Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17

Grobiņā 2021. gada 30. decembrī
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.12.2021. sēdē (prot. Nr. 15, 101. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
9. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas
4. punktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta astoto daļu,
15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dienvidkurzemes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūciju, kura reģistrē personas un sniedz palīdzību.

2. Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība) tiek sniegta Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, ja tās un personas, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība, īpašumā vai lietošanā nav cita dzīvojamā platība.

3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu, kā arī personas reģistrēšanu attiecīgajā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no tā atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņem Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

4. Pašvaldība sniedz šāda veida palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

4.1. pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana;

4.2. palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;

4.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu.

5. Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvoklis speciālistam, tiek noteikta atsevišķos Saistošos noteikumos.

II. Palīdzības reģistri un grupas

6. Dzīvokļu komisija atsevišķi katrai no 4 izveidotajām apakškomisijām ar to piekritības teritorijām: Aizputes (Aizputes un Durbes pilsētas, Aizputes Cīravas, Kalvenes, Kazdangas, Lažas, Dunalkas, Vecpils, Tadaiķu, Durbes pagasti), Grobiņas (Grobiņas un Pāvilostas pilsētas, Bārtas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes, Sakas, Vērgales pagasti), Priekules (Priekules pilsēta, Bunkas, Virgas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Embūtes, Vaiņodes pagasti), Nīcas (Nīcas, Otaņķu, Rucavas, Dunikas pagasti) katram palīdzības veidam izveido un kārto šādus palīdzības reģistrus (turpmāk – palīdzības reģistrs):

6.1. I reģistrs – palīdzības reģistrs dzīvokļu jautājuma risināšanā;

6.2. II reģistrs – palīdzības reģistrs īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu reģistrs.

7. Palīdzības I reģistrā – pašvaldības piederošā dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs –personas reģistrē divās grupās:

7.1. pirmā grupā– personas, kuras tiesīgas pašvaldības palīdzību saņemt pirmām kārtām;

7.2. otrā grupā– vispārējā kārtībā reģistrētas personas.

8. Persona, kura tiks atzīta par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību, kas minēta šo noteikumu 4. punktā, tiks reģistrēta kādā no Noteikumu 6. punkta reģistriem ne tikai atbilstoši nepieciešamās palīdzības veidam, bet arī atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai Dienvidkurzemes novada administratīvajās teritorijās.

9. Pirmām kārtām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā var likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pantā minētās personas, kā arī

9.1. maznodrošinātas ģimenes, kurās bērnus audzina viens vecāks;

9.2. pensijas vecumu sasniegušām personas, kurām nav apgādnieku;

9.3. personas, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām nav apgādnieku.

10. Vispārējā kārtībā saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā var:

ģimenes ar vienu vai vairākiem bērniem, kuras atgriežas uz dzīvi Dienvidkurzemes novadā no pastāvīgas dzīves ārzemēs un kuru īpašumā vai valdījumā nav dzīvojamās telpas vai cita dzīvojama nekustamā īpašuma.

III. Kārtība, kādā personas tiek reģistrētas palīdzības reģistros

11. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikumā), kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi un pievieno dokumentus, kas apliecina šīs personas piederību kādai no šajos Noteikumos vai Palīdzības likumā noteiktajām kategorijām. Iesniegumam persona papildus pievieno šādus dokumentus:

11.1. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta "a" un "b" apakšpunktos norādītās personas iesniedz:

11.1.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas;

11.1.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopiju;

11.1.3. īres līguma ar privātpersonu par privāta dzīvokļa īri un īpašnieka uzteikuma par īres līguma pārtraukšanu kopija.

11.2. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 1.1 punktā norādītās personas iesniedz:

11.2.1. politiski represētas personas apliecības kopiju;

11.2.2. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas;

11.2.3. rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

11.3. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktā norādītās personas attiecīgi iesniedz:

11.3.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju vai remonta izdevumiem;

11.3.2. pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopiju;

11.3.3. politiski represētas personas apliecības kopiju un rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

11.4. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā norādītās personas iesniedz:

11.4.1. repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;

11.4.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas;

11.5. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4.1 punktā norādītās personas iesniedz politiski represētas personas apliecības kopiju;

11.6. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā norādītās personas iesniedz brīvības atņemšanas vietas izdotu noteikta parauga izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks. Personas, kuras pretendē uz palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, iesniedz:

11.6.1. kopā ar viņu dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu rakstveida piekrišanu dzīvojamās telpas apmaiņai;

11.6.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

11.6.3. vēlamās dzīvojamās telpas raksturojumu (telpas platību, labiekārtojuma līmeni, stāvu);

11.6.4. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli (ja nepieciešams).

12. Iesniedzot minēto dokumentu kopijas, persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

13. Ja Dzīvokļu komisijai nepieciešama vēl papildus informācija, lai pieņemtu tā var pieprasīt personai precizēt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

14. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Komisija izvērtē iesniegumu un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par atteikumu.

15. Personām, kurām palīdzība sniedzama neatliekami, saskaņā ar Palīdzības likuma 13. pantu, 1. punktu Dzīvokļu komisija reģistru neveido, bet lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem attiecīgās teritorijas pārvaldes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc personas mutvārda vai rakstiska iesnieguma saņemšanas. Iesniegumu var iesniegt arī sociālais dienests un bāriņtiesa.

16. Parakstot iesniegumu persona apliecina, ka tā neatbilst nevienai no Palīdzības likuma 7. panta piektajā daļā nosauktajām personu kategorijām.

17. Dzīvokļu komisija, papildus Palīdzības likuma 7. panta piektajā daļā noteiktajam, var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt noteikumos noteikto palīdzību, ja:

17.1. personas vai tās laulātā (personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa;

17.2. personai ir īres un pamatpakalpojumu maksas parāds par iepriekš īrēto pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu;

17.3. personas laulātajam (vienas mājsaimniecības locekļiem) jau ir sniegta palīdzība;

17.4. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ir izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu un/vai ir parādsaistības pret Dienvidkurzemes novada pašvaldību, izīrētāju vai dzīvojamo telpu neatdalāmo pakalpojumu sniegšanu (īres, pakalpojumu maksas, nekustamā īpašuma nodoklis u.c.) izņemot, ja persona Dienvidkurzemes novadā vēlas pāriet uz mazāku apdzīvojamo platību vai mazāk labiekārtotu dzīvokli.

18. Dzīvokļu komisija reizi gadā līdz 1. martam aktualizē reģistrā iekļauto personu kārtas numurus, apstiprinot Dzīvokļu komisijas sēdē aktualizētos palīdzības reģistrus pa piekritības teritorijām.

19. Palīdzības reģistrā iekļauto personu pienākums ir katru gadu līdz 30. decembrim iesniegt Dzīvokļu komisijai apliecinājumu, ka joprojām pastāv apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. Ja apliecinājums līdz minētajam datumam nav iesniegts, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto personu no palīdzības reģistra Palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

20. Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvokļu uzskaiti veic Dzīvokļu komisija pa apakškomisiju teritoriālajām vienībām.

21. Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo par to informē Dzīvokļu komisijai, kas šo dzīvojamo telpu ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā un nodod uz sadali pa teritoriālajām vienībām.

22. Palīdzības reģistros iekļautajām personām palīdzība tiek sniegta secībā, kādā tās reģistrētas katrā no reģistriem, izņemot gadījumus, kad palīdzība sniedzama neatliekamā kārtā, saskaņā ar Palīdzības likuma 13. pantā minētajiem apstākļiem.

23. Palīdzība sniedzama sekojošā secībā, ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu piedāvājot:

23.1. Personām, kurām palīdzība sniedzama neatliekami ir noteiktas Palīdzības likuma 13. pantā;

23.2. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām ir noteiktas Palīdzības likuma 14. pantā.

24. Ja visas reģistrā iekļautās personas (ģimenes) ir atteikušās no piedāvātās īrējamās platības vai apmierināts to personu pieprasījums, kas ar dzīvojamo telpu jānodrošina 23.1.–23.2. punktā noteiktā secībā, tad dzīvokļu komisijai ir tiesības izīrēt dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā. (personām, kuras minētas šo noteikumu 10. punktā).

25. Komisija, piedāvājot izīrēt personai dzīvojamo telpu, ņem vērā šādus kritērijus:

25.1. vienas istabas dzīvokli piedāvā izīrēt ģimenei, kurā ir 1 līdz 2 cilvēki;

25.2. divu istabu dzīvokli piedāvā izīrēt ģimenei, kurā ir 2 līdz 5 cilvēki;

25.3. trīs istabu vai lielāku dzīvokli piedāvā izīrēt ģimenei, kurā ir vairāk nekā 5 cilvēki.

26. Personai tiek piedāvāts izīrēt dzīvojamo telpu, ņemot vērā, pirmkārt, deklarēto dzīvesvietu un pēc tam apdzīvoto vietu, kurā persona izteikusi vēlmi dzīvot.

27. Personai var piedāvāt īrēt dzīvojamo telpu citā apdzīvotā vietā, ja tā piekrīt pārcelties uz dzīvi citā apdzīvotā vietā novada teritorijā, kur ir neizīrēti dzīvokļi.

28. Dzīvokļu komisija piedāvā, rakstveidā par to paziņojot attiecīgajai personai, paziņojumā norādot piedāvātas dzīvojamās telpas adresi, un citu saistīto informāciju, lai persona var iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu, kā arī atbildes sniegšanas termiņu.

29. Ja persona no piedāvājuma rakstiski Dzīvokļu komisijai atteikusies trīs reizes, šī persona reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru, vai nav sniegusi atbildi ne uz vienu no trīs piedāvājumiem, izslēdzama saskaņā ar Palīdzības likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktu.

30. Dzīvokli, kurš izīrēts palīdzības kārtībā, aizliegts nodot apakšīrē. Dzīvokļa nodošana apakšīrē ir pamats īres līguma izbeigšanai bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

31. Dome ar savu lēmumu vai citu tiesību aktu nosaka personas, kuras ir pilnvarotas pašvaldības vārdā slēgt īres līgumu.

32. Pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, starp pilnvaroto izīrētāju un personu tiek noslēgts terminēts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļu komisijai pieņemot lēmumu Īres līgums tiek noslēgts atkārtoti.

33. Īres līguma termiņš:

33.1. pagaidu dzīvojamām telpām, kas izīrētas atbilstoši Palīdzības likuma 13. pantam, ir līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 1 (vienam) gadam;

33.2. personām, kurām tiek piešķirta pašvaldības dzīvojamā telpa atbilstoši Palīdzības likuma 14. pantam vai šo noteikumu 19. punktam, nepārsniedz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām prasīt atkārtoti slēgt līgumu līdz desmit gadiem ja persona ir saglabājusi tiesības saņemt palīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem un pilda līguma nosacījumus.

34. Dzīvokļu komisijai ir tiesības pārslēgt esošu īres līgumu no vienas mājsaimniecības locekļa uz otru mājsaimniecības locekli nāves gadījumā vai ilgstošas slimības gadījumā, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus, kuri šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz vienu gadu. Šīs tiesības ir izmantojamas trīs mēnešu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās.

V. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

35. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, norādot pamatotus apstākļus, var īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:

35.1. pret lielāku vai labiekārtotāku neapdzīvotu dzīvojamo telpu sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem;

35.2. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu;

35.3. pret citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu;

35.4. pret citu īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, ja pašvaldības izīrēto telpu īrnieki par to savstarpēji rakstveidā vienojas.

36. Noteikumu 35.1., 35.3. un 35.4. punktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu maiņa tiek veikta, ja personai (personām) par dzīvojamo telpu nav īres un/vai komunālo maksājumu parāda.

37. Ja personai ir dzīvojamās telpas īres un/vai komunālo maksājumu parāds, Noteikumu 35.2. punktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu maiņa tiek veikta, noslēdzot vienošanos par parāda apmaksu.

38. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi.

39. Ja pašvaldības rīcībā ir sertificēta speciālista atzinums par to, ka Pašvaldībai piederoša dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa ir sliktā tehniskā vai avārijas stāvoklī un nav dzīvošanai derīga, tad attiecīgās dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas īrnieki ir prioritāri nodrošināmi ar citu dzīvojamo telpu.

VI. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

40. Dzīvokļu komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.

41. Domes lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

42. Dzīvokļu komisija šo noteikumu 18. punktā noteikto veic sekojoši – trīs mēnešu laikā no noteikumu stāšanās spēkā, aktualizē Palīdzības reģistra rindas, nosūtot uzaicinājumu iesniegt atbildes iesniegumu un dokumentus personām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās bija iekļautas Dienvidkurzemes novada pašvaldību veidojošo novadu teritoriju palīdzības reģistros.

43. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

44. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

44.1. Grobiņas novada pašvaldības 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 53 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Grobiņas novadā";

44.2. Rucavas novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 6/2018 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Rucavas novadā";

44.3. Durbes novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 16/2010 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību";

44.4. Priekules novada domes 2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību";

44.5. Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtība Pāvilostas novadā";

44.6. Aizputes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Aizputes novadā";

44.7. Aizputes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 9 "Sociālā dzīvokļa statusa piešķiršana pašvaldības dzīvoklim un sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība Aizputes novadā";

44.8. Nīcas novada domes 2010. gada 8. jūlija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols
Pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17
Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai
Iesniedzējs: 
Personas kods: 
Deklarētā adrese: 
Faktiskā adrese 
Iesniedzēja tālrunis: 
Iesniedzēja e-pasts: 

IESNIEGUMS

 
 
 
 
 
 
 

/norādīt, kāda palīdzība nepieciešama un kādi apstākļi apliecina tiesības saņemt palīdzību/

Piekrītu, ka dzīvojamo platību man piedāvā arī __________________ administratīvajā teritorijā.

Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

 
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka neatbilstu nevienai no likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta piektajā daļā nosauktajām personu kategorijām

  

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts, ka katru gadu līdz 30. decembrim jāiesniedz apliecinājums par nepieciešamību saņemt palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā.

  

Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija, pieņemot lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā, veiks manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli, vai arī to uzticēs personas datu operatoram.

____.____. 20_________.Iesniedzēja paraksts: 
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Dienvidkurzemes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūciju, kura reģistrē personas un sniedz palīdzību.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Dienvidkurzemes novada pašvaldību veido Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads un Vaiņodes novads. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus, vienotus saistošos noteikumus par "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dienvidkurzemes novadā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada

pašvaldības Dzīvokļu komisijā, Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē. Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobinasnovads.lv. Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dienvidkurzemes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 17.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 16.02.2022. OP numurs: 2022/33.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330014
17.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"