Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 41/2021

Ādažos 2021. gada 22. decembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 22 § 34)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām Ādažu novada administratīvajā teritorijā izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām un būvju situācijas plāniem;

1.2. maksu par topogrāfiskās informācijas sniegšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu nodrošina Pašvaldība vai tās izvēlēta juridiska persona (turpmāk – datubāzes turētājs), kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu, un kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju datubāzes turētājs elektroniski izsniedz 3 darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

(Ādažu novada domes 12.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 30/2022 redakcijā)

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē, to saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1. (svītrots ar Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2023);

6.2. PA "Carnikavas komunālserviss";

6.3. AS "Sadales tīkls";

6.4. AS "Gaso";

6.5. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

6.6. SIA "TET".

(Ādažu novada domes 12.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 30/2022 redakcijā)

7. Ja uzmērāmās teritorijas robežās atrodas citi inženiertīkli, pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datubāzē to saskaņo ar atbilstošo inženiertīklu turētājiem (teritorijās, kuras publicē Pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv):

7.1. SIA "Ādažu ūdens" (Ādažu ciems, Kadagas ciems, Stapriņu ciems, Garkalnes ciems, Birznieku ciems, Eimuru ciems);

7.2. SIA "Garkalnes ūdens" (Baltezera ciems, Alderu ciems);

7.3. SIA "Rīgas ūdens" (teritorijās, kur atrodas tīkli);

7.4. SIA "Ādažu Namsaimnieks" (Ādažu ciems, Kadagas ciems);

7.5. SIA "Wesemann-siltums" (Ādažu ciems "Podnieki");

7.6. SIA "JD Capital" (Kadagas ciems "Saulespļava");

7.7. VAS "Latvijas dzelzceļš" (teritorijās, kur atrodas tīkli);

7.8. VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (teritorijās, kur atrodas tīkli);

7.9. AS "Augstsprieguma tīkls" (teritorijās, kur atrodas tīkli);

7.10. AS "Latvenergo" (teritorijās, kur atrodas tīkli);

7.11. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (ja skar uzmērāmo teritoriju);

7.12. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (teritorijās, kur atrodas tīkli).

(Ādažu novada domes 12.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 30/2022 redakcijā)

8. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

9. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad Pašvaldībai izvērtēšanai iesniedz dokumentus vektordatu formā par inženiertīklu piederību un informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

10. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs 10 darbdienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, uz plāna norādot reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru), vai atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

11. Ja būvniecības laikā konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz datubāzes turētājam informāciju par neatbilstībām (konkrētā inženiertīkla uzmērījumu). Ja projektā nav nepieciešamas izmaiņas, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

12. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā uzrāda arī seguma virszemes situācijas elementus (aku vāki, gūlijas, u.tml.).

13. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt saskaņā ar attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, taču to noformē saskaņā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju būtu iespējams reģistrēt datubāzē.

14. (Svītrots ar Ādažu novada domes 12.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2022)

15. (Svītrots ar Ādažu novada domes 12.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2022)

16. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad nepiemēro papildu maksu par demontēto posmu. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniedz kopā.

17. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, datubāzes turētājs izvērtē tā sagatavošanas iespēju. Ja plānu iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darbadienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Plānu negatavo, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju, vai arī virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

18. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai pārbaudītu tā atbilstību normatīvajiem aktiem un ievietotu datubāzē aktuālo topogrāfisko informāciju.

19. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un Pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm, vai arī, lai veiktu to aktualizēšanu.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

20. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) izcenojumi noteikti cenrādī (pielikumā).

21. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz Pašvaldības izsniegtu rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu var veikt ar pēcmaksu, ja ar datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

22. Pašvaldībai, kā arī tās iestādēm un kapitālsabiedrībām pakalpojumu sniedz bez maksas. Šādā gadījumā darbu izpildītājs sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā, u.c.) rakstlaukumā veic ierakstu par pasūtītāju "Ādažu novada pašvaldība".

IV. Noslēguma jautājumi

23. Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no datuma, kad topogrāfiskais plāns tika saskaņots ar datubāzes turētāju, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un komunikāciju novietojumā.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada pašvaldības 2010. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 22 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2021. gada 22. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2021
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena, EUR*
(bez PVN)
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (t.sk. ielu sarkano līniju) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana Pašvaldībai:
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījumu plānu pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai Pašvaldībai.
1.1.platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)1 objekts15,00
1.2.platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)1 objekts18,00
1.3.platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)1 objekts23,00
1.4.platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha1 objekts6,00
1.5.ārpus apdzīvotām teritorijām (pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu1 objekts250,00
 

Piezīme: Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad cenu aprēķina uzmērāmās teritorijas procentuāli lielākajai daļai.

2.Izpildmērījuma plāna par inženiertīklu (t.sk. inženiertīklu nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana Pašvaldībai:
Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad par demontēto posmu papildu maksu nepiemēro. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.
2.1.inženiertīklu garums no 0 m līdz 30 m (ieskaitot)1 objekts7,00
2.2.inženiertīklu garums no 31 m līdz 300 m (ieskaitot)1 objekts9,00
2.3.inženiertīklu garums virs 300 m, papildu par katriem nākamajiem 100 m1 objekts3,00
2.4.ārpus apdzīvotām teritorijām (pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu1 objekts250,00
3.Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana Pašvaldībai.1 objekts5,00
4.Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana Pašvaldībai.1 zemes vienība5,00
5.Izpildmērījuma plāna par būvēm (nodošanai ekspluatācijā) pārbaude:
5.1.Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude (mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai).
Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai piemēro cenrāža 1. punkta nosacījumus.
1 objekts10,00
5.2.Būves (ar labiekārtojuma elementiem vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana Pašvaldībai – cenas noteikšanai piemēro cenrāža 1. punkta nosacījumus.
6.Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana Pašvaldībai (tikai pilsētu, ciemu teritorijām).1 objekts10,00
7.Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē.1 objekts10,00
8.Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1.platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)1 zemes vienība22,00
8.2.par katru hektāru virs 1 hektāra1 zemes vienība6,00
9.Datubāzes informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu būvniecības darbu vajadzībām, kas nav minēti iepriekšējos punktos.1 karšu lapa***3,00

* Pakalpojumu izmaksās iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums ir lielāks par 100 m, to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 25.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.32
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330268
{"selected":{"value":"03.11.2023","content":"<font class='s-1'>03.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2023","iso_value":"2023\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2022","iso_value":"2022\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2022.-02.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2022","iso_value":"2022\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-14.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"