Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 159

Rīgā 2022. gada 8. martā (prot. Nr. 13 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 17. panta otro daļu un
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 37. panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 126. nr.; 2018, 182. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "psihoaktīvās vielas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apreibinošās vielas" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 2.7. apakšpunktā abreviatūru un skaitli "ISO 9001" ar vārdiem un abreviatūru "vai iegūts sociālo pakalpojumu kvalitātes EQUASS (The European Quality in Social Services) sertifikāts";

1.3. papildināt noteikumus ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ja sociālā pakalpojuma ietvaros tiek veikta ārstniecība, izņemot gadījumu, ja sociālo pakalpojumu sniedzējam ir līgums ar ārstniecības iestādi par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. epidemioloģisko drošību institūcijas darbiniekiem, klientiem un apmeklētājiem.";

1.5. papildināt noteikumus ar 6.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.3. kārtību, kādā iestāde nodrošina epidemioloģisko drošību.";

1.6. aizstāt 9.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk par 24 akadēmiskajām stundām gadā" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk par 72 akadēmiskajām stundām triju gadu laikā";

1.7. aizstāt 9.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk par 16 akadēmiskajām stundām gadā" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk par 48 akadēmiskajām stundām triju gadu laikā";

1.8. aizstāt 9.2.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk par 21 stundu gadā" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk par 10 supervīzijas sesijām gadā";

1.9. papildināt noteikumus ar 10.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.11. telpas ir aprīkotas atbilstoši spēkā esošajām epidemioloģiskās drošības prasībām.";

1.10. papildināt 14.5. apakšpunktu aiz vārda "aprūpē" ar vārdiem "vai arī veic daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem. Daudzpakāpju izvērtēšanu veic sociālais darbinieks, kurš ir pilnveidojis savu profesionālo kompetenci, piedaloties Labklājības ministrijas mācībās un apgūstot uz ģimeni vērsta sociālā gadījuma vadīšanas modeli darbam ģimenēs ar bērniem";

1.11. izteikt 14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. pēc sadarbības institūciju vai citu avotu sniegtās informācijas par iespējamu bērnu tiesību aizskārumu vai apdraudējumu veic šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minēto riska novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu;";

1.12. papildināt 14.8. apakšpunktu aiz vārda "riskus" ar vārdiem "vai īsteno uz ģimeni vērsta sociālā gadījuma vadīšanu atbilstoši sociālā darbinieka sadarbības plānam ar ģimeni";

1.13. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja klienta personīgās higiēnas nodrošināšanai nepieciešams speciāls tehniskais nodrošinājums, individuālie aizsardzības līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi vai aprūpes mājās pakalpojuma veikšanai piesaistāms īpaši apmācīts personāls, pakalpojuma sniedzējs nodrošina attiecīgos tehniskos līdzekļus, individuālos aizsardzības līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un cilvēkresursus.";

1.14. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Bērnu aprūpes institūcija sociālo pakalpojumu sniegšanā nodrošina sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja, vai sociālā audzinātāja, kā arī, ja nepieciešams, aprūpētāja vai aukles iesaisti.";

1.15. aizstāt 50. un 51. punktā vārdus "personām ar ļoti smagu un smagu invaliditāti" ar vārdiem "personām, kurām noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis";

1.16. izteikt 77.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.11. bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un kuram ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, dienas laikā atbilstoši nepieciešamībai un iespējām sociālā darbinieka, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja, kā arī māsas vai ārsta palīga konsultācijas un atbalstu, nakts laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - māsas palīga vai aprūpētāja aprūpi un atbalstu;";

1.17. izteikt 77.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.12. izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās vai pakalpojuma sniegšanu klienta mājoklī. Ja atelpas brīža pakalpojuma sniedzējs sniedz arī citus sociālos pakalpojumus, atelpas brīža pakalpojuma sniedzējs nodrošina klienta izmitināšanu atsevišķā telpā;";

1.18. izteikt 116. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"116. Sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem un pilngadīgām personām, kurām ir atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem (turpmāk - sociālās rehabilitācijas pakalpojums no apreibinošām vielām), nodrošina:";

1.19. aizstāt 117. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "uz laiku līdz 18 mēnešiem" ar vārdiem "institūcijā";

1.20. aizstāt 118. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "uz laiku līdz 12 mēnešiem" ar vārdu "institūcijā";

1.21. papildināt noteikumus ar 118.1 punktu šādā redakcijā:

"118.1 Sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no apreibinošām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām dzīvesvietā, nodrošina:

118.1 1. klienta vajadzībām atbilstošu intervenci, lai pārtrauktu vai samazinātu kaitējumu no pārmērīgas apreibinošo vielu un procesu atkarības;

118.1 2. psihosociālu palīdzību, tai skaitā individuālas sociālā darbinieka, psihologa, ārstniecības personas un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši klienta vajadzībām un šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajam plānam;

118.1 3. multidisciplināras komandas izveidi un iesaistīšanu darbā ar klientu;

118.1 4. ja nepieciešams, konsultācijas klienta ģimenes locekļiem.";

1.22. papildināt noteikumus ar 126.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.12. pašaprūpes, orientēšanās un pārvietošanās prasmju apguvi lauku vidē.";

1.23. izteikt 128., 129. un 130. punktu šādā redakcijā:

"128. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu par valsts budžeta līdzekļiem personām ar redzes invaliditāti pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

128.1. klientiem, kuriem pirmreizēji noteikta invaliditāte, kas saistīta ar redzes pasliktināšanos;

128.2. klientiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi smagāku invaliditātes grupu sakarā ar redzes pasliktināšanos vai ārsts oftalmologs izsniedzis atzinumu, ka persona ar 1. grupas redzes invaliditāti redzi pilnībā zaudējusi;

128.3. klientiem, kuriem vienlaikus ar redzes invaliditāti ir arī garīga rakstura traucējumi.

129. Šo noteikumu 128. punktā minēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu nodrošina:

129.1. ar diennakts uzturēšanos attiecīgā pakalpojuma sniedzēja institūcijā - ne vairāk kā 63 diennaktis gada laikā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par pakalpojumu kompleksa saņemšanu;

129.2. bez uzturēšanās attiecīgā pakalpojuma sniedzēja institūcijā - ne vairāk kā 378 stundas gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par pakalpojumu kompleksa saņemšanu;

129.3. pakalpojuma sniegšanas laiku pagarinot ilgāk par gadu, ja ir saņemts klienta iesniegums par pakalpojuma pārtraukšanu uz laiku. 

130. Atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem klientiem, kas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem atkārtoti, sniedz vienā no šādiem veidiem:

130.1. ar diennakts uzturēšanos attiecīgā pakalpojuma sniedzēja institūcijā - ne vairāk kā 10 diennaktis gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu;

130.2. bez uzturēšanās attiecīgā pakalpojuma sniedzēja institūcijā - ne vairāk kā 60 stundas gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu.";

1.24. papildināt noteikumus ar 130.1 punktu šādā redakcijā:

"130.1 Atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem klientiem, kas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem atkārtoti, pamatojoties uz personas iesniegumu un šo noteikumu 125. punktā minēto speciālistu atzinumu:

130.1 1. pakalpojuma sniedzēja institūcijā var pagarināt līdz 10 diennaktīm gadā;

130.1 2. bez uzturēšanās attiecīgā pakalpojuma sniedzēja institūcijā var palielināt par 40 stundām gadā.";

1.25. papildināt noteikumus ar 189.1 un 189.2 punktu šādā redakcijā:

"189.1 Šo noteikumu 14.5. apakšpunktā noteikto daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēm ar bērniem sociālais dienests nodrošina ne vēlāk kā no 2028. gada 1. janvāra.

189.2 Šo noteikumu 2.8. apakšpunkts stājas spēkā:

189.2 1.  2022. gada 1. jūlijā attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā nav reģistrējušies;

189.2 2.  2024. gada 1. janvārī attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir reģistrējušies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā."

2. Šo noteikumu 1.6., 1.7. un 1.8. apakšpunkts piemērojams ar 2022. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 159Pieņemts: 08.03.2022.Stājas spēkā: 11.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 10.03.2022. OP numurs: 2022/49.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330672
11.03.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)