Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2022

Ādažos 2022. gada 23. februārī
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 8 § 30)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
(Ādažu novada domes 26.04.2023. saistošo noteikumu Nr. 10/2023 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība izsniedz, anulē vai pagarina licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licence).

2. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, tās derīguma termiņa pagarināšanu vai anulēšanu (1. pielikums) pieņem Ādažu novada pašvaldības domes izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisijai adresētie pieteikumi, iesniegumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs iesniedz:

4.1. noteikta parauga iesniegumu (2. pielikums);

4.2. izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), norādot:

4.2.1. nosaukumu;

4.2.2. saturu;

4.2.3. apjomu (astronomiskās stundās);

4.2.4. mērķi;

4.2.5. uzdevumus;

4.2.6. sasniedzamos rezultātus;

4.2.7. mērķauditoriju;

4.2.8. prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai vai nepieciešamajām prasmēm;

4.2.9. programmas īstenošanas plānu;

4.2.10. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējumu;

4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots:

4.3.1. personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV);

4.3.2. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);

4.3.3. personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

4.4. dokumentu, kas apliecina programmas īstenošanai nepieciešamo telpu nodrošinājumu (nomas līgums, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa kā apliecinājums vai nodomu līgums);

4.5. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija (uzrādot oriģinālu) par telpu atbilstību sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot, ja programmu paredzēts īstenot akreditētas izglītības iestādes telpās;

4.6. apliecinājumu, ka licences pieprasītājs nodrošinās bērnu drošību un dzīvības aizsardzību programmas īstenošanas laikā.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2022)

5. Licences pieprasītāji 4.3.2., 4.4. un 4.5. apakšpunktos norādīto informāciju iesniedz gadījumos, ja pašvaldība patstāvīgi nevar to iegūt objektīvu iemeslu dēļ.

6. (Svītrots ar Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2022)

7. Pieteikumu licences termiņa pagarināšanai (3. pielikums) un nepieciešamos dokumentus (kopijas) iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

8. Komisija izskata iesniegtos dokumentus ne vēlāk kā 30 dienu laikā un pieņem vienu no lēmumiem:

8.1. par licences izsniegšanu;

8.2. par atteikumu izsniegt licenci;

8.3. par papildu informācijas pieprasīšanu.

9. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija lēmuma pieņemšanai, Komisija var pieprasīt papildu informāciju, kas iesniedzama 15 darba dienu laikā no 7.3. apakšpunktā noteiktā lēmuma pieņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti termiņā, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

10. Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. pieteikums nav noformēts atbilstoši 2. pielikumā norādītajām prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);

10.2. materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

10.3. licences pieteicējs sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir veikti grozījumi, vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Komisijai ne vēlāk kā mēneša laikā, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopiju 4. punktā noteiktajā kārtībā.

12. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju vai pagarināšanu, ja licencē nepieciešams veikt izmaiņas pamatojoties uz izsniegtajiem dokumentiem. Šādā gadījumā jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

13. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

13.1. licences īpašnieks 6 mēnešu laikā nav uzsācis īstenot programmu pēc licences saņemšanas;

13.2. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

13.3. pierādāmi nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;

13.4. licences īpašnieks sniedza nepatiesas ziņas saņemot licenci;

13.5. licences īpašnieks, kas ir juridiskā persona, tiek likvidēts;

13.6. licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process.

14. Licences pieteicēju informē rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu.

15. Izsniegtā licence zaudē spēku ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

16. Pirms licences saņemšanas pieteicējs samaksā maksu par licences izsniegšanu 16. punktā noteiktajā apmērā, ko ieskaita pašvaldības kredītiestādes norēķinu kontā šādā apmērā:

16.1. par licences izsniegšanu – 50 euro;

16.2. par licences pārreģistrāciju vai derīguma termiņa pagarināšanu – 25 euro;

16.3. par licences dublikāta izsniegšanu – 10 euro.

17. Komisijas vadītāja parakstītu licenci tās pieteicējam vai pilnvarotai persona 5 darba dienu laikā pēc maksas par licences izsniegšanu samaksas.

18. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 gadiem.

19. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

(Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo strīdu komisijai, iesniedzot iesniegumu 3. punktā noteiktajā kārtībā. Administratīvās strīdu komisijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

21. Licences, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa nolikums Nr. INA/2018/18 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".

23. Šos noteikumus, daļā par pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu, piemēro līdz Izglītības likuma 14. panta 11.1 punktā noteikto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai.

(Ādažu novada domes 26.04.2023. saistošo noteikumu Nr. 10/2023 redakcijā)

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022
(protokols Nr. 8 § 30)

(Pielikums Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

Ādažu novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija

LICENCE Nr. _____

izsniegta

 
(fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
 
(fiziskas personas Nik kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs)

par izglītības programmas

 
(programmas nosaukums)

_____ stundas
(izglītības programmas apjoms stundās)

īstenošanu
Ādažu novadā

Licence izdota 
 _______. gada ___. ______________________
Licence derīga līdz 
 _______. gada ___. ______________________
Komisijas priekšsēdētājs Vārds, Uzvārds
 (paraksts)
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022
(protokols Nr. 8 § 30)

(Pielikums Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

Ādažu novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci (atzīmēt aizkrāsojot atbilstošo kvadrātu):

pieaugušu neformālās izglītības programmai (programmām)

interešu izglītības programmai (programmām)

 
(nosaukums)
 
(nosaukums)
 
(programmas astronomiskās stundas)
  
Nosaukums vai vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs vai personas kods 
Juridiskā adrese vai deklarētā adrese 
Programmas īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 

Pielikumā:

programmas apraksts;

programmas īstenošanā iesaistītā personāla saraksts, kam pievienots personas parakstīts CV, izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas apliecinājums dalībai programmā;

dokumentu, kas apliecina programmas īstenošanai nepieciešamo telpu nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija (uzrādot oriģinālu) par telpu atbilstību;

apliecinājums, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību programmas laikā;

pilnvara, ja iesniegumu iesniedz trešā persona.

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

     
(datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

Pieteikumā iekļauto personas datu pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, kas veic datu apstrādi pieteikumā norādītajam mērķim.

Jebkurus fizisko personu datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai (www.adazi.lv/wp-content/uploads/2018/08/Privatuma-politika_Adazi_apstiprinatie.pdf) un ārējo normatīvo aktu prasībām.

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022
(protokols Nr. 8 § 30)

(Pielikums Ādažu novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

Ādažu novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt izsniegt licenci (atzīmēt aizkrāsojot atbilstošo kvadrātu):

pieaugušu neformālās izglītības programmai (programmām)

interešu izglītības programmai (programmām)

 
(nosaukums)
 
(nosaukums)
 
(programmas astronomiskās stundas)
  
Nosaukums vai vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs vai personas kods 
Juridiskā adrese vai deklarētā adrese 
Programmas īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 

Pielikumā:

programmas apraksts;

programmas īstenošanā iesaistītā personāla saraksts, kam pievienots personas parakstīts CV, izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas apliecinājums dalībai programmā;

dokumentu, kas apliecina programmas īstenošanai nepieciešamo telpu nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija (uzrādot oriģinālu) par telpu atbilstību;

apliecinājums, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību programmas laikā;

pilnvara, ja iesniegumu iesniedz trešā persona.

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

     
(datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

Pieteikumā iekļauto personas datu pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, kas veic datu apstrādi pieteikumā norādītajam mērķim.

Jebkurus fizisko personu datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai (www.adazi.lv/wp-content/uploads/2018/08/Privatuma-politika_Adazi_apstiprinatie.pdf) un ārējo normatīvo aktu prasībām.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2022Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330330
{"selected":{"value":"10.05.2023","content":"<font class='s-1'>10.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2023","iso_value":"2023\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2022","iso_value":"2022\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2022.-09.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2022","iso_value":"2022\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-13.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)