Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Krāslavas novada domes 2022. gada 26. maija saistošos noteikumus "Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā".
Saistošie noteikumi Krāslavas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 26.02.2022.

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2010/20

Krāslavā 2010. gada 29. augustā
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā
Apstiprināti ar novada domes
2010. gada 29. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 15. §)

Grozījumi:
26.07.2012. saistošie noteikumi Nr.  2012/12 (prot. Nr. 11, 1. §. 1.2. p.);
28.08.2014. saistošie noteikumi Nr. 2014/14 (prot. Nr. 10, 12. §. 12.2. p.);
28.10.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/15 (prot. Nr. 9, 1. §. 1.1. p.)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu
I. Noteikumos lietotie termini

1. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

2. Topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

3. Topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.

4. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

II. Vispārīgie noteikumi

5. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro:

5.1. veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu Krāslavas novada teritorijā;

5.2. pārbaudot visa veida uzmērīto topogrāfisko informāciju;

5.3. saskaņojot un apkopojot datus vienotajā novada digitālajā topogrāfiskajā plānā;

5.4. uzturot topogrāfisko plānu un izsniedzot informāciju no datu bāzes;

5.5. izstrādājot detālplānojumus, projektus, nosakot objektu aizsargjoslas, digitālās izpildshēmas, veicot kadastrālas uzmērīšanas un citus darbus.

6. Šie noteikumi ir saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Krāslavas novada teritorijā, kā arī Krāslavas novadā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), kā arī visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Krāslavas novadā veic dažādu objektu, tajā skaitā ēku, inženierkomunikāciju un transporta būvju plānošanu, projektēšanu, celtniecību vai ekspluatāciju.

7. Krāslavas novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu un pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, kā arī nodošanu Valsts zemes dienesta centrālajā datu bāzē realizē un koordinē Krāslavas novada Būvvalde, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2. pielikumu.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

8. Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus un citus plānošanas vai projektēšanas darbus vai nosakot objektu aizsargjoslas, par pamatu tiek ņemti mērniecībā licencētu vai sertificētu personu veiktie uzmērījumi, kas izstrādāti digitālā Microstation versijā .dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

9. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Krāslavas novada Būvvaldē, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotājām aizsargjoslu novietnēm. Krāslavas novada dome lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Krāslavas novada Būvvaldes.

10. Kadastrālas uzmērīšanas veicējs, iesniedzot Krāslavas novada Būvvaldē apgrūtinājumu plāna eksemplāru saskaņošanai, iesniedz arī robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus digitālā Microstation versijā .dgn formātā.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

III. Prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

11. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Krāslavas novadā izpilda, ievērojot valstī noteikto normatīvo aktu prasības, kā arī šo saistošo noteikumu prasības.

12. Izgatavojot topogrāfisko plānu, tajā jāattēlo dabā esošie valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti. Informāciju par valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem mērniecības darbu izpildītāji saņem Būvvaldē.

13. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams, bet ir derīga datorizdruka no novada digitālā topogrāfiskā plāna, ko izsniedz datu turētājs, šādos gadījumos:

13.1. veicot avārijas darbus;

13.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3 m dziļumam);

13.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m² vai tīklu garums nav lielāks par 4 m;

13.4. veicot darbus, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;

13.5. ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks par diviem gadiem.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

14. Persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas atļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas organizē objekta topogrāfisko/ģeodēzisko uzmērīšanu. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā un attiecīgi jāuzmēra.

(Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošo noteikumu Nr. 2012/12 redakcijā, kas grozīta ar 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/14)

15. Pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbību uzsākšanas mērniecības darbu veicējs pasūta un saņem no Krāslavas novada pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu bāzes datus par uzmērāmo teritoriju. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai, pasūtītājs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu (1. pielikums), kam pievieno shēmu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām, Krāslavas novada Būvvaldei Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu uz adresi: topokraslava@inbox.lv.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

16. Saskaņā ar saņemto iesniegumu Krāslavas novada Būvvalde 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta pasūtītājam rēķinu (izņemot šo saistošo noteikumu 29. punktā minētās personas), kas sastādīts, ņemot vērā pasūtītājam nepieciešamās informācijas veidu un apjomu, atbilstoši cenrādim (2. pielikums).

17. Pieprasītājam informācija tiek nosūtīta 2 (divu) darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

18. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus Krāslavas novada Būvvalde sagatavo un izsniedz:

18.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski;

18.2. nestandartizētā apjomā un veidā (.dwg formāti), datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus.

18.3. papīra formā. Datu pieprasītājs samaksā papildus izdevumus atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.

19. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji Krāslavas novada Būvvaldei iesniedz:

19.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu ar apliecinājumu (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi, ar esošo inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumiem;

19.2. topogrāfiskā plāna vai izpildplāna digitālo versiju .dgn failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot to pa e-pastu uz adresi topokraslava@inbox.lv;

19.3. mērniecības darbu veicējs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu (3. pielikums vai 4. pielikums).

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

20. Krāslavas novada Būvvaldes speciālists 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un dod pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto e-pasta adresi).

21. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Krāslavas novada Būvvaldes speciālists kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības inženierizpēti un šo saistošo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

22. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no datubāzē reģistrētiem datiem, tad Krāslavas novada Būvvaldes speciālistiem ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

23. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju iesniegt Krāslavas novada Būvvaldes speciālistam atkārtoti.

24. Strīda gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

25. Pēc izvērtēšanas Krāslavas novada Būvvaldes speciālists uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna vai izpildplāna veic saskaņojumu.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

26. Par mērniecības darbu izpildītāju sagatavoto topogrāfisko plānu vai izpildplānu izvērtēšanu iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē tiek iekasēta pašvaldības maksa. Izdevumus, kas saistīti ar plāna izvērtēšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji. Darbus, kuru pasūtītājs ir Krāslavas novada pašvaldība, reģistrē bez maksas.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/12)

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

27.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

27.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

27.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

27.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā, vai citā veidā.

28. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

28.1. Krāslavas novada pašvaldība tai noteikto uzdevumu izpildei;

28.2. Krāslavas novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

28.3. Krāslavas novadā esošo inženierkomunikāciju turētāji kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāžu veidošanai;

28.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

28.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

28.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības un būvniecības saistīto projektu un shēmu izstrādi;

28.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.

29. Šo saistošo noteikumu 28.1., 28.2., 28.5. apakšpunktā minētās personas topogrāfisko informāciju saņem bez maksas.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks A. Jevtušoks

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

  
 Vārds, Uzvārds/Nosaukums
  
 Personas kods/reģistrācijas numurs
  
 Adrese
  
 Tālrunis

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt datus mērniecības datu veikšanai Krāslavas novadā, 
 
Adrese un objekta nosaukums

Objektā paredzamie darbi (vajadzīgo atzīmēt):

• Topogrāfiskā uzmērīšana (objekta platība, ha) 
• Izpilduzmērījumu izgatavošana (trases garums, m) 
• Detālplāni un zemes ierīcības projekti (objekts) 
• Citi 
   
Datums Paraksts

Rēķinu maksai par sniegto pakalpojumu vēlos saņemt:

• E-pastā (norādīt adresi) 
• Būvvaldē 

 

 

2. pielikums

(Pielikums Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošo noteikumu Nr. 2012/12 redakcijā, kas grozīta ar 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/14)

Maksas cenrādis ģeotelpiskās informācijas apritei Krāslavas novadā
N.p.k.Nodevas objektsMaksas likme
euro (neieskaitot PVN)
1.Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāze 
1.1.objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)10.00
1.2.objekta platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)15.00
1.3objekta platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)25.00
1.4objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha10.00
2.Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datu bāzes 
2.1objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot)10.00
2.2objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha4.00
3.Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu bāzē 
3.1.komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot)10.00
3.2.komunikācijas garums virs 300 m, papildus par katriem nākamiem 100m4.00
4.Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei) 
4.1platība līdz 1.0 ha15.00
4.2platība virs 1.0, papildus par katru nākamo ha5.00
5.Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās versijas formāta maiņu10.00
6.Informācijas izsniegšana papīra formā: 
6.1.A4 datorizdruka (viena lapa)0.30
6.2.A3 datorizdruka (viena lapa)0.50
6.3.A1 datorizdruka (viena lapa)5.00
7.Datu pārnešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs)5.00
3. pielikums

(Pielikums Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošo noteikumu Nr. 2012/12 redakcijā)

Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem

 

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās informācijas datu bāzē topogrāfisko uzmērījumu, kas veikts pēc SIA "******" pieteikuma Krāslavas novadā, _________ pag. _______.

datumsAmats, V. Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:

E-pastā **********@*******.**

 

4. pielikums

(Pielikums Krāslavas novada domes 26.07.2012. saistošo noteikumu Nr. 2012/12 redakcijā)

Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem

 

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās informācijas datu bāzē izpilduzmērījumus, kas veikti pēc SIA "*****" pieteikuma Krāslavas novadā, _________ pag. _______.

Trases garums *** m.

datumsAmats, V. Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:

E-pastā **********@*******.**

5. pielikums

(Pielikums Krāslavas novada domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2021/15 redakcijā)

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Krāslavas novada administratīvajā teritorijā:

Organizācijas Krāslavas pilsētas teritorijā:

AS "Sadales tīkls"

 

SIA "Tet"

 

SIA "Latvijas Propāna Gāze"

 

p/a "Labiekārtošana K"

 

SIA "Krāslavas nami"

 

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

 

Organizācijas Krāslavas novada pagastu teritorijā:

AS "Sadales tīkls"

 

SIA "Tet"

 

Vietējā pagasta pārvalde vai Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

 

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

 

VAS "Latvijas dzelzceļš", ja uzmērāmais objekts skar dzelzceļa aizsargjoslas teritoriju

 

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

 

Organizācijas Dagdas pilsētas teritorijā:

AS "Sadales tīkls"

 

SIA "Tet"

 

Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

 

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

 

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/20Pieņemts: 29.08.2010.Stājas spēkā: 30.10.2010.Zaudē spēku: 27.08.2022.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
330227
{"selected":{"value":"26.02.2022","content":"<font class='s-1'>26.02.2022.-26.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"26.02.2022","iso_value":"2022\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2022.-26.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
26.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)