Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 31

Jūrmalā 2021. gada 29. jūlijā (prot. Nr. 12, 33. p.)
Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā
Precizēti ar Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra
domes sēdes lēmumu Nr. 5 (prot. Nr. 1, 12. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 9. punktu, Meža likuma
8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža
" 22. punktu
I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – Noteikumi) ir lietoti šādi termini:

1.1. I kategorijas koks – vesels, perspektīvs, ar stipru un taisnu stumbru, kuplu un simetrisku vainagu, dendroloģiski un ainaviski augstvērtīgs pilsētvides koks.

1.2. II kategorijas koks – ainaviski vērtīgs koks, bet pilnībā neatbilst I kategorijas koka pazīmēm.

1.3. III kategorijas koks – nokaltis vai kalstošs koks, neperspektīvs, ar skraju vai izteikti nesimetrisku vainagu, nevesels, dabīgi bojāts, ainaviski mazvērtīgs.

1.4. Avārijas koks – koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kas tieši neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un infrastruktūru, – iztrupējis, saplaisājis, nolūzis vai noliecies.

1.5. Bīstams avārijas koks – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem, kas apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un infrastruktūru, – ar aizlauztu stumbra daļu, sašķēlies, izteikti noliecies, daļēji sasvēries ar paceltu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koka vecuma vai dabas apstākļu ietekmes dēļ.

1.6. Nokaltis koks – koks, kas pilnībā zaudējis augtspēju.

1.7. Koku vainagošana – kopšanas darbu kopums, kas ietver zaru nozāģēšanu vai veidotu vainagu regulāru apgriešanu.

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2. Noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību, ārpus meža augošu koku izvērtēšanas un ciršanas kārtību, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu, kas apstādījumiem nodarīti nocērtot kokus (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), aprēķināšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību par koku ciršanu pilsētas publiskajos apstādījumos.

3. Visi apstādījumi Jūrmalas valstspilsētas teritorijā ir aizsargājami pilsētas apstādījumi un tiem ir sabiedriska vērtība.

4. Par Noteikumu neievērošanu persona ir atbildīga Noteikumos paredzētajā kārtībā. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpumu rakstura nav paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu.

III. APSTĀDĪJUMU APSAIMNIEKOŠANA UN AIZSARDZĪBA

5. Apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību pārrauga Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

6. Par apstādījumu apsaimniekošanu (t.sk. bīstamu avārijas koku, avārijas koku un nokaltušu koku nociršanu), atjaunošanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

7. Apstādījumu teritorijās aizliegts:

7.1. bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas cirst kokus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

7.2. bojāt kokus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt zarus un vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu dēļ koks daļēji vai pilnībā zaudē vai var zaudēt savu augtspēju vai ainavisko vērtību.

8. Publisko apstādījumu teritorijā, papildu 7. punktā minētajiem aizliegumiem, aizliegts:

8.1. patvaļīgi vainagot kokus un zāģēt zarus;

8.2. patvaļīgi stādīt kokus un krūmus;

8.3. patvaļīgi nocirst krūmus;

8.4. tecināt koku sulu;

8.5. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu.

IV. KOKU CIRŠANAS IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

9. Iesniegumus par koku ciršanu un koku vainagošanu izskata Jūrmalas Koku vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisija veic koku apskati dabā, noformējot apstādījumu apskates aktu, izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, vainagošanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

10. Pēc šo Noteikumu 9. punktā minētā lēmuma pieņemšanas, Komisija desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, izsniegtās koku ciršanas atļaujas publicē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, publikācijā norādot:

10.1. koku ciršanas vietas adresi;

10.2. koku sugu, caurmēru un skaitu;

10.3. koku ciršanas iemeslu;

10.4. lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai numuru un datumu.

11. Komisijas lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

12. Komisija nosaka koku kategorijas un aprēķina Zaudējumu atlīdzību par I un II kategorijas koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzība netiek aprēķināta par III kategorijas koku, avārijas koku un bīstamu avārijas koku ciršanu.

13. Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktajā kārtībā.

14. Koku ciršanu un koku vainagošanu atļauts veikt tikai pēc koku ciršanas vai koku vainagošanas atļaujas (turpmāk – Atļauja) saņemšanas.

15. Atļauja ir derīga vienu gadu. Atļauja avārijas kokiem un bīstamiem avārijas kokiem ir derīga vienu mēnesi.

16. Atļaujai koku ciršanas/novākšanas laikā jāatrodas darbu izpildes vietā.

17. Gadījumos, kad nepieciešams nekavējoties nocirst bīstamu avārijas koku, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic situācijas fotofiksāciju tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas un informē Nodaļu. Nodaļas darbinieks veic vietas apskati un sastāda aktu par bīstama avārijas koka nociršanu.

18. Publiskajos apstādījumos koku vainagošanu, zaru zāģēšanu, koku un krūmu stādīšanu, kā arī krūmu nociršanu saskaņo Komisija.

V. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

19. Pirms Noteikumu 9. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Komisija rīko publisko apspriešanu par plānoto koku ciršanu publiskajos apstādījumos, ja koku ciršanas dēļ būtiski tiek ietekmēta pilsētvides ainaviskā, dendroloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte.

20. Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas Komisija izvieto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu, kurā ietver informāciju par koku ciršanas ierosinātāju, ciršanas vietu (adresi), ciršanas pamatojumu, nocērtamo koku skaitu, sugu un diametru, publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu. Publiskās apspriešanas termiņš nedrīkst būt īsāks par trīs nedēļām no informācijas publicēšanas dienas.

21. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme.

22. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas Komisija pieņem šo Noteikumu 9. punktā noteikto lēmumu un izvieto to Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā.

VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

23. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jūrmalas pašvaldības policija, Nodaļa un Komisija.

24. Par Noteikumu 8.1.–8.5. apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 2 līdz 300 naudas soda vienībām.

25. Administratīvā pārkāpuma procesu par 7.1.–7.2., 8.1.–8.5. apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas.

26. Administratīvā pārkāpuma lietu par Noteikumu 8.1.–8.4. apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Jūrmalas Administratīvā komisija.

27. Administratīvā pārkāpuma lietu par Noteikumu 8.5. apakšpunktā noteikto aizliegumu neievērošanu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Jūrmalas pašvaldības policija.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

28. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr. 46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība".

29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā".

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 9. punktam, pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par republikas pilsētas vai novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību. Saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktam pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras norises kārtību par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos pilsētas publiskajos apstādījumos, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, kas stājās spēkā 2020. gada 1. jūlijā;

1.3. Papildus aizliegumam patvaļīgi cirst un bojāt kokus, par ko administratīvā atbildība paredzēta Meža likuma 51. panta vienpadsmitajā daļā, saistošajos noteikumos tiek noteikts aizliegums braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus apstādījumos, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu, kā arī aizliegums publiskajos apstādījumos patvaļīgi vainagot kokus un zāģēt koku zarus, patvaļīgi stādīt kokus un krūmus, patvaļīgi nocirst krūmus un tecināt koku sulu, par ko administratīvā atbildība tiek noteikta Saistošo noteikumu 25. punktā, jo visi apstādījumi Jūrmalas valstspilsētas teritorijā ir aizsargājami pilsētas apstādījumi un tiem ir sabiedriska vērtība.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītā daļa noteic naudas soda apmēru par administratīvajiem pārkāpumiem pašvaldības saistošajos noteikumos, savukārt, Meža likuma 51. panta vienpadsmitā daļa, kas stājās spēkā 2020. gada 1. jūlijā, noteic naudas soda apmēru administratīvajiem pārkāpumiem par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu;

2.2. Saistošajos noteikumos ir ievēroti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 31. oktobra vēstulē Nr. 1-18/10230 un 2020. gada 29. septembra vēstulē Nr. 1-18/8668 noteiktie norādījumi, ka pašvaldība nav tiesīga regulēt citu personu īpašumā esošu koku aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī nav tiesīga par to paredzēt administratīvo atbildību, kās arī ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 14. decembra vēstulē Nr. 1-18/10835 noteiktie norādījumi;

2.3. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiek aprēķināta Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 24. punktā noteiktajā kārtībā, ievērojot minēto noteikumu 3. pielikumā noteiktos koeficientus. Koka atrašanās vietas koeficients Kav tiek piemērots atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNaudas sods par saistošo noteikumu neievērošanu tiks ieskaitīts pašvaldības pamatbudžetā. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināmi saistošie noteikumi – privātpersonas (zemes īpašnieki);

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nemainīs ietekmi attiecībā uz saistošo noteikumu mērķgrupu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcijas, kas nodrošinās saistošo noteikumu izpildi – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa, Jūrmalas Koku vērtēšanas komisija, Jūrmalas pašvaldības policija un Jūrmalas Administratīvā komisija;

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs institūciju funkcijas un uzdevumus, kuras nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 29.07.2021.Stājas spēkā: 05.02.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 04.02.2022. OP numurs: 2022/25.22
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329666
05.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"