Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2023. gada 29. marta saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā".
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2021

Ludzā 2021. gada 28. oktobrī
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
28.10.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 16. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2, 50. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.punktu, 2. panta 7. un 8.1 daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu,
5. panta 1.daļu, 9. panta otro daļu
(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada administratīvajā teritorijā:

1) kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – "Nodokļa atvieglojumi") nodokļa maksātājiem – maznodrošinātām personām;

2) kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);

3) kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

4) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

5) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi maznodrošinātām personām

2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu.

3. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots par nekustamā īpašuma – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

4. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa apmēra par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu.

5. Ja personai ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas statuss, tad tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojums ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās personas statusa anulēšanas.

III. Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo ēku palīgēkām

6. Dzīvojamo māju palīgēkas (ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nodokli netiek apliktas.

7. Garāžas ar nekustamā īpašuma nodokli apliek un piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās nodokļa likmes.

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis noteiktā termiņā ekspluatācijā nepieņemtām būvēm, vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm

(Nodaļas nosaukums Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

8. Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai būves) kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3 % nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad izdots būvvaldes lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 8. punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

10.1 Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

10.2 Būvvalde kontrolē būves, kurām būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un sniedz informāciju pašvaldības nodokļu administratoram nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai atbilstoši šo noteikumu 10.1 punktam.

(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

10.3 Būvei, kuras būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kas nav pieņemta ekspluatācijā, kā rezultātā būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas termiņš, šo noteikumu 10.1 punktā noteikto paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi nepiemēro, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvvaldē ir pagarināts būvatļaujas termiņš.

(Ludzas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 39/2022 redakcijā)

V. Nekustamā īpašuma nodoklis par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas

11. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

1) pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

2) personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

3) dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

4) personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

VI. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš

12. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – 7 (septiņus) gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

13. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

VII. Noslēguma jautājumi

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

15. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

15.1. Ciblas novada pašvaldības 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novada 2017. gadā";

15.2 Kārsavas novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā";

15.3. Kārsavas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Kārsavas novadā".

15.4. Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 22. augusta saistošos noteikumus Nr. 23 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves Ludzas novadā";

15.5. Ludzas novada pašvaldības 2014. gada 14. oktobra saistošos noteikumus Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā";

15.6. Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Ludzas novadā";

15.7. Zilupes novada pašvaldības 2015. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Zilupes novadā";

15.8. Zilupes novada pašvaldības 2016. gada 20. oktobra saistošos noteikumos Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2021Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2023.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329856
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"