Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 41

Limbažos 2021. gada 23. decembrī
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 23.12.2021.
sēdes lēmumu Nr. 672 (prot. Nr. 13, 40. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 24.02.2022.
sēdes lēmumu Nr. 227 (prot. Nr. 2, 123. §)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu, 15. panta trešo daļu,
39. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Limbažu novada pašvaldības teritorijā;

1.2. Limbažu novada administratīvās teritorijas iedalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

5. Visa Limbažu novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Limbažu novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā "Daibe" Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

7. Limbažu novada teritorijā ir ierīkoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:

7.1. sadzīves šķiroto atkritumu savākšanas laukumi:

7.1.1. "EKO laukums" Mazā Noliktavu ielā 3, Limbažos;

7.1.2. Viļņu ielā 18, Salacgrīvā;

7.1.3. Rīgas ielā 5, Alojā.

7.2. kompostēšanas laukumi:

7.2.1. Tīrumu ielā 7, Limbažos;

7.2.2. "Osīšos", Alojas pagastā.

8. Rodoties nepieciešamībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Limbažu novada teritorijā drīkst izvietot Jaunas atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktus.

II. Limbažu novada pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā

9. Limbažu novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Limbažu novada domes saistošajiem noteikumiem.

10. Limbažu novada pašvaldība:

10.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

10.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā;

10.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novada teritorijā;

10.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm;

10.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Limbažu novada pašvaldības mājaslapā internetā;

10.6. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, izskata un sniedz atbildes uz iesniegumiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

10.7. Limbažu novada pašvaldības Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā paredzētajos gadījumos un apmērā.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

11. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

11.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā;

11.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu.

12. Atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumus, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

13. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

14. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

15. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

16. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.

17. Gadījumos, kad objektīvu apstākļu dēļ atkritumu radītājam nav iespējams nodrošināt vietu atkritumu konteineram vai atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi tam, atkritumu radītājam ir pienākums nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot no atkritumu apsaimniekotāja iegādātos atkritumu savākšanas maisos, kuru tilpums ir 100 litri (turpmāk – maisi). Maisa cena tiek noteikta atkritumu apsaimniekotāja apstiprinātā cenrādī. Šajā punktā minētajos gadījumos atkritumu radītājam ir pienākums konkrēta nekustamā īpašuma apkalpošanai katru gadu iegādāties maisus tādā daudzumā, kas atbilst 20.4. punktā noteiktajam minimālajam atkritumu izvešanas biežumam.

18. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, apsaimniekotāju par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu uzkrāšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai nodrošina šādu pakalpojumu.

19. Nodrošināt, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs tiek iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi tiek aizsieti. Asie priekšmeti ir iesaiņojami, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi

20. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:

20.1. saskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju, norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošina atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā. Sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai paredzētajām vietām ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā pašvaldības apbūves noteikumos) ietvertajām prasībām;

20.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

20.3. pēc Limbažu novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

20.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

20.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā;

20.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 reizi mēnesī;

20.4.3. juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicēji – 1 reizi mēnesī;

20.4.4. ciemu teritorijā esošās vasarnīcas un dārza mājas – 4 (četras) reizes gadā;

20.4.5. pārējās vasarnīcas un dārza mājas – 2 (divas) reizes gadā.

20.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 20.4. punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes;

20.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to Atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 20.4. punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;

20.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

20.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;

20.9. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika;

20.10. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

21. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

22. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, garāžu un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas papildus 20. punktā minētajiem pienākumiem ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

23. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem atkritumiem, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

24. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.

25. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās radīto atkritumu uzkrāšanai izmantojami pazemes tipa konteineri, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākums

26. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (tajā skaitā dalīti vākto) savākšanu no izvietotajām tvertnēm, kā arī jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 8 (astoņu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

27. Pirms pasākuma sākšanās publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanas vietu izveide un to ekspluatācija pasākuma laikā.

28. Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, tad publiskā pasākuma organizētājam jānodrošina nepieciešamie apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

29. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

30. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi ir:

30.1. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Limbažu novada pašvaldības apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru;

30.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav, parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

30.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem;

30.4. saskaņot ar Limbažu novada pašvaldību atkritumu tvertņu dizainu;

30.5. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;

30.6. iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā, un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;

30.7. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA poligonā "Daibe" Pārgaujas novada Stalbes pagastā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;

30.8. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem;

30.9. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam, kā arī nodrošināt pašvaldību ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā;

30.10. nodrošināt atkritumu radītājus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu izvešanas biežumu;

30.11. pēc klientu pieprasījuma nodrošināt atkritumu tvertņu mazgāšanu vai nomaiņu, vienojoties par attiecīgā pakalpojuma izmaksām;

30.12. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu pēc speciāla pieteikuma ar tam piemērotu transportu 5 dienu laikā par atsevišķu samaksu, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu cenrādi;

30.13. sadarbojoties ar pašvaldību, veikt atkritumu radītāju izglītošanas pasākumus par atkritumu apsaimniekošanu;

30.14. izveidot publiski pieejamu datu bāzi par to, vai Limbažu novada pašvaldības teritorijā esošajos nekustamajos īpašumos ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Limbažu novada administratīvajā teritorijā

31. Limbažu novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Limbažu novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:

31.1. izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, tajā skaitā ierīkot izgāztuves pagalmos, piegružot, vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes, ar atkritumiem piesārņot mežus un parkus, iznest no sētām un novietot braucamo ielu (ceļu) malās visāda veida atkritumus (tajā skaitā lapas, zāli, zarus utt.);

31.2. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Limbažu novada pilsētās un ciemu teritorijās laika posmā no 15. oktobra līdz 15. maijam uz savā īpašumā vai lietošanā esošās zemes, ir pieļaujama lapu, lūzušo zaru un koku, krūmu un dzīvžogu kopšanas rezultātā nozāģēto zaru dedzināšana, ievērojot ugunsdrošības prasības un netraucējot vai neapdraudot citas personas (piemēram, aizliegts ierīkot dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tiešā tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.);

31.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

31.4. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus bīstamus atkritumus vai videi kaitīgās preces;

31.5. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem Pakalpojumu saņēmējiem;

31.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

31.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;

31.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;

31.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

32. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Atkritumu apsaimniekošanas likumā un Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

33. Limbažu novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim nolūkam paredzētos, iepriekš norādītajos dalīto atkritumu savākšanas laukumos (Eko laukumos) vai punktos (Eko punktos), iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantojot citus, atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

34. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami un uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

35. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājaslapā, kā arī par to informējot pašvaldību.

36. Atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām.

IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai

37. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas izvietošanu nodrošina Limbažu novada pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju.

38. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās, u.c. publiskās vietās nodrošina pašvaldība.

39. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanai

40. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:

40.1. atdala bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces no citu veidu atkritumiem;

40.2. uzglabā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

40.3. nogādā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

40.4. sedz bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas izmaksas.

XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Limbažu novada pašvaldība ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

42. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

42.1. Limbažu novada pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi Limbažu novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

42.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

43. Atkritumu apsaimniekotājam līdz kārtējā gada 1. martam ir pienākums iesniegt Limbažu novada pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Limbažu novada pašvaldība ik gadu līdz 30. jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 procentiem vai vairāk:

43.1. saistošo noteikumu 42.1. apakšpunktā minētās izmaksas atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā;

43.2. ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību tarifa maksājumā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

44. Limbažu novada pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 43. punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas, publicē savā mājaslapā www.limbazunovads.lv.

45. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 44. punktā minētā lēmuma publicēšanas Limbažu novada pašvaldības mājaslapā internetā.

XII. Noslēguma jautājumi

46. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, kas noteikts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi".

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Limbažu novada domes 2011. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā", Salacgrīvas novada domes 2011. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā", 2010. gada 17. februāra Alojas novada domes saistošos noteikumus Nr. 6 "Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alojas novadā".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 09.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 08.03.2022. OP numurs: 2022/47.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330583
{"selected":{"value":"04.05.2022","content":"<font class='s-1'>04.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2022","iso_value":"2022\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2022","iso_value":"2022\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2022.-03.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)