Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17

Rēzeknē 2021. gada 16. decembrī
Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2021. gada 16. decembra sēdē
(prot. Nr. 10, 3. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 3. februāra sēdē
(prot. Nr. 4, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk tekstā – bērns) un pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (turpmāk tekstā – pilngadību sasniegušais bērns) un audžuģimenei Rēzeknes novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – pašvaldība), kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas apvienotā Rēzeknes novada bāriņtiesas – Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa un Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) un Rēzeknes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa).

3. Pabalstus audžuģimenēm ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, kurās ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras noslēgušas līgumu ar Rēzeknes novada pašvaldības Sociālo dienestu (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

4. Pabalstu veidi pilngadību sasniegušam bārenim:

4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

4.4. mājokļa pabalsts.

5. Pabalstu veidi audžuģimenei:

5.1. pabalsts bērna uzturam;

5.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

II. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

6. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

7. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir EUR 218,00 (divi simti astoņpadsmit euro, 00 centi), bet bērnam, kuram noteikta invaliditāte, EUR 327,00 (trīs simti divdesmit septiņi euro, 00 centi).

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

8. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

9. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 820,05 (astoņi simti divdesmit euro, 05 centi).

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

10. Pabalstu ikmēneša izdevumiem ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam tiek izmaksāts katru mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, šādā apmērā:

11.1. bērnam EUR 109,00 (simts deviņi euro, 00 centi);

11.2. bērnam, kuram noteikta invaliditāte – EUR 163,00 (simts sešdesmit trīs euro, 00 centi).

12. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, un to atjauno, ja mācības vai studijas tiek atsāktas.

13. Pilngadību sasniegušam bērnam par mācību vai studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

14. Pabalsta ikmēneša izdevumiem samaksa tiek izbeigta, ja pilngadību sasniegušais bērns sasniedz 24 (divdesmit četru) gadu vecumu.

15. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam tiek izmaksāts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām un vasaras brīvlaikā, ja bērns mācās un ir sekmīgs.

16. Sociālais dienests 2 (divas) reizes gadā pieprasa izziņu mācību iestādei, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.

V. Mājokļa pabalsts

17. Mājokļa pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

18. Pabalsta saņemšanai, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

19. Ja tiek grozīts vai izbeigts ar mājokļa lietošanu saistīts pakalpojums, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā uzrāda dokumenta grozījumus vai jaunu ar mājokļa lietošanu saistītā pakalpojuma dokumentu.

20. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas.

21. Sociālais dienests izmaksā mājokļa pabalstu ne retāk kā reizi 3 (trijos) mēnešos, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz šo noteikumu 18. punktā paredzētos dokumentus.

22. Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt iesniegt dokumentus katru mēnesi.

23. Sociālais dienests pārrēķina pabalsta apmēru, ja palielinās ar mājokļa lietošanu saistītie izdevumi.

VI. Pabalsts bērna uzturam

24. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērnu, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu.

25. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir:

25.1. EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi) par bērnu līdz 7 (septiņu) gadu vecuma sasniegšanai;

25.2. EUR 258,00 euro (divi simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi) par bērnu vecumā no 7 (septiņiem) gadiem līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai.

26. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli audžuģimenē pavadīto dienu skaitam.

27. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

27.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;

27.2. saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

27.3. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanos izbeigšanu audžuģimenē.

28. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša beigām.

29. Ja bērns tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē, pabalstu pārtrauc maksāt audžuģimenei un turpina maksāt ģimenei, kurā bērns turpmāk dzīvos līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā vai lēmuma par nodošanu pirmsadopcijas aprūpē atcelšanai.

VII. Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

30. Tiesības saņemt vienreizēju pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērnu, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu.

31. Vienreizēja pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 256,00 (divi simti piecdesmit seši euro, 00 centi) gadā, no kuriem EUR 128,00 (viens simts divdesmit astoņi euro, 00 centi) izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas, bet sākot ar 7 (septīto) ievietošanas mēnesi EUR 21,00 (divdesmit viens euro, 00 centi) mēnesī.

VIII. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

32. Lai saņemtu pabalstu, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei, persona iesniedz Sociālajā dienestā vai pašvaldības iestādes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē Sociālā dienesta darbinieks noformē rakstveidā un, ja nepieciešams, personai izsniedz iesnieguma kopiju.

33. Persona iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601, vai nosūtot uz Sociālā dienesta e-adresi vai e-pasta adresi socialais.dienests@rezeknesnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

34. Persona iesniegumam pievieno dokumentus (to kopijas), atbilstoši piešķiramā pabalsta veidam, kā arī nepieciešamības gadījumā izdevumus attaisnojošus dokumentus (to kopijas).

35. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.

36. Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

37. Sociālais dienests personas iesniegumu izskata un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

38. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, ievērojot Paziņošanas likuma noteikumus.

IX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

39. Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

40. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, un audžuģimenēm veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt iepriekš minētos pabalstus nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2015. gada 7. augustā, Nr. 4 (33)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punktam, sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kritēriji, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu, pašvaldībām saistošajos noteikumos jānosaka un jāpieņem līdz 31.12.2021.

Saistošo noteikumu izvērtēšana saistīta arī ar grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31., 31.1 punktos, kuri stājās spēkā 01.01.2021.

Iepriekšminētos jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi:

1) Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā";

2) Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 76 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā".

Izvērtējot abu pašvaldību iepriekšminēto saistošo noteikumu satura atšķirīgo un kopīgo, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotā novada iedzīvotāju interesēm, kā arī nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz pabalstu veidu un apmēriem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, un audžuģimenēm.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai nodrošinātu, ka jaunizveidotajā novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, kuri nosaka vienotus pabalstu veidus un apmērus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, un audžuģimenēm, nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus, kas regulētu pašlaik spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 54 un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 76 un Nr. 77 jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāstsRēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā", izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu deleģējumu.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem" izstrādāti, lai noteiktu pabalsta apmēru bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, un audžuģimenei, jo normatīvie akti uzdod pašvaldībai izmaksāt pabalstus, nenosakot konkrētus pabalsta apmērus.

Lai radītu pārskatāmus pabalstu noteikumus, saistošajos noteikumos noteikti pabalstu veidi un apmēri Rēzeknes novada pašvaldībā, iekļaujot mājokļa pabalstu bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašlaik Rēzeknes novada pašvaldībā audžuģimenēs ievietoti 9 bērni līdz 7 gadu vecumam un 26 bērni no 7 līdz 18 gadiem. Saistošajos noteikumos noteikts pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālo uzturlīdzekļu divkāršam apmēram. Tādējādi būtisks budžeta izmaksas pieaugums, salīdzinot ar 2021. gadu, netiek plānots.

Pabalsta apmērs bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē, būtisku ietekmi uz budžetu neradīs.

Budžetu ietekmēs mājokļa pabalsta izdevumi. Piemērojot valsts noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanas metodes, prognozēts, ka pabalsta gada izmaksas palielināsies no 12 000 euro gadā līdz aptuveni 24 000 euro gadā vai par 1/2 daļu no līdzšinējā budžeta mājokļa pabalstam.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošo noteikumu projektu ir noteiktas mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums un tas ir atkarīgs no piešķiramā pabalsta veida.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Persona pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, pievienojot Saistošo noteikumu projektā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Sociālā dienesta lēmumu persona/ģimene ir tiesīga apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām.

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 02.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 01.03.2022. OP numurs: 2022/42.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330371
02.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)