Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ogres novada pašvaldības domes lēmums

Ogrē 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 3, 11.)

Par detālplānojuma "Saltupes iela 20" apstiprināšanu

Izskatot detālplānojuma "Saltupes iela 20" izstrādātājas SIA "Grupa93" (reģ. Nr. 50103129191) projektu vadītājas 2022. gada 31. janvāra iesniegumu Nr.22/08 "Par detālplānojuma "Saltupes iela 20" (saņemts Ogres novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) 2022. gada 31. janvārī, reģ. Nr. 2-4.1/575) ar lūgumu virzīt lēmuma pieņemšanu par detālplānojuma apstiprināšanu un detālplānojuma "Saltupes iela 20" Ikšķilē (turpmāk - detālplānojums), Ogres novada pašvaldības dome konstatē:

1. detālplānojuma, kas izstrādāts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940120029, adrese - Saltupes iela 20, Ikšķile, Ogres nov. teritorijai, pirmajai redakcijai ir veikta publiskā apspriešana no 2021. gada 11. jūnija līdz 2021. gada 9. jūlijam, saņemti darba uzdevumā noteikto institūciju atzinumi, sagatavots izstrādes vadītāja 2022. gada 4. februāra ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu (turpmāk - ziņojums), atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 112., 113. un 114. punkta prasībām. Sagatavota precizētā detālplānojuma 1.1. redakcija, atbilstoši ziņojumā norādītajiem priekšlikumiem par izmaiņām detālplānojumā;

2. administratīvā līguma projekts par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņots ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu,

balsojot: ar 22 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis Siliņš, Linards Liberts, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" - nav, "Atturas" - nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt precizēto detālplānojuma "Saltupes iela 20" 1.1. redakciju.

2. Uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu par detālplānojuma "Saltupes iela 20" īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, atbilstoši līguma projektam (pielikums).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, sūdzību iesniedzot Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

PIELIKUMS
Ogres novada pašvaldības domes
24.02.2022. sēdes lēmumam
(prot. Nr. 3; 11.)

PROJEKTS

LĪGUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

Ogrē

Ogres novada pašvaldība, (turpmāk - Pašvaldība), kuras vārdā, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 "Ogres novada pašvaldības nolikums", rīkojas tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses,

un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. X, kura sastāvā atrodas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X, adrese X (turpmāk - Zemes vienība), īpašnieki X (personas kods X) un X (personas kods X), kā detālplānojuma īstenotāji (turpmāk - Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses, turpmāk līguma tekstā abas puses kopā vai katra atsevišķi sauktas arī - "Puses" vai "Puse",

pamatojoties uz

• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem",

• Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 11 "Par detālplānojuma "Saltupes iela 20" apstiprināšanu" (protokols Nr. 3; 11.);

vienojas par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma "Saltupes iela 20" (turpmāk - detālplānojums) īstenošanas kārtību ar mērķi izbūvēt detālplānojumā plānotos objektus saskaņā ar detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafisko daļu.

1.2. Detālplānojuma īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver:

1.3.1. ielas izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr. 7 atbilstoši detālplānojumā noteiktajam šķērsprofilam un nodošanu ekspluatācijā;

1.3.2. ārējo inženiertīklu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā;

1.3.3. ēku būvniecību plānotajās zemes vienībās Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9 un inženiertīklu pieslēgumu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā;

1.3.4. ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (līdz centralizētās ūdensapgādes izbūvei zemes vienības teritorijā).

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Detālplānojuma īstenotājs sedz visus ar detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

2.2. Detālplānojuma īstenotājs Detālplānojumu īsteno 4 (četrās) izbūves kārtās:

2.2.1. Pirmajā kārtā izbūvē plānotās ielas brauktuvi ar grants segumu zemes vienībā Nr. 7 un lietusūdeņu kanalizāciju, nepieciešamajā apjomā pārkārtojot drenāžas tīklus, un ārējos elektroapgādes tīklus un nodod tos ekspluatācijā;

2.2.2. Otrajā kārtā izbūvē un nodod ekspluatācijā:

2.2.2.1. ēkas un cita veida apbūvi plānotajās zemes vienībās;

2.2.2.2. inženiertīklu pieslēgumus plānotajām zemes vienībām, kurās tiek veikta ēku būvniecība;

2.2.2.3. pagaidu ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu, atbilstoši detālplānojuma grafiskās daļas lapā Nr. 5 "Savietotais inženiertīklu plāns" attēlotajam novietojumam, izveidojot atsevišķu zemes vienību funkcionāli nepieciešamajai teritorijai (izstrādā zemes ierīcības projektu kā papildinājumu detālplānojumam). Pagaidu ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izbūvē un izveido tai funkcionāli saistīto zemes vienību viena gada laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas dzīvojamās ēkas būvniecībai jebkurā no plānotajām zemes vienībām gadījumā, ja Zemes vienībā nav izbūvēti centralizētās ūdensapgādes tīkli, kas nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi;

2.2.3. Trešajā kārtā izbūvē ielas apgaismojumu un labiekārtojumu un plānotās ielas brauktuvi ar cieto segumu zemes vienībā Nr. 7 ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā pēc 5 (piecu) dzīvojamo māju plānotajās zemes vienībās nodošanas ekspluatācijā. Ja pēc 5 (piecu) dzīvojamo māju plānotajās zemes vienībās nodošanas ekspluatācijā turpmāko 5 (piecu) gadu laikā pašvaldība plāno centralizēto ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Saltupes ielā, tad plānotās ielas brauktuvi ar cieto segumu izbūvē ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pēc centralizēto ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves;

2.2.4. Ceturtā kārtā izbūvē centralizētos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus saskaņā ar pašvaldības attīstības plāniem par centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu attīstību, 3 (trīs) gadu laikā pēc informācijas no pašvaldības saņemšanas par iespējām pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem Saltupes ielā.

2.3. Ārējos elektronisko sakaru tīklus un sadales gāzesvadu ar spiedienu 0.4 MPa izbūvē, ja tas ir nepieciešams, atbilstoši detālplānojuma īstenotāju un potenciālo patērētāju vajadzībām.

2.4. Ja netiek ievērots 2.2.4. apakšpunktā noteiktais termiņš, pašvaldībai ir tiesības neizsniegt būvatļaujas ēku būvniecībai Zemes vienībā.

2.5. Izbūves kārtas jāīsteno secīgi, izņemot gadījumu, ja tās tiek īstenotas vienlaicīgi.

2.6. Detālplānojuma īstenotājs uzsāk detālplānojuma īstenošanu, saņemot būvniecības ieceres akceptu šī līguma 2.2.1. apakšpunktā norādītajiem objektiem, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. martam.

2.7. Ja Detālplānojuma īstenotājs nevar ievērot Līguma 2.4. apakšpunktā noteikto īstenošanas uzsākšanas termiņu, vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms termiņa iestāšanās dienas Detālplānojuma īstenotājs var ierosināt slēgt jaunu vienošanos par detālplānojuma īstenošanu. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro šajā Līgumā pielīgtos Detālplānojuma īstenošanas termiņus bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nekompensējot ieguldījumus.

2.8. Detālplānojuma īstenotāja pienākumi:

2.8.1. nodrošināt detālplānojumā plānotās ielas un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas apsaimniekošanu;

2.8.2. nodibināt ceļa servitūtu plānotās zemes vienības Nr. 7 teritorijā par labu plānotajai zemes vienībai, ja tā tiek atsavināta citai personai un vienlaicīgi netiek atsavināta arī zemes vienības Nr. 7 domājamā daļa;

2.8.3. kompensēt zaudējumus Pašvaldībai, kas radušies Detālplānojuma īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.8.4. nekustamā īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā viena mēneša laikā pēc īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu ar Pašvaldību.

2.9. Pašvaldība apņemas:

2.9.1. detālplānojumā plānoto zemes vienību izveidošanai piešķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus tikai pēc šī līguma 2.2.1. apakšpunktā minēto saistību izpildes;

2.9.2. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi, un saskaņot detālplānojumā plānoto ārējo inženiertīklu un ielas pievienojuma izbūvi pašvaldībai piederošajā teritorijā;

2.9.3. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā;

2.9.4. ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumus, nodrošināt Līguma pieejamību trešajām personām.

2.10. Par detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvēto objektu atsavināšanu pašvaldībai Puses slēdz atsevišķu vienošanos.

2.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

2.12. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.11. apakšpunkta minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.13. Nekustāmā īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā Līguma nosacījumi būs saistoši jauniem īpašniekiem, Detālplānojuma īstenotāju pienākumus ir informēt jaunos īpašniekus par šo Līgumu un nepieciešamību noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu ar Pašvaldību.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spējā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstiski.

3.3. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz četrām lapām trijos eksemplāros, kas glabājas pie Pusēm.

4. PUŠU REKVIZĪTI

Ogres novada pašvaldība: Detālplānojuma īstenotājs:

Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001

Tālr.65071160, fakss: 65071161

e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv,

LV 90000024455

Valsts Kase TRELLV22

Konts Nr. LV25TREL9800890740210
 

_______________________________
P.Špakovskis

datums


X

personas kods X

adrese: X
 

_______________________________
X

datums

 

X

personas kods X

adrese: X
 

_______________________________
X

datums

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par detālplānojuma "Saltupes iela 20" apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: lēmums Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 05.03.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2022. OP numurs: 2022/45.22
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
330438
05.03.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)