Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Preiļu novada domes 2023. gada 28. septembra saistošos noteikumus "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā".
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/20

Preiļos 2021. gada 29. decembrī
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 29. decembra
sēdes lēmumu, prot. Nr. 27, 5. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) apmaksā bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Preiļu novada izglītības iestādēs (turpmāk – izglītojamie) un ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā.

2. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā un kompensē transporta izdevumus no izglītojamā deklarētās dzīves vietas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) līdz Pašvaldības vispārējās izglītības iestādei, pamatizglītības iestādei vai pirmsskolas izglītības iestādei un atpakaļ.

3. Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu segšanas kārtībai tiek noteikta šāda secība:

3.1. lietojot elektronisko abonementa karti, kuru izsniedzis pakalpojuma sniedzējs, un ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu braukšanai reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta maršrutu autobusos;

3.2. sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana, ja ar izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju nav noslēgts līgums;

3.3. personiskā transporta lietošanas kompensēšana – izdevumus apmaksā, ja netiek nodrošināts regulārs sabiedriskā transporta vai pašvaldības pašpārvadājuma pakalpojums un attālums no pastāvīgās dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei vai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai pārsniedz 3 (trīs) kilometrus;

3.4. pašpārvadājuma autotransports – ar pašvaldības autotransportu veikts nekomerciāls pasažieru pārvadājums, atbilstoši Preiļu novada domes sēdē apstiprinātajam maršrutam.

II. Nosacījumi braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai un transporta izdevumu segšanai

4. Braukšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā un sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija 100 % apmērā attiecas uz:

4.1. Preiļu novadā deklarētiem bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (klātienes 10.–12. klase) iestādes izglītojamiem;

4.2. citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētajiem pamatizglītības izglītības iestāžu un vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri mācās Preiļu novada izglītības iestādēs.

5. Ja izglītojamais izmanto izglītības iestādes internātu, tad kompensāciju aprēķina par divām dienām nedēļā par ceļa posmu no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

6. Ja izglītojamais nevar izmantot 4. punktā noteikto braukšanas iespēju, izglītojamiem tiek veikta šo noteikumu 8. apakšpunktā noteiktā kompensācija.

7. Pašvaldība kompensē izglītojamā likumiskajam pārstāvim izdevumus par personiskā transportlīdzekļa lietošanu šādos gadījumos:

7.1. ja attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta vai pašvaldības transporta pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem, Pašvaldība kompensē izdevumus izglītojamā nogādāšanai tuvākajā sabiedriskā transporta vai pašvaldības transporta pieturvietā un atpakaļ ar personisko transportlīdzekli;

7.2. ja sabiedriskais transports vai pašvaldības transports nekursē atbilstošajā laikā, lai izglītojamais nokļūtu no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ, un izglītojamā dzīvesvieta atrodas vairāk kā 3 kilometru attālumā no tuvākās izglītības iestādes, kas īsteno izglītojamajam atbilstošu izglītības programmu, Pašvaldība kompensē izdevumus izglītojamā nogādāšanai tuvākajā izglītības iestādē ar personisko transportlīdzekli.

8. Ja nolikumā 4. punktā minētajiem izglītojamajiem nav iespēju no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ izmantot sabiedriskā vai pašvaldības transporta pakalpojumu, pašvaldība kompensē degvielas izdevumus par braucieniem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ (divas reizes dienā) šo noteikumu 11. punktā noteiktā kārtībā.

9. Degvielas izdevumu kompensāciju aprēķina pēc šādas formulas – K = A x D x I, kur K – transporta izdevumu kompensācijas apmērs; A – attālums līdz izglītības iestādei turp un atpakaļ, atbilstoši ar pagasta pārvaldi saskaņotam maršrutam; D – apmeklēto mācību dienu skaits mēnesī, I – saskaņā ar rīkojumu viena km vidējām izmaksām.

10. Ja izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji vienlaikus veic vairāku izglītojamo pārvadājumu, transporta izdevumus aprēķina, nepārsniedzot šo noteikumu 8. apakšpunktā noteikto braukšanas izdevumu kompensācijas apmēru neatkarīgi no pārvadājamo izglītojamo skaita par diviem braucieniem dienā uz izglītības iestādi un atpakaļ.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas un transporta izdevumu segšanas kārtība

11. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā, uzsākot izglītības iegūšanu Pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilngadību sasniegušais izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas maksas atvieglojuma vai transporta izdevumu segšanas veida piemērošanu no izglītojamā deklarētās dzīves vietas Latvijas Republikas teritorijā līdz vispārējai izglītības iestādei, pirmsskolas izglītības iestādei, pamatizglītības izglītības iestādei un atpakaļ:

11.1. individuālo pieteikumu elektroniskās abonementa kartes saņemšanai (turpmāk – pieteikums), ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu;

11.2. iesniegumu sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu vai kompensācija tiek saņemta noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā (1. pielikums);

11.3. iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantots personiskais transports (2. pielikums).

12. Izglītības iestādes pirms mācību gada sākuma (līdz 20. augustam) iesniedz Preiļu novada izglītojamo skolēnu sarakstu, kuriem ir tiesības saņemt elektroniskā abonementa kartes. Sarakstos, norādot izglītības iestādi, izglītojamā vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, kā arī sākuma un beigu autobusa pieturu nosaukumu. Precizējumi sarakstos iesniedzami pašvaldības Transporta daļā.

13. Izglītojamie, kuri brauc ar sabiedrisko transportu, izmantojot elektroniskā abonementa kartes, saraksts tiek iesniegts pakalpojumu sniedzējam, ar kuru par pakalpojuma sniegšanu Pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Pakalpojuma sniedzējs līgumā noteiktā kārtībā izgatavo izglītojamo elektroniskās abonementa kartes un nodod tās Pašvaldības Transportu daļai.

14. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai vai transporta izdevumu kompensācijai izglītojamā likumiskie pārstāvji vai pilngadību sasniegušais izglītojamais līdz katra mēneša 10. datumam Preiļu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu un braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.

15. Biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, pretējā gadījumā kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

16. Norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņemšanai iesniegtajos izglītojamā likumisko pārstāvju vai pilngadību sasniegušo izglītojamo iesniegumos pārbauda attiecīgā izglītības iestāde.

17. Kompensāciju izmaksā saskaņā ar apkopoto izglītojamo sarakstu, kuru apstiprina pašvaldības izpilddirektors, līdz nākošā mēneša 20. datumam pārskaitījuma veidā uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto bankas kontu.

18. Izglītības iestādes līdz katra mēneša 10. datumam pārbauda biļešu atbilstību izglītības iestāžu apmeklējumam, izglītojamo vai to likumisko pārstāvju iesniegumiem un sagatavo sarakstu ar aprēķināto kompensācijas summu transporta kompensāciju saņemšanai par sabiedriskā transporta un personiskais transporta lietošanu. Sarakstu kopā ar saņemtajiem iesniegumiem iesniedz Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

19. Kompensācijas izmaksu līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

IV. Saistošo noteikumu izpildes tiesiskuma nodrošināšana

20. Noteikumu izpildi nodrošina Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.

21. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Preiļu novada pašvaldībā.

V. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
Pielikums Nr. 1
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/20
Preiļu novada pašvaldība
  
 (izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai

Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par manu dēlu/ meitu
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
braucieniem no deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas (vajadzīgo pasvītrot)
 
(adrese)
uz izglītības iestādi un atpakaļ
 (izglītības iestādes nosaukums) 

pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm

Sabiedriskā transporta maršruts
 
 

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:

 
(vārds, uzvārds )
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu
   
 (bankas konta Nr.) 
   
(datums) (paraksts un atšifrējums)
Pielikums Nr. 2
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/20
Preiļu novada pašvaldība
  
 (izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai

Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par manu dēlu/ meitu
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
braucieniem no deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas (vajadzīgo pasvītrot)
 
(adrese)
uz izglītības iestādi un atpakaļ
 (izglītības iestādes nosaukums) 

kompensējot degvielas izdevumus

Transporta maršruts
 
Braukšanas attālums no dzīves vietas līdz izglītības iestādei km

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:

 
(vārds, uzvārds )
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu
   
 (bankas konta Nr.) 
   
(datums) (paraksts un atšifrējums)
Saistošo noteikumu Nr. 2021/20 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr saistošajiem noteikumiem noteikta finansiāla palīdzība ģimenēm ar bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no piecu gadu vecuma, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Preiļu novada izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Preiļu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, un kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība nodrošina šo atvieglojumu saņemšanu.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzdevumi tiks plānoti Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžetā.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus izglītības procesa norisē, izglītojamo pārvadāšanas maksa par 2021. gadu un plānotās izmaksas 2022. gadā ir atšķirīgas.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus sagatavoja Preiļu novada pašvaldības Transporta daļa. Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu segšanas kārtība apspriesta ar Preiļu novada pagastu pārvalžu vadītājiem un izglītības iestāžu direktoriem Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Preiļu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/20Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 08.02.2022.Zaudē spēku: 12.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329686
08.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"