Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils domes saistošie noteikumi Nr. 7

Daugavpilī 2022. gada 28. janvārī (prot. Nr. 4, 4. §)
Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2022. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 54


Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri, kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.1. nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos – atvieglojums 0,50 eiro apmērā no braukšanas maksas;

2.2. persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – atvieglojums 0,50 eiro apmērā no braukšanas maksas;

2.4. divi daudzbērnu ģimenes locekļi – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.5. nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.6. nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.7. persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.8. politiski represēta persona – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.9. 1991. gada barikāžu dalībnieks – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.10. vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.11. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – atvieglojums 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām;

2.12. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 22.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

3. 2.1.–2.6. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām atvieglojuma saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests), pievienojot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu kopiju.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu Dienests bez maksas izgatavo un izsniedz atlaides karti Noteikumu 2.1.–2.3. apakšpunktā norādītājām pasažieru kategorijām, Noteikumu 2.5.–2.6. apakšpunktā norādītājām pasažieru kategorijām izsniedz mēnešbiļeti.

5. 2.1.–2.6. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāuzrāda attiecīgā atlaides karte vai mēnešbiļete (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā dokumentā nav fotoattēla).

6. 2.7.–2.9. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāuzrāda attiecīgu statusu apliecinošs dokuments (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā dokumentā nav fotoattēla).

7. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem atvieglojuma saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram, norādot personas datus un pievienojot fotoattēlu.

8. Bezmaksas braukšanas dokumentu ar fotoattēlu mācību gadam Pašvaldības izglītojamie saņem Pašvaldības vispārējās izglītības iestādē. Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" (turpmāk – pārvadātājs) izsniedz bezmaksas braukšanas dokumentu, pamatojoties uz Pašvaldības vispārējās izglītības iestādes sagatavoto un pārvadātājam iesniegto izglītojamo sarakstu.

9. Bezmaksas braukšanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs, pamatojoties uz Pašvaldības vispārējās izglītības iestādes direktora pieprasījumu, izsniedz jaunu dokumentu.

10. Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kas apgūst vispārējās vidējas izglītības programmu ārpus Pašvaldības teritorijas, bezmaksas braukšanas dokumenta saņemšanai ir jāvēršas pie pārvadātāja, iesniedzot izziņu par deklarēto dzīvesvietu, izziņu no vispārējās izglītības iestādes un fotoattēlu. Bezmaksas braukšanas dokumentu ar fotoattēlu mācību gadam izglītojamais saņem pie pārvadātāja nedēļas laikā. Bezmaksas braukšanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, izsniedz jaunu dokumentu.

11. Profesionālās izglītības iestāžu klātienē izglītojamie mēnešbiļetes saņem attiecīgā profesionālās izglītības iestādē. Pārvadātājs izsniedz mēnešbiļetes saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes apstiprinātajiem izglītojamo sarakstiem.

12. Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem ir tiesības mācību gada laikā saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, uzrādot attiecīgu dokumentu.

13. Profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ir tiesības mācību gada laikā saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, uzrādot mēnešbiļeti.

14. Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem ir tiesības attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienu laikā saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā, uzrādot attiecīgu dokumentu, vai iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti 0,05 eiro apmērā.

15. Noteikumu 2.12. apakšpunktā minētajai pasažieru kategorijai vai personām, kas saskaņā ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, audžuģimenēs, aizbildnībā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un ja viņi turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, uzrādot pārvadātājam apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai un Dienesta uzlīmēto hologrammu.

16. Hologrammas derīguma termiņš ir atbilstošs apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai derīguma termiņam.

17. Dienests organizē hologrammu uzlīmēšanu uz apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai, veic izsniegto hologrammu uzskaiti un līdz katra nākamā mēneša 5. datumam iesniedz pārvadātājiem ziņas par iepriekšējā mēnesī fiksēto bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaitu, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumu Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

18. Braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt:

18.1. pirmsskolas vecuma bērni, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu;

18.2. pasažieri valstspilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā).

18.1 Braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt visi sabiedriskā transporta pasažieri 2022. gada 1. septembrī.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

19. (Svītrots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 22.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošos noteikumus Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 138 (4124), 01.09.2009.; 163 (4149), 14.10.2009.; 132 (4735), 01.09.2012.; 213 (5019), 31.10.2013.; 45 (5363), 04.03.2015.; 99, 22.05.2017.; 57, 20.03.2020.; 92, 14.05.2020., 207, 26.10.2021.);

20.2. Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā" (LV, 173, 30.10.2009., 57, 12.04.2012., 215, 30.10.2014., 57, 20.03.2020., 96, 18.05.2020., 207, 26.10.2021.).

21. Noteikumu 2.1.–2.9., 18.2. apakšpunktu un 19. punktu nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 28.01.2022.Stājas spēkā: 15.02.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329940
{"selected":{"value":"19.08.2022","content":"<font class='s-1'>19.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2022","iso_value":"2022\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2022","iso_value":"2022\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2022.-18.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-31.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"