Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Alūksnes novada domes 2023. gada 28. septembra saistošos noteikumus "Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā".
Saistošie noteikumi Alūksnes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 17.02.2022.

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2014

Alūksnē 2014. gada 27. martā
Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā
Apstiprināti ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr. 111 (prot. Nr. 6, 33. p.)


Grozījumi:
Saistošie noteikumi Nr. 4/2019
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
27.02.2019. lēmumu Nr. 26 (prot. Nr. 2, 8. p.)


Saistošie noteikumi Nr. 14/2019
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
26.09.2019. lēmumu Nr. 274 (prot. Nr. 11, 13. p.)


Saistošie noteikumi Nr. 8/2021
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
25.03.2021. lēmumu Nr. 70 (prot. Nr. 5, 10. p.)


Saistošie noteikumi Nr. 23/2021
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 278 (prot. Nr. 15, 18. p.)


Saistošie noteikumi Nr. 1/2022
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
27.01.2022. lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 2, 15. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Alūksnes novada pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmēru, piešķiršanas, saņemšanas un izmaksas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto atbalstu.

2. Noteikumu izpratnē materiālais atbalsts ir atbalsts, kuru piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, bez ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

3. Atbalstu, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Pašvaldības materiālā atbalsta veidi ir:

4.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

4.2. svētku pabalsts jaundzimušajam;

4.3. svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām;

4.4. Ziemassvētku pabalsts;

4.5. pabalsts politiski represētām personām;

4.6. svētku pabalstu "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2019; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2021; 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2021)

II. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna piedzimšanas pabalsts ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Alūksnes novadā un, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā (turpmāk tekstā – bērns) vajadzību nodrošināšanai.

6. Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts bērna aprūpes priekšmetu un preču iegādei.

7. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai personai, kas viņu aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā.

8. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi, un tā apmērs ir 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru bērnu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 27.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019)

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

10. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pabalstu piešķir:

10.1. vienam no bērna vecākiem;

10.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem vai citai pilnvarotai personai, kura faktiski kopj bērnu, šādos gadījumos:

10.2.1. ja bērna māte mirusi dzemdību laikā vai atzīta par promesošu;

10.2.2. ja bērna māte nevar saņemt pabalstu slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ;

10.2.3. ja bērna māte ir nepilngadīga;

10.2.4. ja bērna mātei ir ierobežota rīcībspēja pilnā apmērā.

11. Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

12. Lai saņemtu pabalstu, 10.1. vai 10.2. apakšpunktā minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

13. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām.

14. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no tā pieprasīšanas dienas.

15. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita personas norādītajā kontā.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

III. Svētku pabalsts jaundzimušajam

16. Svētku pabalsts jaundzimušajam ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai:

16.1. par pirmo Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto katrā gadā dzimušo jaundzimušo;

16.2. par katru simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto katrā gadā dzimušo jaundzimušo;

16.3. par vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētiem bērniem.

17. Lēmumu par svētku pabalsta jaundzimušajam piešķiršanu kādai no šo noteikumu 10.1. vai 10.2. apakšpunktā minētajām personām pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

18. Lēmumu par svētku pabalstu jaundzimušajam pieņem viena mēneša laikā no jaundzimušā reģistrācijas dienas Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

19. Noteikumu 16.1.un 16.2. apakšpunktos norādītais pabalsts ir mantisks un tā apmērs ir līdz EUR75,00 (septiņdesmit pieci euro un 00 centi), kas tiek noteikts katra gada Alūksnes novada pašvaldības budžetā.

20. Noteikumu 16.3. apakšpunktā norādītais pabalsta apmērs ir EUR 500 (pieci simti euro un 00 centi) par dvīņiem un EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) par trīņiem.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 27.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019)

IV. Svētku pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

21. Svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

22. Svētku pabalstu piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Alūksnes novadā.

23. Svētku pabalsta apmērs 100 gadu jubilejā un katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas ir EUR150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).

24. Lēmumu par svētku pabalsta piešķiršanu pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

25. Pabalstu piešķir dienā, kad persona sasniegusi šo noteikumu 23. punktā noteikto gadu skaitu, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2021)

26. Svētku pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt personas norādītajā kontā.

27. Svētku pabalstu izmaksā personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

IV.1 Ziemassvētku pabalsts

(Nodaļa Alūksnes novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 14/2019 redakcijā)

27.1 Ziemassvētku pabalsts ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi iepriecināt personas un stimulēt viņu socializēšanos sabiedrībā.

(Alūksnes novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.14/2019 redakcijā)

27.2 Ziemassvētku pabalstu piešķir šādām personu kategorijām, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā:

27.21. pirmsskolas vecuma bērniem;

27.22. bērniem ar invaliditāti;

27.23. personām, kurām līdz attiecīgā gada 31. decembrim ir 80 gadi un vairāk.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.3 Persona Ziemassvētku pabalstu saņem mantiskā (saldumu paciņas) veidā.

(Alūksnes novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 14/2019 redakcijā)

27.4 Ziemassvētku pabalsta apmērs ir līdz 1,1 % no valstī noteiktās minimālās darba algas, bet ne mazāks kā 1 % no valstī noteiktās minimālās darba algas.

(Alūksnes novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 14/2019 redakcijā)

27.5 Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā tiek pasniegts svinīgos Ziemassvētkiem vai Jaunajam gadam veltītos pasākumos vai noteikumu 27.6 punktā noteiktajās iestādēs, vai, ja tas nav iespējams, tiek piegādāts personas deklarētajā dzīvesvietā.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.6 Lēmumu par Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu:

27.61. pagasta pārvalde – par attiecīgajā pagasta administratīvi teritoriālajā vienībā deklarētajām šo noteikumu 27.21. punktā minētajām personām;

27.62. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde – par Alūksnes pilsētas administratīvi teritoriālajā vienībā deklarētajām šo noteikumu 27.21. punktā minētajām personām un Alūksnes novadā deklarētajām šo noteikumu 27.22. un 27.23. punktā minētajām personām.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

IV.2 Pabalsts politiski represētām personām

(Nodaļa Alūksnes novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 8/2021 redakcijā)

27.7 Pabalsts politiski represētām personām ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

(Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1/2022 redakcijā)

27.8 Pabalstu piešķir politiski represētai personai, kura savu pamata dzīvesvietu ne vēlāk kā no attiecīgā gada 1. janvāra ir deklarējusi Alūksnes novadā.

(Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1/2022 redakcijā)

27.9 Pabalstu politiski represētajai personai izmaksā reizi gadā – novembrī, un tā apmērs ir 50 EUR (piecdesmit euro).

(Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1/2022 redakcijā)

27.10 Lēmumu par pabalsta politiski represētai personai piešķiršanu, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu, pieņem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, ņemot vērā personas iesniegumu. Iesniegumā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, politiski represētās personas apliecības numuru, kredītiestādes konta rekvizītus pabalsta pārskaitīšanai. Personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja mainījusies Personas iesniegumā norādītā informācija.

(Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1/2022 redakcijā)

IV.3 Svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās

(Nodaļa Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.11 Svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu laulātajiem tradicionāli nozīmīgās kāzu jubilejās "Zelta kāzu" jubilejā laulātajiem, kas nodzīvojuši laulībā 50 gadus, un "Dimanta kāzu" jubilejā laulātajiem, kas nodzīvojuši laulībā 60 gadus.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.12 Svētku pabalstu piešķir vienu reizi tiem laulātajiem, kuri savu pamata dzīvesvietu ir deklarējuši Alūksnes novadā ne mazāk kā gadu līdz "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejas datumam – "Zelta kāzu" jubilejā tā apmērs ir 50 EUR (piecdesmit euro), "Dimanta kāzu" jubilejā tā apmērs ir 100 EUR (viens simts euro).

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.13 Lai saņemtu svētku pabalstu, vienam no laulātajiem sešu mēnešu laikā no kāzu jubilejas datuma Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums un laulības apliecības kopija vai informācija par laulības faktu no Fizisko personu reģistra.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

27.14 Svētku pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita personas norādītajā kontā.

(Alūksnes novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 23/2021 redakcijā)

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

28. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē, bet Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 8/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei".

30. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir par tiem jaundzimušajiem, kas dzimuši pēc 2013. gada 31. decembra.

31. Šo noteikumu 4.3. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir personām, kuras 100 un vairāk gadus sasniegušas pēc 2013. gada 31. decembra.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Dukulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2014Pieņemts: 27.03.2014.Stājas spēkā: 30.04.2014.Zaudē spēku: 05.10.2023.Publicēts: Alūksnes Novada Vēstis, 4 (43), 29.04.2014.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330095
{"selected":{"value":"17.02.2022","content":"<font class='s-1'>17.02.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2022","iso_value":"2022\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
17.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"