Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/2022

Ādažos 2022. gada 26. janvārī
Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes 26.01.2022.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 § 31)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība izsniedz atļaujas (turpmāk – Atļauja) mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersanti), kas pašvaldības administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no sava īpašuma vai valdījuma dārzos un dravās iegūtajiem produktiem, vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Atļauju (1. pielikums) izsniedz bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) kalendāra gadiem.

II. Atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība

3. Lai saņemtu Atļauju, komersants klātienē iesniedz iesniegumu (2. pielikums) Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads), vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu attālināti valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai pašvaldības elektroniskajā pasta adresē dome@adazi.lv. Iesniegumā norāda:

3.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

3.2. ražošanas vietu (adresi);

3.3. ražošanas vietas lietošanas tiesību pamatojumu (īpašumtiesības, nomas tiesības, u.c.);

3.4. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) un/vai absolūtā alkohola daudzumu (litros);

3.5. laika periodu, uz kādu izsniedzama Atļauja;

3.6. komersanta amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

4. Iesniegumam pievieno:

4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;

4.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas, u.tml. nodrošināšanu);

4.3. informāciju par termiņu, kādā telpas tiks pielāgotas ražošanai (atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana, u.tml.).

5. Ādažu novada būvvalde 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē 3.2. apakšpunktā noteiktās informācijas atbilstību izmantošanas mērķim un teritorijas plānojumam, un sniedz atzinumu pašvaldības izpilddirektoram. Nepieciešamības gadījumā būvvalde pieprasa ēkas tehnisko apsekošanu.

6. Atļauju vai lēmumu par tās izsniegšanas atteikumu pieņem pašvaldības izpilddirektors ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3. un 4. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

7. Atļauju neizsniedz, ja:

7.1. nav iesniegti 3. un 4. punktā noteiktie dokumenti;

7.2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas Atļaujas saņemšanai;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam izmantošanas mērķim;

7.4. ražošanu plānots uzsākt teritorijā vai ēkā, kurās atrodas:

7.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, sporta iestāžu, ārstniecības iestāžu, sociālo grupu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu telpas;

7.4.2. valsts vai pašvaldības iestādes;

7.4.3. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesību aizsardzību.

8. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs atcelt Atļauju ar motivētu lēmumu 10 (desmit) darba dienu laikā no šajā punktā noteikto apstākļu konstatēšanas:

8.1. konstatēts, ka komersants sniedza nepatiesas ziņas Atļaujas saņemšanai;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.4. beigušās ražošanas telpu lietošanas tiesības;

8.5. saņemts kompetentu institūciju atzinums par komersanta pārkāpumiem ražošanas vietā, tajā skaitā, ja ražošana apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesības.

III. Noslēguma jautājumi

9. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo strīdu komisijai mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Administratīvo strīdu komisijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

11.1. Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā";

11.2. Ādažu novada domes 2016. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 16/2016 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2022
"Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanas atļaujām"

PARAUGS

ATĻAUJA

Ādažos, Ādažu novadā

_____. gada ____. _____________Nr.______

Ādažu novada pašvaldība atļauj vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā

 

(juridiskas personas nosaukums)

 

(juridiskas personas reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

Ražošanas vieta 
Ražošanas veids 
Atļauja izdota_______. gada ___. ______________________
Atļauja derīgs līdz_______. gada ___. ______________________

Atļauja izsniegts saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. __/2022 "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām" 2. punktu.

Pašvaldības izpilddirektors (paraksts) Vārds, uzvārds
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2022
"Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanas atļaujām"

Ādažu novada pašvaldībai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu un citu alkoholisko dzērienu, kas nesatur spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus, ražošanai.

Komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs
             
Juridiskā adrese 
Ražošanas vieta (adrese) 
Ražošanas vietas lietošanas tiesību pamatojumu 
Ražošanas veids 
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms un/vai
 (litri kalendāra gadā) 
absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos dzērienos 
 (litri kalendāra gadā)
Vēlamais atļaujas derīguma termiņš 
Komersanta amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese 
  

Pielikumā:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

_____. gada ___._______________   
  (paraksts, atšifrējums, amats) 

*Pašrocīgs datums un paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2022 "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ādažu novadā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta 1.3 daļa nosaka, ka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Savukārt Likuma 8. panta 2. daļa paredz pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus, nosakot kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja mazai alkoholisko dzērienu darītavai vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par projekta plānoto ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ādažu novadā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Kontrolēt Noteikumu izpildi ir tiesības pašvaldības izpilddirektoram un būvvaldei.

Personu iesniegumu pieņem Vienotajā valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads), valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Attīstības komitejā. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas komitejā, tie tika publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6/2022Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 05.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 04.02.2022. OP numurs: 2022/25.25
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329656
05.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"