Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Jēkabpils novadā 2022. gada 27. janvārī
Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
27.01.2022. lēmumu Nr. 82 (prot. Nr. 2, 78. §)

PRECIZĒTI
ar Jēkabpils novada domes
24.02.2022. lēmumu Nr. 182 (prot. Nr. 4, 94. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 11. panta ceturto daļu,
14. panta pirmās daļas 6. punktu un astoto daļu, 15. pantu, 21.1 panta
otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 21.5 panta ceturto daļu,
21.9 panta otro daļu, 21.7 panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā Jēkabpils novada pašvaldībā un kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība).

2. Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniedz sekojošu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

2.1. Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;

2.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;

2.3. palīdzība īrētās Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;

2.4. palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

3. Tiesības saņemt palīdzību ir personām (ģimenēm), kuras uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst kādai no noteikumos noteiktajām kategorijām.

4. Nosacījums par deklarēto dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā neattiecās uz personām, kurām sniedz palīdzību noteikumu 2.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

5. Lēmumus par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Pašvaldībā pieņem Jēkabpils novada domes izveidota Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija (turpmāk – Dzīvokļu sadales komisija) ievērojot noteikumus un likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

6. Lēmuma projektu par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu un lēmuma projektu par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu sagatavo Pašvaldības atbildīgais speciālists un pieņem Jēkabpils novada dome, bet lēmuma projektu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai, kura neatrodas sociālajā dzīvojamā mājā sagatavo Pašvaldības atbildīgais speciālists un pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.

(Jēkabpils novada domes 21.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā)

7. Sociālo dzīvokļu īres maksu un ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu daļu, kuru sedz Pašvaldība, nosaka ar atsevišķu Jēkabpils novada domes lēmumu, ņemot vērā, ka:

7.1. īres maksa tiek noteikta zemāka par no 30 % līdz 50 % no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas dzīvokļiem;

7.2. no Pašvaldības budžeta līdzekļiem ar dzīvokļa lietošanu saistītos maksājumus par apkuri, atkritumu apsaimniekošanu, ūdeni un kanalizāciju, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus sedz no 50 % līdz 70 % no attiecīgā pakalpojuma.

II. Personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība un sniedzamās palīdzības reģistri

8. Pašvaldība papildus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajām personu kategorijām, kurām sniedzama obligāta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, palīdzību sniedz šādām personu kategorijām:

8.1. personām (ģimenēm), kurās ir trīs un vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē;

8.2. audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām audžuģimenēm;

8.3. personai, kas nepieciešama Pašvaldībā kā kvalificēts speciālists un ir nodarbināta Pašvaldības iestādē vai Pašvaldības kapitālsabiedrībās, ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums:

8.3.1. veselības aprūpes, izglītības, sociālā darba, būvniecības, būvniecības uzraudzības vai arhitektūras jomas speciālisti;

8.4. ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti;

8.5. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu, personas un kurām nav apgādnieku;

8.6. persona(ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz viens no tiem nav vecāks par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu (-us);

8.7. trūcīga persona (ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz viens no tiem nav vecāks par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu (-us);

8.8. persona (ģimene), kurai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

9. Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:

9.1. reģistrs Nr. 1 – "Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana";

9.2. reģistrs Nr. 2 – "Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu";

9.3. reģistrs Nr. 3 – "Sociālā dzīvokļa izīrēšana";

9.4. reģistrs Nr. 4 – "Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".

10. (Svītrots ar Jēkabpils novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

11. Reģistrā Nr. 1 – "Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana" – personas tiek reģistrētas:

11.1. 1. grupa – likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā13. panta pirmajā daļā un 14. panta pirmajā daļā minētās personas;

11.2. 2. grupa – šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.8. apakšpunktā minētās personas.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

12. Reģistrā Nr. 2 – "Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu" – tiek reģistrētas noteikumu 8.punktā minētās personas.

13. Reģistrā Nr. 3 – "Sociālo dzīvokļu izīrēšana" – personas tiek reģistrētas:

13.1. 1. grupa – likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.6 panta pirmajā daļā minētās personas;

13.2. 2. grupa – šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētās ģimenes (personas), kuras atzītas par maznodrošinātām un 8.7. apakšpunktā minētās ģimenes (personas).

(Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā)

14. Reģistrā Nr. 4 – "Palīdzība kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" tiek reģistrētas noteikumu 8.3. apakšpunktā minētās personas.

III. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai un palīdzības piešķiršanas kārtība

15. Persona (ģimene), kura vēlas saņemt noteikumos noteikto palīdzību, Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda palīdzības veidu, un pievieno dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību kādai no šajos noteikumos vai likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajām kategorijām.

16. Saņemot personas (ģimenes) iesniegumu, Pašvaldības atbildīgais speciālists sadarbībā ar Jēkabpils novada Sociālo dienestu iegūst Pašvaldības rīcībā esošo informāciju par personu un tās ģimeni, lai konstatētu personas (ģimenes) tiesības uz palīdzības saņemšanu. Papildus Pašvaldības rīcībā esošajai informācijai, Pašvaldības atbildīgais speciālists var pieprasīt personai iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību.

17. Pēc visas nepieciešamās informācijas apkopošanas Pašvaldības atbildīgais speciālists informāciju un lēmuma projektu iesniedz lēmuma pieņemšanai Dzīvokļu sadales komisijai.

18. Dzīvokļu sadales komisija savas kompetences ietvaros izskata personas iesniegumu un pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības reģistrā vai atteikumu iekļaut personu reģistrā, vai izslēgšanu no reģistra, vai par palīdzības piešķiršanu, lēmumā nosakot dzīvojamo telpu īres līguma termiņu un īres līguma nosacījumus, tai skaitā tiesības prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, ja īrnieks ir saglabājis tiesības saņemt Pašvaldības palīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

19. Dzīvokļu sadales komisijai ir tiesības pieņemt arī citus lēmumus, kas nepieciešami un saistīti ar palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. Dzīvokļu sadales komisijas lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam.

20. Personas, kuras atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību tiek reģistrētas attiecīgā palīdzības saņemšanas reģistrā tādā secībā, kādā persona iesniegusi Pašvaldībā iesniegumu palīdzības saņemšanai un visus dokumentus, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt attiecīgo palīdzību.

21. Dzīvokļu sadales komisija dzīvokļa īres līguma termiņu nosaka ne garāku kā trīs gadi, ja vien normatīvajos aktos nav noteikti noteikts cits īres līguma termiņš.

22. Dzīvokļu sadales komisija, papildus likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta piektajā daļā noteiktajam, var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt šī likuma 3. panta 1. punktā noteikto palīdzību, ja persona pirms palīdzības lūgšanas, proti, ne senāk kā pirms pieciem gadiem, ir atsavinājusi sev piederošo dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu, vai personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.

23. Ja palīdzība tiek sniegta noteikumu 8.3. apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām un Pašvaldība nav speciālista darba devējs, pirms palīdzības sniegšanas Pašvaldība slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju. Ja palīdzība tiek sniegta noteikumu 8.3. apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, personai jābūt nodarbinātai Pašvaldības iestādē vai Pašvaldības kapitālsabiedrībās ne ilgāk kā vienu gadu.

24. Persona, kura pēc īres līguma termiņa beigām atbilst kādai no noteikumos noteiktajām personu kategorijām, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms īres līguma termiņa beigām iesniedz Pašvaldībā iesniegumu noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā, ko izskata Dzīvokļu sadales komisija un pieņem attiecīgu lēmumu par palīdzības sniegšanu.

25. Jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu noslēdz, ja persona (ģimene) atbilst noteikumu nosacījumiem par personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt Pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (dzīvokļu) jautājumu risināšanā.

26. Pašvaldības atbildīgais speciālists var ierosināt aktualizēt palīdzības reģistrus saskaņā ar Noteikumu 16. punktā noteikto kārtību, pārbaudot personas (ģimenes) tiesības saņemt palīdzību atbilstoši noteikumu nosacījumiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka persona zaudējusi tiesības saņemt palīdzību, Dzīvokļu sadales komisija lemj par personas (ģimenes) izslēgšanu no reģistra.

27. Pašvaldības atbildīgais speciālists sadarbībā ar Jēkabpils novada Sociālo dienestu ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālais dzīvoklis izīrēts attiecīgajai personai (ģimenei).

28. Persona, kura īrē Pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ja ir mainījušies personas (ģimenes) faktiskie apstākļi, var lūgt Dzīvokļu sadales komisijai īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:

28.1. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu nav parāds vai persona ir noslēgusi vienošanos par parāda apmaksu;

28.2. pret lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu nav parāds, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts, ka jānodrošina ar dzīvojamo telpu apmaiņu.

29. Noteikumu 28. punktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu maiņa tiek veikta, ņemot vērā attiecīgajai dzīvojamai telpai noteikto statusu.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

30. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, dzīvojamo telpu īres līgumu un izziņu par parādu neesamību vai vienošanos (līgumu) ar apsaimniekotāju vai pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu.

31. Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam saskaņā ar noteikumu 8.3. apakšpunkta nosacījumiem. Pašvaldības atbildīgais speciālists ne vēlāk kā divus mēnešus pirms īres līguma beigām pārbauda kvalificēta speciālista tiesības turpināt saņemt palīdzību atbilstoši noteikumu nosacījumiem.

32. Ja kvalificētam speciālistam ir izbeigušās darba tiesiskās attiecības pirms īres līguma termiņa beigām, Dzīvokļu sadales komisija pieņem lēmumu par īres tiesisko attiecību izbeigšanu.

33. Dzīvokļu sadales komisijas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

34. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

IV. Noslēguma jautājumi

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošos noteikumus Nr. 43 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 52. nr., 215. nr.);

36.2. Aknīstes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 31/2015 "Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

36.3. Jēkabpils novada domes 2017. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu";

36.4. Krustpils novada domes 2009. gada 16. septembra saistošos noteikumus Nr. 2009/14 "Par pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

36.5. Salas novada domes 2020. gada 28. maija saistošos noteikumus Nr. 2020/7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā";

36.6. Viesītes novada domes 2011. gada 9. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

36.7. Aknīstes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 15/2016 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Aknīstes novadā";

36.8. Jēkabpils novada domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2019 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā";

36.9. Jēkabpils novada domes 2010. gada 18. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

37. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanas reģistros pamatojoties uz Noslēguma jautājumu 36. punktā minētajiem saistošajiem noteikumiem, tiek izslēgtas no reģistriem, ja gada laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās nav piešķirta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā un neatbilst kādai no šajos noteikumos noteiktajai kategorijai. Šajā gadījumā palīdzība tiek piešķirta, ņemot vērā attiecīgās personas deklarēto dzīvesvietu.

38. Ja sociālā dzīvokļa īrniekam, kurš sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdzis līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai saskaņā ar šo noteikumu 36.7. un 36.8. apakšpunktā minētajiem saistošajiem noteikumiem un tas vēl ir spēkā, noteiktā īres maksa un/vai ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu daļa, kuru sedz īrnieks, ir zemāka, nekā noteiktā maksa atbilstoši šo noteikumu 7. punktam, īrnieks turpina maksāt sociālā dzīvokļa īres līgumā noteikto maksu līdz līguma beigu termiņam, bet ne ilgāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Savukārt, ja īres maksa un/vai ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu daļa, kuru sedz īrnieks, ir augstāka, nekā noteiktā maksa atbilstoši šo noteikumu 7. punktam, īrniekam tiek piemērota šo noteikumu 7. punkta kārtībā noteiktā maksa no Jēkabpils novada domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

39. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai kuros nav noteikts līguma termiņš, tiek pārslēgti, ņemot vērā šo noteikumu nosacījumus.

40. Beidzoties dzīvokļa īres līguma termiņam, izņemot sociālā dzīvokļa īres līgumu, gadījumā, kad ir zudis tiesiskais pamats turpināt sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumos, īres līgums tiek noslēgts uz 6 mēnešiem ar nosacījumu, ka īrniekam ir pienākums dzīvokli atbrīvot nekavējoties pēc šī termiņa.

(Jēkabpils novada domes 21.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā)

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 01.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 02.03.2022. OP numurs: 2022/43.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330409
{"selected":{"value":"30.12.2022","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2022","iso_value":"2022\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2022","iso_value":"2022\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2022.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-05.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)