Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Tukumā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 6. §)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu
(prot. Nr. 1, 6.§)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datu bāzes noteikumu"
69., 79., 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – novads) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai novada topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze), kā arī nosaka ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādi un maksājumu veikšanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visu veidu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka) ievietošanu Datubāzē un noteikt prasības Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma Datubāzē. Tukuma novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izvērtējot topogrāfiskā plāna aktualitāti, var tā derīguma termiņu pagarināt līdz diviem gadiem, skaitot no tā reģistrācijas datuma Datubāzē.

II. Topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtība

4. Tukuma novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai pašvaldība šādu uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu. Datubāzes turētājam ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai autorizētiem lietotājiem bez maksas interneta vietnē tiešsaistē.

6. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

7. Uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie Datubāzē pieejamie topogrāfiskās informācijas dati izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai. Topogrāfiskajā uzmērīšanā, izmatojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju un veicot tās pārbaudi, mērnieks plānā norāda visu attēloto inženierkomunikāciju diametru, materiālu un citus raksturlielumus.

8. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana (2. pielikums).

9. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

10. Pilsētu un ciemu teritorijās topogrāfiskajos plānos jāuzrāda sarkanās līnijas.

11. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Datubāzes turētājam.

12. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību reālajai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs divu darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas:

12.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē, pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālajai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām, un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (reģistrācijas datums un reģistrācijas numurs);

12.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

13. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

14. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, to novietojumu dabā sertificēts mērnieks fiksē, uzmēra un ataino topogrāfiskajā plānā vai inženiertīkla izpildmērījumā.

15. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu ēkām, tajā jānorāda ēkas ārējie izmēri, ēkas piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, sarkanajai līnijai, ēkas vertikālā piesaiste (tīrās grīdas atzīme), ēkas cokola, dzegas, kores augstuma atzīme, ēkai pievienoto ārējo inženiertīklu izvietojums, attālumi no zemes vienības robežas, ja būve ir tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, to eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri: garums, dziļums, materiāls un citu vienlaikus izbūvētu inženierbūvju (grāvji, ceļi, laukumi, dīķi u.tml.) ārējie izmēri, attālumi no zemes vienības robežas, ja būve ir tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, žoga izvietojumu un tā augstumu.

16. Sagatavojot inženiertīklu izpildmērījuma plānu, tajā jānorāda pazemes inženiertīklu izvietojums, piesaiste zemes gabala robežai, ja tie izbūvēti tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, to eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri: garums, materiāls, augstuma atzīmes, citi raksturīgie rādītāji (piemēram, diametrs u. tml.).

17. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu transportbūvēm, laukumiem, tajā jānorāda būves novietojums (arī seguma virszemes situācijas elementi, piemēram, aku vāki, gūlijas u.tml.), piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, būves vertikālā piesaiste (atzīmes), izmēri, ar būvi saistīto inženiertīklu izvietojums, attālumi no zemes vienības robežas, ja inženiertīkli ir izvietoti tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, visu būvju eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri: seguma veidi (platība), inženiertīkliem garums, dziļums, materiāls, citu vienlaikus izbūvētu inženierbūvju, piemēram, grāvju, izvietojums, izmēri, vertikālās atzīmes, attālumi no zemes vienības robežas, ja būve ir tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, ceļa zīmju izvietojums.

18. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu hidrotehniskām būvēm, tajā jānorāda būves novietojums, piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, izmēri, būves vertikālā piesaiste (krasta, gultnes (ja iespējams), ūdens līmeņa atzīmes u. tml.), būvdarbu laikā skartās teritorijas reljefa augstumu atzīmes, ar būvi saistīto inženiertīklu vai inženierbūvju izvietojums, attālumi no zemes vienības robežas, ja inženiertīkli ir izvietoti tuvāk kā 10 m no zemesgabala robežas, visu būvju eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri: ūdenstilpnēm – objekta platība m2, dziļums, inženiertīkliem garums, dziļums, materiāls.

19. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu meliorācijas būvēm, tajā jānorāda būves novietojums, augstumu atzīmes, izmēri, materiāls. Meliorācijas būvju elementus var mērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt – pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

20. Izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret būvniecības ieceres dokumentāciju, ja ieceres dokuments izstrādāts vektordatu formā un ēka atrodas pilsētas vai ciema teritorijā.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

21. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz divu darba dienu laikā. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja Datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst Datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

22. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Datubāzē.

23. Datu iesniedzējs samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

24. Pašvaldības pasūtīto pakalpojumu reģistrācijai Datubāzē tiek piemērota 50 % (piecdesmit procenti) atlaide no Pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti noteikumu 1. pielikumā.

III. Noslēguma jautājums

25. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

25.1. Tukuma novada domes 2010. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 34 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Tukuma novadā";

25.2. Tukuma novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 20 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumiem Tukuma novadā";

25.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kandavas novadā";

25.4. Engures novada domes 2010. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Engures novadā";

25.5. Jaunpils novada domes 2011. gada 2. februāra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jaunpils novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4
PAKALPOJUMU CENRĀDIS PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITI TUKUMA NOVADĀ

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Cena (EUR bez PVN)

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē *

1.1.

Platība līdz 0,3 ha (ieskaitot)

objekts**

14,00

1.2.

Platība virs 0,3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

16,00

1.3.

Platība virs 0,5 ha  

1.3.1.

Platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

objekts

21,00

1.3.2.

Objekta platība no 1,0 ha līdz 10,0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 1,0 ha

objekts

6,00

1.3.3.

Objekta platība no 10,0 ha līdz 20,0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 10,0 ha

objekts

4,00

1.3.4.

Objekta platība virs 20,0 ha, papildus par katru nākamo ha virs 20,0 ha

objekts

2,50

1.3.5.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

128,00

2.

Par izpildmērījuma pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

2.1.

Inženierbūves garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

5,00

2.2.

Inženierbūves garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

7,00

2.3.

Inženierbūves garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

2,50

2.4.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

85,00

3.

Par galveno būvasu pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

6,50

4.

Par būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

9,00

5.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

8,00

6.

Informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu sagatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā

6.1.

Viena zemes vienība, neatkarīgi no tās platības

zemes vienība

2,50

6.2.

Objekts, kas aptver vairākas zemes vienības, līdz 25 ha (ieskaitot)

objekts

3,00

6.3.

Par katru nākamo ha virs 25 ha

ha

0,10

7.

Būvju situācijas plāna sagatavošana un izsniegšana***

7.1.

Platībā līdz 1,00 ha (ieskaitot)

objekts

24,00

7.2.

Par katru hektāru virs 1,00 ha

objekts

5,00

8.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē

objekts

7,00

* Cenrādi lieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē.

** Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJU SARAKSTS

1. Tukuma pilsēta

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• SIA "Tukuma ūdens" – ūdensvads, kanalizācija, lietus kanalizācija;

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases;

• SIA "TELMS" – ielu apgaismojums;

• SIA "NETVISION" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Latvijas Propāna Gāze" – gāzes vadi.

2. Kandavas pilsēta

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija, siltumtrase.

3. Cēres pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

4. Degoles pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases;

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

5. Džūkstes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• AS "LatRosTrans" – naftas vads;

• AS "Conexus Baltic Grid" – gāzes vads;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases.

6. Engures pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Engures pagasta pārvalde – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

7. Irlavas pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

8. Jaunpils pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• AS "LatRosTrans" – naftas vads;

• AS "Conexus Baltic Grid" – gāzes vads;

• PSIA "Jaunpils KS" – ūdensvads, kanalizācija; siltumtrase (apdzīvotās vietās).

9. Jaunsātu pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

10. Kandavas pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

11. Lapmežciema pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Krants" – ūdensvads, kanalizācija.

12. Lestenes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• AS "LatRosTrans" – naftas vads;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

13. Matkules pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

14. Pūres pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases.

15. Sēmes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases.

16. Slampes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases.

17. Smārdes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• Smārdes pagasta pārvalde – ūdensvads, kanalizācija, siltumtrase (apdzīvotās vietās).

18. Tumes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• SIA "Tukuma siltums" – siltumtrases;

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

19. Vānes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

20. Viesatu pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• PSIA "Jaunpils KS" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

21. Zantes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

22. Zemītes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās);

• AS "LatRosTrans" – naftas vads.

23. Zentenes pagasts

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS "Sadales tīkls" – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Komunālserviss TILDe" – ūdensvads, kanalizācija (apdzīvotās vietās).

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 15.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329936
{"selected":{"value":"21.04.2022","content":"<font class='s-1'>21.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.04.2022","iso_value":"2022\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-20.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.04.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"