Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Rēzeknē 2022. gada 10. februārī
(prot. Nr. 28, 10. p., lēmums Nr. 314)
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rēzeknes valstspilsētas domes (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz Pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

3. Personai ir tiesības prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldē (turpmāk – PVAP) ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

3.1. persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2. dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

3.3. dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā 2 (divus) mēnešus;

3.4. dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

4. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, apmaiņu, grozīšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Pašvaldība.

5. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas.

6. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz 10 gadiem.

III. Īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu tiesības un pienākumi

7. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā savus vecākus (adoptētājus), laulāto un abu vai katra laulātā nepilngadīgos bērnus, kā arī pilngadīgos bērnus, kuriem nav nodibināta ģimene (nav noslēgta laulība vai nav bērnu) un kuriem īpašumā nav dzīvojamās telpas.

8. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz "Dzīvojamo telpu īres likuma" spēkā stāšanās brīdim saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lietošanas tiesības.

9. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

10. Noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās citas personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst.

11. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā, īrnieka pilngadīgajam ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts dzīvojamā telpā, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) PVAP.

12. Īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā (iepriekšējais īrnieks izbeidzis īres līgumu un deklarējis dzīvesvietu citā adresē) īrnieka pilngadīgais ģimenes loceklis triju mēnešu laikā ir tiesīgs prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) PVAP.

13. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

IV. Īrnieka tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu

14. Īrniekam ir tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un Pašvaldība, ja nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un nevienai no darījumā iesaistītajām pusēm nav iebildumu pret apmaiņas dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Dzīvojamās telpas īres līgumu, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts 10 gadi no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

17. Īrnieku ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamās telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, pusēm vienojoties un ar Pašvaldības piekrišanu, ir tiesības pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2022. gada 1. augustam.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Pielikums
Rēzeknes valstspilsētas domes
10.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 5
"Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Rēzeknes valstspilsētas domes
Pilsētvides un attīstības pārvaldei
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

  
 

/vārds, uzvārds/

  
 

/adrese/

  
 

/tālr.nr./

  
 

/e-pasts/

IESNIEGUMS
par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu

Lūdzu noslēgt ar mani dzīvojamās telpas īres līgumu.
 

/adrese/

 

Jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana nepieciešama, jo: (atzīmēt atbilstošo)

○ Iepriekš noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā nav norādīts līguma termiņš.

○ Tuvāko 3 mēnešu laikā izbeidzas iepriekšējā dzīvojamās telpas īres līguma termiņš.

○ Īrnieks, kas slēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu, ir miris un es esmu dzīvojamajā telpā iemitināts ģimenes loceklis.

○ Īrnieks, kas slēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu, ir citur deklarējies un es esmu dzīvojamajā telpā iemitināts ģimenes loceklis.

Apliecinu, ka atbilstu Rēzeknes valstspilsētas domes saistošajos noteikumos par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību noteiktajiem nosacījumiem dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.

   

/datums/

  
   
  

/paraksts/

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmās daļas normu, kas paredz, ka pašvaldības domei ir jāizdod saistošie noteikumi, kuros jāparedz pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība, nosacījumi un termiņš, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāks par 10 gadiem.

Šis noteikums neattiecas uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.) attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz minēto beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību un galējo termiņu, līdz kuram šī procedūra veicama – t.i. 10 gadi no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Saistošie noteikumi ietver tiesisko regulējumu gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve vai persona deklarējusies citā dzīvesvietā, un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi attiecībā uz personu iesniegumu izskatīšanu jautājumos par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu nodrošinās Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības Pārvalde.

Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, apmaiņu, grozīšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Rēzeknes valstspilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība).

Gadījumā, ja Pašvaldības pieņemtie lēmumi vai faktiskā rīcība neapmierinās iesniedzēju, Saistošie noteikumi paredz Pašvaldības lēmumu apstrīdēšanu, kura pieņemtais lēmums būs pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļvietnē www.rezekne.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts un atbalstīts Rēzeknes valstspilsētas domes sēdē (10.02.2022.).
Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 22.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 21.02.2022. OP numurs: 2022/36.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
330151
22.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)