Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 81

Rīgā 2022. gada 1. februārī (prot. Nr. 5 12. §)
Adopcijas reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
31. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka adopcijas reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamos datus par adoptējamiem bērniem, adoptētājiem, adopcijas procesu, kā arī šo datu apjomu, datu apstrādes noteikumus un kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija). Reģistrā iekļautajai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss.

3. Par reģistrā iekļaujamo datu patiesumu un aktualitāti ir atbildīgs attiecīgās informācijas sniedzējs.

4. Ministrija ir tiesīga pieprasīt un saņemt reģistram nepieciešamo informāciju no šo noteikumu 9. punktā minētajām institūcijām un personām.

II. Reģistrā iekļaujamā informācija

5. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

5.1. par adoptējamo bērnu:

5.1.1. vārds (vārdi);

5.1.2. uzvārds;

5.1.3. dzimums;

5.1.4. personas kods;

5.1.5. dzimšanas datums;

5.1.6. valstiskā piederība un tās veids;

5.1.7. reliģiskā pārliecība, ja attiecināms;

5.1.8. datums, kad ministrijā saņemta adoptējamā bērna uzskaites lapa (turpmāk – bērna uzskaites lapa);

5.1.9. informācija par bērna ārpusģimenes aprūpi:

5.1.9.1. atzīme par ārpusģimenes aprūpes formu (bērnu aprūpes iestāde, audžuģimene, aizbildnība);

5.1.9.2. tās bāriņtiesas nosaukums, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

5.1.9.3. bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas datums un numurs;

5.1.9.4. ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja – bērnu aprūpes iestādes – nosaukums un juridiskā adrese vai audžuģimenes statusu saņēmušo laulāto (personas) vai aizbildņa vārds, uzvārds, deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adrese un personas kods;

5.1.9.5. datums, no kura bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

5.1.9.6. ziņas par iepriekšējo atrašanos ārpusģimenes aprūpē, ja attiecināms;

5.1.10. informācija par bērna vecākiem, vecvecākiem, māsām (pusmāsām), brāļiem (pusbrāļiem):

5.1.10.1. vārds (vārdi);

5.1.10.2. uzvārds;

5.1.10.3. personas kods;

5.1.10.4. dzimšanas datums;

5.1.10.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.1.10.6. radniecības pakāpe;

5.1.10.7. ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējs bērna brāļiem (pusbrāļiem) vai māsām (pusmāsām), ja attiecināms;

5.1.11. atzīme par to, vai bērns ir atradenis vai glābējsilītē ievietots bērns;

5.1.12. ziņas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam:

5.1.12.1. tās bāriņtiesas nosaukums, kas pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;

5.1.12.2. bāriņtiesas lēmuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pieņemšanas datums un numurs;

5.1.13. dati par tiesas nolēmumu, ar kuru vecākam atņemtas aizgādības tiesības:

5.1.13.1. tiesas nosaukums;

5.1.13.2. lietas numurs;

5.1.13.3. taisīšanas datums;

5.1.13.4. likumīgā spēkā stāšanās datums;

5.1.14. ziņas par vecāka vai aizbildņa piekrišanu bērna adopcijai, ja attiecināms:

5.1.14.1. tās bāriņtiesas nosaukums, kurā iesniegta piekrišana;

5.1.14.2. piekrišanas datums;

5.1.15. atzīme, vai bērnam ir noteikta paternitāte;

5.1.16. vecāka miršanas datums, ja attiecināms;

5.1.17. bāriņtiesas pieņemtie lēmumi par adoptējamu bērnu:

5.1.17.1. tās bāriņtiesas nosaukums, kas pieņēmusi lēmumu;

5.1.17.2. lēmuma pieņemšanas datums un numurs;

5.1.17.3. bāriņtiesas lēmums par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;

5.1.17.4. bāriņtiesas lēmums par šķiršanu no brāļiem (pusbrāļiem) vai māsām (pusmāsām) Civillikumā noteiktajos gadījumos;

5.1.17.5. citi bāriņtiesas pieņemtie lēmumi;

5.1.18. iemesli bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai;

5.1.19. bioloģiskās ģimenes sociālais raksturojums:

5.1.19.1. atzīme par to, vai ar ģimeni veikts sociālais darbs pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanas bērnam;

5.1.19.2. atzīme par vardarbību ģimenē – starp ģimenes locekļiem vai pret bērnu;

5.1.20. vardarbība pret bērnu:

5.1.20.1. vardarbības veids – emocionāla, fiziska, seksuāla, pamešana novārtā, cita veida;

5.1.20.2. vardarbības veicējs:

5.1.20.2.1. vecāks;

5.1.20.2.2. nedalītā saimniecībā dzīvojoša persona;

5.1.20.2.3. ar bērna izglītošanu, aprūpi vai audzināšanu saistīta persona;

5.1.20.2.4. ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks;

5.1.20.2.5. ģimenes locekļu paziņa;

5.1.20.2.6. cita persona;

5.1.20.3. informācija par bērnam nodrošināto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un rehabilitācijas rezultātiem;

5.1.21. bērna raksturojums – rakstura īpašības, spējas, dotības, sekmes mācībās, intereses un citas ziņas, kas raksturo bērnu;

5.1.22. bērna viedoklis:

5.1.22.1. par adopciju;

5.1.22.2. par šķiršanu no brāļiem (pusbrāļiem) vai māsām (pusmāsām);

5.1.23. faktori, kas adoptētājam jāņem vērā, uzsākot bērna adopcijas procesu;

5.1.24. bērna mātes grūtniecības norises dati – grūtniecības ilgums (nedēļās), grūtniecības kārtas skaitlis, atzīme par to, vai bērna māte atradusies ārsta uzskaitē grūtniecības laikā, bērna mātes vecums dzemdību laikā, dzemdību kārtas skaitlis;

5.1.25. bērna dzimšanas un attīstības dati:

5.1.25.1. dzimšanas vieta, svars (gramos), garums (centimetros), novērtējums pēc Apgares skalas;

5.1.25.2. vecums mēnešos, kad bērns sācis sēdēt, rāpot, patstāvīgi staigāt, runāt, kad iznākuši pirmie zobi, citi bērna attīstības dati;

5.1.26. ziņas par bērna veselības stāvokli:

5.1.26.1. ārstēšanās ārstniecības iestādē – veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas datums, diagnozes;

5.1.26.2. saņemtās speciālistu konsultācijas – datums, ārsta specialitāte, diagnozes;

5.1.26.3. dati par vakcinācijām;

5.1.26.4. veiktie laboratoriskie izmeklējumi;

5.1.26.5. ģimenes ārsta norādītā bērna galīgā diagnoze;

5.1.26.6. turpmāk nepieciešamā ārstēšanās, ja attiecināms;

5.1.26.7. dati par invaliditāti, ja attiecināms;

5.1.27. bērna fotogrāfija;

5.1.28. miršanas datums, ja attiecināms;

5.1.29. cita būtiska informācija, piezīmes;

5.2. adoptētāja tips – adoptētājs vai ārvalsts adoptētājs:

5.2.1. par adoptētāju – par personu un personas laulāto, ja attiecināms:

5.2.1.1. vārds (vārdi);

5.2.1.2. uzvārds;

5.2.1.3. dzimums;

5.2.1.4. personas kods;

5.2.1.5. dzimšanas datums;

5.2.1.6. valstiskā piederība un tās veids;

5.2.1.7. reliģiskā pārliecība, ja attiecināms;

5.2.1.8. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.2.1.9. adoptētāja kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

5.2.1.10. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – izdošanas datums, derīguma termiņš, uzturēšanās tiesību termiņš, veids un pazīme, vai personai ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības;

5.2.1.11. informācija par nedalītā mājsaimniecībā esošiem bērniem – vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums, saistība ar adoptētāju;

5.2.1.12. tās bāriņtiesas nosaukums, kas pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par adoptētāju;

5.2.1.13. bāriņtiesas lēmuma par personas atzīšanu par adoptētāju datums un numurs, datums un laiks, kad lēmums saņemts ministrijā, un datums, līdz kuram derīgs bāriņtiesas lēmums;

5.2.1.14. informācija par to, kādam bērnu skaitam, dzimumam un vecumam persona atzīta par adoptētāju;

5.2.1.15. ziņas par adoptētāja sodāmību – atzīme par to, vai persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību un vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par to, vai persona ir sodīta par citiem likumpārkāpumiem;

5.2.1.16. miršanas datums, ja attiecināms;

5.2.1.17. cita būtiska informācija, piezīmes;

5.2.2. par ārvalsts adoptētāju – personu un personas laulāto, ja attiecināms):

5.2.2.1. vārds (vārdi);

5.2.2.2. uzvārds;

5.2.2.3. dzimums;

5.2.2.4. dzimšanas datums;

5.2.2.5. valstiskā piederība un tās veids;

5.2.2.6. lietas izsniedzējvalsts;

5.2.2.7. reliģiskā pārliecība, ja attiecināms;

5.2.2.8. dzīvesvietas adrese;

5.2.2.9. datums, kad adoptētāja lieta saņemta ministrijā;

5.2.2.10. centrālās iestādes atbilstoši 1993. gada 29. maija Hāgas konvencijai par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (turpmāk – centrālā iestāde) vai oficiāli atzītas institūcijas darbībai adopcijas jomā Latvijā (turpmāk – kompetentā iestāde) nosaukums;

5.2.2.11. datums, kad persona atzīta par adoptētāju;

5.2.2.12. datums, līdz kuram derīga adoptētāja lieta;

5.2.2.13. informācija par to, kādam bērnu skaitam, dzimumam un vecumam persona vai laulātie atzīti par adoptētāju;

5.2.2.14. ziņas par sodāmību – atzīme par to, vai persona ir sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību un vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par to, vai persona ir sodīta par citiem likumpārkāpumiem;

5.2.2.15. adoptētāja pilnvarotā persona Latvijā – vārds (vārdi), uzvārds, kontaktinformācija, ja attiecināms;

5.2.2.16. miršanas datums, ja attiecināms;

5.2.2.17. cita būtiska informācija, piezīmes;

5.3. par ārvalsts adoptētāja lietas izvērtējumu:

5.3.1. vēlamais adoptējamo bērnu skaits, dzimums, vecums un veselības stāvoklis;

5.3.2. informācija par to, kādam bērnu skaitam, dzimumam un vecumam persona vai laulātie atzīti par adoptētājiem;

5.3.3. atzīme par adoptētāja lietā esošajiem dokumentiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.3.4. atzīme par adoptētāja lietas pieņemšanu vai atteikumu lietu pieņemt;

5.3.5. cita būtiska informācija, piezīmes;

5.4. par adopcijas procesu:

5.4.1. datums, kad adoptētājam sniegta informācija par adoptējamo bērnu;

5.4.2. datums, kad adoptētājs sniedzis atbildi par vēlmi personīgi iepazīties ar bērnu;

5.4.3. norīkojuma par personīgu iepazīšanos ar bērnu reģistrācijas datums un numurs;

5.4.4. datums, kad adoptētājs sniedzis atbildi par vēlmi turpināt bērna adopcijas procesu;

5.4.5. bāriņtiesas pieņemtie lēmumi adopcijas procesa ietvaros:

5.4.5.1. tās bāriņtiesas nosaukums, kas pieņēmusi lēmumu;

5.4.5.2. bāriņtiesas lēmuma par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai datums un numurs;

5.4.5.3. bāriņtiesas lēmuma par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam datums un numurs;

5.4.5.4. bāriņtiesas lēmuma par adopcijas atbilstību bērna interesēm un pirmsadopcijas aprūpes termiņa pagarināšanu līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā datums un numurs;

5.4.5.5. citi bāriņtiesas lēmumu datumi un numuri;

5.4.6. datums, kad sagatavots un ministrijā saņemts ārvalsts adoptētāja vai viņa pilnvarotās personas Latvijā iesniegums adopcijas atļaujas izsniegšanai;

5.4.7. adopcijas atļaujas datums un numurs;

5.4.8. atteikuma izsniegt adopcijas atļauju datums un numurs;

5.4.9. ministrijas piekrišanas adopcijas procesa turpinājumam datums;

5.4.10. ārvalsts piekrišanas adopcijas procesa turpinājumam datums;

5.4.11. dati par tiesas nolēmumu, ar kuru apstiprināta adopcija:

5.4.11.1. tiesas nosaukums;

5.4.11.2. lietas numurs;

5.4.11.3. taisīšanas datums;

5.4.11.4. likumīgā spēkā stāšanās datums;

5.4.11.5. bērna vārds (vārdi) un uzvārds pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā;

5.4.12. starptautiskās adopcijas atbilstības sertifikāta datums;

5.4.13. pēcadopcijas uzraudzības ziņojuma datums;

5.4.14. bāriņtiesas vai bērnu aprūpes iestādes vēstule par izmaiņām, kas saistītas ar adoptējamo bērnu, – datums, numurs un iestāde (nosaukums), kas sagatavoja vēstuli;

5.4.15. cita būtiska informācija, piezīmes;

5.5. par kompetentajām iestādēm:

5.5.1. kompetentās iestādes nosaukums;

5.5.2. kompetentās iestādes valsts;

5.5.3. kompetentās iestādes kontaktinformācija – adrese, elektroniskā pasta adrese;

5.5.4. kompetentās iestādes pārstāvja ārvalstīs vārds (vārdi), uzvārds un kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālrunis;

5.5.5. kompetentās iestādes pilnvarotās personas Latvijā vārds (vārdi), uzvārds, kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālrunis;

5.5.6. kompetentās iestādes atzīšana par tiesīgu darboties adopcijas jomā Latvijā:

5.5.6.1. datums, kad saņemts kompetentās iestādes iesniegums par kompetentās iestādes atzīšanu par tiesīgu darboties Latvijā;

5.5.6.2. atzīme par kompetentās iestādes iesniegtajiem dokumentiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.5.6.3. datums, līdz kuram kompetentā iestāde ir tiesīga darboties adopcijas jomā Latvijā;

5.5.6.4. datums, kad ministrija nosūtījusi kompetentajai iestādei vēstuli par atzīšanu par tiesīgu vai atteikumu darboties adopcijas jomā Latvijā vai darbības pārtraukšanu;

5.5.6.5. cita būtiska informācija, piezīmes.

6. Reģistrā tiek uzturēts adoptētāju pieteikumu saraksts.

7. Ministrija datus reģistrā ievada manuāli, pamatojoties uz bērna uzskaites lapu, kuras paraugu apstiprina labklājības ministrs, bāriņtiesas lēmumu par personas atzīšanu par adoptētāju, kā arī adoptētāja, ārvalsts adoptētāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja Latvijā, centrālās iestādes un kompetentās iestādes iesniegtajiem dokumentiem.

8. Bāriņtiesa un bērnu aprūpes iestāde bērna uzskaites lapu ar pielikumu – izrakstu no bērna medicīniskajiem dokumentiem – ministrijai iesniedz papīra formā (datorrakstā) vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu izstrādi. Izrakstu no bērna medicīniskajiem dokumentiem aizpilda ģimenes ārsts.

III. Reģistrā iekļauto datu apstrādes kārtība

9. Reģistrā iekļaujamos datus iegūst no:

9.1.  bērnu aprūpes iestādes, ja adoptējamais bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē, – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.9., 5.1.10. (izņemot 5.1.10.3. apakšpunktā minēto informāciju par bērna vecāku, vecvecāku, māsu (pusmāsu), brāļu (pusbrāļu) personas kodiem), 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.18., 5.1.19., 5.1.20., 5.1.21., 5.1.22., 5.1.23., 5.1.24., 5.1.25., 5.1.26.1., 5.1.26.2., 5.1.26.3., 5.1.26.4., 5.1.26.5., 5.1.26.6., 5.1.27., 5.1.28. un 5.4.14. apakšpunktā minētos datus;

9.2. bāriņtiesas:

9.2.1. par adoptējamo bērnu, kurš atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā un aizbildnis devis piekrišanu bērna adopcijai, – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.9. (izņemot 5.1.9.4. apakšpunktā minēto audžuģimenes statusu saņēmušo laulāto (personas) un aizbildņa personas kodu), 5.1.10. (izņemot 5.1.10.3.apakšpunktā minēto informāciju par bērna vecāku, vecvecāku, māsu (pusmāsu), brāļu (pusbrāļu) personas kodiem), 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.18., 5.1.19., 5.1.20., 5.1.21., 5.1.22., 5.1.23., 5.1.24., 5.1.25., 5.1.26.1., 5.1.26.2., 5.1.26.3., 5.1.26.4., 5.1.26.5., 5.1.26.6., 5.1.27., 5.1.28., 5.4.5. un 5.4.14. apakšpunktā minētos datus;

9.2.2. par adoptējamo bērnu, kurš atrodas bērnu aprūpes iestādē, – šo noteikumu 5.4.5. apakšpunktā minētos datus;

9.2.3. par adoptētāju – šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minētos datus;

9.3. tiesas – šo noteikumu 5.4.11. apakšpunktā minētos datus;

9.4. centrālās iestādes – šo noteikumu 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.3., 5.2.2.4., 5.2.2.5., 5.2.2.6., 5.2.2.7., 5.2.2.8., 5.2.2.10., 5.2.2.11., 5.2.2.12., 5.2.2.13., 5.2.2.14., 5.2.2.15., 5.2.2.16., 5.2.2.17., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.10. un 5.4.13. apakšpunktā minētos datus;

9.5. kompetentās iestādes – šo noteikumu 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.3., 5.2.2.4., 5.2.2.5., 5.2.2.6., 5.2.2.7., 5.2.2.8., 5.2.2.10., 5.2.2.11., 5.2.2.12., 5.2.2.13., 5.2.2.14., 5.2.2.15., 5.2.2.16., 5.2.2.17., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.13., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5. un 5.5.6.2. apakšpunktā minētos datus;

9.6. adoptētāja – šo noteikumu 5.2.1.9., 5.4.2. un 5.4.4. apakšpunktā minētos datus;

9.7. ārvalsts adoptētāja – šo noteikumu 5.4.2., 5.4.4. un 5.4.6. apakšpunktā minētos datus;

9.8. ārvalsts adoptētāja pilnvarotās personas Latvijā – šo noteikumu 5.4.6. apakšpunktā minētos datus;

9.9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas – šo noteikumu 5.1.26.7. apakšpunktā minētos datus;

9.10. Nacionālā veselības dienesta – šo noteikumu 5.1.26.1., 5.1.26.2., 5.1.26.3., 5.1.26.4., 5.1.26.5. un 5.1.26.6. apakšpunktā minētos datus;

9.11. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.9.4. (par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēju – audžuģimenes statusu saņēmušajiem laulātajiem (personu) vai aizbildni), 5.1.10. (par bērna vecākiem), 5.1.16., 5.1.28., 5.2.1.1., 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4., 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.8., 5.2.1.10. un 5.2.1.16. apakšpunktā minētos datus;

9.12. Tiesu administrācijas – šo noteikumu 5.4.11. apakšpunktā minētos datus.

10. Šo noteikumu 9.9., 9.10., 9.11. un 9.12. apakšpunktā minētās institūcijas to kompetencē esošo informāciju reģistram nodod, izmantojot informācijas sistēmu sasaistes līdzekļus.

11. Lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu reģistrā šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā, ministrija slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 9.9., 9.10., 9.11. un 9.12. apakšpunktā minētajām institūcijām.

12. Šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. un 9.8. apakšpunktā minētās institūcijas un personas to rīcībā esošos datus iesniedz ministrijai. Saņemtos datus ministrija reģistrā ievada manuāli.

13. Katru datu apstrādi reģistrā auditē. Auditācijas pierakstus glabā 18 mēnešus, un tiem ir ierobežota piekļuve.

14. Reģistru veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

15. Reģistra aktuālajā datubāzē uzkrātos personas datus uzkrāj un glabā līdz laikam, kad reģistrā tiek veikts ieraksts par adopcijas apstiprināšanu tiesā, vai līdz laikam, kad ir notikušas adoptējamā bērna vai adoptētāja statusa izmaiņas, kuru dēļ bērns vairs nav atzīstams par adoptējamu vai persona par adoptētāju, kā arī līdz laikam, kad ir beigusies pēcadopcijas uzraudzība. Pēc tam kad ir iestājušies šā punkta pirmajā teikumā minētie apstākļi, attiecīgie dati tiek glabāti reģistra arhīva datubāzē.

16. Reģistra arhīva datubāzē informāciju glabā 10 gadus. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam un pēc attiecīga akta sastādīšanas izdzēš no reģistra.

17. Ministrija nodrošina, ka šo noteikumu 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.9.2., 5.1.28., 5.2.1.3., 5.2.1.4., 5.2.1.5., 5.2.1.12., 5.2.1.16., 5.2.2.3., 5.2.2.4. un 5.2.2.16. apakšpunktā minētie reģistra dati par adoptējamiem bērniem un adoptētājiem tiek nodoti tiešsaistes veidā ministrijas pārziņā esošajai Labklājības informācijas sistēmai (LabIS).

IV. Noslēguma jautājumi

18. Šo noteikumu 9.10., 9.11. un 9.12. apakšpunktā minēto datu nodošana reģistram, izmantojot informācijas sistēmu sasaistes līdzekļus, no Nacionālā veselības dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajām informācijas sistēmām un no tiesām, izmantojot Tiesu administrācijas uzturēto Tiesu informatīvo sistēmu, tiek nodrošināta no brīža, kad izveidots attiecīgs tehniskais risinājums, ja informācijas sistēmas lietotāji minētos datus uzkrāj attiecīgajā informācijas sistēmā. Līdz tehniskā risinājuma izveidei un laikam, kad informācijas sistēmas lietotāji būs sākuši uzkrāt minētos datus, attiecīgos datus ministrijai manuālas informācijas ievades veikšanai reģistrā iesniedz bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa un tiesa atbilstoši šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktam.

19. Šo noteikumu 8. punktā noteiktais pienākums ģimenes ārstiem aizpildīt izrakstu no bērna medicīniskajiem dokumentiem papīra formā (datorrakstā) vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu izstrādi, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Adopcijas reģistra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 81Pieņemts: 01.02.2022.Stājas spēkā: 05.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 04.02.2022. OP numurs: 2022/25.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329645
05.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"