Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 6/2022

Saulkrastos 2022. gada 26. janvārī
Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes
2022. gada 26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2/2022 § 19)


Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža (ciema un pilsētas), publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, zaudējumu aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" un šos Noteikumus.

3. Ja kokus cērt, pārkāpjot normatīvajos aktos un Noteikumos noteikto kārtību, tā ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un pārkāpējs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saucams pie administratīvās atbildības.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža izskata Saulkrastu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija (turpmāk – Apstādījumu aizsardzības komisija).

5. Zemes īpašnieks (vai visi kopīpašnieki) vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotās personas (turpmāk – Iesniedzējs), kurš vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz Apstādījumu aizsardzības komisijai iesniegumu (1. pielikums), kurā norādāms:

5.1. dati par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

5.2. zemes vienības, kurā plāno cirst kokus, adresi un kadastra numuru;

5.3. nocērtamo koku skaitu, sugu un koka stumbra diametru;

5.4. koku ciršanas pamatojumu.

6. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. zemes gabala robežu plāna kopiju, kurā ir atzīmēti koki, kuru vēlās nocirst;

6.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja koks atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala teritorijā;

6.3. koka fotofiksācijas dokumentus, ja cērt kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu.

7. Apstādījumu aizsardzības komisija izvērtē iesniegumā minēto koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, apseko objektu dabā, pirms atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanai, un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

8. Koku ciršanas atļauja derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Atļaujas derīguma termiņu Apstādījumu aizsardzības komisija var pagarināt, ja nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi.

9. Apstādījumu aizsardzības komisijas lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē, savukārt Saulkrastu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Saulkrastu novada pašvaldības policija un Apstādījumu aizsardzības komisija.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

11. Publisko apspriešanu rīko, ja Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ārpus meža paredzēta vairāku augstvērtīgu koku ciršana publiski pieejamās teritorijās (parkos, skvēros, alejās, kapsētās), izņemot gadījumus, kad nepieciešams nocirst bīstamus, sausus vai daļēji sausus, bojātus, mazvērtīgus, apkārtējo vidi degradējošus kokus.

12. Apstādījumu aizsardzības komisija pēc saņemto iesniegumu izvērtēšanas ierosina Saulkrastu novada domei rīkot publisko apspriešanu. Lēmumu par publisko apspriešanu pieņem Saulkrastu novada dome.

13. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv.

14. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par septiņām darba dienām.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo un izvērtē Apstādījumu aizsardzības komisija, sagatavo atzinumu un iesniedz to Saulkrastu novada domē lēmuma pieņemšanai.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība) Saulkrastu novada pilsētas un ciemu teritorijā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumā noteiktajiem koeficientiem, ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (euro);

KD – koka diametra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;

KI – koka nociršanas iemesla koeficients;

KA – apdzīvotas vietas koeficients;

PK – Saulkrastu novada pašvaldības koeficients, kuru nosaka Apstādījumu aizsardzības komisija:

1 – koks būtiski ietekme pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta;

0,5 – koks būtiski ainavu neietekmē;

0 – koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide, tiks uzlabota ainavas kvalitāte.

17. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā. Lai varētu saņemt koku ciršanas atļauju, kvīts par samaksu jāiesniedz Apstādījumu aizsardzības komisijai.

V. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktā kārtībā.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā";

19.2. Sējas novada domes 2013. gada 23. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4/2013 "Par koku ciršanu ārpus meža Sējas novada administratīvajā teritorijā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
1. pielikums
2022. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 6/2022
"Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā"
Iesniegums
koku ciršanai ārpus meža

Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja:

  
 

(vārds, uzvārds/ juridiskas personas nosaukums)

  
 

(personas kods/ reģistrācijas numurs)

  
 

(kontakttālrunis/ e-pasts elektroniskai saziņai)

  
 

(īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese, kadastra numurs vai apzīmējums)

Lūdzu izsniegt atļauju sekojošu koku ciršanai ārpus meža:

Nr.p.k.Cērtamā koka sugaKoka stumbra diametrs cm
   
   
   
Koku ciršanas pamatojums: 
 
 

Pievienotie dokumenti (atzīmēt vajadzīgo):

Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem cērtamiem kokiem;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu;

Valsts institūciju saskaņojumu, ja koki atrodas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās;

Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona).

20___. gada "____".________________

    

/paraksts/

 

/atšifrējums/

 
Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2022 "Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Izvērtējot esošos saistošos noteikumus, ir nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā" paredzot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuZaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Saulkrastu novada teritorijā.

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Saulkrastu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija un Saulkrastu novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 6/2022Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 17.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 16.02.2022. OP numurs: 2022/33.24
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330024
17.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"