Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saistošie noteikumi Varakļānu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 02.03.2022.

Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Varakļānos 2018. gada 25. janvārī
Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes
2018. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 1.4

PRECIZĒTI
ar Varakļānu novada domes
2018. gada 29. marta lēmumu Nr. 3.1
ar Varakļānu novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 2.23

GROZĪTI
ar Varakļānu novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 (lēmums Nr. 11.1)
ar Varakļānu novada domes 10.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 (lēmums Nr. 1.4)


Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumiem Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. pantu
(Varakļānu novada domes 10.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumus sniedz vai nodrošina Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar Varakļānu novada pašvaldības iestādes "Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) starpniecību.

3. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes uzlabošanu personām, kuras vecuma, funkcionālo vai garīgo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev pašas, kā arī novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personu dzīvē.

4. Dienests sniedz Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs vai citās institūcijās, kas ir tiesīgas šādus Pakalpojumus piedāvāt.

5. Tiesības saņemt Pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu Personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida Pakalpojums (turpmāk – Persona).

II. Sociālo pakalpojumu veidi

6. Dienests sniedz vai nodrošina Personām šādus Pakalpojumus:

6.1. aprūpe mājās;

6.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

6.3. no valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti;

6.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;

6.5. sociālā darba pakalpojums.

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

7. Pakalpojumus Persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Dienestā, iesniedzot dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

8. Dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas:

8.1. reģistrē Personas iesniegumu;

8.2. apmeklē Personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

8.3. novērtē Personas vajadzības, aizpildot Personas vajadzību pēc Pakalpojuma novērtēšanas karti;

8.4. ja Personas ienākumi tikai daļēji sedz pieprasītā Pakalpojuma maksu, likumīgajam/iem apgādniekam/iem iesniegumā jāapliecina sava līdzdalība Pakalpojuma apmaksā;

8.5. pieprasa no citiem speciālistiem lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju (ģimenes ārsta izziņu, psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, u.c.);

8.6. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu;

8.7. lemj par Personai piemērotākā Pakalpojuma veidu, apjomu un ilgumu un Personas vai viņa apgādnieka līdzfinansējuma apmēru;

8.8. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un par lēmumu rakstiski informē Pakalpojuma pieprasītājus;

8.9. ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt Pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

9. Ja pieņemts lēmums par 6.1., 6.2. apakšpunktos minēto Pakalpojumu piešķiršanu, tad Persona un/vai tās likumīgais apgādnieks un/vai Pašvaldība slēdz līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma sniegšanu un apmaksas kārtību (turpmāk – Līgums).

10. Lēmumu par saistošo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktos minētā Pakalpojuma sniegšanu Dienests pieņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

11. Ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto Pakalpojumu sniegšanai, tā nodrošina Pakalpojumu, organizējot tā saņemšanu no Pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja Pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no Pašvaldības budžeta, tad Pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot Pašvaldības daļu un Personas daļu, tiek noteikta līgumā.

IV. Personas un apgādnieka pienākumi un tiesības

12. Personai ir pienākums:

12.1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;

12.2. noslēgt līgumu, lai saņemtu Pakalpojumu;

12.3. maksāt par Pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par Pakalpojumu saņemšanu noteiktajā kārtībā;

12.4. ievērot Pakalpojumu sniedzēja noteikto Pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;

12.5. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.

13. Personai ir tiesības:

13.1. bez maksas saņemt informāciju par iespējām saņemt Pakalpojumus;

13.2. iesniegt priekšlikumus Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

14. Personas apgādniekam ir pienākums sadarboties ar Dienestu Personai nepieciešamā Pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegt patiesas ziņas par savu sociālo stāvokli.

15. Personas apgādniekam ir tiesības:

15.1. bez maksas saņemt informāciju par iespējām saņemt Pakalpojumu un to saņemšanas nosacījumus un kārtību;

15.2. iesniegt priekšlikumus Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

V. Sociālā pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības

16. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

16.1. reģistrēties sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

16.2. noslēgt līgumus ar Personām un/vai apgādniekiem par Pakalpojumu nodrošinājumu;

16.3. nodrošināt sociālos pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

16.4. iepazīstināt Personu ar iekšējās kārtības noteikumiem institūcijā un nodrošināt Personu datu aizsardzību.

17. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

17.1. pieprasīt Personai un viņu apgādniekiem ievērot līguma nosacījumus un iekšējās kārtības noteikumus;

17.2. pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Personai un/vai likumīgajam apgādniekam (ja tāds ir), pieņemot lēmumu par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un par to paziņojot Dienestam;

17.3. izvērtēt Pakalpojuma kvalitāti un sniegt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai.

VI. Aprūpes mājās pakalpojums

18. Dienests nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu pensijas vecuma Personām un Personā, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Aprūpi mājās sniedz mobilās aprūpes grupa.

19. Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms tiek iedalīts trijos līmeņos:

19.1. I līmenis: aprūpe līdz 4 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, logu mazgāšana 1 reizi gadā;

19.2. II līmenis: aprūpe līdz 6 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši pakalpojumi;

19.3. III līmenis: aprūpe līdz 8 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, logu siltināšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši pakalpojumi.

(Grozīts ar Varakļānu novada domes 10.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

20. Ja Persona, kurai piešķirts aprūpes mājās pakalpojums izvērtējot individuālās vajadzības, vēlas saņemt lielāku aprūpes mājās līmeni, tad tā sedz papildus izdevumus, atbilstoši 21. punkta noteikumiem.

21. Ja Persona, kura neatbilst 18. punktā minētajiem kritērijiem, vēlas saņemt aprūpes mājās pakalpojums, tad izvērtējot pakalpojuma sniegšanas iespējas, Dienests vienojas ar Personu par veicamo darbu apjomu. Samaksu par aprūpes darbu sedz Persona atbilstoši apstiprinātām pakalpojuma izmaksām.

22. Aprūpes mājās pakalpojumi nepieciešamajā aprūpes līmenī personai tiek piešķirti uz noteiktu laiku līdz vienam gadam.

VII. Ilgstošā sociālās aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

23. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums (turpmāk – Aprūpes pakalpojums) pilngadīgām Personām nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju vispārēja tipa institūcijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos un līgumos ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.

24. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta pirmās daļas 2. un 4. apakšpunktā minētajām personām, ja tām nepieciešamā sociālā aprūpe pārsniedz aprūpes mājas pakalpojumu.

25. Nosakot samaksu par Aprūpes pakalpojumu, ievēro šādus nosacījumus:

25.1. ja Personai nav likumīga/u apgādnieka/u, tad:

25.1.1. Persona maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram;

25.1.2. Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto samaksu par pakalpojumu, ja saistošo noteikumu 25.1.1. apakšpunktā noteiktā personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu.

25.2. ja Personai ir likumīgs apgādnieks/i, citas fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir pienākums veikt maksājumu par Aprūpes pakalpojumu, tad:

25.2.1. Persona maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram;

25.2.2. Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto samaksu par pakalpojumu, ne vairāk kā 180 euro mēnesī, ja saistošo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā noteiktā Personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu;

25.2.3. ja saistošo noteikumu 25.2.1. un 25.2.2. apakšpunktos noteiktā samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu, Personas apgādnieks/i, citas fiziskas vai juridiskas personas, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma pilnu cenu un iepriekš minētajiem maksājumiem;

25.2.4. ja saistošo noteikumu 25.2.1., 25.2.2. un 25.2.3. apakšpunktos noteiktā samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu, Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un iepriekš minētajiem maksājumiem.

(Grozīts ar Varakļānu novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 10.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

26. Ja Personai Dienests Aprūpes pakalpojumu var nodrošināt pašvaldības sociālās rehabilitācijas institūcijā, bet viņa atsakās, tad Aprūpes pakalpojuma samaksai netiek piemēroti šo saistošo noteikumu 25.2.2. apakšpunktā minētie atvieglojumi.

27. Ja Personai nevar nodrošināt Aprūpes pakalpojumu Dienesta noteiktā institūcijā un Persona saņem Aprūpes pakalpojumu ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrētā institūcijā, tad piemērojami šo saistošo noteikumu 25.2.2. apakšpunkta noteikumi līdz brīdim, kad minēto pakalpojumu Personai var nodrošināt Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

28. Ja Personai ar invaliditāti ir piešķirts pabalsts, kuram nepieciešama kopšana, tad Pašvaldība noteikumu 25.2.2. apakšpunktā noteikto maksas starpību sedz līdz 30 euro mēnesī.

(Varakļānu novada domes 10.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

VIII. Sociālā darba pakalpojums

29. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt Personām, ģimenēm, Personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas Personas resursus, iesaistot atbalsta sistēmās un sociālās rehabilitācijas noteiktās klientu grupās.

30. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi un starpprofesionāļu atbalstu.

31. Pakalpojums tiek nodrošināts Varakļānu pilsētā un attālinātā klientu pieņemšanas punktā Murmastienes pagasta pārvaldē.

IX. Pakalpojumu pārtraukšanas kārtība

32. Dienests pieņem lēmumus par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja:

32.1. ilgāk kā divus mēnešus ir kavēti maksājumi Pakalpojuma sniedzējam;

32.2. Persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski (vairāk kā divas reizes) pārkāpj līguma noteikumus, un tas ir konstatēts ar Pakalpojuma sniedzēja pārstāvja sastādītu aktu, kurā Persona tiek uzaicināta sniegt paskaidrojumu par savu darbību vai bezdarbību;

32.3. Personai sociālās aprūpes un rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami sniegtie Pakalpojumi vai tos var nomainīt ar cita veida Pakalpojumiem, un tas ir konstatēts ar Dienesta izveidotas komisijas sastādītu aktu;

32.4. Persona maina deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

32.5. Persona atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk kā divus mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu ziņots policijai;

32.6. citos spēkā esošajās tiesību normās noteiktajos gadījumos.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

33. Dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Varakļānu novada domē.

34. Varakļānu novada pašvaldības lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē ar Varakļānu novada domes 25.08.2011. lēmumu Nr. 9.1 apstiprinātie saistošie noteikumu Nr. 5 "Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Varakļānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 25.01.2018.Stājas spēkā: 22.05.2018.Publicēts: Varakļōnīts, 5 (284), 21.05.2018.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330390
{"selected":{"value":"02.03.2022","content":"<font class='s-1'>02.03.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"02.03.2022","iso_value":"2022\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
02.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)