Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 36. §)
Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14. panta 7. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām (turpmāk – mērķdotācija), kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību.

2. Mērķdotāciju piešķir augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu (turpmāk – investīciju projekti).

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā un, sākot ar 2023. gadu, katru gadu līdz 2. janvārim publicē savā tīmekļvietnē informāciju par investīciju projektiem pieejamo kopējo finansējumu.

4. Uz mērķdotāciju piešķiršanu var pretendēt pašvaldība, kura 30 dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā 2022. gadā un, sākot ar 2023. gadu, katru gadu līdz 31. janvārim ir iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

4.1.1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, un valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā 2 000 000 euro vienam investīciju projektam. Pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem vienā investīciju projektu pieteikumu atlases kārtā par kopējo valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 2 000 000 euro;

4.1.2. to investīciju projektu papildināšanai, kuri tiek īstenoti ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības un ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr. 390), ievērojot šādus nosacījumus:

4.1.2.1. papildinošais investīciju projekts tiek īstenots 2022. gadā, un tam ir uzsākta jauna iepirkuma procedūra. Ja nepārvaramas varas vai citu objektīvu apstākļu dēļ, par kuriem ir informēta Valsts reģionālās attīstības aģentūra, ir kavēta pamatprojekta īstenošana, papildinošā investīciju projekta īstenošana var tikt pabeigta līdz 2024. gada 1. jūlijam, piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu izlietojot līdz 2023. gada 31. decembrim;

4.1.2.2. izmaksas nepārsniedz 15 procentus no Ministru kabineta rīkojumā Nr. 390 apstiprinātā valsts budžeta finansējuma projekta iesniedzēja investīciju projektam;

4.2. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;

4.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;

4.4. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja, un tajā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai arī ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, vai ir sagatavots cits būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta tehnisko gatavību. Ja nav attiecināms, pašvaldība iesniedz apliecinājumu, ka paredzētā investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami;

4.5. investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi, ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz projekta otrā īstenošanas gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot investīciju projektam nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos gados;

4.6. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim;

4.7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 procentu apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

4.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;

4.9. pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja investīciju projektā ir piesaistīts finansējums no citiem finanšu avotiem vai tiek plānots piesaistīt šādu finansējumu.

(Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 735)

5. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projekta pieteikumu, norāda šo noteikumu ​pielikumā minēto informāciju.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – komisija) divu nedēļu laikā izvērtē iesniegto investīciju projektu pieteikumu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai, kā arī, pamatojoties uz pašvaldības sniegto informāciju, izvērtē, vai atbalsts attiecīgajam projektam ir vai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

7. Ja atbalsts pašvaldības investīciju projektam ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts:

7.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē pašvaldību, kas iesniegusi investīciju projekta pieteikumu, par komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošanu atbalsta saderības nodrošināšanai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu;

7.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbalsta sniedzējs nodrošina komercdarbības atbalsta regulējuma procesuālo nosacījumu ievērošanu, tai skaitā, ja nepieciešams, kopsavilkuma informācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā, ja komercdarbības atbalsts tiek sniegts, piemērojot Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.

8. Ja par attiecīgo investīciju projektu nepieciešama papildu informācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tiesīga pieprasīt pašvaldībai iesniegt precizējumus vai papildu informāciju par investīciju projekta pieteikumu, norādot informācijas iesniegšanas termiņu.

9. Komisija pēc šo noteikumu 6. punktā noteiktā izvērtējuma veikšanas katram šo noteikumu 4.1. apakšpunktā noteiktajam mērķim atsevišķi sakārto investīciju projektus prioritārā secībā pēc kārtējā gada viszemākajiem svērtajiem pašvaldības plānotajiem vērtētajiem budžeta ieņēmumiem pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas uz vienu iedzīvotāju (saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem) (turpmāk – budžeta rādītājs) un pēc iepriekšējā gada lielākā svērtā bērnu skaita līdz sešu gadu vecumam uz 1000 iedzīvotājiem (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem) (turpmāk – bērnu skaita rādītājs) un izveido pašvaldību rangu, izmantojot šādu formulu:

vieta rangā = (A kritērijs * 0,5) + (B kritērijs * 0,5), kur

A kritērijs –  augstākā pašvaldības budžeta rādītāja dalījums ar attiecīgās pašvaldības budžeta rādītāju;
B kritērijs – attiecīgās pašvaldības bērnu skaita rādītāja dalījums ar augstāko pašvaldības bērnu skaita rādītāju.

10. Ja, izvērtējot investīciju projektus, komisija konstatē, ka atbalstāmajiem investīciju projektiem pieprasītā valsts budžeta finansējuma apmērs ir lielāks par pieejamo valsts budžeta finansējumu, atbalstu investīciju projektiem piešķir prioritārā secībā atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajiem kritērijiem.

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu nedēļu laikā pēc investīciju projektu izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetā atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu.

12. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra):

12.1. nedēļas laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Ministru kabineta rīkojums par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem, nosūta pašvaldībai uzaicinājumu noslēgt vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai;

12.2. valsts budžeta finansējumu investīciju projekta īstenošanai pašvaldībai izmaksā šādā secībā:

12.2.1. investīciju projekta īstenošanai pirmajā gadā – divu nedēļu laikā pēc vienošanās parakstīšanas par valsts budžeta finansējumu, ja ir noslēgti investīciju projekta īstenošanai nepieciešamie iepirkuma līgumi, vai divu nedēļu laikā pēc tam, kad atbilstoši šo noteikumu 14. punktā minētajai kārtībai ir noslēgti investīciju projekta īstenošanai nepieciešamie iepirkuma līgumi;

12.2.2. investīciju projekta īstenošanai otrajā gadā – mēneša laikā pēc investīciju projekta pirmā īstenošanas gada ceturtā ceturkšņa pārskata saskaņošanas ar aģentūru;

12.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu. Ja aģentūra konstatē, ka investīciju projektam piešķirto valsts budžeta finansējumu pašvaldība nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku;

12.4. reizi ceturksnī iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par investīciju projektu īstenošanu un valsts budžeta finansējuma izmantošanu;

12.5. nodrošina pašvaldību investīciju projektu uzraudzību attiecībā uz atbilstību šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto mērķu īstenošanai un vienošanās noteikumos iekļautajai informācijai par piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumu ievērošanu, tai skaitā, ja nepieciešams, nodrošina nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu kopā ar procentiem.

13. Pašvaldības:

13.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētā uzaicinājuma saņemšanas paraksta vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu;

13.2. lai saņemtu valsts budžeta finansējumu, līdz vienošanās par valsts budžeta finansējuma saņemšanu parakstīšanas brīdim noslēdz investīciju projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkuma līgumus;

13.3. divu nedēļu laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām iesniedz aģentūrā pārskatu par investīciju projekta īstenošanu, tai skaitā norāda izmantoto valsts budžeta finansējumu un plānoto valsts budžeta finansējuma izmantošanu;

13.4. atmaksā piešķirto valsts budžeta finansējumu aģentūrai, ja aģentūra atbilstoši šo noteikumu 12.3. vai 12.5. apakšpunktam iesniegusi attiecīgu pieprasījumu.

14. Pašvaldības, kuras šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā termiņā nav noslēgušas investīciju projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkuma līgumus, var lūgt aģentūru, pamatojot objektīvu nepieciešamību, pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz diviem mēnešiem.

14.1 Pašvaldības, kuras saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu aģentūras pagarinātajā iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņā nav tos noslēgušas, var lūgt aģentūru, pamatojot nepārvaramas varas vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkuma līguma noslēgšanas termiņu, attiecināt arī tos investīciju projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkuma līgumus, kas noslēgti līdz 2023. gada 31. augustam, vienlaikus nodrošinot attiecīgā projekta (tajā skaitā būvdarbu, ja attiecināms) īstenošanas pabeigšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 445 redakcijā, sk. 14.3 punktu)

14.2 Pašvaldības, kuru investīciju projekti ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā" un kuras šo noteikumu 4.6. apakšpunktā norādītajā termiņā nav izmantojušas valsts budžeta finansējumu noteiktajā apmērā, var lūgt aģentūru, pamatojot nepārvaramas varas vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz nespēju apgūt finansējumu, pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2022. un 2023. gadā.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

14.3 Investīciju projektus, par kuriem šo noteikumu 14.1 punktā noteiktajā kārtībā saņemta informācija, ko aģentūra izskatījusi un atzinusi par pamatotu, pašvaldības īsteno, izmantojot tām pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgajiem investīciju projektiem 2023. gadam paredzēto valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumam Nr. 403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā".

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumus Nr. 207  "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 88., 158. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. februāra
noteikumiem Nr. 112
Informācija par pašvaldības investīciju projektu
1.Investīciju projekta nosaukums 
2.Investīciju projekta mērķis un atbilstība Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" (turpmāk – noteikumi) 4.1. apakšpunktā minētajiem mērķiem 
3.Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam (norāda tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns, un pasākuma numuru)* 
4. 

Investīciju projekta kopējās** plānotās izmaksas, tai skaitā:

 
4.1.valsts budžeta finansējuma kopējais apmērs projekta īstenošanas gadā atbilstoši noteikumu 4.6. apakšpunktam: 
4.1.1.projekta pirmajā īstenošanas gadā 
4.1.2.projekta otrajā īstenošanas gadā 
4.2. pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs projekta īstenošanas gadā atbilstoši noteikumu 4.7. apakšpunktam: 
4.2.1.projekta pirmajā īstenošanas gadā 
4.2.2.projekta otrajā īstenošanas gadā 
5. Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis, gads 
6.

Investīciju projekta tehniskā gatavība (būvprojekta gatavība, ja tāds ir nepieciešams, vai cits dokumentu kopums, kas apliecina projekta gatavību, tai skaitā, ja attiecināms, norāda Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru).

Ja nav attiecināms, norāda "pašvaldība apliecina, ka paredzētā investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami"

 
7. 

Investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums, iekļaujot noteikumu 4. punktā minēto informāciju, tai skaitā investīciju projekta uzturēšanas izmaksas trīs gadus pirms (ja ir esošs objekts) un ne mazāk kā 10 gadus pēc investīciju projekta īstenošanas. 

Sniedzot informāciju par projekta ilgtspēju, norāda tā ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām
 
8.Apliecinājums, ka investīciju projekta izmaksu ekonomiskais aprēķins ir balstīts uz vismaz vienu no šādiem informācijas avotiem: esošā investīciju projekta iepirkuma rezultāts; tāda līdzvērtīga investīciju projekta iepirkuma rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms investīciju projekta iesniegšanas; tirgus aptaujas rezultāts; projektētāja apstiprināta tāme, kas izstrādāta vai aktualizēta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms investīciju projekta iesniegšanas  (pašvaldība apliecina atbilstību, šajā punktā norādot "Jā") 
9.Informācija par to, vai investīciju projektā paredzēts komercdarbības atbalsts 
10.Apliecinājums, ka investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas (pašvaldība apliecina atbilstību, šajā punktā norādot "Jā") 
11.Apliecinājums, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja investīciju projektā ir piesaistīts finansējums no citiem finanšu avotiem vai tiek plānots piesaistīt šādu finansējumu (pašvaldība apliecina atbilstību, šajā punktā norādot "Jā") 
12.Investīciju projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs) 

 

Piezīmes. 

* Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam nozīmē, ka projekta nosaukums un finansējuma apmērs ir vienāds ar pieteiktā investīciju projekta nosaukumu un finansējuma apmēru.

** Ja pašvaldības investīciju projektā tiek plānoti būvdarbi atbilstoši Būvniecības likuma 1. pantam, būvdarbu izmaksās neiekļauj būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 17.02.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 16.02.2022. OP numurs: 2022/33.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330002
{"selected":{"value":"14.12.2023","content":"<font class='s-1'>14.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2023","iso_value":"2023\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2023","iso_value":"2023\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2023.-13.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2022","iso_value":"2022\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2022.-10.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"