Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/1

Kuldīgā 2022. gada 27. janvārī
Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
27.01.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, p. 73)

PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes
24.02.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, p. 101)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts atbalsts no pašvaldības budžeta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – aukles) par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirmskolas izglītības iestādē vai izglītības iestāžu pirmskolas vecuma bērnu grupā.

2. Atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) izmanto Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto Aukļu pakalpojumus.

3. Atbalstu var saņemt, ja:

3.1. bērna likumiskais pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu ar aukli;

3.2. likumiskais pārstāvis rakstiski informē pašvaldību par to, ka bērns saņem pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja un norāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja datus;

3.3. bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un netiek nodrošināts ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs vai izglītības iestāžu pirmskolas bērnu grupās bērna deklarētajā dzīvesvietā, kad bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.4. bērna un vismaz viena no bērna vecākiem (likumiskā pārstāvja) deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

4. Atbalsta apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un tā aprēķinā tiek izmantota tāda paša metodika kāda noteikta Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – MK noteikumi) un tajā iekļauti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi par vienu izglītojamo mēnesī, aprēķinā neiekļaujot izglītojamā ēdināšanu.

5. Atbalsta aprēķinu kārtējam gadam apstiprina ar Kuldīgas novada domes lēmumu un publisko Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv. Ja pašvaldības atbalsts tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

6. Pašvaldības finansējums auklēm tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

7. Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek pārtraukta ar brīdi, kad bērnam tiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

8. Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek pārtraukta ja:

8.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā;

8.2. bērna uzraudzīšanas pakalpojums tiek pārtraukts, pamatojoties uz aukles iesniegto 2. pielikumu;

8.3. Izglītības nodaļas speciālists ir konstatējis, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta, vai pārtraukta;

8.4. Saistošo noteikumu 7. punktā noteiktajā gadījumā.

9. Atbalsts netiek piešķirts, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neizmanto Aukles pakalpojumus. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa.

10. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

II. Atbalsta piešķiršanas kārtība

11. Atbalsts tiek pārskaitīts Auklei uz norādīto bankas kontu.

12. Likumiskajam pārstāvim, piesakoties atbalsta saņemšanai, jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, šādi dokumenti:

12.1. bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (vēlamā forma – 1. pielikums);

12.2. līguma kopija starp Aukli un bērna vecākiem (likumisko pārstāvi);

12.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu sniedz pilnvarotā persona.

13. Aukle katru mēnesi līdz trešajam datumam iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā, Baznīcas ielā – 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pieprasījumu pašvaldības atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un rēķinam. Aukle informāciju Kuldīgas novada pašvaldībai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu dome@kuldiga.lv.

14. Izglītības nodaļas speciālists katru mēnesi līdz piektajam datumam pārbauda informāciju par bērniem, kuri reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņem bērna uzraudzības pakalpojumu pie Aukles. Izglītības nodaļas speciālists saskaņo rēķinu grāmatvedības sistēmā.

15. Finanšu un ekonomikas nodaļa 10 darbdienu laikā pēc tam, kad rēķinu saskaņojis Izglītības nodaļas speciālists, veic maksājumu Aukles kontā.

16. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu. Aukle mēneša laikā pēc Kuldīgas novada pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos pašvaldības atbalsta līdzekļus Kuldīgas pašvaldības kontā.

III. Noslēguma jautājumi

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. martā.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Kuldīgas novada pašvaldības
Izglītības nodaļai

 

bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

 

deklarētās dzīvesvietas adrese

 

tālrunis, elektroniskā pasta adrese

IESNIEGUMS

Kuldīgā, ___.___._______.

Saskaņā ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem 2022. gada 27. janvāra Nr. KNP/2022/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam" 12.1. punktu sniedzu Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļai šādu informāciju –

mans bērns 
 

(bērna vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese)

  
       

-

      

(personas kods)

 

no 20___. gada ____. ________________ saņem pilna laika bērna uzraudzības pakalpojumu darba dienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā) pie šāda pakalpojuma sniedzēja:

Aizpilda, ja bērna uzraudzības pakalpojumu sniedz fiziska persona

pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds 
   

deklarētās dzīvesvietas adrese 
   

personas kods      

-

     
 

pakalpojuma sniegšanas adrese 
   

IKVD izsniegtais reģistrācijas numurs           

Ar parakstu apliecinu, ka augstāk norādītā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav mana bērna likumiskais pārstāvis (aizbildnis, tēvs, māte).

 

 

 

 

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai par laikposmu
no 20__. gada ____._________________ līdz 20__. gada ____._________________

Vārds, uzvārds 
Adrese 
Personas kods 
Bankas rekvizīti
Banka:
Kods:
Konts:
 
  

Nr.
p. k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (euro)

Dienu skaits, kad sniegts pakalpojums

Dienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts

Pašvaldības finansējums (euro)

vārds

uzvārds

personas kods

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
Fiziskā persona, kas sniedza pakalpojumu 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ______________________________

Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi paredz vienotu kārtību, kādā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam jaunizveidotajā Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas ieviešanas.

Izglītības likuma 17. panta 2.1, 2.4 daļā noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā tā nodrošina izmaksu segšanu privātam pakalpojumu sniedzējam par pakalpojuma sniegšanu bērniem, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un kuru dzīvesvieta (un vismaz viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta) deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kuriem pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Privātam pakalpojumu sniedzējam izmaksas sedzamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība turpina segt šīs izmaksas privātajam pakalpojumu sniedzējam līdz brīdim, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos ir iestrādāta Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" noteiktā metodika. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu pie privātā pakalpojuma sniedzēja, ar kuru bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma saņemšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.02.2022.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNo 2016. gada pašvaldība sniedza atbalstu privātajam pakalpojumu sniedzējam.

Ņemot vērā, ka pēc Ministru kabineta noteiktās metodikas aprēķinātais pašvaldības atbalsts vienam bērnam ir 227,92 EUR, tad provizoriski 2022. gadā no pašvaldības budžeta šim mērķim būs nepieciešami 84786, 24 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldība. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kuldīgas novada pašvaldības interneta vietnē www.kuldiga.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2022/1Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2022. OP numurs: 2022/44.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330437
01.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)