Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Liepājā 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 16, 28. §)
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā
PRECIZĒTI
ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes
2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 52/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 9. punktu, Meža likuma
8. panta otro daļu un Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka:

1.1. publiski pieejamo apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības kārtību Liepājas valstspilsētas (turpmāk – pilsēta) administratīvajā teritorijā;

1.2. ārpus meža augošu koku (turpmāk – koki) ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus publiskās apspriešanas gadījumus;

1.3. zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk – zaudējuma atlīdzība) aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Publiskie apstādījumi saistošo noteikumu izpratnē ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības izveidotas un koptas zaļās teritorijas, ietverot koku, tostarp augļu koku, un krūmu stādījumus, zālienu un labiekārtojuma infrastruktūras elementus.

3. Iesniegumus par koku ciršanu izskata Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija).

II. Apstādījumu kopšana un aizsardzība

4. Aizliegts patvaļīgi bez Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) saskaņojuma veidot apstādījumus pilsētas ielu sarkanajās līnijās un citos valstij vai pašvaldībai piederošos vai piekrītošos zemes īpašumos.

5. Stādījumu kopšanas darbi (vainaga veidošana, apdobes veidošana, stumbra aizsardzības nodrošināšana u.tml.) ir veicami, ievērojot ielas vai kvartāla robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā.

6. Koku vainagu apzāģēšanu apstādījumos drīkst veikt tikai kokkopis (arborists).

7. Aizsargājamos pilsētas apstādījumos ir aizliegts:

7.1. veikt jebkādas darbības, kas bojā vai iznīcina apstādījumus;

7.2. apcirst koku saknes vai bojāt mizu un stumbru;

7.3. aizmūrēt koku dobumus, dedzināt tos, aizzāģēt vai citādi izmainīt mikroklimatu koku dobumos;

7.4. kokus stumbrus apbērt ar zemi, apkraut ar būvgružiem, apliet ar augiem kaitīgām ķīmiskām vielām vai produktiem.

III. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

8. Lai saņemtu atļauju ārpus meža augošu koku ciršanai (turpmāk – atļauja), zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komisijā iesniedz:

8.1. motivētu rakstveida iesniegumu, norādot cērtamo koku atrašanās vietu (zemesgabala kadastra apzīmējums vai adrese), ģinti vai sugu, daudzumu un ciršanas iemeslu;

8.2. īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

8.3. zemesgabala robežu vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētiem cērtamajiem kokiem. Gadījumā, ja plānota vairāku koku ciršana, zemesgabala robežu vai situācijas plāns papildināms ar informāciju par cērtamo koku numerāciju, to sugu un stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla;

8.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku ciršanu;

8.5. kopīpašuma gadījumā zemesgabala kopīpašnieku saskaņojuma apliecinošu dokumentu;

8.6. būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

9. Komisija veic koku apskati dabā un pieņem lēmumu par:

9.1. zaudējumu atlīdzības apmēru;

9.2. publiskās apspriešanas rīkošanu;

9.3. atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

10. Par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā tiek noteikti šādi koeficienti:

10.1. k=0, ja paredzēts nocirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Koki, kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, nosakāmi atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

10.2. k=0,5, ja koka nociršana būtiski nesamazina vides kvalitāti vai tiek likvidēts retināšanas nolūkos;

10.3. k=1, ja tiek cirsts pilsētvidei vērtīgs koks (vesels, ainaviski un ekoloģiski augstvērtīgs koks).

11. Atļauja derīga vienu gadu no izsniegšanas dienas. Ja beidzies atļaujas derīguma termiņš, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu, kurš iesniegts līdz atļaujas derīguma termiņa beigām, atļauju var pagarināt uz gadu.

12. Ja koku ciršana ir paredzēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātā un akceptētā būvniecības ieceres dokumentācijā, tad atļauja ir derīga uz būvniecības ieceres realizācijas termiņa laiku.

13. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņā padotības kārtībā Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē.

IV. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

14. Komisija lēmumā par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu nosaka publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nepārsniedz 20 (divdesmit) dienas.

15. Par sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem, kad atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktam rīkojama publiskā apspriešana, uzskatāmi gadījumi, kad koka ciršana paredzēta pilsētas teritorijā esošā publiski nepieejamā valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā objektā un Komisija konstatējusi koka ainavisko, dendroloģisko vai ekoloģisko nozīmīgumu un koka nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā.

16. Koku ciršanas ierosinātājs publiskās apspriešanas vajadzībām par saviem līdzekļiem izgatavo planšeti divos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai plānoto koku fotofiksācija (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi), teritorijas fotofiksācija (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi) un ģenerālplāns ar likvidējamiem kokiem. Planšetē papildus jānorāda šādas ziņas:

16.1. koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) un kontakttālrunis;

16.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra apzīmējums;

16.3. informācija par ciršanai plānotajiem kokiem (koku suga, skaits, celma diametrs) un koku ciršanas pamatojums;

16.4. informācija par plānoto būvniecību vai citiem sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem (ieceres nosaukums, projektētājs);

16.5. informācija (koku suga, skaits) ģenerālplānā un skaidrojošajā aprakstā, ja paredzēti jauni stādījumi.

17. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniedz Komisijai saskaņošanai 16. punktā minētās planšetes skici, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi apstadijumu.komisija@liepaja.lv.

18. Vienu planšeti izgatavo no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla. Planšeti koku ciršanas ierosinātājs novieto tuvumā pie nociršanai paredzētiem kokiem labi redzamā vietā, kur tā ir pamanāma, skaidri izlasāma un vietā, kur ir vislielākā iedzīvotāju plūsma. Planšeti var izvietot pie ciršanai plānotā koka (nebojājot koku), pie ēkas, žoga vai citas būves, kas atrodas attiecīgajā zemesgabalā, vai kā brīvstāvošu objektu, neparedzot rakšanas darbus.

19. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc planšetes izvietošanas nosūta izvietotās planšetes un izvietošanas vietas fotofiksāciju Komisijai uz saistošo noteikumu 17. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.

20. Koku ciršanas ierosinātājs veic koku, par kuru nociršanu rīkojama publiskā apspriešana, marķēšanu dabā, tā stumbru apsienot ar košas krāsas auklu vai lentu.

21. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas, vienu no saskaņotajām planšetēm iesniedz Komisijā izvietošanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes ēkas vestibilā Rožu ielā 6, Liepājā, kā arī nosūta uz saistošo noteikumu 17. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.

22. Koku ciršanas ierosinātājam ir pienākums nodrošināt planšetes atrašanos pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā visu publiskās apspriešanas procedūras laiku un atjaunot to sākotnējā izskatā, ja planšete ir pazudusi vai bojāta. Gadījumā, ja planšete ir pazudusi vai bojāta tādā veidā, ka nav salasāma, Komisija var pagarināt publiskās apspriešanas laiku par tik dienām, cik planšete vai tajā esošā informācija nav bijusi pieejama sabiedrībai.

23. Komisija ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu nosūta ievietošanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv.

24. Rakstveida atsauksmes par publisko apspriešanu koku ciršanai iesniedzamas Komisijā publiskās apspriešanas laikā.

25. Komisija ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšlikumus, iebildumus, atsauksmes u.tml.), atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu atbilstoši saistošo noteikumu 9. punktam.

26. Ja notikusi būvniecības ieceres, kurā paredzēta arī koku ciršana, publiskā apspriešana, tad papildu publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu nav nepieciešama.

27. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija.

28. Publiskās apspriešanas procedūrai beidzoties, koku ciršanas ierosinātājam ir pienākums noņemt saistošo noteikumu 18. punktā minēto novietoto planšeti un 20. punktā minētos koku marķējumus.

V. Noslēguma jautājumi

29. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi".

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Liepājas pilsētas domes 2020. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.""

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIr izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) ar mērķi precizēt kārtību, kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā notiek ārpus meža koku ciršanas saskaņošanas kārtība, kā arī noteiktas apstādījumu aizsardzības prasības.

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek aizstāti Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 9. punkta deleģējumam saistošajos noteikumos ir noteikti pašvaldības publisko apstādījumu kopšanas un aizsardzības nosacījumi.

Pamatojoties uz Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" 22. punktu, Saistošajos noteikumos ir noteikta ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība, publiskās apspriešanas procedūras kārtība, sabiedrībai nozīmīgi publiskās apspriešanas gadījumi un zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Iesniegumus par ārpus meža augošu koku ciršanu izskata Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija uz personas iesnieguma pamata.

Par Saistošo noteikumu neievērošanu fiziskas un juridiskas personas var tikt sauktas pie atbildības saskaņā ar attiecīgās nozares likumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā "Vides aizsardzības fonds" un izlietota apstādījumu atjaunošanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav nepieciešams.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv un nosūti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likuma "Par pašvaldībām" 45. panta ceturtajā daļā noteiktajā kartībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izstrādāti darba grupā, uzklausot jomas speciālistu viedokļus un ierosinājumus.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 22.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 21.02.2022. OP numurs: 2022/36.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330146
22.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)