2024
109 3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde Mērķis Iegādāto elektrisko skolas autobusu skaits Neattiecas Skaits 0 15 4. cet. 2025
110 3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam Atskaites punkts Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
111.1 3.1.2. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Saeimā ir iesniegts tiesību aktu grozījumu projekts par minimālā ienākuma atbalsta sistēmu Tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālā ienākuma atbalsta sistēmu, ietver a) minimālā ienākuma sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas ir vismaz 20 % no ienākumu mediānas, un b) procedūru uz ienākumu mediānu balstītā minimālā ienākuma sliekšņa pārskatīšanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
111 3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam Atskaites punkts Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023
112 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
113 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
114 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Mērķis Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās Neattiecas Ēkas 0 63 4. cet. 2024
115 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
116 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Atskaites punkts Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus Darba līgumu noslēgšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2023
117 3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti Mērķis Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti Neattiecas Personas 0 259 4. cet. 2024
118 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonometriskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
119 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
120 3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde Atskaites punkts Prognozēšanas rīka izstrāde Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
121 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Atskaites punkts Tipveida būvprojekta izstrāde Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
122 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Mērķis Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu Neattiecas Līgumu skaits 0 18 2. cet. 2023
123 3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība Mērķis Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi Neattiecas Vietu skaits 0 852 4. cet. 2024
124 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023
125 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana 2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides piekļūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2024
126.1 3.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ekspertu grupa ir izstrādājusi jaunu metodiku saistībā ar kompetenču centru Ekspertu grupa pieņem metodiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
126 3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai Atskaites punkts Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju Ir apstiprināti divi jauni rehabilitācijas pakalpojumu standarti. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2025
127 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Atskaites punkts Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
128 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Atskaites punkts Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
129.1 3.1.2.5.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm Neattiecas Skaits 0 3000 3. cet. 2024
129 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Mērķis Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm Neattiecas Skaits 0 10 000 1. cet. 2025
130 3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū Mērķis Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm Neattiecas Skaits 10 000 20 450 3. cet. 2026

D. KOMPONENTS Nr. 4. VESELĪBA

Kārtas numurs Saistītais pasākums (reforma vai investīcija) Atskaites punkts / Mērķis Nosaukums Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) Orientējošs pabeigšanas grafiks
Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads
131 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
132 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
133.1 4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūras attīstība Ir ieviesta datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra, nodrošinot atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un standartiem, kā arī drošu pieejamību un sadarbspēju, tostarp attiecībā uz pārrobežu pētniecības grupām Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
133.2 4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Visam cilvēku genomam veikto sekvencēšanas testu skaits Neattiecas Paraugi 0 3500 4. cet. 2023
133 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Ir noteikta Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā "Genome for Europe - GoLatvia project") Latvijā ir noteikta genoma reference Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2024
134.1 4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izveidots Latvijas onkoloģiskās aprūpes centrs un pieņemtas vadlīnijas onkoloģiskās aprūpes infrastruktūrai Neattiecas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025
134 4.1.1.r.

Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība

Atskaites punkts Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
135 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā Veselības ministrija pieņem metodiku. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
136 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā Publicēti sabiedrības veselības pētījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025
137 4.1.1.1.i.

Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai

Atskaites punkts Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēk Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
138.1 4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Veselības ministrija pieņem investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.-2029. gadam Veselības ministrija ir pieņēmusi investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.-2029. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
138.2 4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka atbalsta mehānisma nosacījumus Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
138 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai Neattiecas Skaits 0 10 4. cet. 2022
139.1 4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 40 000 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā Neattiecas miljoni EUR 0 40 4. cet. 2023
139 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā Neattiecas miljoni EUR 0 59,8 4. cet. 2024
140.1 4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru Neattiecas Skaits 0 3 4. cet. 2025
140 4.1.1.2.i.

Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru Neattiecas Skaits 0 10 3. cet. 2026
141.1 4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atbalsta mehānisma nosacījumus Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
141.2 4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izsludināts konkurss sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanas atbalstam Informācija par konkursu ir publicēta, dodot iespēju sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem pieteikties atbalsta saņemšanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
141.3 4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 2 550 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā Neattiecas miljoni EUR 0 2,55 4. cet. 2023
141 4.1.1.3.i.

Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā   miljoni EUR 0 4,25 4. cet. 2024
142.1 4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra Neattiecas Skaits 0 20 4. cet. 2025
142 4.1.1.3.i.

Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai

Mērķis To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra Neattiecas Skaits 0 40 3. cet. 2026
143.1 4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze, kuras mērķis ir Latvijas iestādēm sniegt atjauninātu priekšstatu par stāvokli Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
143 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Cilvēkresursu attīstības stratēģija Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
144 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
145.1 4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
145.2 4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli Ministru kabinets ir apstiprinājis Veselības ministrijas izstrādāto jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
145.3 4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Priekšlikums par jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli ir iekļauts budžeta likumprojektu paketē Grozījumi normatīvajos aktos, kas nodrošina nepieciešamo finansējumu jaunajam veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelim, kas iesniegts budžeta likumprojektu paketē Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2023
145 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
146 4.2.1.r.

Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

Atskaites punkts Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
147 4.2.1.1.i.

Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai

Atskaites punkts Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
148.1

4.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs

Uzraudzība Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi kopīgu mācību modeli Kopīga mācību modeļa izstrāde simulācijas pieejai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
148 4.2.1.1.i.

Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai

Atskaites punkts Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
149 4.3.1.r.

Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums

Atskaites punkts Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
150.1 4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits Neattiecas Skaits 0 5 4. cet. 2024
150.2 4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits Neattiecas Skaits 5 10 4. cet. 2025
150 4.3.1.r.

Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums

Mērķis Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos Neattiecas Skaits 0 10 3. cet. 2026
151 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību Veselības ministrija pieņem metodiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
152 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
153.1 4.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības uzlabošanai, pamatojoties uz pētījumu Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības uzlabošanai, kuru pamatā ir Veselības ministrijas izstrādātais un Ministru kabineta apstiprinātais pētījums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
153 4.3.1.1.i.

Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai

Atskaites punkts Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024

E. KOMPONENTS Nr. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

Kārtas numurs

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

154 5.1.r. Inovāciju pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes| investīciju motivācija Atskaites punkts Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un ir apstiprināta. Ir izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
155.1 5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana Neattiecas Darbinieku skaits 0 8 4. cet. 2022
155 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Uzraudzība Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana Neattiecas Darbinieku skaits 0 19 4. cet. 2023
156.1 5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Uzraudzības ziņojuma publicēšana par 2023. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2024
156.2 5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Uzraudzības ziņojuma publicēšana par 2024. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2025
156 5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana Atskaites punkts Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
157.1 5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem izveido inovāciju klasteru programmu Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2022
157 5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai Atskaites punkts Izveidoti inovāciju klasteri Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās

Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem

Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023
158.1 5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti projekti par vismaz 48 miljoniem EUR no finansējuma Neattiecas miljoni EUR 0 48 4. cet. 2024
158.2 5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Apstiprināti projekti par vismaz 78 miljoniem EUR no finansējuma Neattiecas miljoni EUR 48 78 4. cet. 2025
158 5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai Mērķis Apstiprināti projekti par vismaz 98 miljoniem EUR no finansējuma Neattiecas miljoni EUR 0 98 3. cet. 2026
159 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Atskaites punkts Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu stājās spēkā tiesību aktu grozījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
160 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Atskaites punkts Augstākās izglītības reforma Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
161 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Mērķis Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija Neattiecas Skaits 0 4 2. cet. 2023
162 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma Mērķis To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu % 0 100 3. cet. 2026
163 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Konsolidācijas granti Neattiecas Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits 0 4 3. cet. 2026
164.1 5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi Neattiecas Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits 0 150 3. cet. 2024
164 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi Neattiecas Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits 0 315 3. cet. 2026
165.1 5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi Neattiecas Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits 0 45 3. cet. 2024
165 5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti Mērķis Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi Neattiecas Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits 0 90 3. cet. 2026

F. KOMPONENTS Nr. 6. LIKUMA VARA

Kārtas numurs

Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / Mērķis

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

166 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam pieņemšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
167 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija Tiesību aktu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
168 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s) Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
169 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2023
170 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Mērķis Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana   Pētījumu ziņojumu skaits 0 5 4. cet. 2022
171 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā Atskaites punkts Pētījumu rezultātu ieviešana Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
172.1 6.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izraudzīti darbuzņēmēji modernu riska analīzes sistēmu izstrādei Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) un parakstīti līgumi modernu riska analīzes sistēmu izstrādei Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2022
172 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija Atskaites punkts Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
173 6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde Atskaites punkts Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2024
174 6.1.1.3.i.

Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas

Mērķis Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu   Mācību sertifikātu skaits 0 50 4. cet. 2023
175.1 6.1.2 R. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars   % 0 30 3. cet. 2025
175 6.1.2 R.

Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze

Mērķis Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars   % 0 95 3. cet. 2026
176 6.1.2.1.i.

Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei

Atskaites punkts Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri, kas savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE Parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
177.1 6.1.2.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) dzelzceļa kravu attēlu analīzes platformas izstrādei Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) un parakstīti līgumi Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
177 6.1.2.1.i.

Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei

Atskaites punkts Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma Parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
178 6.1.2.2.i.

Muitas laboratorijas kapacitātes celšana

Atskaites punkts Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs izmantošanai Muitas laboratorijā Parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
179 6.1.2.2.i.

Muitas laboratorijas kapacitātes celšana

Atskaites punkts Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs izmantošanai lidostas muitas kontroles punktā Parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
180 6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā Atskaites punkts Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā Parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
181 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
182 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Saņemta būvatļauja Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
183.1 6.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība 30 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti Būvdarbu izpildes akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
183.2 6.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība 70 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti Būvdarbu izpildes akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025
183 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts 100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
184 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu Parakstīts līgums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
185 6.1.2.4.i.

Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā

Atskaites punkts Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas Piegādes akts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
186 6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija Atskaites punkts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā Stājas spēkā grozījumi tiesību aktā "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai" Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2021
187.1 6.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas izveide un aprīkošana Izveidota un aprīkota pētniecības telpa un stratēģiskās komunikācijas telpa Vienība 0 1 3. cet. 2022
187 6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai Atskaites punkts IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinācijai starp ieinteresētajām personām Pabeigta IT platforma zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2025
188.1 6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Iekšlietu ministrija apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi īstenošanas progresa ziņojumu Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2023
188 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Atskaites punkts Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu Progresa ziņojuma apstiprināšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2025
189.1 6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziegumu pret vidi novēršana un atklāšana Neattiecas Vienības 0 5 1. cet. 2023
189 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Atklāto krimināltiesvedību par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi īpatsvars Neattiecas % 40 60 1. cet. 2025
190 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"   Skaits 0 20 1. cet. 2025
191.1 6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
191 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Mērķis Aprīkojums tiesībaizsardzības amatpersonām Pirkuma pierādījums Skaits 0 237 1. cet. 2025
192.1 6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma pieņemšana Atbalsts likumprojektam Ministru kabinetā par mācību centra darbības nodrošināšanu. Iesniegšana Saeimā, kur sākta tā izskatīšana. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveidei, tostarp tiesu iestāžu un tiesnešu padomes iesaistes definīciju mācību saturā un metodikā. Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2023
192.2 6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana Mācību centra finansēšanai iesniegtā prioritāte no valsts budžeta daļēji no 2025. gada un pilnā apmērā no 2026. gada otrās puses Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
192.3 6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana Ir pieņemts Valsts budžeta likums 2024. gadam, kurā minētās prioritātes ietver finansējumu mācību centra darbībai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
192 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Atskaites punkts Likuma un citu tiesību aktu, kas saistīti ar Tieslietu mācību centru, stāšanās spēkā Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. un 2026. gadam ir nodrošināts valsts finansējums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2025
193 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Mērķis Jaunu mācību programmu izstrāde   Skaits 0 10 4. cet. 2024
194 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Mērķis Mācību programmu pieņemšana un īstenošana   Skaits 0 10 2. cet. 2026
195.1 6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana Iepirkums ir izsludināts Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
195 6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide Atskaites punkts Mācību centra izveide Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
196 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
197 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu       4. cet. 2025
198 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Atskaites punkts Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai         4. cet. 2022
199 6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija Mērķis To tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus Neattiecas % no kopējā darbinieku skaita, kuri nodarbināti tiešajā pārvaldē 0 15 3. cet. 2026
200 6.3.1.1.i.

Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde

Atskaites punkts Pieejams kompetenču satvars, t. sk. mācību programmas Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam" Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
201.1 6.3.1.1.i.

Uzraudzības rādītājs

Uzraudzība To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 8000 3. cet. 2024
201 6.3.1.1.i.

Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde

Mērķis To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 16 232 3. cet. 2026
202 6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana Atskaites punkts Pieejams kompetenču satvars, t. sk. mācību programmas Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam" Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2023
203.1 6.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 10 000 3. cet. 2024
203 6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana Mērķis To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām Neattiecas Skaits 0 20 011 3. cet. 2026
204 6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai Neattiecas Neattiecas Neattiecas 2. cet. 2025
205 6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība Atskaites punkts Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējas nodrošināšana Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2025
206 6.3.1.4.i.

Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā

Atskaites punkts Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās:

- sociālā noturība;

- sabiedrības interešu aizstāvība

Atbalsta programmas noteikumu publicēšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
207.1 6.3.1.4.i. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji Sekmīgi pabeigti granta līgumi Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits 0 15 3. cet. 2024
207 6.3.1.4.i.

Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā

Mērķis Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji Sekmīgi pabeigti granta līgumi Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits 0 30 3. cet. 2026
208.1 6.4.1.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā) Saeima ir pieņēmusi grozījumus publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā) Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
208 6.4.1.r.

Publisko iepirkuma līgumu reģistra izveide

Atskaites punkts Ir pieejams publiskā iepirkuma līgumu reģistrs Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
209 6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana Atskaites punkts Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā Neattiecas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
210.1 6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
210 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana Stratēģija ir pieņemta Neattiecas Neattiecas Neattiecas 1. cet. 2022
211.1 6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi). Standartizētas kvalifikācijas prasības ir atrodamas tiešsaistē: iub.gov.lv Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
211 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
212.1 6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Ir sagatavots informatīvs ziņojums, tostarp priekšizpēte par publiskā iepirkuma centralizāciju Ir sagatavots informatīvs ziņojums par publiskā iepirkuma centralizāciju. Informatīvais ziņojums iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
212 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Atskaites punkts To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā Neattiecas Neattiecas Neattiecas 3. cet. 2026
213 6.4.4.r.

IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana

Atskaites punkts Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai Neattiecas Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2021
214.1 6.4.4.r. Uzraudzības rādītājs Uzraudzība Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2022
214 6.4.4.r.

IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana

Atskaites punkts Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana Neattiecas Neattiecas Neattiecas 4. cet. 2024
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautiska dokumenta spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 09.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 15.03.2022. OP numurs: 2022/52.17
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
330704
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)