Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 539
(prot. Nr. 10, 32. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

II. Noteikumos lietotie termini

3. Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:

3.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu.

3.2. Dzīvojamā māja – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējums – Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa dzīvojamo māju un/vai tai piesaistītā zemesgabala infrastruktūras uzlabošanai.

3.4. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā.

III. Pretendentiem izvirzāmās prasības

4. Līdzfinansējums var tikt piešķirts Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošām dzīvojamām mājām, kurās:

4.1. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

4.2. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt dzīvojamās mājas un/vai tai piesaistītā zemesgabala infrastruktūras uzlabošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu.

IV. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

5. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

5.1. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

5.2. bērnu rotaļu laukumu būvniecība vai pārbūve (ieskaitot aprīkojuma elementus);

5.3. energoefektīva āra apgaismojuma izveide.

6. Dzīvojamo māju pārbūves un atjaunošanas darbu, kā arī restaurācijas darbu, ja dzīvojamā māja atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli, atbalstāmās izmaksas, ievērojot, ka mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu stāvoklis saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes atzinumu vai sertificēta būvspeciālista tehniskās apsekošanas atzinumu noteikts kā neapmierinošs vai bīstams cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai, ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir šādas:

6.1. mājas vai tās daļas (koplietošanā esošas) pārbūve, atjaunošana, restaurācija;

6.2. bīstamo vai bojāto koplietošanas inženiertīklu pārbūve, atjaunošana.

7. Dokumentācijas izstrādes atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. ja dzīvojamā māja īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu apsaimniekošanā iesaistītas sadarbības iestādes apstiprinātu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektu:

7.1.1. ēkas energosertifikāta, ieskaitot pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem un aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, izstrāde;

7.1.2. tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana;

7.1.3. būvprojekta, ēkas fasādes apliecinājuma kartes vai apliecinājuma kartes inženierbūvēm izstrāde;

7.1.4. būvniecības izmaksu tāmes sagatavošana;

7.1.5. dzīvojamās mājas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrāde, ja tā nepieciešama dzīvojamās mājas ekspluatācijā pieņemšanai pēc energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanas.

7.2. siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, ja šo Noteikumu 4.3. punktā minētajā lēmumā noteiktas konkrētas turpmāk veicamās darbības siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai.

8. Šo Noteikumu 5., 6. un 7.2. punktā norādītās izmaksas ir atbalstāmas, ja to apmaksa veikta pēc Limbažu novada domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu konkrētajai dzīvojamai mājai, bet 7.1. punktā norādītās izmaksas ir atbalstāmas, ja to apmaksa veikta no šo Noteikumu spēkā stāšanās brīža.

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. kosmētiskā remonta vai maznozīmīgu ēkas elementu atjaunošanas izmaksas (piemēram, kāpņu telpu virsmu, margu pārsegumu atjaunošana utml.), kas neuzlabo ēkas, tās daļas vai inženierkomunikāciju tehnisko stiprību vai ēkas energoefektivitāti;

9.3. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

10. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 5.–7. punktā minētie pasākumi iepriekš jau ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

V. Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas līdzfinansējuma apjoms

11. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā nepārsniedz 3000 EUR un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

11.1. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 EUR;

11.2. bērnu rotaļu laukumu būvniecībai vai esošo laukumu pārbūvei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 EUR;

11.3. energoefektīva āra apgaismojuma izveidei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 EUR.

VI. Māju pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas līdzfinansējuma apjoms

12. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas pārbūvei, atjaunošanai vai restaurācijai viena kalendārā gada laikā nepārsniedz 3000 EUR un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

12.1. dzīvojamās mājas jumta pārbūvei – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 EUR;

12.2. citiem dzīvojamās mājas pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbiem – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 EUR.

VII. Dokumentācijas izstrādes līdzfinansējuma apjoms

13. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas dokumentācijas izstrādei viena kalendārā gada laikā nepārsniedz 5000 EUR un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

13.1. energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanai nepieciešamas dokumentācijas sagatavošanai – 70 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR;

13.2. siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 70 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 EUR.

VIII. Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

14. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents līdz kārtējā gada 15. martam iesniedz Pašvaldībai datorrakstā aizpildītu pieteikumu ar pavaddokumentiem atbilstoši šo noteikumu pielikumam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

14.1. nosūtot pa pastu: Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001;

14.2. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos;

14.3. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: pasts@limbazi.lv.

15. Ja 14. punktā minētās pieteikumu atlases organizēšanas rezultātā netiek izlietots viss Pašvaldības budžetā kārtējā gadā plānotais finansējums, Pašvaldība var organizēt atkārtotu pieteikumu iesniegšanas kārtu, nosakot jaunu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

16. Visus noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegtos pieteikumus izvērtē ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā.

17. Komisija 1 (viena) mēneša laikā pēc 14. punktā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa izvērtē pieteikumos norādītās informācijas atbilstību Noteikumu 3.2., 3.4., un 4.–13. punktiem, par to sagatavojot vērtēšanas protokolu.

18. Ja komisija pieteikumu izvērtēšanas laikā tajos konstatē kādas neatbilstības Noteikumiem, tā pretendentam var pieprasīt papildu informāciju, kas sniedzama noteiktā termiņā.

19. Ja Pašvaldības līdzfinansējums kārtējā gada budžetā nav pietiekams, lai atbalstītu visus saņemtos un Noteikumiem atbilstošos pieteikumus, tiem secīgi tiek piemēroti zemāk norādītie kritēriji līdz pieteikumus ir iespējams sakārtot prioritārā secībā:

19.1. pieteikums iesniegts par dzīvojamo māju, kurai iepriekšējos trīs gados atbalsts saskaņā ar šiem Noteikumiem nav piešķirts;

19.2. pretendenta pieteikumā plānoto darbību līdzfinansējuma koeficients ir lielāks. Koeficientu aprēķina, pretendenta sava (mājas) līdzfinansējuma summu, kas pārsniedz noteikumos minimāli noteikto, dalot ar mājas kopējo platību;

19.3. pieteikums saņemts par dzīvojamo māju ar lielāku kopējo platību.

20. Noteikumu 19. punktā norādītos kritērijus piemēro visiem pieteikumiem kopumā vai arī atsevišķi pa kategorijām atbilstoši Pašvaldības kārtējā gada budžetā plānotajām izmaksu pozīcijām.

21. Atbilstoši veiktajam izvērtējumam Komisija sagatavo Pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

22. Pēc Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts rakstisks līgums ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

IX. Līdzfinansējuma piešķiršanas un atskaitīšanās par finansējuma izlietojumu kārtība

23. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta bankas kontu 30 dienu laikā pēc pašvaldības un pretendenta paša līdzfinansējuma izlietojumu pamatojošo dokumentu, piemēram, līgumu, rēķinu, maksājuma uzdevumu, konta izrakstu, pieņemšanas – nodošanas aktu u.tml. kopiju saņemšanas. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes investīciju projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādes gadījumā pretendents papildus iesniedz izstrādātās dokumentācijas kopiju vai norāda informāciju par publiski pieejamām datu bāzēm, kur iespējams pārliecināties par dokumenta izstrādes faktu. Dokumenti iesniedzami Pašvaldībai ar pavadvēstuli, kurā cita starpā norāda finansēšanas līguma, ar kuru piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums, numuru un noslēgšanas datumu.

24. Līdzfinansējuma izlietojumu pamatojošie dokumenti Pašvaldībai iesniedzami 2 (divu) nedēļu laikā pēc plānoto dabu veikšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. novembrim.

25. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50 % no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma, pēc finansēšanas līguma noslēgšanas iesniedzot Pašvaldībai rakstisku iesniegumu.

26. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

27. Gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumā – finansējums izlietots neatbilstoši vai vispār nav izlietots, Pretendentam ir pienākums to atmaksāt Pašvaldībai pilnā apmērā.

28. Pretendents ir atbildīgs par būvniecības un citu saistīto jomu regulējošo LR normatīvo aktu ievērošanu projekta īstenošanā.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
PIELIKUMS
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28
"Par Limbažu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
un tām piesaistīto zemesgabalu
infrastruktūras uzlabošanai"

Limbažu novada pašvaldībai

  
 

(Dzīvojamās mājas apsaimniekotāja juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

  
 

(juridiskas personas reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods)

  
 

(adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

  
 

(bankas konta numurs)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas

 

(adrese)

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai*;

pārbūvei, atjaunošanai un restaurācijai*;

dokumentācijas izstrādei*;

* atbilstošo atzīmēt ar "x".

Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas kopējā platība 
3.Telpu platības: 
 

dzīvokļu īpašumi, m2/%

 
 

nedzīvojamās telpas, m2/%

 
4.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
5.Plānotais darbu īstenošanas laiks (datums no, līdz) 
6.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk.:

pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

7.Iepriekš dzīvojamai mājai saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem šajā pieteikumā plānotajām darbībām ir saņemts (aizpildīt 9. punktu)

nav saņemts

8.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumuES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Pieteikumam obligāti pievienojamie pielikumi (dokumentu kopijas):

Nr.
p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta lapu skaits

1.

Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgums vai dokuments, kas to aizstāj. 

2.

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas pārbūvi, atjaunošanu un restaurāciju un/vai dokumentācijas izstrādi, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.

Pretendējot uz šo noteikumu 7.1. punktā minēto finansējumu energoefektivitātes investīciju projekta īstenošanai, lēmumā iekļauta informācija par plānotajiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta investīciju projekta finansējuma saņemšanu saistītās darbības.

Pretendējot uz šo noteikumu 7.2. punktā minēto finansējumu siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības dokumentācijas izstrādei, lēmumā noteiktas konkrētas turpmāk veicamās darbības siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai.

 

3.

Paredzēto darbu izmaksu aprēķins - tāme 

Papildus, ja pretendē līdzfinansējumam dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai (dokumentu kopijas):

4.

Zemes robežu plāns 

5.

Teritorijas shēma, kurā atzīmētas plānotās darbības (var apvienot ar zemes robežu plānu) 

6.

Zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai dokuments, kas apliecina pretendenta apbūves tiesību zemes gabalā 

7.

Būvniecības ieceres dokumentācijas, kas saskaņota Limbažu novada pašvaldības būvvaldē, esamību apliecinošs dokuments vai skaidrojums, kāpēc būvniecības ieceres dokumentācija konkrētajā gadījumā nav nepieciešama 

Papildus, ja pretendē līdzfinansējumam dzīvojamās mājas pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas veikšanai (dokumentu kopijas):

8.

Limbažu novada pašvaldības būvvaldes atzinums vai sertificēta būvspeciālista tehniskās apsekošanas atzinums par ēkas, tās daļas vai inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli 

9.

Būvniecības ieceres dokumentācijas, kas saskaņota Limbažu novada pašvaldības būvvaldē, esamību apliecinošs dokuments vai skaidrojums, kāpēc būvniecības ieceres dokumentācija konkrētajā gadījumā nav nepieciešama 

Papildus, ja pretendē līdzfinansējumam dzīvojamās mājas energoefektivitātes investīciju projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādei (dokumentu kopijas):

10.

Līgums/i par dokumentācijas izstrādi 
 
     

(amata nosaukums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

20____. gada _________.___________________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsDaudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali pieder dzīvokļu īpašniekiem vai atrodas valdījumā. Likums "Par pašvaldībām" atļauj pašvaldībai ieguldīt līdzekļus šādu zemesgabalu labiekārtošanā. Izstrādātie saistošie noteikumi paredz nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanas projektos. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju sakārtošanas darbus, energoefektivitātes uzlabošanu un labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.
2. Īss projekta satura izklāstsLabiekārtojot dzīvojamajām mājām piesaistītos zemesgabalus, paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabosies vides pieejamība, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks risināts zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.tml. Pārbūvējot un atjaunojot dzīvojamās mājas, paredzēts risināt iedzīvotāju veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas, uzlabot pilsētas vides pievilcību, vecināt energoefektivitātes paaugstināšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuFinansējums atbalsta sniegšanai atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem tiks paredzēts kārtējā gada pašvaldības budžetā atbilstoši kārtējā gada finansiālajām iespējām.

Programma paredzēta kā ilgtermiņa, budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un budžeta iespējām.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu redakcijai un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka sagaidāms paaugstināts pieprasījums saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPieteikumus izvērtēs ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā 1 (viena) mēneša laikā pēc noteikumos noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar vairākiem ēku apsaimniekotājiem.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 16.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329978
16.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"