Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31

Daugavpilī 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 21, 3. &)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Augšdaugavas novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu.

(Augšdaugavas novada domes 14.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

5.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Augšdaugavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

5.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons "Cinīši", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Augšdaugavas novada Demenes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana;

5.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

5.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā;

5.5. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Augšdaugavas novada pašvaldība;

5.5.1 sezona – laika periods no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim;

5.6. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts speciāls trafarēts maiss, kurš izmantojams tikai Augšdaugavas novada teritorijās, kur ir apgrūtināta konteinera nogādāšana līdz koplietošanas ceļam un iztukšošana.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 14.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

6. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam un valdītājam Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā un atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:

6.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

6.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;

6.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

6.4. piesārņota un piegružota vide.

7. Saistošie noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA

8. Visa Augšdaugavas novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

9. Augšdaugavas novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

9.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, publicējot informāciju Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;

9.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

9.3. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā;

9.4. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

9.5. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;

9.6. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9.7. tīmekļa vietnē vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm.

10. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

11. Sadzīves atkritumus saskaņā ar sadzīves atkritumu izvešanas laika grafiku izved ne retāk kā:

11.1. individuālās dzīvojamās mājās – 1 reizi mēnesī;

11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 2 reizes mēnesī;

11.3. nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu – komercdarbība – 1 reizi mēnesī;

11.4. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs (vasarnīca, dārza māja) – 2 reizes sezonā.

12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

13. Atkritumu savākšana Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

13.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi;

13.2. atkritumu dalītās savākšanas punkti;

13.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes;

13.4. trafarētie maisi, kas izmantojami nešķirotajiem sadzīves atkritumiem Augšdaugavas novada teritorijās, kur ir apgrūtināta atkritumu konteinera nogādāšana līdz koplietošanas ceļam un iztukšošana;

13.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

14. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

15. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

16. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar Augšdaugavas novada pašvaldību saskaņotās vietās.

17. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJU UN VALDĪTĀJU PIENĀKUMI

18. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:

18.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;

18.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un ievietot tos atkritumu konteinerā;

18.3. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, bateriju un akumulatoru atkritumu, savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

19. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

20. Atkritumu radītājs nodrošina, ka asie priekšmeti atkritumu konteineros tiek ievietoti tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

21. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

22. Liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

23. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

24. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:

24.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

24.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Pašvaldību saskaņotas talkas;

24.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Novada teritorijā ir pieļaujama koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana. Pilsētu un vasarnīcu (tai skaitā dārzkopības biedrības) teritorijās koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana var notikt Pašvaldības noteiktā laikā divas nedēļas pavasarī un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi. Dedzināšana ir pieļaujama, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;

24.4. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

24.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces, izņemot, ja sadzīvē radušies infekciozie atkritumi pirms ievietošanas sadzīves atkritumu konteinerā tiek attiecīgi iesaiņoti;

24.6. ievietot atkritumus konteineros un trafarētajos maisos, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

24.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros un trafarētajos maisos;

24.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

24.9. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

24.10. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un trafarētajos maisos;

24.11. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

IV. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪTĀJA PIENĀKUMI

25. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotai personai papildus šajos saistošajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

25.1. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā paredzēts saistošo noteikumu 11. punktā;

25.2. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šo saistošo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētā līguma noteikumu izmaiņām, paredzot radītajam sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā vienu reizi sezonā;

25.3. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

25.4. pēc pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldītāja rakstveida pieprasījuma piecu dienu laikā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

25.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

25.6. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

25.7. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

25.8. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus un trafarētos maisus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

25.9. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus vai trafarētos maisus;

25.10. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

25.11. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

25.12. iekļauties pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

25.13. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas;

25.14. pie publiskas lietošanas būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā.

26. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) pārvaldītājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma pārvaldītājs.

27. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs saistošajos noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var neslēgt, ja:

27.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas (saskaņā ar Būvvaldes atzinumu atzītas kā būves, kas degradē vidi);

27.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

V. PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJU PIENĀKUMI

28. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā – arī dalīti savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:

28.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

28.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma.

29. Publisko pasākumu organizators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc publiskā pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publiska pasākuma organizators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu vienas stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 8.00).

30. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

31. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts attiecīgo jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem.

33. Pašvaldība informē (ievietojot informāciju vietējā bezmaksas izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē) novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

34. Sadzīves atkritumu radītājs noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

35. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

35.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

35.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu (tai skaitā dalīti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem, trafarēto maisu savākšanu;

35.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Augšdaugavas novada pašvaldības domes apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

35.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

35.5. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem vai trafarētiem atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, paredzot iespēju iegādāties trafarētos maisus pietiekamā daudzumā pie atkritumu apsaimniekotāja;

35.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

35.7. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus un trafarētus maisus, specializētus transportlīdzekļus, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;

35.8. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

35.9. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

35.10. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

35.11. ierīkot koplietošanas atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem atbilstoši pašvaldības norādījumiem;

35.12. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, bioloģisko atkritumu) izvešanu par atsevišķu maksu;

35.13. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus līgumā ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu norādītajās atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās vai atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

35.14. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

35.15. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

35.16. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

35.17. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

35.18. periodiski informēt pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu punktiem;

35.19. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Pašvaldību izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

35.20. apkopot informāciju, kas saistās ar Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

36. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un/vai normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

36.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

36.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana, vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

36.3. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

36.4. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

37. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.

VII. PRASĪBAS SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTAI VĀKŠANAI

38. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

39. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

40. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai savākšanai.

41. Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

41.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

41.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

42. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem un tādos termiņos, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

(Augšdaugavas novada domes 14.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

43. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietojot citos atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.

VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

44. Par saistošo noteikumu pārkāpumu tiek piemērots administratīvais sods Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā.

45. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai tiesīgi veikt Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā komisija, pašvaldības izpilddirektors, pagasta/pilsētas pārvaldes vai Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā komisija.

46. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

47. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

48. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu.

49. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, kas bija spēkā līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem ir spēkā līdz šo saistošo noteikumu 32. punktā noteiktā līguma noslēgšanai.

50. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi starp nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju un atkritumu apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem saistošajiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

51. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

51.1. Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošos noteikumus Nr. 12 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā";

51.2. Ilūkstes novada domes 2011. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 7/2011 "Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 11.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 10.03.2022. OP numurs: 2022/49.30
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330648
{"selected":{"value":"17.05.2022","content":"<font class='s-1'>17.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.05.2022","iso_value":"2022\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-16.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.05.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"