Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Bauskā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 2, 9. p.)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās un tās
centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

Precizēti 24.02.2022. (prot. Nr. 5, 9. p.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu pašvaldības vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas pašvaldībā veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Bauskas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pārbaude, saskaņošana un reģistrācija

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, datubāzes turētājs no datubāzes izsniedz elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas.

6. Pirms topogrāfiskas informācijas iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datu bāzē to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kuru komunikācijas atrodas attiecīgajā teritorijā: (24.02.2022. precizējumu redakcijā)

6.1. SIA "TET" – sakaru kabeli;

6.2. AS "Sadales tīkli" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

6.3. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

6.4. AS "GASO" – gāzesvadi;

6.5. SIA "LatRosTrans" – naftas vadi;

6.6. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

6.7. VAS "Latvijas Dzelzceļš" – dzelzceļu infrastruktūra;

6.8. VAS "Latvijas Valsts ceļi" – valsts autoceļu joslas teritorija;

6.9. Bauskas novada pašvaldība – ielu apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtīkli – atbilstoši informācijai mājaslapā www.bauska.lv.

7. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženiertīklu uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas skaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

8. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sarkanās līnijas. Informāciju par sarkanajām līnijām sniedz datubāzes turētājs. Ja datubāzes turētāja rīcībā nav informācijas par sarkanajām līnijām, tad tās pirms iesniegšanas datubāzes turētājam jāsaskaņo ar Bauskas novada pašvaldības norādīto personu. Informācija par teritorijām, kurās noteiktas sarkanās līnijas, tiek publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv .

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs 3 (trīs) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

12. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē.

14. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa par demontēto posmu netiek piemērota. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

15. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

16. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu pašvaldības datubāzē.

17. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu pašvaldībā.

III. Pakalpojumu maksas cenrādis

18. Datubāzes turētājs pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi.

19. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā vai ar pēcmaksu, ja ar datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Pēc noteikumu spēkā stāšanās atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā".

20.2. Iecavas novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Iecavas novadā".

20.3. Rundāles novada domes 2011. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā".

20.4. Vecumnieku novada domes 2011. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecumnieku novadā".

Pielikumā: Topogrāfiskās informācijas pakalpojumu cenrādis Bauskas novadā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
Topogrāfiskās informācijas pakalpojumu cenrādis Bauskas novadā
Nr.p.k.PakalpojumsMērvienībaCena bez PVN, EUR*
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē
1.1.Platība līdz 0,3 haobjekts15.00
1.2.No 0.3 ha līdz 0.5 haobjekts16.50
1.3.No 0.5 ha līdz 1.0 haobjekts22.50
1.4.virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo haobjekts6.00
1.5.MAX summaobjekts150.00
2.Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē
2.1.Garuma līdz 30 metriemobjekts7.00
2.2.Garums no 30 līdz 300 mobjekts9.00
2.3.virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 mobjekts3.00
2.4MAX summaobjekts150.00
3.Galveno būvasu pieņemšana, pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datu bāzēobjekts7.50
4.Būves izpildmērījuma plāna (nodošanai ekspluatācijā) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē
4.1.Būves (bez labiekārtojuma elementiem)objekts9.00
4.2.Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.objekts 
5.Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datubāzēobjekts9.50
6.Būvju situācijas plāna izsniegšana**
6.1.Platība līdz 1.0 haZemes vienība29.50
6.2.virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo haZemes vienība6.50
7.Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē.objekts10.00
8.Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktosKaršu lapa***3.00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsĢeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes un reģistrēšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa un septiņi prim daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. pants nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 43.¹ pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, lai pašvaldības teritorijā nodrošinātu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu, informācijas aprites kārtību, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas reģistrēšanu.

Saistošie noteikumi tiek izdoti ar mērķi nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu pašvaldības datubāzē, nosaka kārtību kādā fiziskas un juridiskas personas var iesniegt un saņemt datus no pašvaldības uzturētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes, kā arī kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas datu uzturēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde finansiāli neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldības teritorijā veic visa veida būvniecības darbus, kā ar mērniecības darbu izpildītājiem – fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldības teritorijā veic topogrāfiskos, ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību un ekspluatāciju, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu darbības pārraudzību nodrošinās Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada administrācija".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā "Bauskas Novada Vēstis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 03.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 02.03.2022. OP numurs: 2022/43.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330431
03.03.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"