Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

Rīgā 2022. gada 15. februārī (prot. Nr. 8 14. §)
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 35.1 panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) ierakstāmo ziņu apjomu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas sistēmā;

1.2. kārtību, kādā nodrošināma informācijas sistēmā ietverto datu pieejamība.

2. Informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija).

3. Lai nodrošinātu valsts pārbaudījumu norisi vispārējās izglītības programmās un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos profesionālās izglītības programmās (turpmāk – pārbaudījumi), valsts valodas prasmes pārbaužu norisi un oficiālo statistiku, pēc informācijas sistēmas izveidošanas tās pārzinis uztur atbilstošu elektronisko vidi:

3.1. informācijas uzkrāšanai par pārbaudījumiem;

3.2. informācijas apmaiņai ar Valsts izglītības informācijas sistēmu;

3.3. oficiālās statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un apkopošanai;

3.4. izglītības kvalitātes monitoringam;

3.5. valsts valodas prasmes pārbaudes elektroniskai norisei.

II. Pārbaudījumu datu apstrāde

4. Informācijas sistēmā ieraksta:

4.1. informāciju par personu, kurai jākārto pārbaudījumi:

4.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

4.1.2. personas kods;

4.1.3. klase vai kurss (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību);

4.1.4. izglītības iestādes un tās struktūrvienības (ja tāda ir izveidota) nosaukums, kurā persona apgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību);

4.1.5. personai piemērojamie atbalsta pasākumi;

4.2. ierobežotas pieejamības informāciju par pārbaudījumiem:

4.2.1. pārbaudījumi, kuri jākārto personai;

4.2.2. pārbaudījumi, kurus persona kārtos papildtermiņā;

4.2.3. valsts pārbaudījumā iegūtais vērtējums katrā uzdevumā un eksāmena daļā un kopvērtējums;

4.2.4. iegūtais vērtējums starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumā svešvalodā, kuru persona kārtojusi, un tam atbilstošais vērtējums centralizētajā eksāmenā;

4.2.5. pārbaudījumā, kas nav centralizētais eksāmens, iegūtais vērtējums;

4.2.6. pārbaudījumu uzdevumi;

4.3. informāciju par vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) un tā saņēmēju:

4.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

4.3.2. personas kods;

4.3.3. sertifikāta numurs;

4.3.4. centralizētie eksāmeni, kurus kārtojusi persona, un tajos iegūtais vērtējums;

4.3.5. datums, kad sertifikāts izsniegts pašvaldības atbildīgajai amatpersonai;

4.3.6. sertifikāta veidlapas numurs;

4.4. informāciju par izglītības iestādi, kurā kārto pārbaudījumus:

4.4.1. izglītības iestādes nosaukums;

4.4.2. reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā;

4.4.3. izglītības iestādes juridiskā adrese;

4.4.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

4.4.5. izglītības iestādes vadītāja vārds (vārdi), uzvārds;

4.4.6. informācijas sistēmas piešķirtais izglītības iestādes kods;

4.4.7. to izglītības iestāžu nosaukumi, kurām tiek organizēts apvienotais centralizētais eksāmens, un apvienotā centralizētā eksāmena norises vietas adrese;

4.5. informāciju par personu, kura nodrošinājusi pārbaudījumu uzdevumu pārbaudes procesu:

4.5.1. vārds (vārdi), uzvārds;

4.5.2. personas kods;

4.5.3. izglītības iestāde, kurā persona nodarbināta, – nosaukums;

4.5.4. izglītības iestāde, kurā persona nodarbināta, – juridiskā adrese;

4.5.5. amats;

4.5.6. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

4.5.7. norēķinu konta numurs;

4.5.8. centralizēto eksāmenu uzdevumi, kurus persona vērtējusi;

4.5.9. datums, kad izbeigtas personas darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi.

5. Izglītības iestāde informācijas sistēmā:

5.1. ievada un aktualizē:

5.1.1. šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.5. apakšpunktā minēto informāciju – Ministru kabineta noteikumos par centralizēto eksāmenu norises kārtību un valsts pārbaudījumu norises kārtību noteiktajos termiņos;

5.1.2. šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minēto informāciju – vienlaikus ar informācijas sistēmā pieteikto personu reģistrēšanu pārbaudījumiem;

5.1.3. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā mācību gada pārbaudījuma norises;

5.2. šo noteikumu 4.2.4. apakšpunktā minēto informāciju:

5.2.1. ievada triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu;

5.2.2. aktualizē līdz dokumenta izsniegšanai par vidējās izglītības apguvi.

6. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā centralizētā eksāmena norises ievada informācijas sistēmā un aktualizē šo noteikumu 4.4.7. apakšpunktā minēto informāciju.

7. Valsts izglītības un satura centrs (turpmāk – centrs) informācijas sistēmā ievada un aktualizē:

7.1. šo noteikumu 4.2.3. un 4.5.8. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sertifikāta izsniegšanas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai;

7.2. šo noteikumu 4.2.6. apakšpunktā minēto informāciju:

7.2.1. par diagnosticējošajiem darbiem – vienu darbdienu pirms to norises;

7.2.2. par pārējiem valsts pārbaudes darbiem – to norises dienā;

7.3. šo noteikumu 4.3.5. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms sertifikāta izsniegšanas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai.

8. Informācijas sistēma šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4. un 4.4.5. apakšpunktā minēto informāciju saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot automātisko datu apmaiņas mehānismu.

9. Informācijas sistēma šo noteikumu 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.6., 4.5.7.  un 4.5.9. apakšpunktā minēto informāciju iegūst tiešsaistes datu pārraides režīmā no Valsts izglītības informācijas sistēmas:

9.1. pamatojoties uz izglītības iestādes ievadīto pedagoga personas kodu, – par pārbaudījumu, kas nav centralizētais eksāmens;

9.2. pamatojoties uz pedagoga ievadīto personas kodu, – piesakoties centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanai.

10. Informācijas sistēma šo noteikumu 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. un 4.4.6. apakšpunktā minēto informāciju automātiski ģenerē informācijas sistēmā.

III. Valsts valodas prasmes pārbaudes datu apstrāde

11. Informācijas sistēmā ieraksta:

11.1. informāciju par vietām, kurās kārto valsts valodas prasmes pārbaudi;

11.2. informāciju par valsts valodas prasmes pārbaužu kārtošanas laikiem;

11.3. informāciju par personām, kuras piesakās valsts valodas prasmes pārbaudei un kuras kārto valsts valodas prasmes pārbaudi:

11.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

11.3.2. personas kods;

11.3.3. dzimšanas datums;

11.3.4. valstiskā piederība un tās veids;

11.3.5. deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

11.3.6. vēlamais saziņas veids – tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts). Ja iesniegumu iesniedz ieslodzītais, viņš norāda ieslodzījuma vietas kontaktinformāciju (tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi);

11.3.7. profesija vai nodarbošanās atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošajiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām;

11.3.8. latviešu valodas prasmes līmenis un pakāpe, kurā kārtos pārbaudi, atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts valodas prasmes pārbaudi;

11.3.9. laiks un vieta, kur kārtos pārbaudi;

11.3.10. atvieglojums un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atzinuma numurs un izdošanas datums, ja valsts valodas prasmes pārbaudei ārsts noteicis atvieglojumus;

11.3.11. veids, kādā saņems informāciju par pārbaudes rezultātu (turpmāk – lēmums):

11.3.11.1. izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv (turpmāk – portāls www.latvija.lv);

11.3.11.2. izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Ja iesniegumu iesniedz ieslodzītais, lēmuma saņemšanai var norādīt ieslodzījuma vietas oficiālo elektronisko adresi;

11.3.11.3. papīra formā ierakstītā vēstulē pa pastu (maksas pakalpojums saskaņā ar centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi);

11.3.12. iesnieguma datums, ja persona to sūta pa pastu papīra formā;

11.3.13. informāciju par to, vai persona ir ieradusies uz valsts valodas prasmes pārbaudi;

11.3.14. informācija par valsts valodas prasmes pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem;

11.3.15. apliecinājums, ka persona ir iepazinusies ar pārbaudes norises kārtību un privātuma politiku, kas pieejama centra tīmekļvietnē;

11.4. informāciju par personām, kuras nodrošina valsts valodas prasmes pārbaudi:

11.4.1. vārds (vārdi), uzvārds;

11.4.2. personas kods;

11.4.3. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

11.4.4. apliecinājums, ka persona ir iepazinusies ar pārbaudes norises kārtību un privātuma politiku, kas pieejama centra tīmekļvietnē;

11.5. informāciju par juridiskām personām, kuras piesaka personas valsts valodas prasmes pārbaudei:

11.5.1. iestādes nosaukums;

11.5.2. iestādes reģistrācijas numurs;

11.5.3. juridiskais statuss;

11.5.4. apliecinājums, ka persona ir iepazinusies ar pārbaudes norises kārtību un privātuma politiku, kas pieejama centra tīmekļvietnē;

11.6. valsts valodas prasmes pārbaudes programmu un valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumus, kas līdz valsts valodas prasmes pārbaudes sākumam ir ierobežotas pieejamības informācija;

11.7. ierobežotas pieejamības informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudē katrā uzdevumā sniegtajām atbildēm un vērtējumiem atbilstoši katram valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājam;

11.8. ierobežotas pieejamības informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudē katrā valsts valodas prasmes pārbaudes daļā iegūto kopvērtējumu un pazīmi par valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu;

11.9. valsts valodas prasmes pārbaudes audioierakstus, kas ir ierobežotas pieejamības informācija pirms valsts valodas prasmes pārbaudes sākuma;

11.10. informāciju par dokumentiem, kas apliecina valsts valodas prasmi par laikposmu no 1991. gada 1. janvāra (izņemot informāciju par pamatizglītības un vispārējās izglītības sertifikātiem), un elektroniski izsniegtajiem dokumentiem par valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu, tai skaitā dokumentā iekļauto informāciju.

12. Ja persona pieteikusies valsts valodas prasmes pārbaudei, atbilstoši šo noteikumu 11.3. apakšpunktam informācijas sistēmā:

12.1. dati par personu tiek iekļauti automātiski, ja persona iesniegumu par valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanu iesniedz elektroniski, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (izņemot 11.3.13. un 11.3.14. apakšpunktā minētos datus);

12.2. datus par personu ievada juridiskās personas nodarbinātais, ja personu valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai piesaka juridiska persona (izņemot 11.3.13. un 11.3.14. apakšpunktā minētos datus);

12.3. datus par personu ievada centra nodarbinātais citos šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā neminētajos gadījumos.

13. Šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju aktualizē centrs (izņemot šo noteikumu 11.3.15., 11.4.4. un 11.5.4. apakšpunktā minēto informāciju un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāja sniegtās atbildes, ja valsts valodas prasmes pārbaudi kārto elektroniski) nekavējoties pēc attiecīgās informācijas rašanās.

14. Informācijas sistēma tiešsaistes datu pārraides režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un saglabā šo noteikumu 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., 11.4.1. un 11.4.2. apakšpunktā minēto informāciju.

15. Šo noteikumu 11.10. apakšpunktā minētā informācija valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājam ir pieejama, izmantojot attiecīgu e-pakalpojumu.

IV. Sistēmas uzturēšana

16. Informācijas sistēmas pārzinis nodrošina tehnisko resursu uzturēšanu un informācijas arhivēšanu, informācijas sistēmas auditācijas pierakstu veidošanu un to uzglabāšanu 24 mēnešus pēc ieraksta izveidošanas informācijas sistēmā.

17. Informācijas sistēmas lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē informācijas sistēmas centrs.

18. Informācijas sistēmas lietotāja tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, piešķir:

18.1. pašvaldību atbildīgajām amatpersonām;

18.2. izglītības iestāžu atbildīgajām amatpersonām;

18.3. ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu atbildīgajām amatpersonām;

18.4. šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajām juridiskajām personām;

18.5. citām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

19. Izglītības iestādes vai pašvaldības vadītājs vai viņu pilnvarota persona iesniegumā norāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kurai nepieciešamas sistēmas lietotāja tiesības, iestādi, ar kuru informācijas sistēmas lietotājs ir darba tiesiskajās attiecībās, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī nepieciešamo lietotāja tiesību apjomu.

20. Informācijas sistēmas lietotāja tiesības piešķir triju darbdienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un elektroniski informē informācijas sistēmas lietotāju par tam piešķirtajām tiesībām.

21. Pārbaudījumu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājiem informācijas sistēmas lietotāja tiesības piešķir un anulē automātiski.

22. Lietotājs informācijas sistēmā var autentificēties, izmantojot normatīvajos aktos par Valsts izglītības informācijas sistēmu noteiktos autentifikācijas līdzekļus.

23. Informācijas sistēmas lietotājam aizliegts nodot piešķirtās informācijas sistēmas lietotāja tiesības citām personām.

24. Ja nepieciešams mainīt vai anulēt informācijas sistēmas lietotāja tiesības, šo noteikumu 19. punktā minētās institūcijas vai personas triju darbdienu laikā iesniedz centram iesniegumu par informācijas sistēmas lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu. Sistēmas lietotāja tiesības var anulēt arī šādos gadījumos:

24.1. sistēmas lietotājs pārzinim vai centram elektroniski vai rakstiski ir izteicis šādu lūgumu;

24.2. sistēmas lietotājs nav izmantojis sistēmu ilgāk par 12 mēnešiem;

24.3. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem sistēmas lietotājs izbeidz darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi;

24.4. sistēmas lietotāja tiesības ir nodotas citām personām;

24.5. persona ir mirusi.

25. Informāciju par informācijas sistēmas lietotāju dzēš pēc 24 mēnešiem kopš informācijas sistēmas lietotāja tiesību beigu termiņa.

26. Informācijas sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

27. Informācijas sistēma gadu pēc pārbaudījuma vai valsts valodas prasmes pārbaudes norises beigām automātiski pārvieto uz informācijas sistēmas arhīva datubāzi un glabā 75 gadus šo noteikumu 4.2.3., 4.2.5., 4.2.6., 11.1., 11.2., 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., 11.3.7. un 11.8. apakšpunktā minēto informāciju.

28. Informācijas sistēma gadu pēc pārbaudījuma vai valsts valodas prasmes pārbaudes norises beigām automātiski pārvieto uz informācijas sistēmas arhīva datubāzi un glabā 10 gadus šo noteikumu 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.6., 4.5.8., 11.3.8., 11.3.9. un 11.5.4. apakšpunktā minēto informāciju.

29. Informācijas sistēmas aktuālajā datubāzē šo noteikumu 4.3. un 11.10. apakšpunktā minēto informāciju par izsniegto sertifikātu vai valsts valodas prasmi apliecinošo dokumentu un tā saņēmēju glabā 75 gadus.

30. Informācijas sistēma šo noteikumu 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.4., 4.5.5.., 4.5.7., 4.5.9., 11.3.6., 11.3.10., 11.3.11., 11.3.12., 11.3.13., 11.3.14., 11.4., 11.7. un 11.9. apakšpunktā minēto informāciju automātiski dzēš no aktuālās datubāzes pēc gada kopš pārbaudījuma vai valsts valodas prasmes pārbaudes norises beigām.

31. Šo noteikumu 11.6. apakšpunktā minēto informāciju aktuālajā datubāzē glabā vismaz 10 gadus, un pēc valsts valodas prasmes pārbaudes norises beigām tā var tikt publiskota.

32. Ja informācijas sistēma tiek likvidēta, tajā ievadītos datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam.

V. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis 2019, 129. nr.).

34. Noteikumu 3.5. apakšpunkts, 11., 12., 13., 14. un 15. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 15.02.2022.Stājas spēkā: 18.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 17.02.2022. OP numurs: 2022/34.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330072
18.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"