Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Rēzeknē 2022. gada 20. janvārī
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 20. janvāra sēdē (prot. Nr. 2, 1. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. februāra sēdē (prot. Nr. 5, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Atļauju (Pielikumā – Atļaujas veidlapa) Rēzeknes novada pašvaldības vārdā izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, turpmāk tekstā – Atļauja, saņemšanai mazā alkoholisko dzērienu darītava Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā vai iestādē – pagastu apvienībā – vai tās struktūrvienībā – pagasta pārvaldē – iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi mazās alkoholisko dzērienu darītavas amatpersona un kurā norādīts:

3.1. mazās alkoholisko dzērienu darītavas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese);

3.4. periods, uz kuru lūgts izsniegt atļauju.

4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. mazās alkoholisko dzērienu darītavas reģistrācijas apliecības kopiju;

4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

4.3. telpu plānu, dokumentus, kas apstiprina ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas nodrošināšanu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

6. Atļauja netiek izsniegta, ja:

6.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 4. punktā minētie dokumenti;

6.2. Atļaujas saņemšanai sniegtas nepatiesas ziņas;

6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un/vai to teritorijā;

6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

6.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

IV. Atļaujas atcelšana

7. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta šādos gadījumos:

7.1. Atļaujas saņemšanai sniegtas nepatiesas ziņas;

7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

7.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

7.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

8. Lēmumu par atteikumu izsniegt Atļauju vai lēmumu par Atļaujas atcelšanu paziņo Atļaujas saņēmējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

9. Lēmumu par atteikumu izsniegt Atļauju vai lēmumu par Atļaujas atcelšanu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

10. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

11. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 49 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
Pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
e–pasts: info@rezeknesnovads.lv
Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI
PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI RĒZEKNES NOVADĀ

Rēzeknē

20__. gada ____________ 

Nr._________

   
Nosaukums un juridiskā adrese: 
  
Reģistrācijas apliecības Nr.: 
  
Ražošanas vieta: 
  
Ražošanas veids: 
  
Atļauja derīga: 
  

Atļauta izsniegta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 22 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" 2. punktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Pašvaldības izpilddirektors

V. Uzvārds

Uzvārds
tālrunis

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā (turpmāk arī – pašvaldība) tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošie noteikumi Nr. 49 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 49), kuri spēkā no 2011. gada 21. aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2011. gada 20. aprīlī Nr. 2 (08)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Viļānu novada pašvaldībā saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, nav izdoti.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsRēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai", izstrādāti pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrās daļas deleģējumu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošajiem noteikumiem noteiktā mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir mazās alkoholisko dzērienu darītavas – saimnieciskās darbības veicēji vai komersanti, kas ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus).
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajā un lietvedības nodaļā un pašvaldības pagastu apvienību pārvaldēs vai to pagastu pārvaldēs.

Atļaujas saņemšanai iesniedz pieteikumu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā vai pagastu apvienību pārvaldēs, vai to pagastu pārvaldēs, pievienojot Saistošajos noteikumos norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas tiek izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju.

Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atļaujas atcelšanu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 20.01.2022.Stājas spēkā: 26.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 25.02.2022. OP numurs: 2022/40.22
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330276
26.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)