Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN3/2022

Olainē 2022. gada 26. janvārī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, 7 prim daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
"
69., 79. un 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Olaines novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām;

1.2. maksu par Topogrāfiskās informācijas sniegšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu inženiertīklu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN4/2022)

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē (SIA "Mērniecības Datu Centrs") to saskaņot ar šādiem inženiertīklu turētājiem (ja inženierkomunikācija skar uzmērāmo teritoriju):

6.1. elektronisko sakaru tīklu uzturētāju (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", SIA "Tet", SIA "Baltcom");

6.2. Valsts meliorācijas kadastra informācijas sistēmas uzturētājs, pārzinis VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

6.3. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju VAS "Latvijas dzelzceļš";

6.4. Valsts autoceļu tīklu uzturētāju, pārvaldnieku, pašvaldības ceļu tīkla uzraugu VSIA "Latvijas valsts ceļi";

6.5. gāzes apgādes tīklu uzturētāju AS "Gaso";

6.6. siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju, decentralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāju AS "Olaines ūdens un siltums";

6.7. elektroapgādes pārvaldnieku AS "Sadales tīkls";

6.8. elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru AS "Augstsprieguma tīkls";

6.9. ielu apgaismojuma tīku uzturētāju SIA "ELEKOMS";

6.10. citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 2. punktā minēto darbību veikšana.

7. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad Pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumenti par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

8. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

8.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

8.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

9. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

10. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

11. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

12. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Abus izpildmērījumus var noformēt gan kā atsevišķus plānus, gan kā vienu plānu.

13. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

14. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

15. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju, aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un Pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā, un nodrošinātu reģistrēto zemes ierīcības projektu uzglabāšanu.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

16. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi.

17. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz Datubāzes turētāja izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 17 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā".

Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece L. Gulbe
Pielikums
Olaines novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. SN3/2022
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR*
(bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai.

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

19,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

24,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

7,00

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Abus izpildmērījumus var noformēt gan kā atsevišķus plānus, gan kā vienu plānu.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,00

3.

Izpildmērījuma plāna par būves nojaukšanu (demontāžu) reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai.

1 objekts

6,00

4.

Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts.

1 objekts

6,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

11,50

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

Piemērot cenrāža 1. punktu.

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām).

1 objekts

12,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē.

1 objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 zemes vienība

29,50

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 zemes vienība

6,50

9.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos.

1 karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.
*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece L. Gulbe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN3/2022Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329810
{"selected":{"value":"20.04.2022","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2022","iso_value":"2022\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2022.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"