Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2022

Ādažos 2022. gada 23. februārī
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 8 § 31)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites
likuma
8. panta trešo un ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes (turpmāk – novietne) vietas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, to darbības laika periodu un pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu novietnēs tirgotos alkoholiskajos dzērienos.

2. Šie noteikumi neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību publiskajos pasākumos un gadatirgos.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1. janvāra līdz 31. decembrim, no plkst. 8.00 līdz 23.00.

4. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums novietnēs tirgotos alkoholiskajos dzērienos ir 15 %.

5. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) izsniedz komersantiem, kuri papildu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

6. Lai saņemtu Saskaņojumu, komersants iesniedz iesniegumu (1. pielikums) klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi dome@adazi.lv. Iesniegumā norāda:

6.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

6.2. plānoto termiņu (kārtējā kalendāra gadā) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, kā arī novietnes darba laiku;

6.3. komercdarbības vietu, kur tiks veikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē;

6.4. novietnē tirgoto alkoholisko dzērienu veidus un absolūtā spirta daudzumu tajos;

6.5. novietnes vietas atbildīgo personu;

6.6. komersanta amatpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi.

7. Iesniegumam pievieno:

7.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;

7.2. novietnes atrašanās vietas īpašumu vai nomas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

7.3. Ādažu novada būvvaldes saskaņojumu par novietnes izvietošanas vietu un vizuālo noformējumu.

8. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu pieņem pašvaldības izpilddirektors, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 6. un 7. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

9. Saskaņojumu (2. pielikums) izsniedz uz pieprasīto laika periodu viena kalendārā gada ietvaros.

10. Saskaņojumu neizsniedz:

10.1. Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajos gadījumos;

10.2. ja nav iesniegti 6. un 7. punktā noteiktie dokumenti;

10.3. ja komersants sniedzis nepatiesas ziņas saskaņojuma saņemšanai;

10.4. ja tirdzniecību plānots veikt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

10.5. ja tirdzniecība plānota tiešā izglītības iestādes tuvumā vai pašvaldības organizēta publiska pasākuma norises teritorijā.

11. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu ar motivētu lēmumu:

11.1. ja konstatēts, ka komersants sniedza nepatiesas ziņas Saskaņojuma saņemšanai;

11.2. ja tiek izbeigta komersanta komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

11.3. ja saņemts kompetentu institūciju atzinums par komersanta pārkāpumiem mazumtirdzniecības vietā, tajā skaitā, ja tirdzniecība apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības.

12. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo strīdu komisijai mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Administratīvo strīdu komisijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

13. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izsniegtie Saskaņojumi ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

14.1. Carnikavas novada domes 2010. gada 2. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā";

14.2. Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietā Ādažu novada teritorijā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs"

Ādažu novada pašvaldībai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Ādažu novadā

Komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs
            
Juridiskā adrese 
Novietnes atrašanās vieta (adrese) 
Plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē 
Darba laiks 

Alkoholisko dzērienu veidi, ko paredzēts tirgot novietnē, un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos (ja nepieciešams plašāks uzskaitījums, pievienot sarakstu):

 
 
 
 
Par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona 
Komersanta amatpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese 
  

Pielikumā:

1. 
2. 
3. 
4. 

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

202__. gada ___.___________  
 (paraksts, atšifrējums, amats) 
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs"
SASKAŅOJUMS

Ādažos, Ādažu novadā

_____. gada ____. _____________Nr.______

Ādažu novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Ādažu novada administratīvajā teritorijā

komersantam 
 ( juridiskas personas nosaukums)
  
( juridiskas personas reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
Novietnes atrašanās (komercdarbības) vieta (adrese) 
  

Saskaņojums derīgs līdz _______. gada ____. ______________________

Saskaņojums izsniegts saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 12/2022 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs" 11. punktu.

Pašvaldības izpilddirektors(paraksts)Vārds, uzvārds
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2022 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, un tiek izveidota jauna publiska persona "Ādažu novada pašvaldība". Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, tādejādi nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Ādažu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Noteikumi).

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešā un ceturtā daļa noteic, ja pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā izdod saistošos noteikumus par laika periodu, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta, un maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos tirdzniecībai novietnēs.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Ādažu novada administratīvajā teritorijā, laika periodu kalendāra gadā, uz kādu atļauta tirdzniecība, kā arī maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, tirdzniecībai novietnēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Komersanti iesniegumus var iesniegt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv.

Lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas pašvaldības domes Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2022Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.21
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330343
01.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)