Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Limbažos 2022. gada 27. janvārī
Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 44
(prot. Nr. 1, 46. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" (turpmāk tekstā – AĢENTŪRA), ir Limbažu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) iestāde.

2. AĢENTŪRAS mērķis ir:

2.1. sporta un veselības jomā – lietderīga un efektīva pašvaldības īpašumā esošā un AĢENTŪRAS valdījumā nodotā sporta inventāra un sporta laukumu apsaimniekošana, daudzveidīgu tautas sporta aktivitāšu veicināšana, publisko pakalpojumu sniegšana Limbažu novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem tautas sporta organizācijas jautājumos, ūdenssporta aktivitāšu koordinēšanā Limbažu Lielezerā.

2.2. pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanas jomā – lietderīga un efektīva Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošo Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera un Dūņezera apsaimniekošana, publisko pakalpojumu sniegšana Limbažu novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem licencētās makšķerēšanas un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera un Dūņezera ūdenstilpju un krasta zonas izmantošanu.

2.3. Vārzu pludmales, Skultes pagastā, Limbažu novadā apsaimniekošana.

3. Savu mērķu sasniegšanai AĢENTŪRA veic saimniecisko darbību Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Limbažu novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – dome) saistošajos noteikumos, lēmumos un šajā nolikumā noteiktā kārtībā un apmērā.

4. AĢENTŪRA ir juridiskas persona, tai ir savs zīmogs ar AĢENTŪRAS pilnu nosaukumu, sava simbolika, kā arī savs norēķinu konts bankā.

5. AĢENTŪRAS juridiskā adrese ir Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001.

II. AĢENTŪRAS UZDEVUMI, FUNKCIJAS UN TIESĪBAS

6. AĢENTŪRAS galvenie uzdevumi sporta un veselības jomā ir:

6.1. attīstīt procesus, kas veicina veselīgu dzīvesveidu Limbažu novadā;

6.2. nodrošināt AĢENTŪRAS valdījumā esošās sporta infrastruktūras publisku pieejamību novada iedzīvotājiem;

6.3. atbalstīt tautas sporta pasākumu organizēšanu, piedalītos to organizēšanā;

6.4. koordinēt pašvaldības organizēto tautas sporta pasākumu norisi;

6.5. veicināt un pilnveidot aktīvās atpūtas iespējas Limbažu novadā;

6.6. ūdens sporta pasākumu koordinācija Limbažu Lielezerā;

6.7. naudas līdzekļu piesaistīšana no projektiem, dotāciju, investīciju, ziedojumu u.c. veidā savu uzdevumu izpildes nodrošināšanai, veicinot veselīgu dzīvesveidu un tautas sporta attīstību.

7. AĢENTŪRAS galvenie uzdevumi pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanas jomā ir:

7.1. zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana Limbažu Lielezerā un Dūņezerā, Augstrozes Lielezerā.

7.2. licencētās makšķerēšanas organizācija Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā;

7.3. mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustības organizācija Limbažu Lielezerā;

7.4. Limbažu Lielezera un Dūņezera krasta zonas un Vārzu pludmales apsaimniekošanas un uzturēšanas organizācija;

7.5. naudas līdzekļu piesaistīšana no projektiem, dotāciju, investīciju, ziedojumu u.c. veidā savu uzdevumu izpildes nodrošināšanai ūdenstilpju apsaimniekošanas jomā.

8. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, AĢENTŪRA atbilstoši savai kompetencei veic šādas funkcijas un pilda sekojošus tai uzliktos pienākumus:

8.1. veic tautas sporta pasākumu popularizēšanu;

8.2. sadarbojas ar pašvaldības sporta organizatoriem, nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu institūcijām, iedzīvotāju grupām, citām fiziskām un juridiskām personām, lai popularizētu un attīstītu tautas sportu;

8.3. koordinē pašvaldības rīkotos tautas sporta pasākumus;

8.4. organizē sanāksmes un seminārus, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar tautas sporta attīstību;

8.5. pastāvīgi atjauno zivju resursus Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā (zivju mazuļu iegāde un ielaišana);

8.6. nodrošina zivju, ūdensputnu un augu valsts resursu saglabāšanu, novērš nelikumīgu zivju u.c. dabas resursu ieguvi (izmantošanu) Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā;

8.7. izstrādā Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera un Dūņezera licencētās makšķerēšanas nolikumus un organizē to apstiprināšanu, veic pasākumus makšķerēšanas licenču izdošanā un izplatīšanā;

8.8. veic mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustības organizāciju Limbažu Lielezerā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot navigācijas zīmju iegādi un uzstādīšanu;

8.9. nodrošina AĢENTŪRAS darbības atspoguļošanu masu informācijas līdzekļos, veic darba un piedāvāto pakalpojumu reklamēšanu;

8.10. nodrošina informācijas u.c. zīmju uzstādīšanu Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Vārzu pludmales piekrastē;

8.11. veic sporta laukumu, atpūtas vietu, ugunskuru kurināšanas vietu, telšu un telšu pilsētiņu celšanas vietu, laivu piestātņu izveidošanas vietu izbūves un labiekārtošanas organizāciju Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera un Dūņezera krastos;

8.12. organizē un veic projektu izstrādi naudas līdzekļu piesaistīšanai tautas sporta attīstībai un Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Vārzu pludmales apsaimniekošanai, kā arī ezeru krastu vai jūras kāpu zonas labiekārtošanai;

8.13. organizē sadarbību ar makšķerniekiem, tūristiem, atpūtniekiem, Limbažu novada iedzīvotājiem par palīdzības sniegšanu nelikumīgu darbību novēršanā Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā, un Dūņezerā un to piekrastes zonās;

8.14. organizē ciešu sadarbību ar tūrisma un atpūtas pasākumu organizētājiem Limbažu Lielezerā un Vārzu pludmalē tūristu un atpūtnieku piesaistīšanai;

8.15. nodrošina publiskās peldvietas Limbažu Lielezerā un Vārzu pludmalē darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Noslēdzot finanšu gadu, AĢENTŪRA sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par AĢENTŪRAS darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī AĢENTŪRAS budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

10. Lai izpildītu noteiktās funkcijas un veiktu tai uzliktos pienākumus AĢENTŪRAI ir tiesības:

10.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

10.2. izmantot pašvaldības un tās institūciju īpašumā vai valdījumā esošo sporta inventāru, telpas sporta laukumus un citu infrastruktūru AĢENTŪRAS uzdevumu un funkciju veikšanai, iepriekš saskaņojot ar apsaimniekotāju.

10.3. atbilstoši domes apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

10.4. normatīvajos aktos un domes saistošo noteikumu normu noteiktajā kārtībā fiksēt izdarītos pārkāpumus un ierosināt sodīt, kā arī savas kompetences robežās sodīt jebkuru fizisku vai juridisku personu par šādu normatīvo aktu vai domes saistošo noteikumu pārkāpumiem Limbažu novada publiskajās ūdenstilpēs un krasta zonā;

10.5. patstāvīgi slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijas Republikā un ārvalstīs AĢENTŪRAS funkciju veikšanai;

10.6. veikt saimniecisko darbību AĢENTŪRAS funkciju nodrošināšanai;

10.7. izstrādāt investīciju piesaistīšanas u.c. programmas un, pēc to akceptēšanas domē, iesniegt attiecīgajās valsts, pašvaldību u.c. iestādēs.

III. AĢENTŪRAS STRUKTŪRA UN PĀRVALDE

11. AĢENTŪRAS darbu vada domes apstiprināts direktors.

12. AĢENTŪRAS direktors ir personīgi atbildīgs par aģentūras uzdevumu un funkciju izpildi.

13. AĢENTŪRAS direktors tiek iecelts uz laiku, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, nosakot pārbaudes laiku uz 3 (trīs) mēnešiem. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus. Darba līgumu ar AĢENTŪRAS direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors.

14. AĢENTŪRAS direktors pilda ārējos normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos uzdevumus:

14.1. vada un organizē AĢENTŪRAS darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību atbilstoši domes apstiprinātajam AĢENTŪRAS kārtējā gada budžetam, darbības plānam un AĢENTŪRAS darbības stratēģijai;

14.2. izstrādā AĢENTŪRAS vidēja termiņa darbības stratēģiju un budžetu, kā arī gada darba plānu;

14.3. nodrošina AĢENTŪRAS vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

14.4. sniedz domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi, kā arī nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

14.5. iesniedz domei pārskatus par AĢENTŪRAS darbību, sniegt domes priekšsēdētājam, pašvaldības izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar AĢENTŪRAS darbību un AĢENTŪRAS kompetencē esošo jautājumu risināšanu, nodrošināt AĢENTŪRAS gada publisko pārskatu sagatavošanu un publicēšanu;

14.6. nodrošina AĢENTŪRAS pārvaldes līgumā paredzēto AĢENTŪRAS uzdevumu un funkciju, kā arī AĢENTŪRAS darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

14.7. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar AĢENTŪRAS mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv AĢENTŪRU valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām AĢENTŪRAS kompetencē esošajos jautājumos;

14.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv AĢENTŪRU tiesā un tiesību sargājošajās iestādēs;

14.9. nosaka AĢENTŪRAS struktūru un štatu sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu pašvaldības apstiprinātā AĢENTŪRAS darba samaksas fonda ietvaros un saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru;

14.10. nodrošina AĢENTŪRAS personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atbrīvo no darba AĢENTŪRAS darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, nodrošina līgumos un koplīgumos paredzēto darba devēja pienākumu izpildi;

14.11. nodrošina AĢENTŪRAS darba tiesiskumu un AĢENTŪRAS resursu lietderīgu izmantošanu;

14.12. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus, kas ir obligāti AĢENTŪRAS darbiniekiem;

14.13. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, izstrādā un apstiprina darbinieku amata aprakstus;

14.14. nodrošina sabiedrības informēšanu par jautājumiem kas saistīti ar AĢENTŪRAS sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, citiem jautājumiem, kas saistīti ar AĢENTŪRAS darbību.

15. AĢENTŪRAS grāmatvedības uzskaiti veic pašvaldības Limbažu novada administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļa.

IV. AĢENTŪRAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA

16. AĢENTŪRAS darbības uzraudzību veic dome.

17. Dome:

17.1. apstiprina AĢENTŪRAS vidēja termiņa darbības stratēģiju, AĢENTŪRAS gada plānu un budžetu;

17.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba AĢENTŪRAS direktoru;

17.3. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar AĢENTŪRAS direktora darbību (arī disciplināri soda);

17.4. novērtē AĢENTŪRAS darbības rezultātus un ierosina pārbaužu veikšanu AĢENTŪRĀ;

17.5. atceļ AĢENTŪRAS direktora prettiesiskus lēmumus.

18. Domei un pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par AĢENTŪRAS darbību.

19. AĢENTŪRAS darbības uzraudzību atbildīgā amatpersona ir pašvaldības izpilddirektors, kurš:

19.1. uzrauga AĢENTŪRAS darbību un informē domi par AĢENTŪRAS darbības jautājumiem;

19.2. sniedz domei atzinumu par AĢENTŪRAS direktora izstrādāto AĢENTŪRAS darbības un attīstības stratēģiju;

19.3. sniedz domei atzinumu par AĢENTŪRAS direktora izstrādāto AĢENTŪRAS gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā budžeta projektu;

19.4. sniedz domei atzinumu par AĢENTŪRAS kārtējo un gada pārskatu, kā arī par AĢENTŪRAS darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

19.5. sniedz domei atzinumu par AĢENTŪRAS direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

19.6. izskata sūdzības par AĢENTŪRAS darbību un sniedz priekšlikumus domei attiecībā uz nepieciešamo rīcību;

19.7. ar tiešiem rīkojumiem nav tiesīga iejaukties AĢENTŪRAS darbībā;

19.8. savu pienākumu veikšanai ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par AĢENTŪRAS darbību.

V. AĢENTŪRAS FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

20. AĢENTŪRA tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem, saimnieciskās darbības rezultātā iegūtiem līdzekļiem, projektu līdzekļiem, kā arī no ieņēmumiem par AĢENTŪRAS sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

21. AĢENTŪRA ir tiesīga saņemt ziedojumus un dāvinājumus, kā arī ārvalstu finansiālo palīdzību. Saņemtos līdzekļus AĢENTŪRA izlieto saskaņā ar AĢENTŪRAS finansēšanas plānu.

22. AĢENTŪRA Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā, saņemot domes akceptu (pašvaldības lēmums), ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga darījumus.

VI. AĢENTŪRAS MANTA UN DARBĪBA AR FINANSU LĪDZEKĻIEM

23. AĢENTŪRA darbojas ar tās rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem un valdījumā esošo mantu ievērojot vislielākās tās funkciju realizēšanai nepieciešamās efektivitātes panākšanas principus.

24. Darbībā ar AĢENTŪRAS mantu finanšu līdzekļiem AĢENTŪRA ievēro Publisko aģentūru likumā noteikto pašvaldību aģentūru mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību.

VII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. AĢENTŪRU, Publisko aģentūru likumā noteiktā kārtībā, reorganizē vai likvidē dome.

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Limbažu novada pašvaldības 2013. gada 22. augusta saistošie noteikumi "Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" nolikums", apstiprināti ar Limbažu novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, 25. §).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" nolikums"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPublisko aģentūru likuma 2. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā. Saskaņā ar šā likuma 16. panta otro daļu pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes apstiprināts nolikums.
2. Īss projekta satura izklāstsŠie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras "ALDA" uzdevumus, funkcijas, kompetenci, pilnvaras, struktūru un citus darbību reglamentējošus jautājumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs, jo aģentūra jau darbojusies Limbažu novadā pirms administratīvās reformas. Līdzekļi aģentūrai tiek plānoti katra gada budžetā, kā arī aģentūras budžetu veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAģentūras amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Limbažu novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 16.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329977
16.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"