Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Ventspils novadā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 14, 1. §)
Ventspils novada pašvaldības 2022. gada konsolidētais budžets
Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam, saskaņā ar 1. pielikumu, šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 14 921 210 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 19 170 989 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3 991 027euro.

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam, saskaņā ar 2. pielikumu, šādā apmērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 1 729 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 729 euro.

4. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā dotāciju 430 000 euro apmērā SIA "VNK serviss" deleģēto funkciju izpildīšanai – zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības saistības 2022. gadam un turpmākajiem gadiem, saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga:

6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas domē, akceptēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu-izdevumu tāmes ar pielikumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālām kategorijām;

6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā;

6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 2022. gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz 1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

7. Ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību sagatavo pārskatu par šā punkta kārtībā piešķirtajiem līdzekļiem iepriekšējā mēnesī uz nākamā mēneša finanšu komitejas sēdi.

8. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību 2022. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
VENTSPILS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS UN PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2022. GADAM

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā. Nozīmīgākās uzņēmējdarbības jomas Ventspils novadā ir mežizstrāde un kokapstrāde. Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus piekrastes pagastos (Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagasts), kur uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.

Ventspils novads, pēc administratīvi teritoriālās reformas, starp valsts 36 novadiem teritoriāli ir desmitais lielākais novads Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta. Kopējā novada platība ir 2457,63 km2.

Novads robežojas ar Ventspils valstspilsētu, Kuldīgas, Talsu un Dienvidkurzemes novadiem.

Iedzīvotāji

Ventspils novadā apdzīvotības struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru – lielo mežu masīvu, purvu, atsevišķo lauksaimniecības zemju teritoriju, jūras piekrastes, vēsturisko faktoru un transporta būvju – ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Pēc LR Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes datiem (turpmāk tekstā PMPL), 2021. gada 1. jūlijā Ventspils novadā dzīves vietu deklarējuši 11 340 iedzīvotāji.

1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ventspils novadā 01.01.2018. – 01.07.2021. periodā (PMPL)

Uz 01.07.2021. Ventspils novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1,1 % pret 2021. gada sākumu. Diagrammā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās pa gadiem. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku ilgākā termiņā, jāsecina, ka attiecībā pret 2018. gadu, iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 4,7 %, ko izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos 4 gados ir 1,2 % (skt. 1. attēlu).

Iedzīvotāju procentuālais skaita sadalījums pa pagastiem skatāms 2. attēlā.

2. attēls. Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā sadalījumā pa pagastiem uz 01.07.2021. (PMPL)

Kaut arī paredzams, ka krasas izmaiņas iedzīvotāju skaita ziņā, kad notiktu spējš skaita palielinājums, nākošajos gados nav paredzamas, viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir mazināt iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci un stabilizēt iedzīvotāju aizplūšanas tempu.

Ventspils novads ir viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Pēc nacionālā sastāva 89,5 % novadā dzīvojošo ir latvieši (PMLP).

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits (0–6g) Ventspils novadā uz 01.07.2021 ir 719, kas ir par 7,9 % mazāk nekā 2021. gada sākumā. Skolas vecuma bērnu skaits (7–18 g. v.) ir 1 317, kas ir par 0,5 % vairāk nekā 2021. gada sākumā (PMPL). Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.

Nodarbinātība un bezdarbs

Kā norāda PMLP dati, iedzīvotāju galvenās vecumu grupas uz 01.07.2021. ir sekojošas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 64 % no kopējā iedzīvotāja skaita, līdz darbspējas vecumam – 15 %, virs darbspējas vecuma – 21 % iedzīvotāju (skaits nav mainījies salīdzinājumā ar datiem uz 01.07.2020.). Ventspils novadā līdzīgi kā valstī kopumā ir aktuāla sabiedrības novecošanās, tomēr novadā iezīmējas pozitīva tendence, jo iedzīvotāju īpatsvars līdz darba spējas vecumam ir palicis nemainīgs salīdzinot ar datiem uz 2020. gada 1. jūliju.

Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecuma grupas Kurzemes reģionā ar tuvākajām pašvaldībām, Ventspils novada radītāji ir kopumā atbilstoši reģionam. Arī turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām. Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā NVA) sniegto informāciju uz 31.12.2021. reģistrēti 412 bezdarbnieki un bezdarba līmenis novadā sastāda 6,1 %. Bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 5,6 % pret datiem uz 2020. gada 1. decembri. Bezdarbnieku skaita pieaugumu ietekmē epidemioloģiskā situācijā valstī un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā radītā ekonomikas lejupslīde.

Saskaņā ar NVA datiem, uz 31.12.2021. visvairāk ir tie bezdarbnieki, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem – 62 % no kopējā bezdarbnieku skaita, 18 % bez darba ir no 6–12 mēnešiem, 15 % bez darba ir no 1 līdz 3 gadiem, 5 % bezdarbnieku – 3 un vairāk gadus (skat. 3. attēls).

3. attēls. Bezdarbnieku skaita sadalījums Ventspils novadā pēc bezdarba ilguma uz 31.12.2021. (NVA)

Lai gan bezdarbnieku skaits gada laikā pieaudzis tikai par 22 personām, negatīvas izmaiņas ir notikušas starp bezdarbnieku kategorijām. Salīdzinot ar datiem uz 2020. gada 1. decembri, par 39 % jeb 72 personām palielinājies ir to bezdarbnieku skaits, kas bez darba ir līdz 6 mēnešiem, bet samazinājies ir pārējo sadaļu bezdarbnieku skaits – par 36 personām samazinājies ir bezdarbnieku skaits, kuri bez darba ir no 6–12 mēnešiem, par 15 personām – bezdarbnieki, kuri bez darba ir no 1 līdz 3 gadiem, savukārt, to personu skaits, kas ir bez darba 3 un vairāk gadus palielinājies par 1 personu.

Lielu bezdarbnieku grupu, 24 % no kopējā bezdarbnieku skaita, veido iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kas var ietekmēt ekonomisko situāciju nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas ārpus valsts robežām.

Atbilstoši NVA mājas lapā pieejamai informācijai uz 31.12.2022. Ventspils novadā reģistrēta 1 vakance, savukārt Ventspils pilsētā reģistrētas 25 vakances.

Galvenie iemesli, kāpēc bezdarbniekiem ir grūtības uzsākt darba attiecības – sociālās problēmas, zemā kvalifikācija, veselības problēmas. Jaunieši – bezdarbnieki (t.sk. personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma) nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jaunieši pēc augstskolas beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu. Protams, arī lielu ietekmi bezdarbā rada epidemioloģiskā situācijā valstī un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā darba vietu samazināšana, uzņēmumu dīkstāve vai pat likvidācija. Kā viena no galvenajām prioritātēm pašvaldībā tiek izvirzīta cīņa ar bezdarbu, kam arī turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība.

Dažu novada pagastu nelielais attālums līdz Ventspils pilsētai un attīstītā infrastruktūra nodrošina darba vietas lauku iedzīvotājiem. Attālākajos pagastos darba vietas, ko rada pagasta vietējie uzņēmēji, ir nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors.

Attīstības rādītāji

Viens no raksturīgākajiem teritorijas attīstības rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss, kuru aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, balstoties uz datiem par ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru, dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, noziedzīgo nodarījumu skaitu, iedzīvotāja ienākuma nodokļu lielumu, demogrāfisko slodzi. 2021. gadā Ventspils novada teritorijas attīstības indekss bija -0,106, ieņemot 68. vietu starp 110 novadu pašvaldībām. Salīdzinot kaimiņu novadus, tad Talsu novads – 69. vietā, Kuldīgas novads – 74. vietā.

Uzņēmējdarbība

2022. gadā turpināsies darbs pie individuālu konsultāciju sniegšanu tiem uzņēmējiem, fiziskām personām, kuras vēlas attīstīt vai uzsākt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot ES un citus finansējumus.

Pašvaldība turpinās uzrunāt un aicināt lauku iedzīvotājus, īpaši jauniešus, uzņēmējus un organizācijas celt savu kapacitāti, iesaistot izglītojošos pasākumos sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, ar mērķi dažādot lauku ekonomiku, mudināt darboties radoši, attīstīt esošos un veidot jaunus pakalpojumus.

Ventspils novada pašvaldība jau astoto gadu organizēs konkursu "SOLIS", kurā aicinās piedalīties kā uzņēmējus, tā arī fiziskas personas. Konkursa uzvarētāji saņems pašvaldības līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Lai sekmētu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, ik gadu pašvaldība organizē pašvaldības konkursu biedrībām un nodibinājumiem – "Mēs savā novadā". Piesaistot finansējumu iedzīvotāji saviem spēkiem realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus.

Ventspils novada mājražotāji, uzņēmēji tiks aicināti savu produkciju, pakalpojumus popularizēt gan Kurzemes uzņēmēju dienās, gan pārtikas izstādēs un citos pasākumos.

Pašvaldība turpinās sadarboties ar Ventspils Tūrisma informācijas centru un lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs", lai popularizētu novada tūrisma uzņēmējus, viņu pakalpojumus, apskates objektus u.c.

Budžets

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Ventspils novada pašvaldības budžets 2022. gadam sastāv no konsolidēta pamatbudžeta un konsolidēta ziedojuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Konsolidācijā ir iekļautas sekojošas Ventspils novada pašvaldības iestādes:

• Ventspils novada pašvaldība;

• Ventspils novada Sociālais dienests;

• Ventspils novada Annahites pamatskola

Sagatavojot budžeta projektu 2022. gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, saistībām un galvojumiem ir norādīta Ventspils novada domes saistošo noteikumu "Ventspils novada pašvaldības 2022. gada konsolidētais budžets" 1. līdz 3. pielikumā.

Pašvaldības raksturojums

Ventspils novada pašvaldība ir izveidota 2009. gada 1. jūlijā pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem. Ventspils novadā ir 12 pagasti un viena pilsēta. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā Ventspils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem.

Ventspils novada dome ir izveidojusi sekojošas iestādes: Ventspils novada pašvaldība; Sociālais dienests un Annahites pamatskola.

Pašvaldības administrācijā darbojas 16 nodaļas:

Nodaļu saraksts
Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedībuAttīstības nodaļa
Juridiskā nodaļaKomunālā nodaļa
KancelejaNekustamo īpašumu nodaļa
Saimniecības nodaļaPersonāla nodaļa
Nodokļu nodaļaKultūras nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļaDzimtsarakstu nodaļa
BūvvaldeIzglītības pārvalde
Iepirkumu nodaļaBāriņtiesa

Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā ir novada domes izveidotās izglītības iestādes – 1 vidusskola, 7 pamatskolas, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola, 5 pirmsskolas izglītības iestādes un Annahites pamatskola.

Novada pašvaldības Kultūras nodaļas pakļautībā ir novada domes izveidotie 10 kultūras centri, 13 bibliotēkas un 3 novadpētniecības ekspozīcijas.

Ventspils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pilsētas/pagastu pārvaldes, kuras Ventspils novada pašvaldībā uzskatāmas par struktūrvienībām.

Pārvalžu saraksts
Piltenes pilsētas pārvaldeUgāles pagasta pārvalde
Ances pagasta pārvaldeUsmas pagasta pārvalde
Jūrkalnes pagasta pārvaldeUžavas pagasta pārvalde
Popes pagasta pārvaldeVārves pagasta pārvalde
Puzes pagasta pārvaldeZiru pagasta pārvalde
Tārgales pagasta pārvaldeZlēku pagasta pārvalde

Saskaņā ar Ventspils novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem "Ventspils novada pašvaldības nolikums" domes funkciju realizēšanu un darbības nodrošināšanu nodrošina pastāvīgās deputātu komitejas sniedzot atzinumus jautājumos, kas saistīti ar komiteju kompetenci, sagatavo un iesniedz novada domē izskatīšanai lēmumu projektus, izskata domes un pašvaldības iestāžu budžetu projektus. Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai novada dome ir izveidojusi komisijas, kuru sēdes ir slēgtas un to darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums. Tās darbojas pastāvīgo komiteju vai tiešā domes pakļautībā.

Komitejas:

• Finanšu komiteja;

• Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja;

• Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja;

• Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja;

Komisijas:

• Administratīvā komisija;

• Iepirkumu komisija;

• Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija;

• Tehniskā komisija;

• Dzīvokļu komisija

• Projektu, investīciju un būvniecības komisija;

• Debitoru parādu izvērtēšanas komisija;

• Sporta komisija;

• Administratīvo aktu strīdu komisija;

• Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija;

• Licencēšanas komisija;

• Bērnu un jaunatnes lietu komisija;

• Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija;

• Apbalvošanas komisija;

• Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija;

• Vēlēšanu komisija;

• Medību koordinācijas komisija;

• Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;

• Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija;

• Bērnu lietu sadarbības grupa;

• Pedagoģiski medicīniskā komisija;

• Deinstitucionalizācijas vadības darba grupa;

• Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

Pašvaldības institucionālā sistēma, precizējot katras institūcijas tiesisko statusu, ir noteikta novada pašvaldības nolikumā, kā arī attiecīgās nodaļas kompetenci regulējošā iekšējā normatīvajā aktā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 14 921 210 euro kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, transferti ES fondu finansēto projektu īstenošanai un transferti pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) (skat 5. attēlu).

5. attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2022. gadam

Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta kontu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri ir 3 991 027 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 5 879 593 euro, par 87 083 euro mazāk, nekā 2021. gadā plānotais (neskaitot iepriekšējā gada nesadalīto atlikumu).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (t.sk. iepriekšējo gadu parādi un soda naudas) par zemi – 1 115 000 euro, par ēkām – 97 300 euro, par mājokļiem – 52 100 euro. Dabas resursu nodokļa prognoze ir 140 000 euro.

Valsts budžeta transferti 2022. gadā plānoti 6 648 856 euro. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFI fonda) un no papildus dotācijas pašvaldību budžetiem 3 369 922 euro. Pārējos valsts budžeta transfertus 3 278 934 euro apmērā sastāda: izglītības nozare 1 868 810 euro; 538 038 euro autoceļu uzturēšanai; 8 822 euro māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 863 264 euro no ieņēmumiem plānoti ES projektu īstenošanai un aizņēmuma pamatsummas daļējai atmaksai par realizētiem projektiem.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi ir plānoti 250 000 euro – savstarpējiem norēķiniem par izglītību.

Nenodokļu ieņēmumus 472 800 euro apmērā veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts un pašvaldības nodevas un naudas sodi.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 265 561 euro apmērā veido ieņēmumi par zemes nomu un telpu nomu, vecāku maksa par bērnu ēdināšanu un interešu pulciņu apmeklēšanu mūzikas skolās, ieņēmumi par ieejas biļetēm kultūras pasākumos u.c. ieņēmumi. Maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns pret 2021. gada izpildi ir samazinājies par 62 %, jo pašvaldība 2021. gadā ir SIA "VNK serviss" deleģējusi Piltenes, Jūrkalnes un Tārgales pagastu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Jūrkalnes pagasta dzīvojamo māju apsaimniekošanu.

Izdevumi

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumi plānoti 19 170 989 euro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

6. attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2022. gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 3 143 186 euro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

• novada administrācijai (dome, komisijas, komitejas un administrācijas nodaļas) 2 009 946 euro, t.sk.:

• deputātu atlīdzībai 256 960 euro (t.sk. domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

• komisiju darba atalgojuma atlīdzībai 19 206 euro (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

• pagastu administrācijām 630 764 euro.

• aizņēmumu parāda apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei 55 000 euro;

• rezerves konkrētiem mērķiem 189 563 euro (datortehnikas iegādei pašvaldības struktūrvienībām, bēru pabalstiem pašvaldības darbiniekiem par piederīgo zaudēšanu, mācību maksas kompensācijas, rezerves redzes korekciju līdzekļu iegādei pašvaldības darbiniekiem, tūrisma veicināšanai, u.c. rezerves).

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) 299 383 euro.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 2 794 677 euro, t.sk.:

• pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un reģistrēšanai Valsts zemes dienestā, zemes īpašuma iegādēm un pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanai 100 000 euro;

• ES projektu realizēšanai 1 159 128 euro, t.sk. pašvaldības finansējums 612 763 euro;

• pašvaldības ceļu uzturēšanai, rekonstrukcijai 783 541 euro, ko nodrošina plānotā valsts mērķdotācija 2022. gadam – 538 038 euro un iepriekšējā gadu atlikums;

• pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un to teritoriju apsaimniekošanai 100 906 euro, ko nodrošina 2022. gadā plānotie ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas, ES finansējums par realizētu projektu un iepriekšējā gada atlikums.

Ventspils novada Attīstības programmā 2020.–2026. gadam izvirzīti vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni:

VTP (vidēja termiņa prioritāte) 1 – VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDDARBĪGA KOPIENA:

RV1 (rīcības virziens) – KOPIENA

• Pašvaldība plānojusi finanšu līdzekļus 10 000 euro apmērā projektu konkursa "Mēs savā novadā – 2022" organizēšanai, lai attīstītu atbildību un rūpes par vietu, kurā dzīvojam, sekmētu nevalstiskā sektora darbību un aktivitātes;

• 2021. gadā uzsākta attīstības plānošanas dokumentu izstrāde kopā ar Ventspils valstspilsētu:

1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcija;

2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.–2027. gadam.

RV2 (rīcības virziens) – IZGLĪTĪBA UN PRASMES

Novada izglītības iestādes, to pedagogi un izglītojamie turpinās attīstīt savas prasmes un gūt zināšanas, piedaloties sekojošos ES finansētos projektos:

• "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes" (Tārgales, Piltenes, Zūru pamatskolās, Ugāles vidusskolā);

• "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Puzes, Tārgales pamatskolās un Ugāles vidusskolā kā arī pārējās izglītības iestādes no 01.11.2021. līdz 28.02.2022.);

• ERASMUS+ "Mūsdienu prasmju un attiecību veidošana mācību procesā" (Tārgales pamatskolā);

• ERASMUS+ "Be creative, be innovative" (Tārgales pamatskolā);

• "Latvijas skolas soma" – visas novada izglītības iestādes, t.sk. Annahites pamatskola;

• "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Piltenes vidusskola, Puzes, Tārgales, Užavas, Zūru, Ances, Popes pamatskolas);

• "Esam ceļā" – ar IZM Jaunatnes politikas valsts programmas finansējumu;

• "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ventspils novada Puzes, Piltenes, Tārgales pamatskolās" ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējumu;

• Plānots īstenot projektu konkursu jauniešu centriem "Jaunietis darbībā" – 2022 ar 3 000 euro finansējumu.

RV3 (rīcības virziens) – KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

• 2022. gadā turpināsies darbs pie projekta "Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē" ar EJZF un pašvaldības līdzfinansējumu. 2021. gadā veikta izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgales pamatskolā, izbūvējot liftu skolas telpās, bet 2022. gadā tiks izveidota, iekārtota Jūras kultūras mantojuma ekspozīcija;

• Popes pagasta Barona kapsētas vārtu konservācijas un atjaunošanas darbi;

• Plānota Ances muižas parka labiekārtošana un estrādes atjaunošana, piesaistot LEADER finansējumu;

RV4 (rīcības virziens) – SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS

• Turpināsies projekta "SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ!" ieviešana, īstenojot dažādas veselību veicinošus un slimību profilakses pasākumus par 41 177 euro: veselības dienas, peldēšanas apmācības skolēniem, pieaugušajiem, izglītojošas lekcijas jauniešiem, vingrošanas nodarbības, vasaras diennakts nometnes bērniem, jauniešiem u.c.;

• Plānots izbūvēt Pump Track trases Ugāles un Tārgales pagastos, piesaistot LEADER finansējumu.

RV5 (rīcības virziens) – SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE

• Pašvaldība turpinās sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, piedaloties nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", radot 6 jaunas darba vietas bezdarbniekiem katrā pagastā;

RV6 (rīcības virziens) – PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA

Turpināt sadarbību ar:

"Latvijas Pašvaldību savienība",

"Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera",

"Latvijas izpilddirektoru asociācija",

"Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija",

biedrību "Etniskās kultūras centrs "Suiti"",

biedrību" Ziemeļkurzemes biznesa asociācija",

biedrību "Latvijas Piļu un muižu asociācija",

biedrību "Usmas Kristīgā Tautas skola",

biedrību "Zlēku attīstības fonds".

VTP (vidēja termiņa prioritāte) 2 – ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DROŠA INFRASTRUKTŪRA:

RV7 (rīcības virziens) – MOBILITĀTE

• Tiks pabeigti pašvaldības autoceļu Uz-28 "Lejiņas-Pludmale" un Uz-35 "Lībciems – Vārvas – Pludmale" segumu atjaunošanas darbi (ar EJZF līdzfinansējums) Užavas pagastā;

• Tiks pabeigti projekta "Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā" (ar EJZF līdzfinansējums);

RV11 (rīcības virziens) – VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA

• Usmas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde jau notiek, bet papildus plānots arī Puzes ezera apsaimniekošanas plānā izstrāde ar Interreg V-A pārrobežu sadarbības projekta LLI-449 "Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā" finansējumu.

• Puzes pagasta Blāzmas ciemā plānots izbūvēt gājēju taku, piesaistot LEADER finansējumu;

• Labiekārtos pastaigu taku TAKUGĀLE ~ 6 km garumā Ugāles pagastā, izvietojot, norādes, informatīvos stendus, soliņus, tiltiņus, trepes, piesaistot LEADER finansējumu;

• Plānots iegādāties informatīvās zīmes un izvietot piekrastes teritorijās – vides aizsardzības aktivitāšu īstenošanai.

VTP (vidēja termiņa prioritāte) 3 – LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI:

RV12 (rīcības virziens) – UZŅĒMĒJDARBĪBA:

• organizēt projektu konkursu "Solis – 2022" ar mērķi, finansiāli atbalstīt Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu, ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti;

• izstrādāt, izgatavot uzlīmes pašvaldības projektu konkursu dalībniekiem, finansējuma saņēmējiem;

• turpināt iesākto tūrisma uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku aptauju par nozares kapacitāti un attīstības virzieniem organizēšanu;

• piedalīties Kurzemes uzņēmēju dienu izstādē, ko organizē Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamera u.c.

RV13 (rīcības virziens) – TŪRISMS

• sadarboties ar Ventspils Tūrisma informācijas centru un lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs", lai popularizētu novada tūrisma uzņēmējus, viņu pakalpojumus, apskates objektus u.c.;

• atkārtoti izdod pašvaldības tūrisma ceļvedi, ne tikai latviešu, angļu, krievu, bet arī lietuviešu valodā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 3 701 881 euro apmērā, t.sk.:

• 26 175 euro pašvaldības komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai;

• 768 732 euro pašvaldības teritorijas uzturēšanas izdevumi (pļaušana, sētnieka pakalpojumi, stādījumi, parku un gājēju ietvju inventāra labošana);

• 124 983 euro pašvaldības īres un nomas dzīvokļu/telpu un apsaimniekojamo ēku uzturēšanai;

• rezerves konkrētiem mērķiem 160 741 euro (Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, graustu nojaukšanai, līdzfinansējums ēku siltināšanai, īrnieku ieguldījumu atmaksa, Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi);

• 520 000 euro dotācijas un maksājumi Pašvaldības SIA "VNK serviss" deleģēto funkciju izpildīšanai, t.sk.:

• 90 000 euro par pašvaldības tukšo un iznomāto dzīvokļu apsaimniekošanu un apkuri;

• 430 000 euro dotācija zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.

• 1 500 049 euro rezerve pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (t.sk. 548 313 euro no aizņēmuma Valsts kasē). Apjomīgākie darbi:

• Ugāles tautas nama "Gaisma" rekonstrukcija;

• Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošana;

• Jūrkalnes pārvaldes ēkas "Krasti" telpu pārplānošana, cokola remonts, apmales izbūve virszemes ūdeņu atvadīšanai no ēkas;

• Piltenes pirmskolas fasādes un ieejas mezglu remonts, ugunsdzēsības signalizācijas izbūve;

• Popes sporta angāra apkures katla nomaiņa;

• 2 rotaļlaukumu izbūve Ziru un Ugāles pagastos

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 415 035 euro apmērā, t.sk.:

• 47 714 euro atkritumu apsaimniekošanai piejūras krastā, parkos, kapos;

• 116 574 euro NĪ "Krauju kapi" Ugāles pagastā teritorijas labiekārtošanai un žoga izbūvei;

• 145 073 euro kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, gruntsūdens, lietus ūdens novadīšanai Puzes un Ugāles ciemos;

• 25 748 euro uzkrājums atkritumu poligona "Pentuļi" apsaimniekošanai pēc tā darbības slēgšanas;

• 15 000 euro bīstamo koku un koku vainagu kopšanai;

• 10 000 euro sanitārā dienesta pakalpojumiem (beigto un klaiņojošo dzīvnieku savākšanai).

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 1 172 562 euro apmērā, t.sk.:

• 149 492 euro sabiedrisko un jauniešu centru, Piltenes stadiona, Popes sporta angāra darbības nodrošināšanai;

• 286 377 euro 13 novada bibliotēku darbības nodrošināšanai;

• 28 122 euro trīs pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju darbības nodrošināšana;

• 686 571 euro kultūras un tautas namu darbības nodrošināšana, t.sk. 9 652 euro Valsts mērķdotācija pulciņu vadītāju atalgojuma izmaksām un 2020. gada neapgūtās mērķdotācijas ieskaitīšanai Valsts budžetā;

• 22 000 euro plānots pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta "Ventspils Novadnieks" izdošanai.

2022. gadā 12 pagastos darbojas 10 kultūras/tautas nami, 1 sporta un kultūras centrs (Vārves pagastā), un 1 kultūras darba organizators (Tārgales pagastā), kurš darbību veic izmantojot Tārgales pamatskolas telpas pasākumu organizēšanai. Novada pagastos kopā darbojas 39 amatierkolektīvi. Novadā izstrādāts Nolikums par amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu finansēšanu. Kolektīvi, atkarībā no grupas (1., 2 gr.) piedalās kultūras nodaļas organizētās skatēs, kurās iegūst vērtējumu atbilstoši nolikumam.

2022. gadā pagastos kultūras pasākumi plānoti ņemot vērā iedzīvotāju grupu dažādību (vecuma grupas, intereses, sociālās grupas, u.c.), 18 pasākumu organizēšanu Kultūras nodaļa plāno kā kopdarbu, veidojot darba grupas, komandas, apvienojot vairāku pagastu kultūras darbinieku resursu, tā panākot kvalitatīvāku, interesantāku pasākumu izveidi. Ņemot vērā patreizējos apstākļus, tiks veidoti pasākumi, kas saistīti ar novada tūrisma piedāvājumu. Tiek plānoti pasākumi, kas saliedē novada pagastu cilvēkus, piesaistot lielāku auditoriju pasākumu apmeklējumos.

Nozīmīgākie 2022. gada plānotie pasākumi pasākumi:

• "Valentīndienas sadancis" deju kolektīvu koncerts – Ance 18.02.

• "Spēlējam Priedi" G. Priedes lugu festivāls Piltene, Vārve 19.03.

• Ventspils novada bērnu dziedātāju konkurss "Cālis 2022" – Tārgale 1.04.

• "Taku izaicinājums" Ance, Jūrkane, Ugāle, Vārve, Usma

• Baltā galdauta svētki visos pagastos 4.05.

• Saulgriežu svētku tradīcijas pasākumi Jūrkalnes Ugunspļavā 21.04., 21.06., 21.09., 21.12.

• Darba svētki Pope estrādē – Novada kultūras darbinieku parka izveide. 1.05.

• "Sudrabotās melodijas" novada senioru pasākums – Puze 12.03.

• Vējturu nama koncertsezona – Jūrkalne (jūnijs, jūlijs, augusts, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju)

• Koncerts Popes estrādē (jūnijs)

• Sudraba spieķis 2022 – Zlēkas 9.07.

• Starptautiskais Baltijas valstu folkloras festivāls "Baltica 2022" ( Kurzemes diena –Jūrkalne, Piltene, Pope) 9.07.

• Puzes Mežaparkā amatierteātru festivāls "Spēlēju, dancoju" (piedalās kolektīvi no Liepājas, Madonas, Ventspils novadiem) 6.08.

• "Neba maize pati nāca" – Vārve, Užava, Jūrkalne, Ziras 24., 25., 26.08.

• Venta viļņojas…Zlēkās…28.05.

• Ventavas gadatirgus – Vārve 21.05.

• Festivāls "Suitu, ventiņu, lībiešu dižošanās" augusts

• Novada Senioru sporta spēles – Zlēkas15.06.

• Usmas ezera diena, sadarbībā ar biedrību "Usmas krasts" 16.07.

• Mazo ciematu svētki "800+2" – Puze (jūlijs)

• Annahites muzikālie svētki "Ar mani atkal runā...." – Puze 30.07.

• Koru festivāls ar kamerkori "Kamēr" – Jūrkalne (jūlijs)

• Kafejnīcu diena suitos – Jūrkalne 20.08.

• "Salds kā medus, stiprs kā ķiploks " – Piltene 20.08.

• Koru sadziedāšanās, sadarbībā ar atpūtas parku "Lakši" – Usma 27.08.

• Piejūras festivāls "Kaijas balss" – Tārgale 27.08.

• Ventspils novada pagastu svētki – Piltene 3.09.

• Tēva diena – Ance 10.09.

• "Radi sev svētkus pats" saliedēšanas un satikšanās diena Ventspils novada pašdarbniekiem Užavas estrādes teritorijā 10.09.

• Zivju tirgus – Užava 24.09.

• Pasākums "Brauciet lēnām pār tiltu, draugi" – novada pagastos (septembris–novembris)

• Ķirbju balle kopā ar jāšanas sporta apvienību "Popes pilskalna zirgi" paraugdemonstrējumiem 1.10.

• Pūtēju orķestra "Ugāle" jubilejas koncerts "50+1" 15.10.

• Piemiņas pasākums operdziedātājai Alīdai Vānei – Tārgale 11.10.

• Makšķerēšanas festivāls – Jūrkalne 15.10.

• Ventspils novada Latvijas valsts svētku pasākums 18.11.

• "Bez maskām" – amatierteātru tikšanās, meistarklases Zlēkas 25.11.

• Tautisko deju kolektīvu sadraudzības vakars – Tārgale 3.12.

• Pagastu svētki (Ance – 24.07.; Jūrkalne – 13.08.; Piltene –16.07.; Pope –13.08.; Puze – 20.08.; Tārgale – 30.07.; Vārve – 13.08.; Ugāle – 2.07.; Usma – 6./13.08.; Užava – 23.07.; Ziras – 30.07.; Zlēkas – 13.08.)

• Ventspils novada ērģeļmūzikas festivāls "No Baroka līdz Romantikai" (jūlijs Ugāle, Pope)

Izglītība

Izdevumi plānoti 6 520 434 euro apmērā, t.sk.:

• 2 101 932 euro Valsts mērķdotācija (t.sk. 14 906 euro mērķdotācijas atlikums uz gada sākumu);

• 560 000 euro pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību;

• 96 776 euro projektu izdevumi;

• 3 761 726 euro pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai, mācību procesa un brīvpusdienu nodrošināšanai.

2021./2022. m.g. darbojas 9 vispārizglītojošās skolas – 7 pamatskolas, 1 vidusskola un 1 internātpamatskola; 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – 1 mūzikas un māksla, 1 mūzikas skola un Bērnu jaunatnes sporta skola. Kopējais skolēnu skaits no 1.–12. klasei ir 900 skolēni (t.sk. 42 internātpamatskolā), 460 pirmsskolas audzēkņi, 347 profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi.

Ar 2020. gada 1. janvāri Valsts kompensē tikai ½ no 1.–4. klašu ēdināšanas. Otru pusi kompensē pašvaldība. Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas skolēniem no 5.–7. klasei un 100 % kompensē ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs. Skolēniem no 8.–12. klasei tiek daļēji kompensētas pusdienas līdz 80 %.

Kopā pašvaldībai 2022. gadā skolu un pirmsskolu audzēkņu ēdināšana izmaksā 294 266 euro (t.sk. sociālā dienesta prīvpusdienas trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm).

Aktuālais 2021./2022. mācību gadā:

• fokusēt pārmaiņu vadību jaunā izglītības satura ieviešanas kontekstā, nodrošinot izglītības procesa kvalitāti;

• pārraudzīt pedagoģiskā procesa organizāciju, akcentējot pedagoģiskā personāla sadarbības, atbalsta pasākumu nozīmi, individualizāciju, atbilstoši katra izglītojamā spējām un vajadzībām;

• pilnveidot izglītības iestādes vadības komandas darbu, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir skolēns, kā arī veidojot stipru, profesionālu, uz sadarbību vērstu skolotāju komandu;

• sadarbība ar izglītības iestāžu vadītājiem jaunās iestāžu akreditācijas, pašnovērtējuma struktūras un iestāžu vadītāju vērtēšanas kārtības ieviešana novadā;

• sekot izglītības infrastruktūras uzlabošanas pasākumu realizēšanai un finanšu resursu lietpratīgai izmantošanai;

• dalība ESF projektos izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā, metodiskā darba aktualizēšana un atbalsts skolvadības jautājumos izglītības iestāžu vadītājiem, mācību jomu koordinatoru darbības vadība, atbilstoši pilnveidotā izglītības satura prasībām, izglītības kvalitātes rādītāju analīze, risku faktoru noteikšana.

Izglītības nozares finansējuma avoti:

• 1 204 310 euro Valsts mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. atlikums uz gada sākumu 12 666 euro);

• 194 269 euro Valsts mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ( t.sk. atlikums uz gada sākumu 853 euro);

• 53 840 euro Valsts mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• 387 264 euro Valsts mērķdotācija speciālās internātpamatskolas izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējiem izdevumiem;

• 102 160 euro Valsts mērķdotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• 89 236 euro Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas;

• 19 001 euro Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (t.sk. atlikums uz gada sākumu 1 euro);

• 42 516 euro Valsts mērķdotācija 1.–4. klases skolēnu ēdināšanai (t.sk. atlikums uz gada sākumu 96 euro);

• 9 268 euro Valsts mērķdotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti – darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (t.sk. atlikums uz gada sākumu 1 268 euro);

• 22 euro Valsts mērķdotācijas 2021. gada atlikums epidemioloģisko nosacījumu nodrošināšanai izglītības iestādēs;

• 250 000 euro ieņēmumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem;

• 34 522 euro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

• 3 513 453 euro Pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku un uzturēšanas izdevumu segšanai (t.sk. skolēnu pārvadāšanā).

Plānotie atbalsta pasākumi:

• Izstrādāt izglītības attīstības stratēģiju 2022.–2025. gadam.

• Metodisks atbalsts izglītības iestādēm izglītības kvalitātes nodrošināšanā un valsts pārbaudes darbu analīzē.

• Atbalsta pasākumi – kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanā (1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. un 11. klasē) un pirmsskolā;

• Izglītības kvalitātes pierādījumu datu bāzes izveide un analīze;

• Sadarbība ar izglītības iestāžu vadītājiem jaunās akreditācijas, pašnovērtējuma struktūras un iestāžu vadītāju vērtēšanas kārtības ieviešana novadā.

• Ventspils pilsētas un Ventspils novada pedagogu labo ideju un inovāciju pieredzes diena, vieslektoru pieredzes semināri un darbnīcas;

• Mācību jomu koordinatoru atbalsts – mācību satura saskaņota plānošana, pieredzes apmaiņa mācību procesam nozīmīgās jomās;

• Iedeju un pieredzes dienas skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, "Labās prakses" piemēru popularizēšana;

• Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākumi;

• Izglītības darbinieku konferences.

• Konkurss "Gada Skolotājs";

• Vecāku konferences;

• Dalība ESF projektos:

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība";

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PUMPURS);

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs";

• Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "Latvijas skolas soma"

• Dažādi izglītojošie pasākumi skolēniem;

• Konkursa "Jaunietis darbībā" organizēšana;

• Jauniešu foruma organizēšana;

• Vasaras skolas radošo darbnīcu nodrošināšana jaunu zināšanu un komunikācijas prasmju ieguvei matemātikā, dabaszinātnēs, svešvalodās;

• Pasākumi gatavojoties Latvijas čempionātiem vieglatlētikā.

Sociālā aizsardzība

Sociālo funkciju nodrošināšanai budžets plānots 1 423 214 euro, t.sk.:

• 132 796 euro Bāriņtiesu funkciju nodrošināšanai;

• 1 290 418 euro Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai un pabalstiem

No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Tas būtiski ietekmēs mājokļa pabalsta izmaksu intensitāti 2022. gada 1. pusgadā. Atbilstoši Sociālā dienesta iesniegtajām atskaitēm 50 % no šīm izmaksām ir iespēja saņemts atpakaļ kā Valsts dotāciju. Kopā mājokļa pabalsta izmaksām 2022. gadā plānots 142 500 euro.

Ar 2022. gada 1. janvāri ir palielināta uzturēšanās maksa klientiem ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs (pansionātos). 2022. gadā šo izmaksu segšanai plānots izlietot 400 000 euro.

2022. gada 1. ceturksnī plānots izstrādāt un apstiprināt vairākus jaunus saistošos noteikumus, ko nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Saistošajos noteikumos "Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā" tiks paaugstinātas summas atsevišķiem pabalstu veidiem. Šis paaugstinājums neveidos budžeta pieaugumu attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Plānots turpināt iesaistīties Labklājības Ministrijas projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās". Šī projekta ietvaros sociālā darba speciālistiem ir iespēja piedalīties supervīzijās un apmācībās ar 70 % Valsts līdzfinansējumu, kā arī saņemt mērķdotāciju piemaksas pie darba algas Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem" ietvaros.

2022. gadā plānots ieviest un pilnveidot esošo sociālo pakalpojumu klāstu Ventspils novadā. Lai Labklājības Ministrijā reģistrētu sociālo pakalpojumu "Grupu dzīvokļi" personām ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešams papildināt Sociālā dienesta štatu sarakstu ar trim jaunām amata vietām:

• 1. Sociālais rehabilitētājs 0,5 slodzes;

• 2. Sociālais aprūpētājs 1 slodze;

• 3. Dežurants 1 slodze.

Palielinājums atalgojuma sadaļā pret 2021. gadu 15 000 euro.

Ziedojumu budžets

Ziedojuma budžeta izdevumi plānoti 1 729 euro apmērā un tos sastāda naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu.

Gada laikā saņemtie ziedojumi tiks apstiprināti kā grozījumi budžetā 2022. gada novembra mēnesī.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, izglītībai, sociālo jautājumu risināšanai un tautsaimniecībai, ko arī paredz Ventspils novada Attīstības programmā 2020.–2026. gadam izvirzītie vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni:

• VTP (vidēja termiņa prioritāte) 1 – VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDDARBĪGA KOPIENA:

• VTP (vidēja termiņa prioritāte) 2 – ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN DROŠA INFRASTRUKTŪRA:

• VTP (vidēja termiņa prioritāte) 3 – LABVĒLĪGA VIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI:

Ventspils novada pašvaldības darbība arī turpmākos gados būs vērsta uz pašvaldības autonomo funkciju izpildi, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Pašvaldība turpinās piesaistīt investīcijas atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un balsoties uz attīstības programmu.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem un plānotiem aizņēmumiem 2022. gadā ar Valsts kasi, 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 679 322 euro apmērā (t.sk. samazināt pamatsummas atmaksu par 349 266 euro no ES saņemtiem līdzekļiem par projektu īstenošanu). Kopējā Ventspils novada aizņēmuma atlikusī summa (ieskaitot plānotos aizņēmumus) uz 2022. gada 1. janvāri sastāda 17 827 661 euro.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus:

• ES projektu īstenošanai 438 025 euro pašvaldības autoceļu seguma atjaunošanai un piekļuves vietas jūrai uzlabošanai Jūrkalnes un Užavas pagastos, LAD administrētajiem projektiem;

• Pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai 1 500 049 euro (t.sk. Jūrkalnes pagasta ēkas "Krasti" telpu pārplānošana, jumta nomaiņa, cokola remonts, apmales izbūve virszemes ūdeņu atvadīšanai no ēkas; Ugāles tautas nama "Gaisma" pārbūvei; Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošanai; Pašvaldības autoceļu sakārtošanai Piltenes pilsētā un Zlēku, Ugāles, Popes, Vārves, Užavas un Tārgales pagastos; Pašvaldības tiltu sakārtošanai).

Ventspils novada pašvaldība ir sniegusi galvojumus SIA "VNK serviss" pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 4 909 238 euro apmērā. Galvojuma atlikusī summa uz 2022. gada 1. janvāri sastāda 3 827 345 euro.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ventspils novada pašvaldības 2022. gada konsolidētais budžets Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329763
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"